Do niedawna jeszcze mówiło się, iż studia techniczne są głównie dla chłopców. Dziś granica ta ulega jednak zatarciu, gdyż studia techniczne są bardzo często wybierane również przez kobiety.

Grupę studiów technicznych stanowią dyscypliny związane z wytwarzaniem dóbr materialnych, a także regułami posługiwania się nimi. Są to kierunki bardzo zróżnicowane. Znajdziesz tu między innymi architekturę, energetykę, oceanotechnikę czy papiernictwo i poligrafię.

Po zakończeniu studiów zostajesz specjalistą w konkretnej dziedzinie. Mała elastyczność na rynku pracy paradoksalnie jest dla absolwenta bardzo korzystna. Nie ma osoby po innym kierunku studiów, która mogłaby ubiec Cię w staraniach o posadę, chyba że ktoś z tym samym fachem w garści. Chętnych na studia tego typu jest co raz więcej.

Budownictwo, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka to jedne z najpopularniejszych kierunków studiów w rekrutacji na rok akademicki 2014/2015.

Chcesz podyskutować na temat studiów na kierunkach Technicznych? Masz pytania lub wątpliwości związane z tą dziedziną wiedzy? Zapraszamy na nasze forum dyskusyjne, na którym znajdziesz wiele użytecznych informacji!

studia techniczne forumStudia podyplomowe na kierunkach technicznych
 są ściśle powiązane z praktycznym wykorzystaniem najnowszych technologii w wielu gałęziach współczesnego przemysłu. W trakcie studiów można poszerzyć wiedzę z zakresu m.in. energetyki, budownictwa czy automatyki i robotyki.

Akustyka to dział fizyki i techniki obejmujący zjawiska związane z powstawaniem, propagacją i oddziaływaniem fal akustycznych. Ze względu na różnorodność działów akustyka jest obecnie traktowana jako nauka interdyscyplinarna obejmująca oprócz akustyki ogólnej, również szereg działów akustyki stosowanej.

Studia na tym kierunku to wielkie wyzwanie, które staje się codzienną rzeczywistością kandydatów, studentów oraz absolwentów. Nauka nie należy do łatwych, a ilość egzaminów i zaliczeń może być przytłaczająca. W czasie studiów trzeba wykonać setki prostych i skomplikowanych projektów obiektów charakteryzujących się różnymi stylami, funkcjonalnościami i przeznaczeniem. W architekturze nie ma idealnych rozwiązań, a projekt doskonały zawsze może zostać ulepszony. Projektowanie budynków, czy nawet całych przestrzeni wymaga nie tylko kreatywności, ale także dyscypliny, systematyczności, precyzji i pracowitości. Nietrudno domyślić się, że niewielu ludzi posiada takie cechy, dlatego studia architektoniczne to także płaszczyzna do pracy nad sobą. Aby dowiedzieć się więcej o tym kierunku, zapraszamy do dalszej lektury!

Osoba planująca rozpocząć studia na kierunku Architektura i urbanistyka powinna wiedzieć, że najważniejsza w tym zawodzie jest zdolność trafnego przewidywania zachodzących lub nadchodzących procesów społecznych i gospodarczych. Kandydat powinien interesować się otaczającym światem, powinna go cechować twórczość, kreatywność i praktyczna umiejętność przekonania innych do swoich pomysłów oraz ich realizacja. Bardzo ważny w tym zawodzie jest sprawny wzrok. Studia na kierunku Architektura i urbanistyka przygotowują specjalistów w zakresie projektowania i zarządzania w dziedzinie architektury i urbanistyki, czyli planowania i zagospodarowania przestrzeni miejskiej. W ramach rozszerzonego programu przedmiotów ścisłych i technicznych studenci są także przygotowani do kierowania robotami budowlanymi.

 
 

 

Automatyka i robotyka to studia dla ludzi, którym nie straszna technika, matematyka, programowanie i mechanika. Jest to jeden z kierunków, których absolwenci bardzo rzadko powiększają grono bezrobotnych. Ukończenie tych studiów to niemal gwarancja sukcesu w realizacji kariery zawodowej, zarówno we własnej firmie, jak i w licznych przedsiębiorstwach, laboratoriach rozwojowych i wdrożeniowych oraz w firmach działających w obszarze nowych technologii i IT. Ukończenie automatyki i robotyki to duże osiągnięcie, ponieważ studia należą do wyjątkowo trudnych. Zapraszamy do dalszej lektury, jeżeli chcecie dowiedzieć się nieco więcej o studiach na kierunku Automatyka i robotyka.

Kierunek Budowa jachtów to dobry wybór szczególnie dla osób, które chcą nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i budową jachtów i jednostek sportowych. Słuchacz tego kierunku będzie potrafił dobrać i przygotować materiały do budowy jachtów oraz procesów wytwórczych jednostek pływających.

Jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem studiów w zakresie Budownictwa, z pewnością powinieneś dowiedzieć się jak najwięcej o nauce na tym kierunku. Proponujemy, abyś zaczął od tego artykułu. Przedstawiamy w nim odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące budownictwa. Czym jest budownictwo? Można powiedzieć, że jest to działalność polegająca na wznoszeniu wodnych i lądowych obiektów budowlanych. Oczywiście w centrum zainteresowania budownictwa znajduje się także przebudowywanie, modernizowanie i konserwowanie już istniejących.

Student Chemii budowlanej przyswoi podstawową wiedzę z zakresu nauk technicznych, chemicznych, technologicznych i inżynierii materiałowej oraz analityki technicznej i przemysłowej. Pozna technologie wytwarzania, przetwórstwa i metody modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, zarówno inżynierskich jak i funkcjonalnych, stosowanych w przemyśle budowlanym oraz technologie wytwarzania i recyklingu wyrobów gotowych. Będzie potrafiłi projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań oraz posiada wiedzę w zakresie metod ich badania oraz atestacji i certyfikacji wyrobów. Pozna podstawowe problemy związane z ochroną środowiska i będzie umiał kierować się w swoich działaniach zasadą zrównoważonego rozwoju. Będzie przygotowany do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych.

Studia Edukacja techniczno-informatyczna pozwalają osiągnąć wykształcenie podstawowe w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, metod badań materiałów przy wykorzystaniu metod komputerowych i technik informatycznych. Student uzyskuje odpowiednie przygotowanie w zakresie: eksploatacji i diagnostyki urządzeń mechanicznych i elektrotechnicznych, inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, projektowania procesów technologicznych.

Zakres tematyki studiów na kierunku Ekoenergetyka obejmuje zarówno konwencjonalne, jak i odnawialne źródła energii. W zakresie wykorzystania energii absolwent powinien potrafić ocenić ekonomikę najbardziej energochłonnych procesów np. termicznej obróbki żywności, ogrzewnictwa i klimatyzacji. Ponadto absolwenci posiadają wiedzę inżynierską obejmującą znajomość: metod komputerowych stosowanych w projektowaniu systemów ekoenergetycznych, ekologii i ochrony środowiska, podstawowych materiałów i energooszczędnych technik wytwarzania, organizacji systemów wytwórczych, biopaliw, utylizacji odpadów, gospodarki energetycznej, mikroklimatu oraz elektrycznych urządzeń małej energetyki.

Elektrotechnika jest dziedziną - matką dla swojej młodszej córki - elektroniki. Oznacza to, że dziedziny te tak nawzajem się przeplatają, że praktycznie każdy inżynier jest jednocześnie elektrotechnikiem i elektronikiem. Związane jest to też z masowym zastosowaniem elektroniki w układach do sterowania dużymi mocami elektrycznymi. Na kierunku Elektrotechnika zdobywa się umiejętności komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. Studia na Elektrotechnice przygotowują do prowadzenia szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w zakresie elektroniki i telekomunikacji, zarówno w sferze konstrukcji, produkcji, jak i różnego rodzaju usług.

Studia na kierunku Energetyka zapewniają wykształcenie odpowiadające potrzebom rozwoju kraju w zakresie ekologicznego wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii. Student tego kierunku przygotowywany jest do prowadzenia eksploatacji systemów energetycznych i zarządzania energią oraz optymalizacji procesów w technice cieplnej, a także prowadzenia prac naukowo-badawczych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod obliczeniowych. Ważną rolę odgrywa też problematyka związana z wykorzystaniem przemysłowej energii odpadowej i odnawialnych źródeł energii.

Czy możliwe jest połączenie fizyki z chemią w jeden wybuchowy kierunek studiów? Oczywiście! Eksperyment taki zakończył się jakiś czas temu dużym powodzeniem. Powołany do życia kierunek studiów o nazwie Energetyka i chemia jądrowa rozwija się bardzo prężnie. Celem kształcenia na tym kierunku jest wyedukowanie specjalistów w zakresie energetyki jądrowej, którzy byliby w stanie profesjonalnie pokierować pierwszą w Polsce elektrownią jądrową. Projekt uruchomienia takiej elektrowni od dawna pojawia się w planach kolejnych ekip rządzących. Kandydaci na te studia muszą wykazywać się co najmniej dobrą wiedzą z zakresu przedmiotów ścisłych, głównie fizyki, chemii oraz matematyki, a także posiadać odpowiednie predyspozycje do pracy w elektrowni jądrowej lub jej bezpośrednim otoczeniu. Na maturzystów chętnymi do studiowania Energetyki i chemii jądrowej czeka wyzwanie w postaci konkursu świadectw, na którym trzeba wykazać się bardzo dobrymi ocenami z przedmiotów ścisłych zdawanych na egzaminie dojrzałości. Studia standardowo trwają trzy lata. Po uzyskaniu tytułu licencjata możliwe jest kontynuowanie nauki na tym samym kierunku i uzyskanie tytułu magistra. Warte podkreślenia jest to, że już pierwszy etap edukacji akademickiej (studia licencjackie) przygotowuje do zdania egzaminu państwowego na Inspektora Ochrony Radiologicznej bez konieczności przechodzenia dodatkowych szkoleń.

