Nie przeraża Cię biologia, chemia i anatomia człowieka? Swoją przyszłość zawodową widzisz w branży medycznej? W tej grupie znajdziesz zatem na pewno coś odpowiedniego dla siebie, między innymi dietetykę, farmację, pielęgniarstwo, kierunek lekarski, a nawet weterynarię.

Pochłanianie ogromnej ilości wiedzy na kierunkach medycznych nie dziwi nikogo, gdyż kończąc jeden z nich będziesz pośrednio lub bezpośrednio,  odpowiedzialny za czyjeś życie. Żeby móc podjąć to wyzwanie, należy dokonać wszelkich starań, by w trakcie studiów nie pominąć niczego.

Wieloletni trud nie idzie w zapomnienie. Osoby kończące kierunki medyczne, niosą pomoc drugiemu człowiekowi, a tym samym cieszą się społecznym prestiżem i poważaniem.

Chcesz podyskutować na temat studiów na kierunkach Medycznych? Masz pytania lub wątpliwości związane z tą dziedziną wiedzy? Zapraszamy na nasze forum dyskusyjne, na którym znajdziesz wiele użytecznych informacji!

kierunki medyczne forum
Absolwenci kierunków medycznych często podkreślają w swoich wypowiedziach, że na rynku pracy liczy się gruntowna wiedza i specjalistyczne umiejętności. Jak je zdobyć? Dzięki doświadczeniu zawodowemu i studiom podyplomowym poświęconym problematyce zdrowotnej i medycznej.
Studia na kierunku Analityka medyczna
Analityka medyczna to dziedzina nauk medycznych, której głównym zadaniem jest badanie i charakterystyka materiałów pobranych od pacjenta. Zakres diagnostyki laboratoryjnej obejmuje badania laboratoryjne oraz mikrobiologiczne, pomagające określić fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości pobranych materiałów dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub też sanitarno-epidemiologicznych.

Studenci na kierunku Audiofonologia uzyskają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie diagnostyki narządu słuchu i równowagi, neurologicznych uwarunkowań rozwoju procesu komunikatywnego oraz poznawczego. Oprócz tego zapoznają się z techniką medyczną wspomagającą słuch, równowagę, mowę oraz budową, zasadami działania, eksploatacji i konserwacji aparatów słuchowych. Nabędą też umiejętności operowania ich systemami oprogramowania.

Kierunek obejmuje zakres wiedzy niezbędny do sprawnego poruszania się na styku medycyny molekularnej, współczesnych metod biologii eksperymentalnej i technologii oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym w ramach współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin. 

Studia na kierunku Dietetyka
Żywienie człowieka to jedna z dziedzin nauki, które przeżywają ostatnio prawdziwy renesans. Od kilkunastu lat ludzie zyskują coraz większą świadomość żywieniową, dzięki ogólnemu rozwojowi branży spożywczej. Wraz z systematycznym zwiększaniem oferty na rynku żywieniowym, rosną budżety przeznaczane na marketing tej branży. Paradoksalnie - o wiele trudniej zrobić teraz zdrowe zakupy niż przed laty, kiedy lista produktów spożywczych w sklepach była bardzo uboga. Te wszystkie uwarunkowania sprawiają, że ludzie potrzebują fachowej pomocy i edukacji w dziedzinie dietetyki. Dyscyplina ta jest przedmiotem studiów wyższych, dlatego zapraszamy do lektury tego tekstu! Dzięki niemu poznacie podstawowe wiadomości o studiach w zakresie dietetyki.

Studenci są kształceni w kierunku obsługi diagnostycznej aparatury obrazowania i diagnostyki elektromedycznej (np. tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, elektrokardiografii, elektroencefalografii, miografii, okulografii, audiometrii, ultradźwięków).

Studia na kierunku Farmacja
Studia na kierunku Farmacja mają na celu wykształcenie profesjonalnych farmaceutów. Osoba chcąca podjąć tego typu studia powinna interesować się zagadnieniami naukowymi. Zawód farmaceuty wymaga sprawności umysłowej i psychicznej oraz odpowiedzialności. W zależności od podjętych decyzji farmaceuta może być badaczem, technologiem lub aptekarzem.

