Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

 ul. Szczęśliwicka 40
 02-353 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

tel. 225893600

www.aps.edu.pl


Opis

Akademia Pedagogiki Specjalnej posiada najdłuższą tradycję spośród wszystkich polskich uczelni pedagogicznych. Tradycja ta sięga okresu odzyskania przez Polskę niepodległości, kiedy to Maria Grzegorzewska - nasza patronka - wróciła do Kraju by włączyć się w nurt działań formujących nową państwowość oraz nowatorsko rozwiązywać edukacyjne wyzwania społeczeństwa.
 
W 1922 roku z połączenia Państwowego Instytutu Fonetycznego i kierowanego przez M. Grzegorzewską Państwowego Seminarium Pedagogiki Specjalnej powstał Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, którego kontynuatorką jest Akademia Pedagogiki Specjalnej. Na dyrektora PIPS-u powołano Marię Grzegorzewską, która na stanowisku tym pozostała aż do śmierci w dniu 7 maja 1967 roku. Leżące u źródeł APS uwarunkowania społeczne w znaczącym stopniu wyznaczały kierunek rozwoju Uczelni. Kształcenie nauczycieli i wychowawców przygotowanych do pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi było zawsze ? programowo i organizacyjnie ? połączone z potrzebami społecznymi i z całym systemem edukacyjnym, który funkcjonuje w naszym kraju i w coraz szerszym zakresie sprzyja realizacji zadań wynikających z wejścia Polski do wspólnoty państw europejskich. Tak jest również obecnie, kiedy wachlarz prowadzonych kierunków studiów daleko wykracza poza obszar pedagogiki specjalnej oraz specjalności nauczycielskie.
 
APS przygotowuje kadrę o najwyższych kwalifikacjach. Naszym zadaniem jest kształtowanie wysokiego poziomu kultury pedagogicznej absolwenta, otwartości na sprawy dzieci, młodzieży i dorosłych, postawy życzliwości i gotowości do dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych. Studia w APS formują u słuchaczy postawę odpowiedzialności zawodowej i służebności wobec społeczeństwa. Swą powinnością Uczelnia czyni zadanie krzewienia wśród studentów poszanowania wartości humanistycznych i uznania dla postaw charakteryzujących się opiekuńczością, tolerancją, łączeniem podejścia racjonalnego z serdecznością, dobrze pojętego profesjonalizmu z pedagogiką dialogu.
 
Szacunek dla tradycji pedagogicznych łączy z potrzebą kształtowania postaw proinnowacyjnych szczególnie w tych dziedzinach, w jakich będą w przyszłości pracować absolwenci. Skuteczność w tej pracy zapewniają wysoko kwalifikowani pracownicy naukowi, coraz lepsze warunki studiowania w postaci nowych budynków i wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomieszczeń dydaktycznych, a także atrakcyjne plany i programy kształcenia, zorientowane na indywidualne potrzeby i zainteresowania studentów.
 
Na Wydziale Nauk Pedagogicznych prowadzone są trzy kierunki studiów. Studiowanie pedagogiki specjalnej przygotowuje do pracy nauczycielskiej oraz opiekuńczo-wychowawczej z osobami dotkniętymi wadami wzroku (tyflopedagogika), słuchu (surdopedagogika), mowy (logopedia) niepełnosprawnością intelektualną, niesprawnościami ruchu, a także osobami z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym (resocjalizacja). Kierunek ten prowadzi także unikalną w kraju specjalność pedagogika zdolności i informatyka. Studia na kierunku pedagogika pozwalają absolwentom podjąć pracę zarówno w przedszkolu i szkole jak też w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Studenci tego kierunku kształcą się także w zakresie szeroko pojętej pedagogiki społecznej nabywając wiedzę i umiejętności niezbędne do wychowawczego wspomagania rodzin, działalności kulturalno-oświatowej w środowisku lokalnym, edukacji dorosłych, prowadzenia doradztwa zawodowego, a także rozwijania kreatywności wychowanków (kolejna unikalna w kraju specjalność). Studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych rozwijają swoje uzdolnienia artystyczne a także przygotowują się do pracy w placówkach edukacyjnych oraz terapeutycznych, prowadzących terapię przez sztukę.
 
Na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych prowadzone są studia na kierunkach: praca socjalna, socjologia oraz psychologia. Kształcenie na tych kierunkach także nawiązuje do tradycji Uczelni wyznaczanej ideą wrażliwości na potrzeby człowieka znajdującego się w szczególnie trudnych sytuacjach. Studenci pracy socjalnej nabywają kompetencji niezbędnych do skutecznego wspierania i zaspokajania potrzeb ludzi w wieku starczym, chorych i niepełnosprawnych, studenci socjologii poznają w szczególności problematykę środowiskowego działania przeciw marginalizacji społecznej i wykluczenia, a studia na kierunku psychologia koncentrują się na problematyce promocji zdrowia, diagnozie i usuwaniu zachowań dysfunkcjonalnych u dzieci i młodzieży oraz psychologii klinicznej.
 
Studenci APS mają możliwość realizowania części studiów w uczelniach zagranicznych korzystając ze stypendiów programu Erazmus. W ramach tego programu współpracujemy z uniwersytetami Norwegii, Szwecji, Niemiec, Belgii, Anglii, Portugalii, Włoch, Turcji, Węgier. W naszych murach gościmy także studentów obcokrajowców oraz zagranicznych profesorów. Prowadzimy również szeroki program interdyscyplinarnych badań w obszarach pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, realizowany w tym we współpracy z zagranicą, w który wpisuje się także działalność licznych studenckich kół naukowych. Pozadydaktyczna aktywność studentów znajduje swój wyraz w działalności studenckiego wolontariatu, Akademickiego Związku Sportowego jak również bogatej oferty programowej Samorządu Studenckiego, będącego realnym współgospodarzem Uczelni.
 
