Studia stosunki międzynarodowePrzedmiotem studiów związanych ze stosunkami międzynarodowymi są wszelkie stosunki społeczne, które kształtują się pomiędzy państwami i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego. Skomplikowanie i zawile? Mówiąc zatem krótko i zwięźle: po ukończeniu studiów z zakresu stosunków międzynarodowych będziesz znam przyczyny napiętych stosunków między Izraelem a wszystkimi jego sąsiadami oraz genezę konfliktu między Pakistanem a Indiami.

Bez wątpienia stosunki międzynarodowe to dyscyplina akademicka wysoce interdyscyplinarna. Politologia, prawo, ekonomia, historia, geografia czy socjologia to tylko niektóre dziedziny nauki, których dorobek wykorzystywany jest przez specjalistów z zakresu stosunków międzynarodowych.

Decydując się na kierunek stosunki międzynarodowe można zatem być pewnym, że w programie studiów pojawią się przedmioty z przeróżnych dziedzin nauki, co gwarantuje absolwentom wszechstronne wykształcenie.

Studia Dyplomacja Europejska łączą wiedzę ekonomiczną, prawniczą, politologiczną i socjologiczną, z zagadnieniami z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji, jak również szkolą w zakresie negocjacji, mediacji i lobbingu w stosunkach międzynarodowych i Unii Europejskiej.

Dyplomacja i stosunki konsularne jako kierunek studiów łączy wiedzę z zakresu ogólnie pojętych stosunków międzynarodowych w wymiarze regionalnym, kontynentalnym i światowym. Studenci uczą się jak rozwiązywać konflikty oraz jak umiejętnie prowadzić dyskusję.

Studia na kierunku Europeistyka
Od 2003 roku można w Polsce studiować Europeistykę. Jest to kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym, to znaczy, że łączy w sobie osiągnięcia i dorobek różnych dyscyplin naukowych. Bardzo trudno znaleźć definicję tak pojętego kierunku akademickiego, dlatego na potrzeby tego artykułu przyjmijmy, że Europeistyka to wiedza na temat Europy, w jej politologicznym, historycznym, społecznym, ekonomicznym, prawnym i gospodarczym wymiarze. Podane tu płaszczyzny z pewnością nie wyczerpują wszystkich treści, z którymi zapoznają się studenci w trakcie nauki. Wystarczy przywołać tu bezpieczeństwo europejskie, administrację europejską oraz wiedzę o procesach związanych z integracją europejską. Nietrudno zauważyć, że są to studia bardzo szerokie i jako takie, wymagają od adeptów Europeistyki dużego zaangażowania i zapału do nauki. Zapraszamy do dalszej lektury, jeżeli chcecie dowiedzieć się nieco więcej o tym kierunku studiów.

Na kierunku Europeistyka kulturowa student uczy się najważniejszych zagadnień z zakresu nauk o kulturze, społecznych, historycznych, politologicznych oraz prawnych. Potrafi łączyć wiedzę z zakresu różnych dyscyplin badawczych w celu kompetentnej obsługi podmiotów uczestniczących w życiu publicznym ukierunkowanym na rozwój społeczeństw europejskich.

Kierunek Komunikacja europejska zawiera w sobie nauki humanistyczne oraz wiedzę z zakresu komunikacji społecznej i kulturowej. W programie kształcenia znajdują się treści, które odpowiadają różnym dziedzinom nauk humanistycznych. Wiedza ta wykorzystywana jest w celu badania podstaw kulturowo-komunikacyjnych współczesnej Europy.

W związku z procesami integracyjnymi Polski, a także otwarciem się krajowej gospodarki na handel zagraniczny kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest jak najbardziej "na czasie". Na niektórych uczelniach Międzynarodowe stosunki gospodarcze stanowią odrębny kierunek, który dzieli się następnie na kilka specjalności, np. integrację europejską, gospodarkę światową, międzynarodowe prawo handlowe, czy finanse międzynarodowe.

Międzynarodowe studia kulturowe, to studia interdyscyplinarne łączące wiedzę m.in. z zakresu socjologii, wiedzy o kulturze, językoznawstwa, historii i komunikacji, pozwalające na poznanie wielowymiarowości kultur i procesów społeczno-kulturowych, a także działania instytucji międzynarodowych.

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe
Studia w zakresie stosunków międzynarodowych nie są nowością na polskim rynku uczelnianym. Kierunek ten ma bogate tradycje, dlatego badania naukowe realizowane przez uczonych w dziedzinie relacji między różnymi pomiotami życia międzynarodowego należą do bardzo zaawansowanych i wartościowych. Czy można traktować te studia jak "międzynarodową" wersję politologii? Raczej nie, ponieważ stosunki międzynarodowe uznane są za odrębną dyscyplinę naukową, posługują się właściwą dla nich warstwą teoretyczną i metodologią badań. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności rozumienia międzynarodowych relacji, które kształtują się między państwami, organizacjami międzynarodowymi oraz regionami, w zglobalizowanym świecie. Zapraszamy do dalszej lektury, by dowiedzieć się nieco więcej o przebiegu studiów, sylwetce absolwenta i możliwości kandydowania na Stosunki międzynarodowe.

Studia bałtyckie to interdyscyplinarny kierunek łączący w sobie zagadnienia historii, kultury, języków obcych, gospodarki i stosunków międzynarodowych. Jak sama nazwa wskazuje, dotyczy on państw basenu Morza Bałtyckiego. Jeżeli interesuje Cię ten region w całości lub którekolwiek z jego państw i myślisz np. o pracy w branży turystycznej, powinieneś zainteresować się Studiami bałtyckimi. Wskazane będą też zainteresowania historyczne oraz łatwość w poznawaniu języków obcych.