Fizyka techniczna daje studentowi wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności. Wiedza i zdobyte umiejętności absolwentowi pozwalają rozwiązywać problemy fizyczne - zarówno rutynowe, jak i niestandardowe. Absolwent posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji.

Fotonika to kierunek studiów łączący w sobie elementy optyki, elektroniki i informatyki. Tematyka kierunku dotyczy urządzeń, które wykorzystują promieniowanie optyczne, czyli światło, podczerwień lub promienie UV do przynoszenia, magazynowania lub pozyskiwania informacji. Zaletą takich rozwiązań nad elektroniką jest brak interakcji światła z materiałami niebezpiecznymi a także niezwykła szybkość przenoszenia informacji. Fotonika odgrywa coraz większą rolę w wielu kluczowych obszarach gospodarki, a w tym m.in. w procesie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Prowadzone są badania nad nowymi źródłami światła dla zastosowań w przemyśle, ochronie środowiska i medycynie. Światło laserowe jest powszechnie stosowane, jako szybkie i precyzyjne narzędzie dla obróbki materiałów i wytwarzania różnorodnych produktów. Fotonika wspiera procesy ochrony zasobów naturalnych, oferując m.in. energooszczędne oświetlenie, produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych czy też energooszczędną infrastrukturę informacyjną i komunikacyjną.

Geodezja i kartografia to kierunek, w ramach którego przekazywana jest wiedza z zakresu wyznaczania położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania ich na mapie, a także badania i pomiarów deformacji Ziemi. W zawiązku z tym, że geodeta wykonuje najczęściej swoją pracę w terenie, niezbędny jest dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna i dobry wzrok. Poza tym przyszły student tego kierunku powinien posiadać wyobraźnię przestrzenną, umiejętność logicznego myślenia oraz zdolności techniczne i matematyczne.

Gospodarka przestrzenna integruje dziedziny nauk ekonomicznych z wybranymi dyscyplinami nauk technicznych, m.in. z urbanistyką i architekturą. Studia na Gospodarce przestrzennej  mają doprowadzić do racjonalnego wykorzystania przestrzeni w zakresie zgodnym z potrzebami społeczeństwa. Celem jest ochrona określonych wartości przestrzeni oraz racjonalne ich kształtowanie, poprzez stymulowanie procesów gospodarczych. Działania ochronne obejmują dążenie do zachowania równowagi pomiędzy elementami naturalnymi środowiska, a szeroko rozumianymi wytworami działalności ludzkiej (tj. cywilizacją, np. układem osadniczym, infrastrukturą, obiektami gospodarczymi). Kształtowanie przestrzeni to działania przekształceniowe, związane z nowymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego. Do najważniejszych cech studenta Gospodarki przestrzennej powinny należeć: trafne przewidywania zachodzących lub nadchodzących procesów przestrzennych. Niezbędna jest także wyobraźnia przestrzenna, zdolności techniczne, a także sprawny wzrok.

Informatyka i agroinżynieria to studia przygotowujące do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej i leśnej.

Celem studiów jest przygotowanie do posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, informatyki, oraz zarządzania, korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do twórczej aktywności w zakresie projektowania materiałowego, a także do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i innymi specjalistami w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich. 

Kierunek Inwestycje i wdrożenia przemysłowe to oferta studiów inżynierskich na uczelniach technicznych. Kierunek uruchomiono z myślą o osobach zainteresowanych podnoszeniem jakość i efektywność pracy między innymi w zakładach produkcyjnych i firmach usługowych. Studia wychodzą naprzeciw potrzebom rynku pracy tak w Polsce jak i poza jej granicami. Celem nadrzędnym tych studiów jest wykształcenie specjalistów rozwijających potencjał zakładu pracy za pomocą przemyślanych i dobrze zaplanowanych inwestycji przemysłowych. Kandydaci na te studia muszą dysponować wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami z przedmiotów ścisłych, szczególnie matematyki, fizyki oraz informatyki. Potencjalni studenci Inwestycji i wdrożeń przemysłowych muszą wziąć udział w konkursie świadectw. Najwyżej punktowane są oceny z języka polskiego i obcego oraz z przedmiotów ścisłych. Warto więc zdawać je na maturze. Uczelnie, które uruchomiły kierunek Inwestycje i wdrożenia przemysłowe oferują zainteresowanym osobom trzyletni okres edukacji akademickiej. Absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł inżyniera. Kolejny etap nauki można rozpocząć na studiach o pokrewnej tematyce, najlepiej na uczelniach technicznych lub ekonomicznych.

Kierunek Inżynieria akustyczna to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Rozwój technologii spowodował, że dla inżynierów akustyki pracy nie brakuje, wręcz są fachowcami niezwykle poszukiwanymi.

