Studia na kierunku Filologia polska (polonistyka)

Filologia polska to nauka o języku i o literaturze. Zdecydowanie są to studia dla pasjonatów języka polskiego i polskiej kultury. Polonistyka jest kierunkiem wybitnie humanistycznym, jest przeznaczona przede wszystkim dla ludzi z otwartymi umysłami, którzy lubią zadawać pytania i nie boją się szukać na nie odpowiedzi. Słuchacz Filologii polskiej, dzięki bogatej propozycji zajęć podstawowych i kierunkowych, posiada rzetelne i rozbudowane wykształcenie ogólnohumanistyczne i polonistyczne z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Student tego kierunku ma szansę ugruntować i rozwinąć swoją kompetencję językową połączoną z głębszym rozumieniem zjawisk socjolingwistycznych. Programy zajęć uwzględniają rozwój najnowszej literatury i aktualnych tendencji w rozwoju języka polskiego, a także aktualne osiągnięcia teorii literatury i językoznawstwa. 

Filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego to nowoczesny, otwarty na wyzwania dzisiejszego świata kierunek studiów, nastawiony na łączenie teorii z praktyką. Nauki o literaturze i o języku spotykają się tu z naukami o kulturze, filmie, teatrze, Internecie i współczesnych środkach masowego przekazu. Filologia polska jest kierunkiem zapewniającym dużą liczbę zajęć praktycznych, przygotowujących do wykonywania konkretnych zawodów. Oferuje szeroki wybór specjalności. Ułatwia start tym, którzy myślą o literackim, dziennikarskim bądź scenicznym debiucie.


W trakcie studiów:
Student w czasie nauki zdobywa podstawową wiedzę w zakresie filologii polskiej. Uczy się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe zarówno minione, jak i te aktualne. Student zapoznaje się z dziejami ojczystej literatury i języka. Ma okazję poznać bogactwo polskiej kultury w kontekście kultury europejskiej. Przyszli poloniści uczą się samodzielnego myślenia, profesjonalnego odbioru dzieł sztuki literackiej, umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Studenci uczęszczają na zajęcia z łaciny, historii, gramatyki, logiki.

Program studiów na kierunku Filologia polska obejmujetakie przedmioty, jak: historię literatury, literaturę współczesną do 1945 roku, poetykę z elementami teorii literatury, literaturę powszechną, analizę dzieła literackiego, gramatykę opisową języka polskiego, gramatykę historyczną języka polskiego, język starocerkiewnosłowiański, konwersatorium językoznawcze, nauki pomocnicze, pedagogikę, psychologię, warsztaty pedagogiczno-psychologiczne, emisję głosu, kulturę języka, dialektologię i socjolingwistykę, podstawy dydaktyki, pragmatykę, literaturę dla dzieci i młodzieży, historię filozofii, leksykologię i leksykografię, ochronę własności intelektualnej, historię języka, wprowadzenie do wiedzy o kulturze.

Po studiach:
Absolwent po ukończeniu Filologii polskiej może podjąć pracę w:
- placówkach dydaktycznych (w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole średniej - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej);
- placówkach kulturalnych (w muzeach, kinach, teatrach, domach kultury i świetlicach);
- mediach (w prasie, radiu, telewizji);
- różnych instytucjach samorządowych i państwowych oraz fundacjach.