Studia na kierunku Położnictwo
Zawód położnej wiąże się między innymi ze sprawowaniem opieki po­łożniczej, ginekologicznej, neonatologicznej i pielęgniarskiej, polegającej na pielęgnowaniu ciężarnej i rodzącej, kobiety ze schorzeniami gineko­logicznymi.
Absolwent kierunku położnictwo dysponuje rzetelną wiedzą teoretycz­ną i umiejętnościami praktycznymi, umożliwiającymi samodzielne wyko­nanie zawodu położnej. W szczególności będzie się wykazywał wiedzą w zakresie nauk medycznych, w szczególności medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa; umiejętnością wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka, w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej; umiejętnością rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu; umiejętnością inicjowania i wspierania działań kobiety i jej rodziny na rzecz promowania zdrowia i podnoszenia poziomu zdrowotności społeczeństwa; umiejętnością podejmowania działań ratowniczych w sytuacjach nagłych, dokonywania wyboru właściwych form udzielania pierwszej pomocy położniczej; umiejętnością działania zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw.

W trakcie studiów:
anatomia, fizjologia, patologia, embriologia, badanie fizykalne, biochemia i biofizyka, genetyka, mikrobiologia i parazytologia, zdrowie publiczne, farmakologia, radiologia, psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, filozofia i etyka zawodu położnej, opieka położnicza, techniki położnicze i prowadzenie porodu, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, podstawowa opieka zdrowotna, diagnostyka w położnictwie i ginekologii, położnictwo i opieka położnicza, ginekologia i opieka ginekologiczna;

Po studiach:
Słuchacz po położnictwie jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej. Może również prowadzić prywatną praktykę położniczą.ul. Kilińskiego 1
15-089 Białystok
www.umb.edu.pl