Studia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa zajmują się projektowaniem operacji i procesów związanych z przepływem płynów, przemian cieplnych i chemicznych prowadzonych w skali przemysłowej. Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że na Inżynierii chemicznej i procesowej niezbędne są zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi. Praca po tym kierunku wymaga także od kandydata predyspozycji do pracy laboratoryjnej oraz rozwiązywania zagadnień technicznych, zarówno w zakresie projektowania jak również wykonawstwa i eksploatacji.

Podobno dane ci jest wybrać się na Inżynierię danych. To nowy kierunek, wychodzący naprzeciw potrzebom rynku pracy. Absolwenci Inżynierii danych otrzymują gruntowne wykształcenie kierunkowe oraz innowacyjne umiejętności, cenione przez pracodawców. Studia na kierunku Inżynieria danych kształcą specjalistów, którzy w oparciu o analizę wszelkiego typu danych potrafią rozwiązywać problemy z różnych dziedzin życia społecznego. By zostać studentem tego kierunku należy wykazać się bardzo dobrymi ocenami na świadectwie maturalnym z przedmiotów ścisłych. Na nich bowiem bazuje program nauczania Inżynierii danych. Proces rekrutacji ma formę konkursu świadectw. Dodatkowo należy posiadać zdolności logicznego myślenia i wnikliwej obserwacji oraz umiejętność formułowania wniosków i łączenia faktów, wypływających z przeanalizowanych przesłanek. Ponadto znajomość technik informatycznych ułatwia zdobycie studenckiego "glejtu". Nauka na kierunku Inżynieria danych trwa trzy i pół roku. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich, na kierunku tożsamym z Inżynierią danych. Studia mają charakter praktyczny. Teoretyczna podbudowa pozwala na szybką weryfikację przyswojonych informacji w codziennych sytuacjach. Studenci mają możliwość znalezienia ciekawej pracy zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Kierunek Inżynieria internetu jest przeznaczony dla kandydatów, którzy ukończyli edukację na poziomie szkoły średniej i zdali egzamin maturalny, a przyszłość zawodową wiążą z branżą informatyczną.

Absolwent po ukończeniu kierunku posiada wiedzę zarówno z zakresu przedmiotów ścisłych takich jak fizyka, chemia i informatyka, jak i z zakresu nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, i przede wszystkim o tworzywach i kompozytach polimerowych.

Inżynieria materiałowa jest nauką o strukturze, własnościach i technologii wytwarzania materiałów. Spośród innych dziedzin nauki inżynierię materiałową wyróżnia interdyscyplinarny charakter, łączy ze sobą fizykę i chemię, mechanikę i elektronikę, biologię i medycynę. Inżynieria materiałowa stanowi podstawę nowoczesnego przemysłu. Jest kierunkiem studiów kształcącym w zakresie świadomego projektowania materiałów w celu nadania im właściwości jakie są potrzebne w danym zastosowaniu. Inżynieria materiałowa jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki. Spowodowane jest to tym, że rozwój cywilizacji technicznej zależy w coraz większym stopniu od rozwoju materiałów. Swój dynamiczny rozwój inżynieria materiałowa zawdzięcza wykorzystywaniu metod komputerowych oraz nowoczesnych technologii informatycznych. Umożliwia, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, zastosowanie szeregu technologii, które pozwalają w chwili obecnej na tworzenie dowolnych materiałów,  czyniąc je użytecznymi dla ludzi, jak np. biomateriałów projektowanych i wytwarzanych do bezpośrednich zastosowań w organizmach żywych.

Kierunek Inżynieria mechaniczno-medyczna skierowany jest do pasjonatów nauk ścisłych, ale i także do osób kreatywnych z manualnymi zdolnościami. Niezbędna na tym kierunku jest obszerna wiedza o tematyce technicznej. Zapotrzebowanie na absolwentów Inżynierii mechaniczno-medycznej jest ogromne począwszy od technicznego zaplecza placówek medycznych po przez bezpośrednią współpracę z lekarzami w zabiegach operacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

Studia na kierunku Inżynieria medyczna to bardzo dobra droga do zdobycia solidnego wykształcenia i umiejętności wysoko ocenianych na rynku pracy. Inżynierią medyczną z pewnością zainteresują się osoby gotowe wspierać wykwalifikowaną służbę medyczną nowoczesnym sprzętem medycznym. Uruchomienie takiego kierunku studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w branży medycznej. Lekarze różnych specjalizacji leczą pacjentów za pomocą skomplikowanych urządzeń, które ktoś musi zaprojektować, obsługiwać lub serwisować. Inżynierowie medyczni za to właśnie mają być odpowiedzialni. By dostać się na Inżynierię medyczną należy przejść rekrutację. Odbywa się ona na zasadzie konkursu świadectw maturalnych. Przedmioty "punktowane" to matematyka oraz fizyka. Największą szansę na rozpoczęcie nauki mają osoby, które zdawały maturę z tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz posiadają wystarczającą wiedzę z przedmiotów ścisłych. Od kandydatów na studia oczekuje się dodatkowo otwartego, chłonnego umysłu, kreatywności, cierpliwości, konsekwencji w działaniu, a także wysoko rozwiniętych kompetencji komunikacyjnych, także w języku obcym. Przyszli inżynierowie medyczni uczyć się będą na uczelniach technicznych. Nauka potrwa trzy i pół roku, a zwieńczy ją zdobycie tytułu inżyniera. Kandydaci na studia magisterskie dostaną szansę kontynuowania nauki na uczelniach technicznych, na kierunkach powiązanych z inżynierią medyczną.

