Studia na kierunku Ratownictwo medyczne
Słuchacz kierunku Ratownictwo medyczne uzyskuje przygotowanie zawodowe do udzielania szybkiej pomocy o charakterze ratowniczym w stanach nagłego zagrożenia życia, w wypadkach i katastrofach, w szczególności pomocy w zachowaniu przywróceniu i podtrzymaniu podstawowych funkcji życiowych człowieka. Studia te uczą udzielania skutecznej pomocy przedszpitalnej, a w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych. Student nabywa umiejętności rozpoznawania stanów zagrożenia życia o różnej etiologii oraz przeprowadzania bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

W trakcie studiów:
Przedmioty obowiązujące na kierunku: biofizyka, biochemia, propedeutyka prawa, socjologia, psychologia, zdrowie publiczne, higiena i epidemiologia, anatomia, fizjologia, patofizjologia, biologia i mikrobiologia, pierwsza pomoc, farmakologia, toksykologia, dydaktyka, metodologia badań, kwalifikowana pierwsza pomoc, medycyna ratunkowa, medyczne czynności ratunkowe, metodyka nauczania pierwszej pomocy, choroby wewnętrzne, medycyna katastrof, chirurgia, pediatria, neurologia, traumatologia narządów ruchu, intensywna terapia, medycyna sądowa, psychiatria, położnictwo i ginekologia.

Po studiach:
Po ukończeniu kierunku absolwent znajdzie zatrudnienie w:

- zakładach opieki zdrowotnej udzielających świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego np.: Pogotowie Ratunkowe, oddziały pomocy doraźnej, ambulatoria, izby przyjęć szpitali,

- służbach interwencyjnych: wojsko, straż pożarna, policja,

- organizacjach społecznych o paramedycznym profilu ratowniczym: PCK, WOPR, GOPR, PZM,
- ośrodkach szkoleniowych lub samodzielnie prowadzić działalność szkoleniową dla firm i instytucji w ramach szkoleń BHP,
- wewnętrznych służbach ratowniczych zakładów produkcyjnych.ul. Kilińskiego 1
15-089 Białystok
www.umb.edu.pl