Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

 ul. Szczęśliwicka 40
 02-353 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

tel. 225893600

www.aps.edu.pl


Opis

Wybór kierunku studiów jest ważną decyzją edukacyjną, która ma istotny wpływ nie tylko na przyszłą drogę zawodową, ale też na sukcesy w życiu osobistym. Właściwy, zgodny z predyspozycjami, wybór daje bowiem satysfakcję i możliwość realizowania swoich pasji życiowych.

Jeżeli Państwa zainteresowania koncentrują się wokół kierunków społecznych, związanych z ideą humanizmu i działaniami na rzecz drugiego człowieka, to zapraszam w mury naszej Uczelni.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest najstarszą uczelnią pedagogiczną w Polsce. Powstała, jako Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, w roku 1922 z połączenia Instytutu Fonetycznego i kierowanego przez nasza Patronkę - Marię Grzegorzewską - Państwowego Seminarium Pedagogiki Specjalnej. To właśnie Maria Grzegorzewska zarysowała blisko sto lat temu wizję pedagogiki ukierunkowanej na zaspakajanie szeroko rozumianych potrzeb społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Pozostając wierni przesłaniu Marii Grzegorzewskiej staramy się tworzyć uczelnię otwartą na problemy współczesnego świata, odpowiadającą aspiracjom nowych pokoleń kandydatów na studia.

Dużą wagę przywiązujemy do jakości kształcenia studentów i poziomu naukowego naszej Uczelni. Jeżeli ją wybierzecie, to spotkacie na swojej drodze wybitnych nauczycieli akademickich, aktywnych zarówno w obszarze nauki, jak i codziennej pracy ze studentami. Wyrazem pozycji naukowej APS-u jest przyznanie nam uprawnień do doktoryzowania i habilitowania w dyscyplinie "pedagogika" oraz do doktoryzowania w dyscyplinach "socjologia" i "psychologia". Szczycimy się również wysoką pozycją w rankingach uczelni pedagogicznych i kierunków studiów.

Ze względu na charakter naszej Uczelni dbamy o integrację teorii z praktyką. Znajduje to swoje odbicie w nowoczesnych planach i programach kształcenia, w organizacji praktyk oraz we współpracy z placówkami edukacyjnymi.

Dokładamy starań, aby zajęcia dydaktyczne odbywały się w dobrych warunkach, w odpowiednio wyposażonych w urządzenia multimedialne audytoriach i salach ćwiczeń. Materiałów dydaktycznych (książek, narzędzi badawczych) dostarcza własne Wydawnictwo, a bardzo dobrze wyposażona Biblioteka stwarza warunki do poznawania najnowszej literatury z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Nasi studenci korzystają ze stypendiów naukowych, mają też możliwość wyjazdów do uczelni zagranicznych - w ramach programu Erasmus.

W APS aktywnie działają koła naukowe, wspierane przez Samorząd Studencki, który jest współgospodarzem naszej Uczelni. Można korzystać również z oferty Akademickiego Związku Sportowego, a także uczestniczyć w pracach studenckiego wolontariatu.

Dla studentów spoza Warszawy mamy atrakcyjną propozycję w postaci miejsc w naszych domach akademickich na osiedlu Jelonki.

Warto podkreślić, że w dobie trudności na rynku pracy nasi absolwenci nie mają kłopotów ze znalezieniem zatrudnienia zgodnego z kierunkiem ukończonych studiów. Dla tych, którzy po studiach myślą o pracy naukowej prowadzimy Studia Doktoranckie.

 

Do zobaczenia w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski - Rektor APS

Oferta edukacyjna

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

 

Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):


SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 1. Animacja społeczno-kulturowa, edukacja wczesnoszkolna
 2. Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną
 3. Edukacja dorosłych i BHP
 4. Doradztwo zawodowe
 5. Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności
 6. Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna
 7. Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną

 

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:

 1. Edukacja medialna
 2. Psychopedagogika kreatywności

 

Kierunek PEDAGOGIKA ? profil praktyczny studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

 

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 2. Pedagogika opiekuńczo ? wychowawcza
 3. Wychowanie żłobkowe i przedszkolne

 

Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE

(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):
 1. Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności
 2. Pedagogika przedszkolna
 3. Pedagogika wczesnoszkolna
 4. Pedagogika przedszkolna z metodyką nauczania języka obcego nowożytnego. UWAGA - osoby rekrutujące się na tę specjalność, oprócz przygotowania pedagogicznego uzyskanego na studiach pierwszego stopnia, powinny posiadać potwierdzoną certyfikatem znajomość języka obcego lub być absolwentami kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne lub być absolwentami nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu.
 5. Wczesnoszkolna pedagogika zrównoważonego rozwoju z wychowaniem ekologicznym

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE

(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia ? również bez przygotowania pedagogicznego):

 

 1. Andragogika i doradztwo personalne
 2. Edukacja zdalna i grafika komputerowa
 3. Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
 4. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 5. Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży
 6. Zarządzanie w oświacie
 7. Edukacja muzealna

 