Kierunek Inżynieria naftowa i gazownicza to kierunek unikatowy, na którym do wyboru są trzy specjalizacje tj.: wiertnictwo naftowe, inżyniera naftowa oraz inżynieria gazownicza.

Inżynieria nanostruktur dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi daje studentom wiedzę potrzebną do projektowania i wytwarzania nowych struktur dla nanotechnologii, badania ich własności i funkcjonalnych zastosowań.
Studia te są poświęcone modelowaniu własności nanostruktur i nowych materiałów. Istotną cechą tych studiów jest zaznajomienie słuchaczy z nowoczesnymi metodami modelowania nanostruktur i nowych materiałów oraz metod poznawania natury opartymi o realistyczne symulacje komputerowe. Student uzyskuje znajomość matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych i chemicznych o średnim poziomie złożoności, poznaje podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów fizycznych i chemicznych, posiądzie podstawową wiedzę z zakresu nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur. Potrafi posługiwać się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym.

Podczas studiów na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii słuchacz zaznajamia się z podstawową wiedzą z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń branży odnawialnych źródeł energii. Poznaje zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych oraz podstawy konstruowania maszyn i doboru materiałów inżynierskich. Uczy się projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania maszyn oraz planowania i nadzorowania zadań obsługowych, doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych, technologii wytwarzania, struktury i własności produktów, termodynamiki, projektowania i analizy elektrycznych układów napędowych i sterowania maszyn.

Cenisz nieszablonowość? Lubisz wyprzedzać przyszłość? Masz pomysły i chcesz się realizować w ciekawym zawodzie? Zacznij studia na Inżynierii pojazdów elektrycznych i hybrydowych. To nowatorski kierunek dla osób kreatywnych. Celem studiów jest wykształcenie specjalistów zajmujących się wymyślaniem, konstruowaniem i testowaniem pojazdów nowej generacji, zasilanych silnikami ekologicznymi, które nie zanieczyszczają środowiska naturalnego. Maturzyści chętni do podjęcia studiów na tym kierunku muszą wykazać się doskonałą wiedzą i umiejętnościami z zakresu matematyki i fizyki. Zagadnienia z tych dziedzin wiedzy dominują w programie studiów na Inżynierii pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Dodatkowym atutem będzie zapewne doskonała obsługa komputera, a zwłaszcza programów graficznych, nastawionych na projektowanie oraz języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

Inżynieria produkcji to nowatorski kierunek studiów dający możliwość realnego wpływania na rozwój przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu. Kierunek dedykowany jest osobom zainteresowanym zarówno zarządzaniem i organizowaniem procesu produkcji jak i tworzeniem nowych produktów za pomocą różnorodnych technik i technologii. Kandydaci na kierunek Inżynieria produkcji powinni posiadać wiedzę z zakresu nauk ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka) i/lub przyrodniczych (np. biologia). Proces rekrutacji na tego typu studia odbywa się w formie konkursu świadectw. Priorytetem objęte są przedmioty kierunkowe na danej uczelni. Wysokie stopnie na świadectwie dojrzałości z wymienionych powyżej przedmiotów mogą być przepustką na Inżynierię produkcji. Gdzieniegdzie oprócz konkursu świadectw organizuje się także rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, na których sprawdzana jest nie tylko wiedza, ale także sposób jej przekazywania i umiejętność komunikowania się z otoczeniem. Inżynierię produkcji można studiować zarówno na studiach dziennych jak i na studiach zaocznych. Najczęściej obowiązują trzy lata edukacji na studiach pierwszego stopnia oraz dwa lata nauki na studiach drugiego stopnia. Pierwszy etap edukacji akademickiej kończy się uzyskaniem tytuły inżyniera, zaś kolejny stopień wtajemniczenia skutkuje zdobyciem tytułu magistra.

Studia na kierunku Inżynieria środowiska swoim zakresem obejmują takie zagadnienia i kierunki poznawcze, jak: unieszkodliwianie ścieków i odpadów, meliorację, ogrzewnictwo i klimatyzację, ochronę powietrza, monitoring i ochronę środowiska (inżynieria ekologiczna), energetykę. Inżynierowie środowiska  poszukują najkorzystniejszych relacji w układzie człowiek-przemysł-przyroda.

