Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie


ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
Warszawa
woj. mazowieckie

tel. 225893600

www.aps.edu.pl


Opis

Akademia Pedagogiki Specjalnej posiada najdłuższą tradycję spośród wszystkich polskich uczelni pedagogicznych. Tradycja ta sięga okresu odzyskania przez Polskę niepodległości, kiedy to Maria Grzegorzewska - nasza patronka - wróciła do Kraju by włączyć się w nurt działań formujących nową państwowość oraz nowatorsko rozwiązywać edukacyjne wyzwania społeczeństwa.
 
W 1922 roku z połączenia Państwowego Instytutu Fonetycznego i kierowanego przez M. Grzegorzewską Państwowego Seminarium Pedagogiki Specjalnej powstał Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, którego kontynuatorką jest Akademia Pedagogiki Specjalnej. Na dyrektora PIPS-u powołano Marię Grzegorzewską, która na stanowisku tym pozostała aż do śmierci w dniu 7 maja 1967 roku. Leżące u źródeł APS uwarunkowania społeczne w znaczącym stopniu wyznaczały kierunek rozwoju Uczelni. Kształcenie nauczycieli i wychowawców przygotowanych do pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi było zawsze ? programowo i organizacyjnie ? połączone z potrzebami społecznymi i z całym systemem edukacyjnym, który funkcjonuje w naszym kraju i w coraz szerszym zakresie sprzyja realizacji zadań wynikających z wejścia Polski do wspólnoty państw europejskich. Tak jest również obecnie, kiedy wachlarz prowadzonych kierunków studiów daleko wykracza poza obszar pedagogiki specjalnej oraz specjalności nauczycielskie.
 
APS przygotowuje kadrę o najwyższych kwalifikacjach. Naszym zadaniem jest kształtowanie wysokiego poziomu kultury pedagogicznej absolwenta, otwartości na sprawy dzieci, młodzieży i dorosłych, postawy życzliwości i gotowości do dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych. Studia w APS formują u słuchaczy postawę odpowiedzialności zawodowej i służebności wobec społeczeństwa. Swą powinnością Uczelnia czyni zadanie krzewienia wśród studentów poszanowania wartości humanistycznych i uznania dla postaw charakteryzujących się opiekuńczością, tolerancją, łączeniem podejścia racjonalnego z serdecznością, dobrze pojętego profesjonalizmu z pedagogiką dialogu.
 
Szacunek dla tradycji pedagogicznych łączy z potrzebą kształtowania postaw proinnowacyjnych szczególnie w tych dziedzinach, w jakich będą w przyszłości pracować absolwenci. Skuteczność w tej pracy zapewniają wysoko kwalifikowani pracownicy naukowi, coraz lepsze warunki studiowania w postaci nowych budynków i wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomieszczeń dydaktycznych, a także atrakcyjne plany i programy kształcenia, zorientowane na indywidualne potrzeby i zainteresowania studentów.
 
Na Wydziale Nauk Pedagogicznych prowadzone są trzy kierunki studiów. Studiowanie pedagogiki specjalnej przygotowuje do pracy nauczycielskiej oraz opiekuńczo-wychowawczej z osobami dotkniętymi wadami wzroku (tyflopedagogika), słuchu (surdopedagogika), mowy (logopedia) niepełnosprawnością intelektualną, niesprawnościami ruchu, a także osobami z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym (resocjalizacja). Kierunek ten prowadzi także unikalną w kraju specjalność pedagogika zdolności i informatyka. Studia na kierunku pedagogika pozwalają absolwentom podjąć pracę zarówno w przedszkolu i szkole jak też w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Studenci tego kierunku kształcą się także w zakresie szeroko pojętej pedagogiki społecznej nabywając wiedzę i umiejętności niezbędne do wychowawczego wspomagania rodzin, działalności kulturalno-oświatowej w środowisku lokalnym, edukacji dorosłych, prowadzenia doradztwa zawodowego, a także rozwijania kreatywności wychowanków (kolejna unikalna w kraju specjalność). Studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych rozwijają swoje uzdolnienia artystyczne a także przygotowują się do pracy w placówkach edukacyjnych oraz terapeutycznych, prowadzących terapię przez sztukę.
 
