Studia na kierunkach społecznych
Czym w ogóle są nauki społeczne i dlaczego warto je nadal studiować? Mówiąc w największym skrócie: jest to grupa dziedzin traktujących o społeczeństwie, jego strukturze, zmianach, trendach, metodach działań, stosunkach między społeczeństwami. Znajdziesz tutaj między innymi socjologię, psychologię czy politologię.

Niegdyś uważano, że wykształcenie o profilu społecznym wiąże się nieodzownie ze żmudną i mało dochodową pracę w instytucjach badawczych lub na uczelniach. Dziś wiele firm solidnie opłaca jednal specjalistów tego typu. Zarówno wielkie korporacje, jak i przeciętnej wielkości firmy potrzebują bowiem wykwalifikowanych specjalistów, którzy znają zasady funkcjonowania różnorodnych zbiorowości i zasady komunikacji interpersonalnej. Szczególnie są oni poszukiwani do działów zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi (HR).


Absolwenci studiów społecznych mają bardzo szerokie możliwości dalszego rozwoju i poszerzania posiadanych kompetencji. Jedną z dróg, która umożliwia osiągnięcie sukcesu na rynku pracy są studia podyplomowe. Ze szczegółami można zapoznać się tutaj: Podyplomowe.studia.net/nauki-spoleczne

Studia na kierunku Amerykanistyka

Studia na kierunku Amerykanistyka obejmują tematykę związaną ze społeczeństwami i państwami amerykańskimi, funkcjonującymi historycznie i współcześnie na obszarze Ameryki Północnej oraz Ameryki Łacińskiej. Studia te znakomicie rozwijają wiedzę z zakresu historii społeczeństw tych dwóch kontynentów. Oprócz tego studenci odbywają intensywny kurs języka angielskiego. Dzięki temu absolwenci nie tylko mogą się pochwalić znajomością języka obcego, a także wiedzą na temat Ameryki Północnej oraz Ameryki Łacińskiej. Sprawdź więcej informacji!

Głównym ich celem jest wykształcenie specjalistów zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami społecznymi. W ciągu trzech lat studenci tego kierunku nabywają specjalistyczną wiedzę aż z trzech dyscyplin naukowych wchodzących w skład nauk społecznych i humanistycznych: socjologii, psychologii i filozofii. Dzięki temu są gotowi czynnie uczestniczyć w życiu społecznym i faktycznie zmieniać otaczającą rzeczywistość. Analityka i kreatywność społeczna to studia pierwszego stopnia. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

"Wszystko płynie, wszystko zmienia się i świat do przodu biegnie..." tak za Heraklitem z Efezu powtarzał poznański raper, Owal, w jednym ze swoich utworów, by podkreślić, że nic nie stoi w miejscu. Można te słowa odnieść do sytuacji panującej na polskich uczelniach, które walczą o studentów, uatrakcyjniając swą ofertę edukacyjną o nowatorskie kierunki. Studia łączące elementy różnych nauk humanistycznych. Głównym ich celem jest wykształcenie specjalistów zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami społecznymi. Chcesz wiedzieć więcej na temat tego kierunku?

Studia na kierunku Etyka
Studia na kierunku Etyka przeznaczone dla osób szczególnie zainteresowanych problematyką etyczną (społeczną) w demokratycznej Polsce, w Europie i na świecie, dla osób, które pragną zdobyć kompetencje racjonalne, dyskursywne i demokratyczne. Studiujący Etykę są stopniowo wyposażani w instrumentarium etyczne, czyli w systematyczne podstawy etyki naukowej (akademickiej). Uczą się rozumienia i koordynowania odmiennych stanowisk, a zarazem: budowania konsensu lub poszanowania dla demokratycznej różnicy i dyssensu. Poznają doniosłość wrażliwości i emocji moralnych w zachowaniu moralnym.

Studia na kierunku Kognitywistyka
Kognitywistyka to powiew świeżości na polskich uczelniach. Kierunek ten został wprowadzony stosunkowo niedawno. Nazwa Kognitywistyka wywodzi się od łacińskiego słowa cognitio, oznaczającego poznanie. Czy zatem omawiany kierunek to wiedza o poznaniu? Kognitywistyka to nauka o pracy umysłu, o jego możliwościach poznawczych, zdolnościach do analitycznego i intuicyjnego myślenia. Wiedza gromadzona przez kognitywistów służy do budowania modeli pracy poszczególnych części lub nawet całości mózgu. Takie dane służą też do badania możliwości wytworzenia sztucznej inteligencji.

Studia nie tylko oferują wiedzę z zakresu podstaw komunikowania społecznego, ale przede wszystkim kształtują praktyczne umiejętności i dzięki temu przygotowują kompetentne kadry rzeczników, negocjatorów i specjalistów od promocji. Kierunek studiów Komunikacja promocyjna i kryzysowa kształci ludzi odważnych, kreatywnych, otwartych na potrzeby społeczeństwa XXI wieku i świadomych wagi słowa, które właściwie użyte, może okazać się lekarstwem, ale może też wywołać chorobę i konflikt, może budować, ale może i zagrażać ładowi społecznemu. Sprawdź więcej!