Inżynieria systemów biotechnicznych to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący zagadnienia techniczne, technologiczne z przyrodniczymi i ekologią. Studenci poznają nowoczesne metody projektowania i utrzymania systemów technicznych wykorzystywanych w produkcji rolniczej, leśnej, przetwórstwie żywności oraz gospodarce komunalnej. Jest to kierunek dla Ciebie, jeśli matematyka i fizyka nie stanowią dla Ciebie problemu.

Komputery rządzą! Wszędzie ich pełno. Ułatwiają pracę w różnych gałęziach przemysłu i usług. Zastępują człowieka przy wykonywaniu wielu czynności jednocześnie. Są dużo tańsze w utrzymaniu i efektywniejsze. Rozwój technologiczny sprawia, że korzystanie z komputerów stało się po prostu niezbędne. Na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się obsługą systemów komputerowych. Dla nich stworzono specjalny kierunek studiów o nazwie "komputerowe wspomaganie prac inżynierskich". Są to studia drugiego stopnia, przeznaczone dla inżynierów pracujących przy udoskonalaniu istniejących konstrukcji i wdrażaniu nowych rozwiązań. Kandydaci na te studia muszą przede wszystkim mieć ukończone studia pierwszego stopnia i posiadać tytuł inżyniera albo magistra inżyniera. Wymagana jest także wiedza z przedmiotów ścisłych wykładanych na studiach inżynierskich. Szczególnie pożądana jest znajomość matematyki i fizyki na poziomie zaawansowanym oraz informatyki i technologii informacyjnej co najmniej na poziomie podstawowym. Warto posiadać także umiejętność projektowania obiektów w programach komputerowych oraz bezbłędnego odczytywania dokumentacji technicznej.

Materiały współczesnych technologii to kierunek dla osób interesujących się budową materiałów, eksperymentami czy lubiących pracę w laboratoriach. Studia ,dają możliwości pracy na nowoczesnym sprzęcie, przeprowadzania doświadczeń fizycznych i chemicznych. Pomagają w zrozumieniu podstaw nauki o materiałach oraz metod ich badania.

Widzisz swoją przyszłość zawodową w sektorze przetwórstwa tworzyw? Chcesz zostać konstruktorem, kierownikiem narzędziowni lub szefem produkcji? Szukasz kierunku studiów, który pozwoliłby Tobie na rozwijanie zainteresowań i jednocześnie miał potencjał rynkowy? W takim razie studia na kierunku Mechaniczna Inżynieria Tworzyw są dla Ciebie doskonałym wyborem

Od wielu lat doświadczamy w Polsce kryzysu edukacji zawodowej. Można odnieść mylne wrażenie, że kierunek Mechanika i budowa maszyn, w jakiś sposób wypełnia tę lukę, tworząc namiastkę zawodowej i prymitywnej edukacji w akademickim świecie. Nic bardziej mylnego. Absolwent MiBM to znakomicie wykształcony specjalista, który dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom, może realizować zaawansowane projekty konstrukcyjne, konserwować i troszczyć się o ciągłość funkcjonowania bardzo złożonych i nowoczesnych linii produkcyjnych. Świat techniki zmienia się bardzo szybko, technologie stają się niezwykle złożone i do ich obsługi, wymagana jest bardzo ściśle wyspecjalizowana kadra, dlatego absolwent tego kierunku raczej nie musi martwić się o znalezienie dobrej pracy.

Mechatronika to nauka łącząca pięć dziedzin wiedzy: mechanikę, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę. Jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin techniki i nauki. Na Mechatronikę trafiają pasjonaci matematyki, fizyki i informatyki. Wiedza z tej dziedziny jest specjalistyczna i specyficzna, a kierunek do prostych nie należy. Mechatronika obejmuje programowalne urządzenia i systemy elektromechaniczne z wbudowaną strukturą sensorów, współpracujące z systemem przetwarzania sygnałów oraz z zespołami urządzeń komunikacyjnych i wykonawczych. Istotną cechą urządzeń mechatronicznych jest zdolność do wiernego przetwarzania informacji przekazywanej w formie sygnałów (elektrycznych, mechanicznych, optycznych, biologicznych i innych) oraz wysoki stopień automatyzacji. Urządzenie mechatroniczne samo przejmuje odpowiedzialność za niższe poziomy realizowanych zadań, co pozwala użytkownikowi skupić uwagę na funkcjach wyższego rzędu. Stawia to nowe wymagania inżynierom, przede wszystkim takie jak umiejętność konstruowania i eksploatacji urządzeń mechanicznych maszyn i pojazdów, których działanie wspierane jest przez układy mechatroniczne. Oznacza to konieczność stworzenia im możliwości porozumiewania się ze specjalistami różnych dziedzin, realizacji zespołowych projektów oraz oceny ekonomicznej swoich decyzji. W ostatnim okresie obserwuje się duże zapotrzebowanie na inżynierów po Mechatronice posiadających wyżej wymienione umiejętności zarówno do pracy w biurach projektowych, firmach produkcyjnych, centrach badawczo- rozwojowych i w eksploatacji nowoczesnych urządzeń.

