Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego


ul. Bydgoska 33
10-243 Olsztyn
Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie

tel. 895260400

www.osw.olsztyn.pl


Opis

Studentom OSW stwarzamy świetne warunki kształcenia, obok bogatego wyposażenia dydaktycznego proponujemy m.in. Dom Studenta (Akademik), Basen, Stadion. Jednocześnie dbamy o rozwój intelektualny i fizyczny studentów umożliwiając im działalność w licznych kołach naukowych, grupach studenckich, czy wielu sekcjach sportowych. Co roku nasi studenci uczestniczą w letnich i zimowych obozach sportowych.

 

W procesie kształcenia studenci korzystają z auli i sal wykładowych, gabinetów fizjoterapeutycznych, pracowni kosmetycznych, praktykują w Centrum Rehabilitacji Ruchowej, Centralnym Laboratorium Badawczym i Centrum Postawy Ciała. Uczelnia posiada również nowoczesną bibliotekę z czytelnią i miejsca do indywidualnej pracy studenta. 80% absolwentów OSW znajduje zatrudnienie (wg badań Biura Karier).

 

Terapia zajęciowa - nowy kierunek studiów

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego w dniu 1 czerwca b.r. otrzymała zgodę na prowadzenie kształcenia na kierunku terapia zajęciowa, studia będą prowadzone na Wydziale Fizjoterapii.

Terapia zajęciowa ma istotne znaczenie w kompleksowej rehabilitacji, gdyż jej celem jest osiągnięcie przez pacjentów ze specjalnymi potrzebami maksymalnej samowystarczalności i niezależności, a tym samym poprawa jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie.

Przygotowanie do tej pracy specjalistów ma długą historię w wysoko rozwiniętych krajach Europy i świata (w 1930 roku powstała pierwsza europejska szkoła terapii zajęciowej w Wielkiej Brytanii). Aktualnie kształcenie na tym kierunku odbywa się w szkołach średnich oraz wyższych w licznych krajach rozwiniętych na całym świecie. W Polsce do tej pory terapeuci zajęciowi byli kształceni głównie na poziomie szkolnictwa policealnego oraz podyplomowego. Dopiero od niedawna, tzn. od 2012 roku kierunek ten istnieje na nielicznych uczelniach wyższych (w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu). Na terenie całej północnej Polski nie było do tej pory możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych w tym zakresie na studiach wyższych. Biorąc pod uwagę rosnące potrzeby, wynikające z procesu starzenia się społeczeństwa oraz wzrostu liczby osób ze specjalnymi potrzebami, stwarzanie szerokich możliwości kształcenia w zakresie terapii zajęciowej jest zadaniem priorytetowym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, w Polsce terapeutą zajęciowym może być osoba, która "?ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata, lub ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego?". Terapeuci zajęciowi powinni być członkami zespołów prowadzących rehabilitację neurologiczną, ogólnoustrojową, w tym rehabilitację dla określonej grupy pacjentów, w szczególności po leczeniu raka piersi, ze stwardnieniem rozsianym, dysfunkcją ręki, z obrzękiem limfatycznym o różnej etiologii i umiejscowieniu.
Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 roku (Zał. nr 3 do zarządzenia nr 53/2010/DSOZ) terapeuta zajęciowy powinien należeć do zespołu rehabilitacyjnego w ośrodku lub oddziale dziennym (zatrudnienie w wymiarze nie mniejszym niż równoważnik przeliczeniowy ? etatu) natomiast w rehabilitacji leczniczej - opiece stacjonarnej - w rehabilitacji zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi, w rehabilitacji zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi oraz w rehabilitacji zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego
i dystrofii mięśniowych.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 roku określa udział terapeutów zajęciowych w świadczeniach psychiatrycznych dla przewlekle chorych.
Cytowane powyżej akty prawne wskazują, że w najbliższych latach zapotrzebowanie na terapeutów zajęciowych na rynku pracy będzie duże. Ukończenie studiów w zakresie terapii zajęciowej stwarza realną szansę na zdobycie pracy. Program kształcenia na nowo otwieranym kierunku jest zgodny z obowiązującymi standardami Światowej Organizacji Terapeutów Zajęciowych (WFOT) oraz Europejskiej Sieci Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE), co pozwala na przygotowanie absolwentów do pracy zarówno w Polsce jak i w innych krajach Europy. Program kształcenia na kierunku terapia zajęciowa został tak opracowany, aby kształtować w studentach ideę świadomego uczenia się oraz doskonalenia zawodowego. Stosowane będzie nauczanie oparte o edukacyjne portfolio, w którym studenci dokumentują rozwój swoich kompetencji w zakresie terapii zajęciowej. Przez właściwy dobór treści kształcenia studenci rozwijać będą swoje kompetencje w zakresie prowadzenia procesu terapeutycznego z osobami dorosłymi oraz z dziećmi, a duża ilość zajęć praktycznych da możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku terapia zajęciowa uzyska przygotowanie do pracy w zakresie terapii zajęciowej zgodne z założeniami terapii skoncentrowanej na osobie (ang. client centred practice) oraz opartej na badaniach naukowych (EBP). Będzie przygotowany do pracy z pacjentami w różnym wieku, z różnorodnymi dysfunkcjami i ograniczeniami funkcjonalnymi, psychicznymi, z osobami niepełnosprawnymi, wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W trakcie studiów uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności oraz będzie kształcił kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego, programowania skutecznej terapii zajęciowej z wykorzystaniem aktywnych metod i technik pracy terapeutycznej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia może podjąć pracę w multidyscyplinarnym zespole terapeutycznym:

 • na oddziałach szpitalnych prowadzących rehabilitację (oddziały neurologii, ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne, pediatryczne, kardiologiczne, psychiatryczne);
 • w warsztatach terapii zajęciowej;
 • w specjalistycznych ośrodkach pobytu dziennego dla dzieci i dorosłych z upośledzeniem umysłowym, z problemami sensomotorycznymi, społecznymi, emocjonalnymi, motorycznymi;
 • w domach opieki społecznej;
 • w zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz placówkach systemu opieki nad osobami starszymi;
 • w placówkach systemu opieki nad osobami z problemami zdrowia psychicznego;
 • w organizacjach pozarządowych prowadzących zajęcia z terapii zajęciowej;
 • w świetlicach socjoterapeutycznych.

Studia prowadzone będą w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym (w formie zajęć weekendowych). Studia umożliwiają zdobycie dobrego, ważnego społecznie zawodu. Oferta kształcenia skierowana jest do wszystkich osób, które lubią pomagać ludziom, mają dużo empatii, są kreatywne, posiadają umiejętności twórcze. Szczegółowe informacje o kierunku zamieszczone są na stronie internetowej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego www.osw.olsztyn.pl.

 

 

Kosmetologia

 

Kosmetologia na Wydziale Zdrowia Publicznego w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego jest jedynym w regionie kierunkiem o profilu praktycznym na poziomie studiów I stopnia.

 

Oferujemy Państwu profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie kosmetolog (w gabinetach i laboratoriach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej i Spa).

 

Studia przygotowują do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt i urządzenia do wykonywania zabiegów.

 

Wykładowcami na kierunku kosmetologia są specjaliści z dziedziny medycyny, kosmetologii, żywienia i dietetyki. Przedmioty bezpośrednio związane z umiejętnościami zawodowymi np.: kosmetologia ogólna, kosmetologia stosowana i relaksacja, elementy fizjoterapii i masażu, wizaż, nutrikosmetyka, diagnostyczna aparatura kosmetyczna i wiele innych, prowadzą nauczyciele i instruktorzy z wieloletnią praktyką.

 

Podczas cyklu kształcenia, studenci zdobywają dodatkowo certyfikaty ze specjalistycznych szkoleń, na które zapraszani są przedstawiciele profesjonalnych firm kosmetycznych. Wydział współpracuje z Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona.
Naszą tradycją są coroczne Mistrzostwa Makijażu o Puchar Dyrektor Generalnej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Wszystkie te elementy umożliwiają uzyskanie w naszej Uczelni wysokich kwalifikacji zawodowych oraz rozwijanie własnych pasji i zainteresowań.

 

Otrzymaliśmy również certyfikat "Uczelnia Liderów 2014".

 

Zapraszamy do studiowania!

Oferta edukacyjna

OFERTA KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

 

 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FIZJOTERAPIA
 • KOSMETOLOGIA, m.in.: wellness i spa
 • PEDAGOGIKA, m.in.: socjoterapia, geragogika
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA, m.in.: logopedia
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
 • ZDROWIE PUBLICZNE

 

 • Nowy kierunek TERAPIA ZAJĘCIOWA

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 • adaptowana aktywność fizyczna
 • dietetyka
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • edukacja fizyczna
 • edukacja geograficzna
 • edukacja komputerowa
 • edukacja matematyczna
 • edukacja polonistyczna
 • fitness
 • fizjoterapia w sporcie i rekreacji
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • kosmetyka stosowana
 • logopedia
 • menedżer sportu
 • odnowa biologiczna
 • oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • przygotowanie pedagogiczne
 • surdopedagogika
 • techniki relaksacyjne i elementy jogi
 • terapia pedagogiczna
 • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 • wychowanie fizyczne
 • wychowanie fizyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie

 

więcej na www.osw.olsztyn.pl
Rekrutacja trwa!!!

 

ZAPRASZAMY NA BASEN