Politechnika Warszawska

adres:
  Pl. Politechniki 1
 00-661 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 222347412

www.pw.edu.pl


Opis

Politechnika Warszawska to miejsce ludzi kreatywnych. Tu najśmielsze pomysły i teorie nabierają konkretnych kształtów, stają się wynalazkami. Studenci i absolwenci Politechniki Warszawskiej są innowatorami. Najlepsze wykształcenie techniczne w kraju czyni z nich najwyższej rangi specjalistów, poszukiwanych na rynku pracy.

 

Co wyróżnia Politechnikę Warszawską?

 • Najstarsza polska uczelnia techniczna - ponad 180 lat doświadczenia;
 • Technicznie najlepsi! - wg rankingów tytuł najlepszej polskiej uczelni technicznej;
 • Połowa prezesów polskich firm to inżynierowie - większość z nich ukończyła PW;
 • Ponad 30 kierunków studiów, także studia w języku angielskim;
 • Studia na odległość przez Internet (Ośrodek Kształcenia na Odległość - OKNO PW);
 • Współpraca z uczelniami i wiodącymi ośrodkami zagranicznymi;
 • Jesteśmy w gronie najbardziej prodoktoranckich uczelni w kraju;
 • Ponad 100 kół naukowych, organizacji i stowarzyszeń studenckich;
 • 89% absolwentów PW uważa się za szczęściarzy (Badanie Losów Absolwentów 2013);
 • Rozbudowany system informatyczny, bogata baza biblioteczna (około miliona woluminów w Bibliotece Głównej);
 • Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej współfinansowany przez UE w ramach EFS, który zapewnia wysoką jakość kształcenia i dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy;
 • Prężnie działające Biuro Karier, które pomaga studentom w znalezieniu pierwszej pracy;
 • Liczne inicjatywy kulturalno-rozrywkowe: koncerty, festiwale, wystawy;
 • Chór Akademicki, Zespół Pieśni i Tańca, Orkiestra Rozrywkowa, Teatr, a także media studenckie (portal studencki, telewizja i radio internetowe, miesięcznik kulturalny).
 • Klub Uczelniany AZS PW i sukcesy naszych koszykarzy oraz siatkarzy;

 

Uczelnia w liczbach - do pobrania

 

Nauka, kultura i rozrywka to uczelniane życie w całej okazałości.

 

W Politechnice Warszawskiej funkcjonuje ponad 100 kół naukowych. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Studenci Politechniki Warszawskiej mają także możliwość realizacji swoich zainteresowań wykraczających poza studiowanie na uczelni technicznej poprzez działalność w zespołach artystycznych:

 • Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej
 • Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
 • Zespół Tańca Ludowego "Masovia" Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku
 • Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej "The Engineers Band"
 • Teatr Politechniki Warszawskiej

 

Bądź mediach studenckich:

 • Studencka Telewizja Internetowa - TVPW
 • Studencki Portal Internetowy - Polibuda.info
 • Radio studentów PW - Radioaktywne
 • Miesięcznik Kulturalny Studentów PW - Ipewu

 

Jednostką, która organizuje i prowadzi zajęcia sportowe jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej, które wraz z Akademickim Związkiem Sportowym dba o wychowanie fizyczne studentów oraz popularyzuje masowe uprawianie sportu. Zawodnicy AZS PW uczestniczą regularnie w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej.

Oferta edukacyjna

OFERTA STUDIÓW STACJONARNYCH  I STOPNIA

 

Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

 • Administracja

 

Wydział ARCHITEKTURY

 • Architektura i Urbanistyka

 

Wydział CHEMICZNY

 • Biotechnologia
 • Technologia Chemiczna

 

Wydział ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH

 • Automatyka i Robotyka
 • Elektronika
 • Informatyka
 • Inżynieria Biomedyczna
 • Telekomunikacja
 • Computer Science - studia w języku angielskim
 • Telecommunication - studia w języku angielskim

 

Wydział ELEKTRYCZNY

 • Automatyka i Robotyka
 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Electrical Engineering - studia w języku angielskim

 

Wydział FIZYKI

 • Fizyka Techniczna
 • Fotonika

 

Wydział GEODEZJI I KARTOGRAFII

 • Geodezja i Kartografia
 • Gospodarka Przestrzenna
 • Geoinformatyka*

 

Wydział INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

 • Inżynieria Chemiczna i Procesowa

 

Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ

 • Budownictwo
 • Civil Engineering- studia w języku angielskim

 

Wydział INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

 • Inżynieria Materiałowa

 

Wydział INŻYNIERII PRODUKCJI

 • Automatyka i Robotyka
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Papiernictwo i Poligrafia
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

Wydział INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 • Budownictwo Hydrotechniczne*
 • Inżynieria Środowiska
 • Ochrona Środowiska
 • Environmental Engineering - studia w języku angielskim

 

Wydział MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH

 • Matematyka
 • Informatyka
 • Computer Science - studia w języku angielskim

 

Wydział MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA

 • Automatyka i Robotyka
 • Energetyka
 • Lotnictwo i Kosmonautyka
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Aerospace Engineering - studia w języku angielskim
 • Power Engineering - studia w języku angielskim

 

Wydział MECHATRONIKI

 • Automatyka i Robotyka
 • Inżynieria Biomedyczna
 • Mechatronika
 • Mechatronics - studia w języku angielskim

 

Wydział SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH

 • Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Mechatronika
 • Electric and hybrid vehicles engineering - studia w języku angielskim

 

Wydział TRANSPORTU

 • Logistyka
 • Transport

 

Wydział ZARZĄDZANIA

 • Finanse i Rachunkowość
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

 

STUDIA PROWADZONE W FILII W PŁOCKU

 

Wydział BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII (w Płocku)

 • Budownictwo
 • Inżynieria Środowiska
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Technologia Chemiczna

 

KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH (w Płocku)

 • Ekonomia

*kierunki planowane do uruchomienia; aktualne informacje dostępne będą na stronach internetowych wydziałów.

Zasady rekrutacji

Zasady przyjęć na studia
Aby zostać przyjętym na studia i stać się studentem Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

 • zarejestrować się internetowo jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia, organizowane będą trzy niezależne konkursy:
  • konkurs na kierunek Architektura i Urbanistyka 
  • konkurs wspólny na pozostałe kierunki studiów prowadzone w Warszawie,
  • konkurs wspólny na kierunki studiów prowadzone w PW Filia  w Płocku

 

O miejsce  na studia można ubiegać się w ramach każdego z tych trzech konkursów.
W każdym z dwóch konkursów (Warszawa i Płock) można zadeklarować do pięciu wyborów, w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej.
Wybrane kierunki studiów deklaruje się szeregując je według preferencji kandydata! ( po zakwalifikowaniu kandydat nie będzie miał możliwości zmiany preferencji!)

 • zostać zakwalifikowanym na studia w wyniku poddania się procedurze kwalifikacyjnej, w której kandydaci uzyskują pewną liczbę punktów kwalifikacyjnych PK, stanowiącą jedyne kryterium przy podejmowaniu przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) decyzji o przyjęciu na studia)
 • złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie i odebrać decyzję o przyjęciu na studia,
 • dostarczyć świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, uzyskane w wyniku badań wykonanych zgodnie ze skierowaniem otrzymanym z Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
 • złożyć ślubowanie studenckie.

 

Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych
Wydział Architektury
Przyjęcia na kierunek Architektura i Urbanistyka
W konkursie na kierunek Architektura i Urbanistyka punkty kwalifikacyjne uzyskuje się z wyniku, przeprowadzanego w Uczelni, sprawdzianu predyspozycji do studiów na tym kierunku (egzaminu), z którego można uzyskać do 300 punktów, oraz z przeliczenia ocen z egzaminu maturalnego (do 125 punktów).
Przy przeliczaniu ocen z egzaminu maturalnego bierze się pod uwagę dwa przedmioty: matematykę i język obcy. Liczba punktów kwalifikacyjnych PK uzyskanych w procesie kwalifikacyjnym obliczana będzie z wzoru:
PK = Pegz + Pmat + Pjo x 0,25
Pegz  - punkty uzyskane ze sprawdzianu predyspozycji,
Pmat - punkty z matematyki, Pjo - punkty z języka obcego.

 

Punkty uzyskane w wyniku egzaminu maturalnego, zdawanego na poziomie podstawowym wstawiane są do powyższego wzoru po uprzednim ich podzieleniu przez 2.
Zasady ustalania wartości punktów P uzyskanych w wyniku egzaminu maturalnego są takie same jak dla konkursu wspólnego.

