Studia magisterskie z finansów na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie co roku znajdują się w czołówce międzynarodowego rankingu Financial Times. ALK pod tym względem plasuje się w TOP20 najlepszych studiów finansowych na świecie. Finanse i rachunkowość można studiować tutaj zarówno na studiach magisterskich, jak i licencjackich. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie to jedna z najlepszych uczelni biznesowych w Polsce. Należy także do czołówki uczelni niepublicznych.

Finanse i rachunkowość to jeden z wiodących kierunków studiów na na “Koźmińskim”. Na studiach magisterskich można tutaj wybrać jedną z czterech specjalności: audyt i kontrola zarządcza w biznesie, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, bankowość oraz strategie inwestycyjne oraz finanse przedsiębiorstw. Na studiach licencjackich na ALK prowadzone są dwie specjalności: rachunkowość, finanse i skarbowość oraz finanse i bankowość.- Nie będę ukrywał, że podczas studiów stawiamy studentom wysokie wymagania, w zamian oferując dostosowany do potrzeb rynku pracy, atrakcyjny program naukowo-dydaktyczny, wielokrotnie wyróżniany przez krajowe i międzynarodowe instytucje oceniające przyjazną atmosferę i życzliwych wykładowców - przyznaje dr Sławomir Wymysłowski, Zastępca Dyrektora Kolegium Zarządzania i Finansów. Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość. Studia na ALK wyróżniają się ukierunkowanym nauczaniem oraz nastawieniem na praktykę.

Gdzie znaleźć pracę po finansach i rachunkowości?

Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia ze swoim doświadczeniem oraz umiejętnością praktycznego wykorzystania wiedzy, znajdują pracę w firmach i instytucjach, których działalność obejmuje rachunkowość finansową i menedżerską. Byli studenci są przygotowani do pracy w departamentach planowania i budżetowania czy biurach i placówkach, świadczących usługi z zakresu doradztwa podatkowego oraz doradztwa prawnego. Umiejętności absolwentów finansów i rachunkowości zostaną również docenione na menedżerskich oraz kierowniczych stanowiskach w banku centralnym, w bankach komercyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych. Absolwenci tego kierunki podejmują również pracę w biurach maklerskich oraz działach przedsiębiorstw produkcyjnych, które zajmują się nadzorem, kontrolą i audytem.

Rozpocznij studia pierwszego lub drugiego stopnia

- Absolwenci studiów pierwszego stopnia, oprócz należytej wiedzy teoretycznej z zakresu finansów i rachunkowości, posiadają umiejętność posługiwania się nią w praktyce, a dzięki dobrej znajomości dwóch języków obcych odnajdują się na w międzynarodowym środowisku zawodowym - mówi dr Sławomir Wymysłowski, Zastępca Dyrektora Kolegium Zarządzania i Finansów - Można ich spotkać w działach zajmujących się finansami i rachunkowością w firmach małych i globalnych, krajowych i zagranicznych, w biznesie i poza nim, na dobrze płatnych stanowiskach, dających nie tylko materialną satysfakcję - dodaje. W ciągu trzyletniej nauki na studiach licencjackich zyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowaniu instytucji finansowych oraz mechanizmów na szczeblu mikroekonomicznym oraz makroekonomicznym. Dowiesz się, w jaki sposób oceniać kondycję finansową korporacji, firm i innych podmiotów gospodarczych. Nauczysz się również praktycznych umiejętności takich jak wdrażanie sposobów na poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz podejmowania najkorzystniejszych możliwości finansowania firm i instytucji. Program studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość obejmuje również poznanie przepisów prawnych oraz zasad i standardów rachunkowości. Nauczanie na ALK ma charakter praktyczny, dlatego w czasie edukacji studenci uczą się w jaki sposób księgować operacje gospodarcze, sporządzać sprawozdania finansowe i projektować systemy rachunkowości. Studia są również prowadzone w języku angielskim.

Bloki tematyczne zajęć prowadzonych na kierunki finanse i rachunkowość pierwszego stopnia obejmują zajęcia z:
 • zagadnień ogólnych: etyki, informatyki, matematyki, statystyki, bankowości, socjologii i społeczeństwa obywatelskiego, ubezpieczeń, marketingu usług finansowych i profesjonalnej komunikacji,
 • podstaw prawa i prawa handlowego,
 • ekonomii politycznej gospodarki światowej, makroekonomii, mikroekonomii, ekonomiki Unii Europejskiej,
 • finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, rynków finansowych, finansów publicznych,
 • rachunkowości ogólnej i finansowej, podstaw rachunkowości zarządzającej,
 • praktycznego wykorzystania wiedzy: podejmowania decyzji finansowych, interpretacji sprawozdań finansowych, podejmowania decyzji w działalności gospodarczej.