Studia na kierunku Fizjoterapia
Fizjoterapia należy do grupy zawodów specjalistycznych o profilu paramedycznym. Ma za zadanie przywrócenie sprawności bądź usprawnianie osób, które utraciły zdrowie bądź urodziły się niepełnosprawne. Fizjoterapia w dziedzinie nauki i praktyki jest głównym działem rehabilitacji medycznej. Jeśli kandydujesz na ten kierunek studiów, przyda Ci się spora wiedza z biologii, fizyki i chemii. Na studiach i w pracy fizjoterapeuty ważna jest też dobra kondycja fizyczna. Jest to praca w nieustannym kontakcie z drugim człowiekiem, dlatego cechami dobrego fozjoterapeuty są również empatia, komunikatywność i otwartość.

Kształcenie w tej dziedzinie jest ukierunkowane na wykorzystanie promieniowania jonizującego i niejonizującego (ultradźwięki, mikrofale, RF, promieniowanie optyczne) w diagnostyce i terapii medycznej, jak również zastosowanie informatyki (imaging, systemy komputerowe) w medycynie.

Studia na kierunku Higiena dentystyczna przygotowują do wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych pod kierunkiem lekarza stomatologa, np. dokonywania bieżących przeglądów uzębienia, wykonywania zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia, samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej, samodzielnej pracy promocyjno-oświatowej wśród rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych i szkolnych.

Studia na kierunku Inżynieria biomedyczna
Inżynieria Biomedyczna jest wyjątkowym kierunkiem kształcenia i interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki. Leżąc na pograniczu nauk ścisłych, techniki i medycyny, stawia przed jej badaczami niezwykłe wymagania. Najlepiej na tym kierunku odnajdą się osoby fascynację się techniką oraz interesujące się funkcjonowaniem ludzkiego organizmu i chcące nieść pomoc ludziom cierpiącym i walczącym z wynikającymi ze stanu zdrowia ograniczeniami.

Studia na kierunku Kierunek lekarski
Absolwent medycyny to człowiek, który ma bardzo szerokie perspektywy zdobycia pracy, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Chwila, w której znajdzie zatrudnienie to jednak nie koniec jego naukowych zmagań. Warto też zaznaczyć, że zarobki lekarza medycyny, bez specjalizacji i statusu rezydenta, nie zachęcają do podjęcia studiów medycznych, które wszak nie należą do łatwych. Niezależnie od tego, czy zdobędzie rezydenturę, czy też będzie pracował w ramach normalnej umowy o pracę, lub zdecyduje się na utworzenie jednoosobowej firmy, musi podjąć dalsze kształcenie. Dopiero z chwilą zdobycia specjalizacji może w pełni, bez nadzoru, za godne pieniądze realizować swoją lekarską misję. Zatem, patrząc realnie, do studiów medycznych należy doliczyć jeszcze kilka lat okresu, w którym zdobywa się doświadczenie, niezbędne do uzyskania specjalizacji.

Studia na kierunku Kierunek lekarsko-dentystyczny
Aby zostać dentystą trzeba spełnić wiele warunków, jednym z nich jest ukończenie studiów na kierunku lekarsko - dentystycznym. Wielu stomatologów, wspominając swoje studenckie lata, deklaruje, że rekrutacja i pierwszy semestr były dla nich trudniejsze niż same studia i zdobycie dyplomu. W jaki sposób przygotować się do rekrutacji? Jak utrzymać się na studiach? Jaka jest optymalna droga zawodowa absolwenta stomatologii? Aby poznać odpowiedź na te i inne ważne pytania, dotyczące studiów na kierunku lekarsko - dentystycznym, koniecznie zapoznaj się z tym artykułem!

Studia na kierunku Kosmetologia

Kosmetologia to nauka, która zajmuje się określaniem, w jaki sposób i dlaczego składniki kosmetyków działają na nasz organizm oraz jak nadać im przyjemną dla użytkownika formę. Kosmetologia dotyczy m.in. pielęgnacji skóry włosów i paznokci. Jest wiedzą o tym, jak chronić skórę przed środowiskiem oraz jak wspomagać naturalne potrzeby fizjologiczne, które zachowują skórę i włosy w dobrej kondycji.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo
Absolwent studiów pielęgniarskich na poziomie licencjackim powinien posiadać wiedzę w zakresie nauk medycznych, pielęgniarskich i społecznych, umiejętności pomagania jednostce, rodzinie i grupie społecznej w osiąganiu i utrzymaniu pełni możliwości fizycznych, psychicznych, społecznych w środowisku zamieszkania, pracy i nauczania, umiejętność sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, grupą społeczną opartą na zasadach etyki i holistycznego postrzegania człowieka, umiejętność inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnych na rzecz zdrowia.