Na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych prowadzone są studia na kierunkach: praca socjalna, socjologia oraz psychologia. Kształcenie na tych kierunkach także nawiązuje do tradycji Uczelni wyznaczanej ideą wrażliwości na potrzeby człowieka znajdującego się w szczególnie trudnych sytuacjach. Studenci pracy socjalnej nabywają kompetencji niezbędnych do skutecznego wspierania i zaspokajania potrzeb ludzi w wieku starczym, chorych i niepełnosprawnych, studenci socjologii poznają w szczególności problematykę środowiskowego działania przeciw marginalizacji społecznej i wykluczenia, a studia na kierunku psychologia koncentrują się na problematyce promocji zdrowia, diagnozie i usuwaniu zachowań dysfunkcjonalnych u dzieci i młodzieży oraz psychologii klinicznej.
 
Studenci APS mają możliwość realizowania części studiów w uczelniach zagranicznych korzystając ze stypendiów programu Erazmus. W ramach tego programu współpracujemy z uniwersytetami Norwegii, Szwecji, Niemiec, Belgii, Anglii, Portugalii, Włoch, Turcji, Węgier. W naszych murach gościmy także studentów obcokrajowców oraz zagranicznych profesorów. Prowadzimy również szeroki program interdyscyplinarnych badań w obszarach pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, realizowany w tym we współpracy z zagranicą, w który wpisuje się także działalność licznych studenckich kół naukowych. Pozadydaktyczna aktywność studentów znajduje swój wyraz w działalności studenckiego wolontariatu, Akademickiego Związku Sportowego jak również bogatej oferty programowej Samorządu Studenckiego, będącego realnym współgospodarzem Uczelni.
 
APS jest Uczelnią przyjazną dla studentów niepełnosprawnych, którzy znajdą tu dogodne warunki dla studiowania, pomoc ze strony pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz ułatwienia w poruszaniu się i orientacji przestrzennej (windy, podjazdy, oznakowania w języku Braille'a, przewodnicy), a ze strony pracowników Biura Karier Zawodowych studenci i absolwenci uzyskują skuteczną pomoc w poszukiwaniu pracy zawodowej.
 
Rektor APS
Dr hab., prof. APS Jan Łaszczyk

Oferta edukacyjna

PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA STACJONARNE

I STOPNIA

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacja plastyczna
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna
 • Surdopedagogika, wychowanie przedszkolne
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne
 • Terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Logopedia
 • Pedagogika terapeutyczno-lecznicza, pedagogika wczesnoszkolna
 • Tyflopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna

 

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:

 • Profilaktyka społeczna z resocjalizacją
 • Doradztwo zawodowe i rodzinne w rehabilitacji
 • Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami terapii zajęciowej

II STOPNIA

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA (kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia):

 • Logopedia

 

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE (dla absolwentów studiów I stopnia specjalności nauczycielskich - specjalności nauczycielskie kwalifikacyjne):

 • Rehabilitacja wzroku osób słabo widzących
 • Surdopedagogika
 • Edukacja integracyjna i włączająca
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe w edukacji

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE (dla absolwentów studiów I stopnia - po każdym kierunku studiów):

 • Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną - Kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA NIESTACJONARNE

I STOPNIA

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Logopedia
 • Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna
 • Tyflopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne
 • Terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Pedagogika terapeutyczno-lecznicza, pedagogika wczesnoszkolna

II STOPNIA

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE (kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia):

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Logopedia
 • Surdopedagogika

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE (dla absolwentów studiów I stopnia specjalności nauczycielskich - specjalności nauczycielskie kwalifikacyjne):