Uruchomiono kolejny, atrakcyjny kierunek studiów - Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa. Osoby, które chcą znaleźć zatrudnienie w jednym z największych i najbardziej znanych zakładów mięsnych w naszym kraju, nie mogą przepuścić takiej okazji. Kierunek studiów powstał z myślą o kształceniu specjalistów w dziedzinie produkowania mięsa oraz przetwarzania wyrobów mięsnych, gotowych do podjęcia pracy w zakładach mięsnych należących do polskiego, renomowanego producenta mięsa. Studentem tego kierunku studiów może zostać każda osoba, interesująca się wyżej wymienioną tematyką. Niewątpliwie dużo łatwiej w ubieganiu się o indeks będą mieli maturzyści legitymujący się wysokimi ocenami na świadectwie maturalnym z języka obcego i biologii. Dobra znajomość przedmiotów przyrodniczych oraz języka nowożytnego pomoże w przyswojeniu zagadnień z problematyki poruszanej w trakcie studiów. Studia na kierunku menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa mają charakter interdyscyplinarny. Łączą w sobie zagadnienia z dziedzin nauk przyrodniczych, rolniczych i ekonomicznych.

Metalurgia skupia się głównie na przetwórstwie metali, czyli wytwarzaniu przedmiotów użytkowych. Często utożsamiana jest z hutnictwem, przy czym hutnictwo zajmuje się wyłącznie metalurgią ekstrakcyjną. Studia na kierunku Metalurgia łączą wiedzę w zakresie wytwarzania i przetwarzania materiałów metalicznych, zagospodarowania odpadów przemysłowych, informatyki, recyklingu, ekonomii i ekologii.

Nanotechnologia to ogólna nazwa całego zestawu technik i sposobów tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Można ją studiować na kierunku Fizyka. Jest to propozycja nowej specjalności wychodzącej naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi chcących zdobyć atrakcyjny zawód na rynku europejskim.

Studia ukierunkowane na przygotowanie do twórczej działalności w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych, maszyn i urządzeń, oraz systemów nanostrukturalnych, oraz do zarządzania pracowniami projektowymi w zakresie, kierowania zespołami działalności twórczej, samodzielnej aktywności naukowo-badawczej, a także samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Nanotechnologie i nanomateriały to makrokierunek stosunkowo nowy, skupiający się na nonocząsteczkach w materiałach. Wprowadzanie zmian na tym poziomie zupełnie zmienia właściwości mechaniczne, chemiczne czy optyczne w materiałach w skali makro. Kierunek ten opiera się na nowoczesnych technologiach, które również są stosunkowo nowe, dlatego jest on przeznaczony dla pasjonatów, którzy wcześniej interesowali się sami nowinkami technologicznymi.

Kierunek Oceanotechnika skierowany jest do osób o zainteresowaniach matematyczno-fizycznych. Studenci poznają budowę jachtów i kutrów od tych najmniejszych do największych superzbiornikowców i dużych statków pasażerskich. Kierunek ten stwarza duże perspektywy pracy, szczególnie na rynku zagranicznym.

Optometria to interdyscyplinarna dziedziną nauki, mieszcząca się w obszarze nauk medycznych. Kierunek optometria wykazuje ścisłe powiązanie z kierunkiem lekarskim, zdrowiem publicznym i biofizyką. Słuchacz tego kierunku przygotowywany jest do umiejętnego dobierania opraw korekcyjnych i innych pomocy wzrokowych zgodnie z zaleceniem okulisty, kompetentnej sprzedaży soczewek kontaktowych i środków do ich pielęgnacji oraz przeprowadzania pomiarów w zakresie niezbędnym dla potrzeb wykonywania okularów. Student uczy się także konserwacji wszelkiego typu okularów i innych pomocy wzrokowych oraz udzielania instruktażu w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi.

Optyka to kierunek z działu fizyki, zajmujący się badaniem natury światła, prawami opisującymi jego powstawanie i oddziaływanie z materią. W ciągu ostatnich dwustu lat optyka, podobnie jak inne dziedziny fizyki, rozwija się bardzo dynamicznie, zajmując istotną pozycję w wielu obszarach nauki i techniki. Bez optyki nie istniałaby współczesna biologia, chemia, fizyka, elektronika, medycyna i astronomia. Studia na tym kierunku daję później możliwość wyboru specjalności, takiej jak inżynieria optyczna lub optyka okularowa.

Absolwent studiów na kierunku Papiernictwo i poligrafia zdobywa podstawową wiedzę z zakresu technologii papiernictwa i poligrafii oraz maszyn papierniczych i poligraficznych, a także opanowuje wiedzę i umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii oraz metod badania procesów i eksploatacji maszyn.

