Studia na kierunku Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna zajmuje się opieką, terapią, kształceniem i wychowywaniem osób mniej sprawnych lub niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj, stopień i złożoność objawów zaistniałych zaburzeń i trudności. Zajmuje się osobami w wieku niemowlęcym, przedszkolnym, szkolnym i w wieku dojrzałym, o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Głównym zadaniem studiów jest stworzenie podstaw teoretycznych i metodycznych dla procesów rewalidacji (czyli usprawniania, kompensacji i korekty pedagogicznej w procesie dydaktyczno-wychowawczym) oraz resocjalizacji. Oprócz jednostek upośledzonych Pedagogika specjalna zajmuje się też osobami wybitnie zdolnymi.


W trakcie studiów:

Podczas studiów poznaje się takie działy Pedagogiki specjalnej jak: oligofrenopedagogika, surdopedagogika, opedagogika, pedagogika terapeutyczna, pedagogika resocjalizacyjna.

Po studiach:

Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach, w tym w:
- placówkach oświatowo-wychowawczych,
- poradniach specjalistycznych,
- placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji,
- placówkach służby zdrowia i resocjalizacyjnych,
- agendach służb socjalnych, oświatowych agendach samorządowych,
- sądownictwie.
W trakcie studiów absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela i podjęcia pracy w szkolnictwie.


ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
www.lazarski.pl