 

Pozostałe kierunki studiów prowadzonych na PW
Punkty konkursowe
Na kierunkach objętych konkursami wspólnymi, procedura kwalifikacyjna dotyczy trzech przedmiotów: matematyki, języka obcego oraz przedmiotu do wyboru. Zestaw przedmiotów do wyboru jest określony dla każdego kierunku studiów. Łączna liczba punktów kwalifikacyjnych PK obliczana jest ze wzoru:

PK = Pmat x wmat + Pwyb x w + Pjo x wjo

Pmat - punkty z matematyki, wmat - współczynnik dla matematyki,
Pwyb - punkty z przedmiotu do wyboru, w - współczynnik dla tego przedmiotu,
Pjo - punkty z języka obcego, wjo - współczynnik dla języka obcego.

Wartości współczynników w zależą od przedmiotu oraz kierunku studiów i są przedstawione w tabeli poniżej.

Punkty za przedmioty maturalne oznaczone we wzorze jako P (Pmat, Pwyb, Pjo), mogą przybierać wartości od 0 do 100 i są ustalane w zależności od poziomu egzaminu maturalnego (rozszerzony czy podstawowy) oraz od daty jego zdania, w następujący sposób: 

 • dla osób, które zdały egzamin maturalny w latach 2002 lub od 2007 do 2014:

P = wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub
P = 0,5 razy wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym 
(na maturze z lat 2010-2014 znajdują się oceny z egzaminów zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym;  do obliczeń PK przyjmuje się wartość korzystniejszą dla kandydata. Natomiast, jeżeli  na świadectwie z  2007 r. znajdują się oceny z obu poziomów, uwzględnia się jedynie ocenę z poziomu rozszerzonego)
W przypadku ocen z egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego pod uwagę są brane wyłącznie oceny z części pisemnej tego egzaminu

 • dla osób, które zdały egzamin maturalny w latach 2005 i 2006:

P = 0,4 razy wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym plus 0,6 razy wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.
(Przy braku oceny z poziomu rozszerzonego do wzoru wstawia się wartość tej oceny równą zero)

 • osoby, które zdały język obcy na poziomie dwujęzycznym egzaminu maturalnego powinny, uzyskany wynik pomnożyć razy 1,25, a następnie przez współczynnik wagowy z tabeli.
  dla osób, które zdały egzamin dojrzałości w starej formule - "starą maturę", przelicza się oceny ze świadectwa dojrzałości, a jeśli nie ma ocen z wymaganych przedmiotów na świadectwie dojrzałości, to przelicza się na punkty ocenę ze świadectwa końcowego ostatniej klasy, według reguły:
 • dla egzaminu ocenianego w skali 6 stopniowej:
OCENAPUNKTY
6100
585
470
350
230

(jeśli na "starej maturze" są umieszczone osobno oceny z części pisemnej i ustnej, to dla określenia P z danego przedmiotu bierze się średnią arytmetyczna z obu ocen cząstkowych)

 • dla egzaminu ocenianego w skali 4 stopniowej:
OCENAPUNKTY
5100
470
330
 • dla osób, które zdały "International Baccalaureate" ( IB ) i uzyskają świadectwo wystawione przez Biuro IB w Genewie oraz dostarczą zaświadczenie o uzyskanych wynikach najpóźniej do terminu podanego przez komisję rekrutacyjną.

 

P = (100/7) x ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie wyższym (HL)
P = (60/7) x ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie standardowym (SL);
Pjo = 100 
dla osób, które zdały "European Baccalaureate" ( EB ) i uzyskają świadectwo wystawione przez Biuro EB w Brukseli
P = 10 x ocena z przedmiotu zdawanego w formie pisemnej
Pjo = 100
dla osób, które uzyskały odpowiednik świadectwa dojrzałości poza polskim systemem oświaty aplikujących na studia polskojęzyczne:
P = wynik egzaminu przeprowadzonego w PW
Pjo = 100 

 • osoby posiadające świadectwa dojrzałości lub odpowiednie, uzyskane poza polskim systemem oświaty, w tym świadectwa IB lub EB, aplikujące na studia prowadzone w języku angielskim, będą zakwalifikowane na te studia na podstawie zgłoszenia, bez konieczności zdawania egzaminu. Osoby te nie są jednak zwolnione z obowiązku dostarczenia legalizowanego i nostryfikowanego świadectwa dojrzałości (nie dotyczy IB, EB).