Na kierunku Recykling materiałów studenci uczą się przygotowywania odpadów do ponownego użycia i ich zagospodarowania przy użyciu nowoczesnych technologii recyklingu. Poznają również zasady projektowania i przetwarzania produktów recyklingu w materiały konstrukcyjne, a także odzyskiwania energii zawartej w odpadach, które nie poddają się recyklingowi.Uczą się też tworzenia dokumentacji z zakresu gospodarki odpadami oraz stosowania odpowiednich metod do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.

Rewitalizacja dróg wodnych to kierunek, który skupia się na naukach przyrodniczych, technicznych, a także związanych z architekturą krajobrazu i organizacją rozwoju społeczno-gospodarczego. Studenci poznają procesy rewitalizacji oraz renaturyzacji dróg wodnych wraz ze strefą ich oddziaływania oraz zaznajamiają się z problemami wód śródlądowych. Uczą się opracowywania ekspertyz, operatów, strategii i planów rozwoju, korzystania z prawa. Duży nacisk na tym kierunku kładziony jest na zdobywanie umiejętności z zakresu planowania i gospodarowania przestrzenią, zagospodarowania przestrzennego, wykorzystywania potencjału dróg wodnych w celach turystycznych i rekreacyjnych. Student będzie potrafił umiejętnie zagospodarowywać i wykorzystywać drogi wodne na rzecz rozwoju regionu i dobra mieszkańców. Studenci zajmować się będą współczesnymi procesami korytowymi rzek, wpływem człowieka na obieg wody, w tym na przekształcenia środowiska, gospodarką wodną oraz ochroną i kształtowaniem systemu hydrologicznego.

Technologia chemiczna jest dyscypliną naukową z pogranicza dziedzin nauk technicznych i chemicznych, która zajmuje się metodami przekształcania różnorodnych surowców w użyteczne produkty. Odgrywa ważną rolę m.in.w czasie wprowadzania nowych wyrobów i nowych technologii, modernizacji i optymalizacji warunków prowadzenia znanych procesów, opracowywania metod monitorowania i automatycznej kontroli przebiegu procesów. Przyjmuje się, że domeną technologii chemicznej są procesy, w których dominującą rolę odgrywają reakcje chemiczne.
 

Studia na kierunku Technologia drewna mają charakter techniczno-przyrodniczy. Program studiów obejmuję m.in. następujące przedmioty: matematyka, fizyka, chemia, mechanika, maszynoznawstwo ogólne, rysunek techniczny, informatyka i użytkowanie komputerów, elektronika z elementami elektroniki, technika cieplna.

Na kierunku Technologie energii odnawialnej student nauczy się wykorzystania ciepła i energii pochodzących ze źródeł odnawialnych. Jest to nowoczesny oraz efektywny sposób pozyskiwania energii i jednocześnie ochrony środowiska. Jedną z metod, jakie przyswoją sobie słuchacze tego kierunku, ograniczających zużycie tradycyjnych nośników energii oraz zmniejszających emisję szkodliwych substancji do otoczenia jest pozyskiwanie energii za pomocą pomp ciepła ze źródeł takich jak powietrze, grunt, woda.

Studia na kierunku Technologie i systemy bezpieczeństwa mają na celu przygotowanie specjalistów do pracy w  jednostkach Policji, Straży Pożarnej, w Centrach Ratownictwa i Służbach Ochrony, w sztabach kryzysowych i w zakładach przemysłowych o wysokim stopniu zagrożenia. W obecnych czasach duże prawdopodobieństwo zagrożenia terroryzmem, przestępczością, katastrofami budowlanymi, transportowymi i przemysłowymi wymaga, aby wyszkolona i przygotowana była grupa osób, które potencjalnie mogą szybko podjąć działania na miejscu zdarzenia i umieją ocenić zagrożenia.

Nowy makrokierunek Wirtotechnologia powinien zainteresować osoby z twórczą postawą w zakresie zagadnień związanych z wirtualizacją procesów technologicznych i swobodnego posługiwania się dostępnymi narzędziami informatycznymi do realizacji problemów technologicznych.

Studia na kierunku Włókiennictwo pozwalają zdobyć zaawansowaną wiedzę z zakresu włókiennictwa, ze szczególnym uwzględnieniem nauki o włóknie, obróbki włókna, technologii wytwarzania i konfekcjonowania tekstyliów, metod badania własności tekstyliów, metrologii włókienniczej oraz maszyn włókienniczych.

Unikatowy kierunek studiów Zaawansowane materiały i nanotechnologia kształci kadry dla dynamicznie rozwijających się dziedzin przemysłu opartych na nowoczesnych technologiach i na funkcjonalnych materiałach nowej generacji.

Studia na kierunku Zarządzanie inżynierskie łączą w sobie wiedzę inżynierską i menedżerską z umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych.

Firmy wspomagające poszukiwanie pracowników dla przedsiębiorstw wskazują na dwie szczególnie ważne cechy, którymi powinni charakteryzować się współcześni inżynierowie: znać zagadnienia marketingu i być komunikatywnymi. Tak wzbogacona wiedza inżynierska wyzwala nowatorskie myślenie o przyszłościowych rozwiązaniach technicznych.