Kierunek PEDAGOGIKA studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 1. Edukacja dorosłych i BHP
 2. Doradztwo zawodowe
 3. Pedagogika opiekuńczo ? wychowawcza
 4. Edukacja wczesnoszkolna
 5. Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną

Kierunek PEDAGOGIKA ? profil praktyczny studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 2. Pedagogika opiekuńczo ? wychowawcza
 3. Wychowanie żłobkowe i przedszkolne

 

Kierunek PEDAGOGIKA studia niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):


SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):
 1. Pedagogika przedszkolna
 2. Pedagogika wczesnoszkolna
 3. Pedagogika korekcyjna
 4. Pedagogika przedszkolna z metodyką nauczania języka obcego nowożytnego. UWAGA - osoby rekrutujące się na tę specjalność, oprócz przygotowania pedagogicznego uzyskanego na studiach pierwszego stopnia, powinny posiadać potwierdzoną certyfikatem znajomość języka obcego lub być absolwentami kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne lub być absolwentami nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu.
 5. Wczesnoszkolna pedagogika zrównoważonego rozwoju z wychowaniem ekologicznym

 

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE

(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia ? również bez przygotowania pedagogicznego):

 1. Andragogika i doradztwo personalne
 2. Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
 3. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 4. Zarządzanie w oświacie
 5. Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży
 6. Edukacja muzealna

 

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

 

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika wczesnoszkolna
 3. Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 4. Surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna
 5. Surdopedagogika, wychowanie przedszkolne
 6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne
 7. Terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 8. Logopedia
 9. Pedagogika terapeutyczno-lecznicza i opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką wczesnoszkolną
 10. Tyflopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna

 

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:

 1. Profilaktyka społeczna z resocjalizacją
 2. Pedagogika terapeutyczno-lecznicza i arteterapia

 

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):


SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA ? kontynuacja

(kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia):

 1. Logopedia
 2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA ? kwalifikacja (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):
 1. Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 2. Edukacja integracyjna i włączająca
 3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 4. Terapia pedagogiczna
 5. Rehabilitacja wzroku osób słabowidzących

 

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE

(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia ? również bez przygotowania pedagogicznego):
 1. Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
 2. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną ? Kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia
 3. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną ? Kwalifikacja, dla osób po innych niż resocjalizacja kierunkach i specjalnościach
 4. Rehabilitacja społeczno-zawodowa

 

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

 

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 2. Logopedia
 3. Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 4. Surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna
 5. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne
 6. Terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):


SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE ? kontynuacja

(kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia):

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
 2. Logopedia

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA ? kwalifikacja (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):
 1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 3. Edukacja integracyjna i włączająca
 4. Terapia pedagogiczna
 5. Pedagogika terapeutyczno-lecznicza

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE: (dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia ? również bez przygotowania pedagogicznego):
 1. Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
 2. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną ? Kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia
 3. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną ? Kwalifikacja, dla osób po innych niż resocjalizacja kierunkach i specjalnościach
 4. Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową
 5. Rehabilitacja społeczno-zawodowa

 

Kierunek: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie) ? kierunek w przygotowaniu

 

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

 

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 1. Edukacja plastyczna z arteterapią
 2. Edukacja plastyczna i media cyfrowe

 

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):


SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:

(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków artystycznych lub pokrewnych ? w tym pedagogicznych, humanistycznych itp.):

 1. Arteterapia
 2. Specjalność artystyczna (malarstwo, grafika, rzeźba)

 

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH

 

Kierunek PRACA SOCJALNA ? profil praktyczny studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI:

 1. Praca socjalna w pomocy społecznej
 2. Praca socjalna na rzecz rodziny

 

Kierunek PRACA SOCJALNA ? profil praktyczny studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI:

 1. Praca socjalna w pomocy społecznej
 2. Praca socjalna na rzecz rodziny

 

Kierunek PSYCHOLOGIA jednolite magisterskie studia stacjonarne (5-letnie):

SPECJALNOŚCI:

 1. Psychologia kliniczna
 2. Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 3. Stosowana psychologia społeczna

 

Kierunek PSYCHOLOGIA jednolite magisterskie studia niestacjonarne (5-letnie):

SPECJALNOŚCI:

 1. Psychologia kliniczna
 2. Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 3. Stosowana psychologia społeczna

 

Kierunek SOCJOLOGIA studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI:

 1. Socjologia kultury
 2. Socjologia komunikacji i procesów społecznych

 

Kierunek SOCJOLOGIA studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):

SPECJALNOŚCI - (po każdym kierunku studiów pierwszego stopnia):

 1. Socjologia polityki i problemów społecznych
 2. Socjologia mediów

 

Kierunek SOCJOLOGIA studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):

SPECJALNOŚCI:

 1. Socjologia kultury
 2. Socjologia komunikacji i procesów społecznych

 

Kierunek SOCJOLOGIA studia niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):

SPECJALNOŚCI - (po każdym kierunku studiów pierwszego stopnia):

 1. Socjologia polityki i problemów społecznych
 2. Socjologia mediów