Na studiach licencjackich prowadzone są dwie specjalności: rachunkowość, finanse i skarbowość oraz finanse i bankowość. Pierwsza ze specjalności oferuje ciekawy blok zajęć z zakresu:
 • podstaw rachunku kosztów,
 • organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej,
 • rachunkowości podatkowej,
 • planowania i budżetowania,
 • rachunkowości małych firm,
 • laboratorium rachunkowości (systemy F-K),
 • sprawozdawczości skarbowej,
 • rachunkowości budżetowej,
 • rachunkowości jednostek non-profit.

Na specjalności finanse i bankowość studenci uczą się zagadnień związanych z:

 • finansami międzynarodowymi,
 • zarządzaniem finansowym w banku,
 • oceny wiarygodności kredytowej,
 • sprawozdawczości instytucji finansowych,
 • analizy technicznej,
 • wyceny instrumentów finansowych,
 • produktów iusług bankowych,
 • wyceny i zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa,
 • planowaniem i controllingiem finansowym w przedsiębiorstwie.

- Uważam studiowanie finansów i rachunkowości w ALK za dobry i perspektywiczny wybór. Na początku studiów przeważają przedmioty teoretyczne (jak np. makroekonomia), jednakże z semestru na semestr dochodzi coraz więcej zajęć praktycznych (jak np. wycena wartości przedsiębiorstwa czy analiza finansowa). Dzięki temu że wykładowcy często są równolegle praktykami, prowadzone przez nich zajęcia są urozmaicone i dostosowane do dzisiejszych realiów rynku pracy. Wiedza, którą zdobyłem na pierwszym stopniu, przydaje mi się w dalszej nauce na studiach magisterskich oraz na pewno zaprocentuje w trakcie rozwijania mojej kariery w finansach – zapewnia Jan Popiołek, absolwent kierunku.

Co na studiach drugiego stopnia?

- Absolwenci studiów drugiego stopnia znakomicie odnajdują się w cieszących się dużym prestiżem ponadnarodowych korporacjach, a także małych, nierzadko własnych firmach, jak również instytucjach rządowych i samorządowych, piastując tam odpowiedzialne, dobrze płatne, na ogół kierownicze funkcje w obszarze finansów i rachunkowości. - tak charakteryzuje studia magisterskie na ALK dr Sławomir Wymysłowski, Zastępca Dyrektora Kolegium Zarządzania Finansów - Niezależnie od ukończonej specjalności, są innowacyjni, przedsiębiorczy, nastawieni na sukces, niebojący się nowych wyzwań, otwarci na współpracę ze środowiskami krajowymi i - dzięki zaawansowanej znajomości jeżyków obcych – także zagranicznymi oraz przygotowani do dalszej edukacji – na studiach podyplomowych, MBA czy doktoranckich. Nasycenie większości przedmiotów przykładami z praktyki, także zagranicznej, umożliwia im skutecznie konkurowanie na rynku pracy – dodaje dr Wymysłowski. Zajęcia prowadzone na studiach magisterskich mają za zadanie przygotować studentów do pracy na specjalistycznych stanowiskach, dlatego w programie jest zdecydowanie mniej przedmiotów ogólnych, a więcej zaawansowanych zagadnień z zakresu rachunkowości.

W ciągu czterech semestrów odbywają się takie zajęcia jak:
 • zarządzanie strategiczne,
 • wnioskowanie statystyczne,
 • użycie narzędzi informatycznych w finansach i rachunkowości,
 • państwo - społeczeństwo – gospodarka,
 • komunikacja i negocjacje,
 • prawo finansowe,
 • rachunek kosztów,
 • analiza fundamentalna,
 • kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem,
 • analiza portfelowa.

Na studiach drugiego stopnia można wybrać jedną spośród czterech specjalności.
 • audyt i kontrola zarządcza w biznesie,
 • rachunkowość i sprawozdawczość finansowa,
 • bankowość oraz strategie inwestycyjne,
 • finanse przedsiębiorstw.