Studia na kierunku Położnictwo
Zawód położnej wiąże się między innymi ze sprawowaniem opieki po­łożniczej, ginekologicznej, neonatologicznej i pielęgniarskiej, polegającej na pielęgnowaniu ciężarnej i rodzącej, kobiety ze schorzeniami gineko­logicznymi.
Absolwent kierunku położnictwo dysponuje rzetelną wiedzą teoretycz­ną i umiejętnościami praktycznymi, umożliwiającymi samodzielne wyko­nanie zawodu położnej. W szczególności będzie się wykazywał wiedzą w zakresie nauk medycznych, w szczególności medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa; umiejętnością wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka, w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej; umiejętnością rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu; umiejętnością inicjowania i wspierania działań kobiety i jej rodziny na rzecz promowania zdrowia i podnoszenia poziomu zdrowotności społeczeństwa; umiejętnością podejmowania działań ratowniczych w sytuacjach nagłych, dokonywania wyboru właściwych form udzielania pierwszej pomocy położniczej; umiejętnością działania zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw.

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne
Słuchacz kierunku Ratownictwo medyczne uzyskuje przygotowanie zawodowe do udzielania szybkiej pomocy o charakterze ratowniczym w stanach nagłego zagrożenia życia, w wypadkach i katastrofach, w szczególności pomocy w zachowaniu przywróceniu i podtrzymaniu podstawowych funkcji życiowych człowieka. Studia te uczą udzielania skutecznej pomocy przedszpitalnej, a w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych. Student nabywa umiejętności rozpoznawania stanów zagrożenia życia o różnej etiologii oraz przeprowadzania bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Podczas studiów na kierunku Techniki dentystyczne absolwenci przygotowywani są do wykonywania protez stałych, ruchomych i nietypowych, wykonywania aparatów ortodontycznych zaprojektowanych przez lekarza, naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych. Potrafią wykazywać się znajomością technologii wykonywania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn, obturatorów i ektoprotez stosowanych do rehabilitacji, leczenia oraz profilaktyki chorób wad narządu żucia.

Kandydat na studia na kierunku Terapia zajęciowa powinien mieć dobry stan zdrowia, dobrą sprawność ruchową, sprawny układ krążeniowy, oddechowy i zdrową skórę. Student, który chce kształcić się w zawodzie terapeuta zajęciowy, powinien posiadać umiejętność dostrzegania potrzeb i problemów drugiego człowieka, być życzliwym, tolerancyjnym i opiekuńczym oraz gotowym do udzielania pomocy, a także posiadać zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji. Słuchacz Terapii zajęciowej uzyskuje kwalifikacje i kompetencje w zakresie profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego, diagnozowania stopnia rozwoju bio-psycho-społecznego, prognozowania skutecznej terapii zajęciowej z wykorzystaniem pakietu aktywnych metod i technik pracy terapeutycznej.

Pogranicze fizyki oraz nauk biologicznych i medycyny to jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów badań naukowych, a także zastosowań najnowszych technologii. Stąd utworzenie nowego kierunku studiów Zastosowania fizyki w biologii i medycynie.

Studia na kierunku Zdrowie publiczne
Kształcenie na kierunku Zdrowie publiczne polega na łączeniu wiedzy z dziedziny nauk medycznych, zarządzania, ekonomii, nauk społecznych i prawnych, a także ochrony środowiska. Jest to nauka o przedłużaniu życia ludzkiego, o zapobieganiu chorobom, o higienie społeczeństwa, o promowaniu zdrowego trybu życia. Ogólnym celem kształcenia i zdobywania specjalności w dziedzinie zdrowia publicznego jest nabywanie i pogłębienie wiedzy oraz zdobywanie wszystkich tych umiejętności, które pozwolą lekarzowi na odgrywanie głownych ról we wszystkich procesach związanych z szeroko pojętą profilaktyką, leczeniem i rehabilitacją poszczególnych osób, jak i całych populacji ludzkich.