 

Na wszystkich kierunkach studiów, oprócz kierunku Architektura i Urbanistyka, można uzyskać maksymalnie 225 punktów.

 

Przedmioty do wyboru oraz wartości współczynników w podano w poniższych tabelach.
Przedmioty i współczynniki wagowe stosowane przy obliczaniu liczby punktów konkursowych w rekrutacji na kierunki studiów prowadzone w języku polskim przez wydziały Politechniki Warszawskiej w Warszawie.
[Mat - matematyka, Fiz - fizyka, Ch - chemia, Inf - informatyka, Bio - biologia, Geo - geografia, WoS - wiedza o społeczeństwie, JP - język polski, Hist -Historia, JO - język obcy]

Przedmioty

Kierunki studiów

Mat

Przedmiot do wyboru

JO

Fiz

Ch

Inf

Bio

Geo

WoS

JP

Hist

 

Kierunki inżynierskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architektura i Urbanistyka

1

-

-

-

-

-

-

-

-

0,25

Automatyka i Robotyka

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

Biotechnologia

1

1

1

0,5

1

-

-

-

-

0,25

Budownictwo

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

Elektronika

1

1

0,75

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

Elektrotechnika

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

Energetyka

1

1

0,75

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

Fizyka Techniczna

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

Fotonika

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

Geodezja i Kartografia

1

1

0,5

0,75

0,5

0,75

-

-

-

0,25

Gospodarka Przestrzenna

1

1

0,75

0,75

0,75

1

1

-

-

0,25

Informatyka

1

1

0,75

1

0,5

-

-

-

-

0,25

Inż. Biomedyczna

1

1

0,75

0,75

0,75

-

-

-

-

0,25

Inż. Chemiczna i Procesowa

1

1

1

0,5

1

-

-

-

-

0,25

Inż. Materiałowa

1

1

1

0,5

0,5

-

-

-

-

0,25

Inż. Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych

1

1

0,5

0,75

0,5

 

 

 

 

0,25

Inż. Środowiska

1

1

1

0,75

0,75

-

-

-

-

0,25

Lotnictwo i Kosmonautyka

1

1

0,75

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

Mechanika i Budowa Maszyn

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

Mechatronika

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

Ochrona Środowiska

1

1

1

0,75

1

-

-

-

-

0,25

Papiernictwo i Poligrafia

1

1

1

0,75

0.5

-

-

-

-

0,25

Technologia Chemiczna

1

1

1

0,5

1

-

-

-

-

0,25

Telekomunikacja

1

1

0,75

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

Transport

1

1

0,5

0,75

0,5

0,5

-

-

-

0,25

Zarządzanie
 i Inżynieria Produkcji

1

1

0,75

0,75

0.5

-

-

-

-

0,25

Wydział Mechatroniki (przyjęcia wspólne)*

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

Kierunki licencjackie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracja

0,75

0,5

0,5

0,75

0,5

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Matematyka

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

-

0,25

Zarządzanie

1

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

-

-

-

0,5

*przyjęcia na I rok studiów wspólne dla kierunków studiów: Automatyka i Robotyka oraz Mechatronika

Przedmioty i współczynniki wagowe stosowane przy obliczaniu liczby punktów konkursowych w rekrutacji na kierunki studiów prowadzone w języku angielskim przez wydziały Politechniki Warszawskiej w Warszawie
[Mat - matematyka, Fiz - fizyka, Ch - chemia, Inf - informatyka, Bio - biologia, Geo - geografia, JO - język obcy]

Przedmioty?

?Kierunki studiów

Mat

Przedmiot (do wyboru)

  JO

Fiz

Ch

Inf

Bio

Geo

 

Kierunki inżynierskie

 

 

 

 

 

 

 

Aerospace Engineering

1

1

0,75

0,75

0,5

 

0,25

Civil Engineering

1

1

0,5

0,75

0,5

 

0,25

Computer Science

1

1

0,75

1

0,5

 

0,25

Computer Science, Telecommunications

1

1

0,75

0,75

0,5

 

0,25

Electric and Hybrid Vehicles Engineering

1

1

0,75

0,75

0,5

 

0,25

Electrical Engineering

1

1

0,5

0,75

0,5

 

0,25

Environmental Engineering

1

1

1

0,75

0,75

 