Pierwszą z nich jest audyt i kontrola zarządcza w biznesie, na której studenci uczą się m. in. Zagadnień z zakresu rewizji finansowej, controllingu, audytu zewnętrznego, obowiązujących standardów rachunkowości oraz rachunkowości międzynarodowej. Druga, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa oferuje blok zajęć poświęconej rachunkowości: międzynarodowej, komputerowej, podatkowej, grup kapitałowych czy instrumentów finansowych. Absolwenci specjalności rachunkowość i sprawozdawczość finansowa mogą ubiegać się o certyfikat w Ministerstwie Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Bankowość oraz strategie inwestycyjne to trzecia ze specjalności prowadzona na ALK. Tutaj studenci uczą się, jak oceniać projekty finansowe, zarządzać instytucjami kredytowym, aktywami i pasywami banku czy ryzykiem finansowym. Zajęcia dotyczą również psychologii rynków finansowych oraz fuzji i przejęć instytucji. Czwartą specjalnością przygotowaną dla studentów to finanse przedsiębiorstw. Zajęcia prowadzone na tej specjalności w połowie pokrywają się z zajęciami prowadzonymi na bankowości i strategiach inwestycyjnych. Dodatkowymi przedmiotami są m.in.: źródła finansowania przedsiębiorstw, współpraca firm z instytucjami finansowymi oraz zagadnienia związane ze strategiami podatkowymi.

- Zaletą studiowania na ALK są zajęcia prowadzone przez wykładowców mających wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną, którzy chętnie dzielą się z nami, studentami, swoim doświadczeniem z życia zawodowego. Podczas zajęć miałam możliwość wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce dzięki analizie przypadków zaczerpniętych z życia. Na tej uczelni, oprócz teorii, uczy się biznesowego podejścia do zagadnień finansowych. Studia na ALK dają szansę rozwoju i umożliwiają również podjęcie drugiego kierunki. Tak było w moim przypadku – połączyłam studia na kierunku finanse i rachunkowość z kierunkiem prawo. Po studiach nie miałam problemu ze znalezieniem pracy – przyznaje Karolina Borowska, absolwentka finansów i rachunkowości, studentka prawa.

Zalety kształcenia na Akademii Leona Koźmińskiego

Podstawą, która gwarantuje najwyższą jakość nauczania na ALK są wykładowcy, którzy oprócz dorobku naukowego, mogą pochwalić się doświadczeniem w przestrzeni gospodarczej oraz biznesowej. Na kierunku finanse i rachunkowość wykładają: były wicepremier, czterech byłych ministrów finansów, byli i obecni doradcy ministra finansów, prezesi banków, dyrektorzy placówek banków komercyjnych czy specjaliści od finansów z doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych firmach w Polsce i na całym świecie. W murach uczelni odbywają się wykłady i spotkania z laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Wielką szansą dla studentów są również praktyki zawodowe, odbywające się w prestiżowych i prężnie rozwijających się placówkach: Schneider Electric, On Board PR, Euro RSCG, PricewaterhouseCooper, L’Oreal, Dom Maklerski BOŚ, Bank PKO SA, Citi Handlowy, Ministerstwo Finansów, Getin Noble Bank, Ernst & Young, Groupon, Mercedes Benz. Część studentów podejmuje pracę jeszcze w czasie studiów, zbierając cenne doświadczenie. Studenci ALK korzystają z oferty wymiany międzynarodowej. Podczas wymiany, studenci mają niepowtarzalną okazję na zdobycie wiedzy na takich uczelniach jak:
 • Euromed Management – School of Management and Business we Francji,
 • SKEMA Business School – we Francji,
 • BI Norwegian Business School w Norwegii,
 • Catolic University of Portugal.

Już od pierwszego semestru finansów i rachunkowości studenci mają możliwość zdawania The Association of Chartered Certified Accountants. Jedna z najpopularniejszych kwalifikacji zawodowych z dziedziny rachunkowości, która została uznana przez państwa członkowskie UE, jest również popularna w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Australii i Europie. Aby zdobyć ACCA należy zdać 14 egzaminów oraz wykazać praktyką zawodową i specjalistyczną wiedzą z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, analizy finansowej czy audytu. W przypadku chęci zdobycia tej kwalifikacji zawodowej, student zostaje zwolniony z obowiązku zdawania 6 egzaminów na studiach pierwszego stopnia i 4 egzaminów studiach drugiego stopnia. - Każdemu polecam studia na Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku finanse i rachunkowość. Dzięki doświadczonym wykładowcom zajęcia są prowadzone na wysokim poziomie. Co więcej, wykładowcy są praktykami, co ziwększa atrakcyjność zajęć oraz sprawia, że zajęcia nie są nudne. Co mi się najbardziej podobało, to bardzo duży nacisk na języki obce oraz możliwość zdobycia certyfikatu LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) – wspomina Paulina Fidurska, absolwentka finansów i rachunkowości.

Komentarze obsługiwane przez CComment