Student kierunku Ekologiczne źródła energii pozna i nauczy się zrozumieć podstawowe procesy zachodzące w ziemskiej atmosferze i litosferze. Uzyska również wiedzę w zakresie technologii stosowanych w celu ochrony środowiska i ograniczenia zużycia energii oraz nauczy się projektować instalacje pozyskujące i wykorzystujące ekologiczne źródła energii. Dowie się też o oddziaływaniu przemysłu energetycznego na środowisko naturalne i zapozna się z  ekonomicznymi i ekologicznymi uwarunkowaniami wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zapraszamy do lektury! 


W trakcie studiów:
Studia na kierunku Ekologiczne źródła energii obejmują przedmioty charakterystyczne dla kierunku fizyka techniczna, m.in.: kwantowe metody fizyki ciała stałego, optyka ciała stałego, fizyka molekularna, nanoskopowe metody charakteryzacji materiałów oraz współczesne problemy fizyki. Jednak kierunek ten obejmuje również przedmioty, które kształcą przyszłych specjalistów w dziedzinie źródeł energii oraz ochrony środowiska naturalnego. Można zaliczyć do nich np. laboratorium przetwarzania i magazynowania energii, podstawy fizyczne energetyki jądrowej oraz ogniwa paliwowe.

Po studiach:
Absolwent kierunku Ekologiczne źródła energii jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, które zajmują się pozyskiwaniem i gromadzeniem energii ze źródeł odnawialnych i ekologicznych. Może również znaleźć zatrudnienie w firmach projektujących i eksploatujących urzadzenia służące do pozyskiwania energii, jak również w administracji na różnych szczeblach.

Komentarze obsługiwane przez CComment