Studia na kierunku Kierunek lekarsko-dentystyczny
W trakcie studiów zdobywa się teoretyczne, oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Studenci uczą się najważniejszych kwestii z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych.

W trakcie studiów:
Pierwsze lata studiów na tym kierunku obejmują przedmioty teoretyczne, a także nauczanie przedmiotów kierunkowych tj. propedeutyki stomatologii, materiałoznawstwa i sprzętu stomatologicznego, przedklinicznej stomatologii zintegrowanej, norm okluzji, funkcji układu stomatognatycznego oraz profilaktyki stomatologicznej. Od pierwszego roku studiów studenci zapoznawani są z zasadami etyki oraz uczą się relacji i komunikacji z pacjentem w ramach zajęć z psychologii lekarskiej i socjologii medycyny, prawa i etyki w stomatologii. Kolejny etap edukacji w tej dziedzinie to zajęcia ze stomatologii zachowawczej z endodoncją, z chirurgii stomatologicznej i ortodoncji oraz przedmiotów ogólnolekarskich, chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej z onkologią. Ostatnie lata studiów obejmują nauczanie z zakresu chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, stomatologii zachowawczej, periodontologii, protetyki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, ortodoncji, stomatologii wieku rozwojowego, chorób błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia, gerostomatologii, implantologii i stomatologii zintegrowanej oraz realizowany jest program neurologii, alergologii, medycyny katastrof, zdrowia publicznego, nauczania z zakresu pediatrii, chorób zakaźnych, dermatologii z wenerologią, laryngologii i medycyny sądowej. Studenci muszą odbyć praktyki z zakresu pielęgniarstwa, pomocy stomatologicznej, chorób wewnętrznych, chirurgii, stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej oraz chirurgii stomatologicznej.

Po studiach:
Absolwent tego kierunku będzie mógł podjąć pracę w:
- zakładach opieki zdrowotnej,
- instytutach naukowo-badawczych,
- instytucjach zajmujących się edukacją prozdrowotną,
Może również zdecydować się na dalsze kształcenie, które pozwoli mu na prowadzenie prywatnej praktyki lekarza dentysty.


ul. Kilińskiego 1
15-089 Białystok
www.umb.edu.pl