APS jest Uczelnią przyjazną dla studentów niepełnosprawnych, którzy znajdą tu dogodne warunki dla studiowania, pomoc ze strony pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz ułatwienia w poruszaniu się i orientacji przestrzennej (windy, podjazdy, oznakowania w języku Braille'a, przewodnicy), a ze strony pracowników Biura Karier Zawodowych studenci i absolwenci uzyskują skuteczną pomoc w poszukiwaniu pracy zawodowej.
 
Rektor APS
Dr hab., prof. APS Jan Łaszczyk

Oferta edukacyjna

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:
1. Animacja społeczno - kulturowa (nauczycielska)
2. Edukacja dorosłych i BHP
3. Doradztwo zawodowe
4. Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności
5. Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna
6. Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:
1. Animacja społeczno - kulturowa
2. Edukacja medialna
3. Psychopedagogika kreatywności

 

Kierunek PEDAGOGIKA - profil praktyczny studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:
1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
2. Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
3. Wychowanie żłobkowe i przedszkolne

 

Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):
1. Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności
2. Pedagogika przedszkolna
3. Pedagogika wczesnoszkolna

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE
(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia - również bez przygotowania pedagogicznego):

1. Andragogika i doradztwo personalne
2. Edukacja w środowisku lokalnym
3. Edukacja zdalna i grafika komputerowa
4. Pedagogika opiekuńczo - socjalna
5. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
6. Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży

 

Kierunek PEDAGOGIKA studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:
1. Edukacja dorosłych i BHP
2. Doradztwo zawodowe
3. Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
4. Edukacja wczesnoszkolna
5. Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną

 

Kierunek PEDAGOGIKA - profil praktyczny studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:
1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
2. Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
3. Wychowanie żłobkowe i przedszkolne

 

Kierunek PEDAGOGIKA studia niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):
1. Pedagogika przedszkolna
2. Pedagogika wczesnoszkolna
3. Pedagogika korekcyjna

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE
(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia - również bez przygotowania pedagogicznego):
1. Andragogika i doradztwo personalne
2. Pedagogika opiekuńczo - socjalna
3. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
4. Zarządzanie w oświacie
5. Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży

 

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:
1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika wczesnoszkolna
3. Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
4. Surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna
5. Surdopedagogika, wychowanie przedszkolne
6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne
7. Terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
8. Logopedia
9. Pedagogika lecznicza i opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika wczesnoszkolna
10. Tyflopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:
1. Profilaktyka społeczna z resocjalizacją

 

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA - kontynuacja
(kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia):
1. Logopedia
2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA - kwalifikacja
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):
1. Surdopedagogika
2. Edukacja integracyjna i włączająca
3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
4. Terapia pedagogiczna

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE
(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia - również bez przygotowania pedagogicznego):
1. Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
2. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną - Kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia
3. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną - Kwalifikacja, dla osób po innych niż resocjalizacja kierunkach i specjalnościach

 

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:
1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
2. Logopedia
3. Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
4. Surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna
5. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne
6. Terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE - kontynuacja
(kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia):
1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
2. Logopedia
3. Surdopedagogika

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA - kwalifikacja
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):
1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
2. Surdopedagogika
3. Edukacja integracyjna i włączająca
4. Pedagogika terapeutyczno-lecznicza
5. Terapia pedagogiczna
6. Tyflopedagogika

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:
(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia - również bez przygotowania pedagogicznego):
1. Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
2. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną - Kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia
3. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną - Kwalifikacja, dla osób po innych niż resocjalizacja kierunkach i specjalnościach
4. Pedagogika penitencjarna
5. Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową

 

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:
1. Edukacja plastyczna z arteterapią
2. Edukacja plastyczna i media cyfrowe

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków artystycznych lub pokrewnych - w tym pedagogicznych, humanistycznych itp.):
1. Arteterapia
2. Specjalność artystyczna (malarstwo, grafika, rzeźba)

 

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH

Kierunek PRACA SOCJALNA studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI:
1. Praca socjalna w pomocy społecznej
2. Praca socjalna na rzecz rodziny

 

Kierunek PRACA SOCJALNA studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):
SPECJALNOŚCI:
1. Praca socjalna w pomocy społecznej
2. Praca socjalna na rzecz rodziny

 

Kierunek PSYCHOLOGIA jednolite magisterskie studia stacjonarne (5-letnie):
SPECJALNOŚCI:
1. Psychologia kliniczna
2. Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
3. Psychologia społeczności

 

Kierunek PSYCHOLOGIA jednolite magisterskie studia niestacjonarne (5-letnie):
SPECJALNOŚCI:
1. Psychologia kliniczna
2. Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
3. Psychologia społeczności

 

Kierunek SOCJOLOGIA studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):
SPECJALNOŚCI:
1. Socjologia kultury
2. Socjologia komunikacji i procesów społecznych

 

Kierunek SOCJOLOGIA studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):
SPECJALNOŚCI - (po każdym kierunku studiów pierwszego stopnia):
1. Socjologia polityki i problemów społecznych
2. Socjologia mediów

 

Kierunek SOCJOLOGIA studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):
SPECJALNOŚCI:
1. Socjologia kultury
2. Socjologia komunikacji i procesów społecznych

 

Kierunek SOCJOLOGIA studia niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):
SPECJALNOŚCI - (po każdym kierunku studiów pierwszego stopnia):
1. Socjologia polityki i problemów społecznych
2. Socjologia mediów