Forum.studia.net

Wyszukiwarka szkół


Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
Studia / Geoinformacja
     
Geoinformacja kierunek studiów
Studia na kierunku Geoinformacja
KIERUNKI - Studia przyrodnicze
Ideą studiów na kierunku Geoinformacja jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności obejmujących m. in.: podstawy teoretyczne Systemów Informacji Geograficznej, metody ich tworzenia i zarządzenia nimi, metody analiz przestrzennych, metody zarządzania danymi przestrzennymi, podstawy prawne polskie i europejskie tworzenia oraz upowszechniania informacji geograficznej.

W trakcie studiów:
Absolwent Geoinformacji jest kompetentny w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania podstaw funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działalności społeczno-ekonomicznej i kulturowej człowieka w czaso-przestrzeni lokalnej, regionalnej i globalnej. Posiada przygotowanie do wykrywania i analizowania uwarunkowań i relacji pomiędzy elementami i systemami środowiska przyrodniczego, diagnozy ich stanu, tendencji zmian przeszłych, współczesnych i przyszłych oraz ich skutków. W obrębie tej specjalności zamierzamy kształcić specjalistów, którzy sprostają wyzwaniom szybkiego postępu w dziedzinie najnowszych technologii informatycznych i teleinformatycznych z zastosowaniem zdobyczy nauk geograficznych i pokrewnych.

Po studiach:
Absolwenci proponowanej specjalności na kierunku geografii będą mogli znaleźć zatrudnienie na różnych polach zastosowań geoinformacji, m.in.:
na różnych szczeblach administracji samorządowej,
w wydziałach i departamentach geodezji, geologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, architektonicznych, urbanistycznych, demograficznych, usługowych i gospodarczych,
w instytucjach ochrony środowiska i firmach turystycznych,
laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego, służbach ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe),
w służbach, zakładach i firmach komunalnych jak np. wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, komunikacyjnych itp., przemysłowych służbach ochrony środowiska,
w służbach państwowych i ratowniczych jak np. geodezyjnej, geologicznej, meteorologiczno-hydrologicznej, policji, straży pożarnej, pogotowiach różnego przeznaczenia,
w instytucjach i firmach wytwarzających dane monitoringowe o środowisku przyrodniczym o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym i czasowym,
w firmach kartograficznych i wydawnictwach,
w firmach eksperckich, konsultingowych i ciałach opiniotwórczych,
w agencjach nieruchomości i firmach handlowych, marketingowych,
w biurach badania opinii społecznych,
w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym w krajach Unii Europejskiej
Absolwenci Geoinformacji znajdą zatrudnienie:
- na różnych szczeblach administracji samorządowej,
- w wydziałach i departamentach geodezji, geologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, architektonicznych, urbanistycznych, demograficznych, usługowych i gospodarczych,
- w instytucjach ochrony środowiska i firmach turystycznych,
- laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego, służbach ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe);
- w służbach, zakładach i firmach komunalnych jak np. wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, komunikacyjnych itp.,
- przemysłowych służbach ochrony środowiska,w służbach państwowych i ratowniczych jak np. geodezyjnej, geologicznej, meteorologiczno-hydrologicznej, policji, straży pożarnej, pogotowiach różnego przeznaczenia,
- w instytucjach i firmach wytwarzających dane monitoringowe o środowisku przyrodniczym o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym i czasowym,
- w firmach kartograficznych i wydawnictwach,
- w firmach eksperckich, konsultingowych i ciałach opiniotwórczych,
- w agencjach nieruchomości i firmach handlowych, marketingowych,
- w biurach badania opinii społecznych,
- w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym w krajach Unii Europejskiej
Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych
Cała Polska Białystok Bydgoszcz Gdańsk Gdynia Gorzów Wlkp Katowice Kielce Kraków Lublin Łódź Poznań Olsztyn Opole Rzeszów Sopot Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zielona Góra