Bardzo istotnym aspektem działań marketingowych we współczesnym społeczeństwie jest kreowanie i kształtowanie wizerunku. Komunikacja wizerunkowa to innowacyjne, kompleksowe podejście do działań z obszaru marketingu i reklamy, a tego właśnie poszukują potencjalni pracodawcy. Ten kierunek studiów to najlepsze rozwiązanie dla osób, które chciałby w przyszłości zająć się takimi działaniami jak budowanie świadomości marki oraz brandingiem. Taki specjalista to człowiek orkiestra, dlatego interdyscyplinarność tego kierunku nie powinno zdziwić żadnego kandydata.

Rodzina jest od wielu lat przedmiotem zainteresowania bardzo różnych dziedzin wiedzy. W ostatnim czasie kłopoty z przyrostem naturalnym, ustaleniem prawnej definicji rodziny, regulacją urodzeń oraz moralnymi i etycznymi aspektami funkcjonowania tej podstawowej komórki społecznej stały się przyczyną wzrostu popularności Nauk o rodzinie. Czytaj dalej, aby przekonać się, jak studiuje się Nauki o rodzinie oraz jakie perspektywy zawodowe stwarzają takie studia. Chcesz wiedzieć więcej na temat programu studiów? Zapoznaj się z całym artykułem!

Jest to kierunek dla osób, które interesują się historią sztuki, zabytkami tworzącymi dziedzictwo kulturowe, ich ochroną oraz ważne jest dla tych osób środowisko, w którym egzystują i jego ochrona. Studia umożliwiają poznanie historii rozwoju form artystycznych i problematyki konserwatorskiej. Słuchacz tego kierunku poznaje historię sztuki w szerokim kontekście historycznym i kulturowym, a oprócz tego nabywa umiejętności związane z inwentaryzacją obiektów, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i przy pomocy najnowszych zdobyczy techniki cyfrowej.

Studia na kierunku Politologia
Ścieżka kariery bywa nieskomplikowana dla absolwentów niektórych dziedzin wiedzy: lekarz najczęściej leczy ludzi, handlowiec zajmuje się sprzedażą, teolog Bogiem, a politolog? Absolwenci tego kierunku realizują bardzo wiele różnych zawodów, przede wszystkim wiążą się z administracją publiczną, mediami, oraz różnymi dziedzinami życia gospodarczego. W jakich dziedzinach politolog okazuje się kompetentnym ekspertem? Jest przede wszystkim znawcą polityki, problematyki państwa oraz władzy politycznej. Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj dalej!

Polityka publiczna zajmują się przygotowaniem w zakresie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, wyzwań etycznych i problemów politycznych. Kierunek ten kształtuje wiedzę, umiejętności w sferze: prawa administracyjnego, prawa europejskiego czy zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Studenci poznają zagadnienia z zakresu psychologii społecznej, ekonomii, socjologii oraz zagospodarowania przestrzennego. Polityka publiczna służy nadawaniu porządku zadaniom publicznym, od ich projektowania, poprzez realizowanie, aż do oceny wyników.

Studia na kierunku Polityka społeczna służą praktycznemu przygotowaniu do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w instytucjach międzynarodowych, państwowych, samorządowych, społecznych, a także pracy w instytucjach zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego. Przygotowują do wykonywania zawodu specjalisty polityki społecznej. Program studiów służy przygotowaniu profesjonalnej kadry doradczej i zarządzającej z zakresu analizy oraz rozwiązywania problemów społecznych. Zapraszamy do lektury artykułu!

Studia na kierunku Praca socjalna
Studia w zakresie Pracy socjalnej oparte są zwykle na programie, który stanowi połączenie kilku dziedzin. Należą do nich: socjologia, nauki o rodzinie, pedagogika specjalna, pedagogika ogólna, czy psychologia. Lista nie wyczerpuje wszystkich dziedzin wiedzy, które wykorzystuje pracownik socjalny. Studia na tym kierunku mają charakter praktyczny. Ich zadaniem jest przygotowanie absolwenta do umiejętności stosowania wniosków płynących z różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, w celach związanych z szeroko rozumianą pomocą społeczną.

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja to specjalistyczny kierunek z zakresu przeciwdziałania i radzenia sobie z patologiami społecznymi. Celem tych studiów jest zapoznanie studentów z wiedzą o instytucjach i narzędziach resocjalizacyjnych i profilaktycznych, a także wykształcenie przyszłych pracowników instytucji społecznych, którzy zajmować się będą diagnozą problemów społecznych i organizacją środowiska dla osób i grup dotkniętych problemami społecznymi. Chcesz wiedzieć więcej na temat Profilaktyki społecznej i resocjalizacji?

