Słuchacz kierunku Geoanalityka posiądzie wiedzę z zakresu nauk geograficznych oraz pokrewnych dyscyplin naukowych niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych oraz uzyska wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk oraz procesów przyrodniczych jak i gospodarczych. Są to studia o interdyscyplinarnym charakterze, dlatego idealny kandydat powinien być wszechstronny oraz posiadać wiedzę z zakresu: geografii, fizyki, chemii oraz innych przedmiotów.
W trakcie studiów:
Podczas studiów na kierunku Geoanalityka słuchacz wykonuje w laboratorium proste analizy fizyczne, chemiczne i biologiczne zebranych w terenie próbek skał, wody, powietrza i substancji organicznych oraz wykorzystuje dostępne bazy geodanych o Iitosferze i atmosferze, hydrosferze, zagospodarowaniu, ludności i gospodarce.

Po studiach:
Absolwent kierunku Geoanalityka może podjąć zatrudnienie w wielu jednostkach zajmujących się ochroną środowiska, analizowaniem problemów geologicznych, hydroloogicznych. Może również szukać pracy w firmach badających próbki i robiących analizy na potrzeby gospodarki przyrodniczej.