Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki


ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
Warszawa
woj. mazowieckie

tel. 225532000

www.fuw.edu.pl


Opis

Jesteśmy największym wydziałem fizyki w Polsce.


Obecnie studiuje u nas ponad 900 studentów oraz ok. 130 doktorantów. Kadra naukowo-dydaktyczna to ok. 200 nauczycieli akademickich, w tym ponad 70 z tytułem profesora. Studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie na naszym wydziale są bezpłatne!
Jesteśmy wydziałem uczelni, która od lat znajduje się na czele rankingów szkół wyższych w Polsce. Dorobek naukowy pracowników naszego wydziału, niejednokrotnie światowych autorytetów w swoich dziedzinach, przyczynia się do silnej pozycji międzynarodowej Uniwersytetu Warszawskiego.


Wydział Fizyki UW dysponuje świetnie wyposażonymi specjalistycznymi laboratoriami naukowymi. Badania prowadzone są także we współpracy z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi, m. in.: CERN w Szwajcarii, DESY i GSI w Niemczech, Oxford i Cambridge w Wielkiej Brytanii, laboratoria CNRS we Francji, Fermilab w USA. Dzięki tej współpracy nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w najważniejszych eksperymentach fizycznych aktualnie przeprowadzanych na świecie.

 

Wydział Fizyki bierze udział w programie Unii Europejskiej ERASMUS, który umożliwia studentom zaliczanie części zajęć w uczelniach zagranicznych kilkudziesięciu krajów.

 

Nasi absolwenci, po przejściu w trakcie studiów szkoły solidnego myślenia, nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Czekają na nich wyższe uczelnie w Polsce i za granicą, instytuty naukowo-badawcze, oświata, firmy komputerowe, konsultingowe, ubezpieczeniowe, banki, instytucje medyczne, wydawnictwa i środki masowego przekazu.

Jeśli takie perspektywy wydają się Wam interesujące i chcecie spróbować swoich sił na Wydziale Fizyki UW - serdecznie zapraszamy.

Kierunki zamawiane

Cztery kierunki - Fizyka (studia I i II stopnia), Inżynieria nanostruktur (studia I i II stopnia), Zastosowania fizyki w biologii i medycynie (studia I stopnia) oraz Energetyka i chemia jądrowa (studia I stopnia) - spośród pięciu prowadzonych na Wydziale Fizyki znajdują się na liście kierunków zamawianych. Studiowanie na tych kierunkach wspomagane jest z funduszy Unii Europejskiej dzięki uczestnictwu Wydziału Fizyki w projektach POKL

 

Przyznane środki przeznaczone są m.in. na:

 • specjalne stypendia (1000 zł/miesiąc) dla najlepszych studentów (którzy rozpoczęli studia w latach 2010, 2011 i 2012, a na kierunku Inżynieria Nanostruktur na studiach II stopnia, również dla tych, którzy rozpoczną studia w 2013 roku);
 • intensywne kursy wyrównawcze dla nowo przyjętych studentów;
 • uczestnictwo studentów w stażach i praktykach w krajowych i zagranicznych instytucjach naukowych oraz w przedsiębiorstwach należących do sfery gospodarki;
 • podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej poprzez wizyty studyjne i staże;
 • unowocześnianie wyposażenia pracowni.

 

Wszystkie wymienione działania mają na celu stworzenie studentom jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich pasji.

Studia I st.

 • Fizykakierunek zamawiany (informacje o projekcie na stronie Fizykaplus.fuw.edu.pl)
 • Astronomia

  W ramach obu kierunków, oprócz tradycyjnych studiów, można wybrać studia indywidualne. Studia te przeznaczone są dla osób o wybitnych uzdolnieniach w zakresie nauk ścisłych. Na tej elitarnej ścieżce zaawansowane studia połączone są z przyjemnością nauki w ambitnym gronie.
  Osoby, które chciałyby w przyszłości pracować w zawodzie nauczyciela, mogą na kierunku Fizyka wybrać specjalność nauczycielską.
 • Zastosowania fizyki w biologii i medycyniekierunek zamawiany
  fizykaxxi.fuw.edu.pl
  W roku akademickim 2009/2010 Wydział Fizyki UW otworzył interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę z naukami biologicznymi i medycyną. Pogranicze tych nauk jest aktualnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów badań naukowych, a także zastosowań najnowszych technologii. W ramach w/w kierunku wybiera się jedną z pięciu specjalności:
  • Biofizyka molekularna
   Stosowanie metod fizycznych do badania mechanizmów procesów zachodzących w organizmach żywych na poziomie molekuł i ich układów.
   biofizyka.fuw.edu.pl
  • Projektowanie molekularne i bioinformatyka
   Przygotowanie do projektowania układów molekularnych (np.: leków) oraz do modelowania złożonych układów i procesów biomolekularnych.
   bioinformatyka.fuw.edu.pl
  • Fizyka medyczna
   Studia przygotowujące do pracy z urządzeniami diagnostyki medycznej w radioterapii i radiodiagnostyce. Do dyspozycji studentów stworzono od podstaw nowoczesne Laboratorium Ochrony Radiologicznej i Dozymetrii LORD. Wydział posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu: IOR-0 oraz IOR-1.
   fizykamedyczna.fuw.edu.pl
  • Neuroinformatyka
   Pierwsze na świecie studia I stopnia w tej dziedzinie (por. INCF.org). Zastosowanie metod fizyki w badaniach mózgu - pogranicze informatyki, biologii, neurokognitywistyki, sztucznej inteligencji, psychologii, medycyny, fizyki i matematyki. Na pracowniach, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do pomiaru "elektrycznych śladów myśli" czyli elektroencefalogramu (EEG), studenci zapoznają się m.in. z podstawami technik neurofeedback oraz interfejsami mózg-komputer (OpenBCI.pl).
   neuroinformatyka.pl  
  • Optyka okularowa i optometria
   Studia mają charakter interdyscyplinarny i przygotowują do zawodu optyka okularowego-optometrysty. Studenci nie tylko opanowują umiejętności niezbędne do wykonywania okularów i dobierania soczewek kontaktowych, lecz otrzymują także solidną porcję wiedzy z optyki geometrycznej i fizycznej, anatomii i patologii układu wzrokowego, procedur pomiaru wad wzroku i zasad ich korekcji.
   optometria.fuw.edu.pl
 • Inżynieria nanostrukturkierunek zamawiany
  makrokierunek Wydziału Fizyki i Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
  nano.fuw.edu.pl
  Nanotechnologia stanowi jedno z największych wyzwań dzisiejszych czasów. Na świecie obserwuje się gwałtowny rozwój nano-nauk i technologii z pogranicza fizyki, chemii i informatyki. Wychodząc naprzeciw światowym trendom, Wydział Fizyki i Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego utworzyły w roku akademickim 2009/2010 makrokierunek z nowym jakościowo programem odpowiadającym interdyscyplinarnemu charakterowi wiedzy dotyczącej projektowania i wytwarzania nowych struktur dla nanotechnologii, badania ich własności i funkcjonalnych zastosowań.