Celem studiów na kierunku Projektowanie aktywności społecznej jest przygotowanie kadry zawodowej specjalistów, którzy będą działać na rzecz osób potrzebujących wsparcia na różnych etapach życia. Słuchacz tego kierunku zostanie przygotowany do rozwiązywania problemów z obszaru patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa. Posiądzie wiedzę z zakresu funkcjonowania człowieka w organizacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi, pracy z jednostkami, grupami i społecznościami lokalnymi. Jaki program jest realizowany na studiach?

Studia na kierunku Psychologia
Psychologia to nauka o psychice człowieka, jego zachowaniu się oraz interakcjach z otoczeniem. Opanowanie tak rozległej wiedzy uzupełnionej o konkretne umiejętności umożliwiają studia na kierunku Psychologia. Obok prawa oraz informatyki jest jednym z najpopularniejszych kierunków studiów. Można się łatwo domyślić, że zdobywanie kompetencji w tej dziedzinie nie należy do łatwych, a program nauki jest wypełniony do granic studenckich możliwości poznawczych. Aby dowiedzieć się nieco więcej o studiach na kierunku Psychologia, zapraszamy do dalszej lektury.

Studia na kierunku Psychologia w zarządzaniu skierowane są do osób, które interesują się zarówno psychologią, jak też nowoczesnym i sprawnym zarządzaniem. Podczas studiów słuchacz uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Chcesz wiedzieć więcej na temat tego kierunku studiów? Czytaj dalej!

Samorząd terytorialny i polityka regionalna to kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych zagadnieniami prawo-ekonomicznymi i naukami społecznymi. Maturzyści, którzy chcieliby studiować, muszą wykazać się przynajmniej podstawową wiedzą z zakresu przedmiotów zdawanych na maturze. Rekrutacja odbywa się na zasadzie konkursu świadectw. Aby się dostać, należy pochwalić się dobrymi ocenami z egzaminów maturalnych. Wybrane osoby otrzymają indeks renomowanej uczelni i rozpoczną studia na kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna.

Studia na kierunku Socjologia
W potocznym pojmowaniu zróżnicowanych zdolności człowieka, przyjął się podział na umiejętności ścisłe oraz humanistyczne. Idąc tym tropem trzeba stwierdzić, że studia socjologiczne domagają się, w równym stopniu i jednych, i drugich. Matematyka, a właściwie narzędzia logiczne i statystyczne, niezbędne są do prowadzenia badań ilościowych, które charakteryzują tradycyjne rozumienie socjologii. Talent humanistyczny niezbędny jest w trakcie interpretacji wyników naukowych poszukiwań, stosowaniu metod jakościowych oraz rozumieniu teorii socjologicznych.

Socjologia grup dyspozycyjnych to oferta edukacyjna skierowana do osób zainteresowanych bezpieczeństwem w pełnym znaczeniu tego słowa. Studia przygotowują specjalistów doskonale orientujących się w problematyce związanej z ochroną gospodarki państwa, jego najważniejszych instytucji, strategicznych obiektów oraz ludności cywilnej. Kierunek socjologia grup dyspozycyjnych przygotowuje wykwalifikowaną kadrę gotową do pracy w zróżnicowanym środowisku podatnym na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa o różnorakim pochodzeniu. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury!

Socjologia stosowana pojmowana jest jako wykorzystywanie teorii socjologicznej czy też socjologii czystej, teoretycznej do rozwiązywania problemów praktycznych, np. w pracy socjalnej, wychowaniu, resocjalizacji, polityce, zarządzaniu, przemyśle, planowaniu. Socjologia stosowana jest po prostu wiedzą socjologiczną wykorzystywaną do celów praktycznych. Są to studia dla osób zainteresowanych pomocą osobom potrzebującym, które chcą się zaangażować w rozwiązywanie problemów społecznych, socjalnych. Idealny kandydat powinien jednocześnie humanistą i ścisłowcem. Dlaczego?

Jeśli interesujesz się kwestiami ochrony środowiska, współczesną globalizacją, rozwojem techniki i jej wpływem na życie człowieka, to kierunek Socjologia techniki i ekologii jest dla Ciebie najlepszym wyborem. Podczas tych studiów nauczysz się analizować kwestie ekologii i techniki z perspektywy socjologicznej oraz uzyskasz wiedzę o wpływie czynników społecznych i kulturowych na problemy ekologiczne. Jest to kierunek interdyscyplinarny, dlatego idealny kandydat powinien dysponować wiedzą z różnych dziedzin. Zapraszamy do dalszej lektury!

Przez fakt, że poziom zanieczyszczeń środowiska stale rośnie, zwiększa się również zapotrzebowanie na specjalistów posiadających umiejętność przeciwdziałania negatywnym zmianom, które wpływają na ludzkie zdrowie i przyrodę. Na kierunku Zdrowie środowiskowe zostaje rozszerzona wiedza z zakresu biologii, medycyny, ekologii, chemii, toksykologii, prawa środowiskowego i systemów zarządzania. Absolwenci zdrowia środowiskowego mogą pracować w administracji instytucji Unii Europejskiej, szczebla państwowego i lokalnego. Zapraszamy do dalszej lektury!