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Surdopedagogika
 • Edukacja integracyjna i włączająca
 • Pedagogika terapeutyczno- lecznicza
 • Terapia pedagogiczna
 • Tyflopedagogika

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:

 • Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną - Kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia (tylko po resocjalizacji)
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną - Kwalifikacja, dla osób po innych niż resocjalizacja kierunkach i specjalnościach
 • Pedagogika penitencjarna
 • Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową

PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE

I STOPNIA

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE

 • Animacja społeczno - kulturowa (nauczycielska)
 • Edukacja dorosłych i BHP
 • Doradztwo zawodowe
 • Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności
 • Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna
 • Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE

 • Animacja społeczno - kulturowa
 • Edukacja medialna
 • Psychopedagogika kreatywności

 

II STOPNIA
SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE (dla absolwentów I stopnia specjalności nauczycielskich)

 • Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE (dla absolwentów studiów I stopnia bez specjalności nauczycielskiej)

 • Andragogika i doradztwo personalne
 • Edukacja w środowisku lokalnym
 • Edukacja zdalna i grafika komputerowa
 • Pedagogika opiekuńczo - socjalna
 • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

 

PEDAGOGIKA STUDIA NIESTACJONARNE

I STOPNIA

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 • Edukacja dorosłych i BHP
 • Doradztwo zawodowe
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną

SPECJALNOŚĆ NIENAUCZYCIELSKA:

 • Animacja społeczna i rozwój lokalny

II STOPNIA:

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE (dla absolwentów I stopnia specjalności nauczycielskich)

 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika korekcyjna

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE (dla absolwentów studiów I stopnia - po każdym kierunku studiów):

 • Andragogika i doradztwo personalne
 • Pedagogika opiekuńczo - socjalna
 • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w oświacie

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH STUDIA STACJONARNE

I STOPNIA
SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 • Edukacja plastyczna z arteterapią
 • Edukacja plastyczna i media cyfrowe

 

II STOPNIA
SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE (kontynuacja kierunku artystycznego lub pokrewnego)

 • Arteterapia
 • Specjalność artystyczna (malarstwo, grafika, rzeźba)

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH STUDIA NIESTACJONARNE

I STOPNIA
SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 • Edukacja plastyczna z arteterapią
 • Edukacja plastyczna i media cyfrowe

II STOPNIA
SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE (kontynuacja kierunku artystycznego lub pokrewnego)

 • Arteterapia
 • Specjalność artystyczna (malarstwo, grafika, rzeźba)

 

PRACA SOCJALNA STUDIA STACJONARNE

I STOPNIA
SPECJALNOŚCI:

 • Praca socjalna w pomocy społecznej 
 • Praca socjalna na rzecz rodziny 

 

PRACA SOCJALNA STUDIA NIESTACJONARNE

I STOPNIA
SPECJALNOŚCI:

 • Praca socjalna w pomocy społecznej
 • Praca socjalna na rzecz rodziny 

 

SOCJOLOGIA STUDIA STACJONARNE

I STOPNIA
SPECJALNOŚCI:

 • Socjologia kultury  
 • Socjologia komunikacji i procesów społecznych 

 

II STOPNIA
SPECJALNOŚCI:

 • Socjologia mediów
 • Socjologia polityki i problemów społecznych 

 

SOCJOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE

I STOPNIA
SPECJALNOŚCI:

 • Socjologia kultury  
 • Socjologia komunikacji i procesów społecznych 

 

II STOPNIA
SPECJALNOŚCI:

 • Socjologia mediów
 • Socjologia polityki i problemów społecznych 

 

PSYCHOLOGIA STUDIA STACJONARNE

JEDNOLITE MAGISTERSKIE
SPECJALNOŚCI:

 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 • Psychologia społeczności

 

PSYCHOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE

JEDNOLITE MAGISTERSKIE
SPECJALNOŚCI:

 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 • Psychologia społeczności