0,25

Management

1

0,75

0,75

0,75

0,75

0,5

0,5

Mechatronics

1

1

0,5

0,75

0,5

 

0,25

Power Engineering

1

1

0,75

0,75

0,5

 

0,25


Przedmioty i współczynniki wagowe stosowane przy obliczaniu liczby punktów konkursowych w rekrutacji na kierunki studiów prowadzone w Politechnice Warszawskiej - Filia w Płocku.
[Mat - matematyka, Fiz - fizyka, Ch - chemia, Inf - informatyka, Bio - biologia, Geo - geografia, WoS - wiedza o społeczeństwie, JP - język polski, JO - język obcy]

Przedmioty ?

?Kierunki studiów

Mat

Przedmiot (do wyboru)

JO

Fiz

Ch

Inf

Bio

Geo

WoS

JP

 

Kierunki inżynierskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budownictwo

1

1

1

0,75

0,5

0,5

-

0,25

0,25

Inż. Środowiska

1

1

1

0,75

1

0,5

-

0,25

0,25

Mechanika i Budowa Maszyn

1

1

1

0,75

0,5

0,5

-

0,25

0,25

Technologia Chemiczna

1

1

1

0,75

1

0,5

-

0,25

0,25

Kierunek licencjacki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomia

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Studia niestacjonarne I stopnia

Administracji i Nauk Społecznych

Administracja

Architektury

Architektura i Urbanistyka

Elektroniki i Technik Informacyjnych

Elektronika i Telekomunikacja

Elektryczny

Elektrotechnika

Informatyka

Geodezji i Kartografii

Geodezja i Kartografia

Gospodarka Przestrzenna

Inżynierii Lądowej

Budownictwo

Inżynierii Produkcji

Mechanika i Budowa Maszyn

Papiernictwo i Poligrafia

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Inżynierii Środowiska

Inżynieria Środowiska

Matematyki i Nauk Informacyjnych

Matematyka

Mechaniczny Energetyki  i Lotnictwa

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechatroniki

Automatyka i Robotyka,

Mechatronika (przyjęcia wspólne)

Automatyka i Robotyka

Samochodów i Maszyn Roboczych

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechatronika

Transportu

Transport

Zarządzania

Zarządzanie

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Budownictwa, Mechaniki 
 i Petrochemii (w Płocku)

Budownictwo

Inżynieria Środowiska

Mechanika i Budowa Maszyn

Technologia Chemiczna

Kolegium Nauk Ekonomicznych
 i Społecznych (w Płocku)

Ekonomia


Zasady przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia
Aby zostać przyjętym na studia i stać się studentem studiów niestacjonarnych Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

 • zarejestrować się jako kandydat/kandydatka na studia i dokonać opłaty rekrutacyjnej,
 • złożyć w wyznaczonym terminie wymagane dokumenty,
 • w przypadku uruchomienia procedury kwalifikacyjnej - przejść ją z wynikiem pozytywnym; w przypadku gdy liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna. Podstawę kwalifikacji stanowi wówczas suma punktów uzyskanych w wyniku egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów, właściwych dla danego kierunku. W procedurze kwalifikacyjnej stosowane są reguły opisane w zasadach przyjęć na studia stacjonarne I stopnia.
 • podpisać umowę,
 • dokonać wpłaty za pierwszy semestr studiów i odebrać decyzję o przyjęciu na studia,
 • złożyć ślubowanie studenckie.

 

Osoby posiadające świadectwa maturalne lub odpowiednie uzyskane poza polskim systemem edukacyjnym muszą dokonać ich legalizacji i nostryfikacji zgodnie z zasadami przedstawionymi na stronie: www.kuratorium.waw.pl nostryfikacji nie wymagają zaopatrzone w Apostille świadectwa wydane przez Austrię, Białoruś, Czechy, Francje, Litwę, Słowację i Ukrainę.
Odmienne zasady dotyczą przyjęć na Wydział Architektury, gdzie wszystkich kandydatów obowiązuje procedura kwalifikacyjna i sprawdzian predyspozycji do tych studiów. Zapisy na studia niestacjonarne na ten kierunek będą przyjmowane razem z zapisami na studia stacjonarne.

 

Więcej szczegółowych informacji o studiach stacjonarnych i niestacjonarnych można znaleźć na stronie internetowej www.pw.edu.pl/Kandydaci