Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie


ul. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa
Warszawa
woj. mazowieckie

tel. 223305735

www.wsp.edu.pl


Opis

Wybierz uczelnię ze stażem i renomą

 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie.
To Uczelnia istniejąca od 20 lat została założona 31 marca 1995 roku z inicjatywy osób związanych z czasopismem "Ruch Pedagogiczny" i, jak wskazuje jej nazwa, zyskała patronat Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

Nauczyciele dla nauczycieli
Szkoła została powołana przez nauczycieli dla nauczycieli. Chodziło o jak najlepsze akademickie przygotowanie pedagogów, wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników instytucji oświatowych i wychowawczych. 20 lat działania uczelni pokazuje, że założenie to udaje się realizować z powodzeniem. Dyplomy ukończenia studiów odebrało tu już ponad 16 tysięcy absolwentów.

W WSP ZNP na studentów czeka doskonała kadra naukowa. Uczelnia jest też doskonale wyposażona - ma nowoczesne sale wykładowe, świetną pracownię komputerową i jedną z największych w kraju bibliotek pedagogicznych. Księgozbiór jest systematycznie powiększany. Zawiera aż 85 tys. woluminów. Znajdziemy tu książki z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych - psychologii, socjologii, filozofii, nauk ekonomicznych. Są także encyklopedie, słowniki, leksykony i bibliografie. Biblioteka posiada 80 tytułów czasopism w bieżącej prenumeracie oraz cenny zbiór czasopism pedagogicznych ukazujących się od przełomu XIX i XX wieku!

Przy szkole działa także profesjonalne Akademickie Biuro Karier, którego zadaniem jest pomoc dla studentów i absolwentów w odbyciu praktyk i w podjęciu pracy zawodowej.

Oferta edukacyjna

Studia I stopnia stacjonarne na kierunku pedagogika z specjalnością:

 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

 

Studia I stopnia niestacjonarne na kierunku pedagogika z specjalnością:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym
 • Asystent rodziny pomoc rodzinie w środowisku lokalnym
 • Pedagogika kulturoznawcza-menadżer i animator kultury
 • Pedagogika kulturoznawcza mediator międzykulturowy
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem
 • Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
 • Pedagogika społeczna-wsparcie rodziny i praca w środowisku lokalnym
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja dorosłych
 • Guwernerska opieka i wsparcie edukacyjne dziecka

 

Studia  II stopnia niestacjonarne

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym
 • Pedagogika kulturoznawcza-menadżer i animator kultury
 • Pedagogika przedszkolna z  językiem angielskim
 • Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • Pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem
 • Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Praca socjalna z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą (tylko po studiach I stopnia na kierunku praca socjalna)

 

STUDIA PODYPLOMOWE kwalifikacyjne

 • Nauczanie Języka angielskiego w przedszkolu
 • Pedagogika dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Edukacja wczesnoszkolna z technologią informacyjną
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja artystyczna i zarządzanie kulturą
 • Przedsiębiorczość z przygotowaniem pedagogicznym
 • Socjoterapia
 • Logopedia
 • Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
 • Edukacja międzykulturowa
 • Gerontopedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna

 

STUDIA PODYPLOMOWE doskonalące

 • Zarządzanie i marketing w oświacie
 • Komunikacja społeczna i medialna
 • Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom od Internetu i mediów
 • Asystent rodzinny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Guwernerska opieka nad dzieckiem
 • Pedagog szkolny