Studia na kierunku Kierunek lekarski

Studia na kierunku Kierunek lekarski
Studia lekarskie pozwalają zdobyć kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych, takich jak badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji. Studia na tym kierunku trwają sześć lat i nie są zakończone egzaminem magisterskim. Absolwent zdobywa tytuł zawodowego lekarza. Kolejnym etapem kształcenia w tym kierunku jest obowiązkowy staż. Dopiero uzyskanie konkretnej specjalizacji gwarantuje odpowiedni poziom kwalifikacji zawodowych.

W trakcie studiów:
Pierwsze lata nauki na tym kierunku to przedmioty czysto teoretyczne, są one wprowadzeniem do medycyny. W kolejnych etapach studiów pojawia się coraz więcej zajęć praktycznych oraz przedmiotów z zakresu rozmaitych patologii. Student poznaje tajemnice praktyki medycznej, uczy się komunikacji i współpracy z pacjentami, współpracownikami i innymi wykonawcami zawodów medycznych, oraz jest przygotowywany do kierowania zespołami ludzkimi. Zgodnie z obowiązującymi standardami nauczania student zdobywa teoretyczne, oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza medycyny. W programie studiów są przewidziane następujące przedmioty: anatomia, histologia, biofizyka, biologia medyczna, biochemia, patomorfologia, patofizjologia, immunologia, genetyka kliniczna, farmakologia i toksykologia, higiena i epidemiologia, diagnostyka laboratoryjna, zdrowie publiczne, pediatria, choroby wewnętrzne, chirurgia, ginekologia i położnictwo, neurologia i neurochirurgia, otolaryngologia, okulistyka, dermatologia i wenerologia, psychiatria, choroby zakaźne, ortopedia i traumatologia, radiologia, anestezjologia i intensywna terapia, propedeutyka stomatologii, onkologia, medycyna sądowa i prawo, medycyna rodzinna, rehabilitacja, medycyna nuklearna, medycyna ratunkowa i medycyna katastrof.

Po studiach:
Absolwenci tego kierunku znajdą pracę w takich jednostkach jak:
- publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
- instytucje badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe,
- instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.


pl. Hallera 1
90-647 Łódź
www.umed.pl

ul. Kilińskiego 1
15-089 Białystok
www.umb.edu.pl

Studia medyczne prowadzą:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
www.sggw.pl
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
www.pk.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
www.uw.edu.pl
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
www.pw.edu.pl
pl. Hallera 1
90-647 Łódź
www.umed.pl
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
www.uj.edu.pl
pl. Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
www.put.poznan.pl
ul. Norwida 25/27
50-375 Wrocław
www.up.wroc.pl
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
puls.edu.pl
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
www.uz.zgora.pl
ul. Kilińskiego 1
15-089 Białystok
www.umb.edu.pl
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
www.ur.edu.pl
ul. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
www.uwm.edu.pl
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
www.lodz.san.edu.pl
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
www.wsb.edu.pl
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
www.p.lodz.pl
ul. Akademicka 2a
44-100 Gliwice
www.polsl.pl