 

 • Energetyka i chemia jądrowa kierunek zamawiany
  makrokierunek Wydziału Fizyki i Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
  atom.chem.uw.edu.pl
  Studenci nowego makrokierunku, otwartego w roku akademickim 2011/2012 zdobywają wiedzę w obszarze dwóch nauk przyrodniczych - fizyki i chemii, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki jądrowej i radiochemii. Zapoznają się z różnymi aspektami energetyki jądrowej - od podstaw naukowych aż po kwestie prawne, ekologiczne i społeczne.

 

Osoby, które zanim zaczną studiować chciałyby pogłębić swoją wiedzę z fizyki i matematyki i dobrze przygotować się do zdawania tych przedmiotów na maturze, zapraszamy na kursy Przed Maturą prowadzone na naszym wydziale (www.matura.fuw.edu.pl)

Studia II st.

 • Astronomia
 • Fizykakierunek zamawiany (informacje o projekcie na stronie fizyka.fuw.edu.pl) z 13 specjalnościami do wyboru:
 1. Biofizyka
 2. Fizyka Biomedyczna
 3. Nauczanie i popularyzacja fizyki
 4. Geofizyka
 5. Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych
 6. Metody jądrowe fizyki ciała stałego
 7. Metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej
 8. Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
 9. Fotonika
 10. Optyka
 11. Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych
 12. Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)
 13. Fizyka teoretyczna

 

 • Zastosowania fizyki w biologii i medycynie
  Studenci wybierają jedną z 5 specjalności:
 1. Biofizyka molekularna
 2. Projektowanie molekularne i bioinformatyka
 3. Fizyka medyczna
 4. Neuroinformatyka
 5. Biofizyka i biochemia widzenia (kontynuacja specjalności Optyka okularowa i optometria ze studiów I stopnia)

 

 • Inżynieria nanostruktur kierunek zamawiany
  Makrokierunek Wydziału Fizyki i Wydziału Chemii UW.
  nano.fuw.edu.pl
  Studenci będą mieli do wyboru jedną z trzech ścieżek kształcenia:
 1. Nanotechnologie i Charakteryzacja Nowych Materiałów (NiChNM) - projektowanie i badania właściwości fizykochemicznych nanomateriałów węglowych, półprzewodnikowych i polimerowych za pomocą najnowocześniejszych metod badawczych; poznanie, opracowywanie i modyfikowanie metod syntezy nanostruktur, zastosowania spektroskopowych i mikroskopowych metod charakteryzacji nanostruktur.
 2. Fotonika - zaznajomienie się z podstawowymi metodami fizyko-chemicznymi stosowanymi w technologii nanostruktur i materiałów fotonicznych, poznanie zasad działania podstawowych przyrządów i elementów fotonicznych.
 3. Modelowanie Natostruktur i Nowych Materiałów (MONASTR) - modelowanie nanostruktur i nowych materiałów i badanie ich właściwości, praktyczne wykorzystania technologii informacyjnych potrzebnych do modelowania nowych materiałów.

 

 • Energetyka i chemia jądrowa
  Makrokierunek Wydziału Fizyki i Wydziału Chemii UW.
  atom.chem.uw.edu.pl
  Studenci będą mieli do wyboru jedną z dwóch specjalności:
 1. Fizyka u podstaw energetyki jądrowej - specjalność ta obejmuje głównie zagadnienia fizyki reaktorowej, jak neutronika i zagadnienia cieplno-przepływowe. W toku studiów przewidujemy ćwiczenia laboratoryjne przy reaktorze jądrowym oraz pracę z symulatorami reaktora i światowej klasy oprogramowaniem do symulacji procesów zachodzących w reaktorze.
 2. Chemia jądrowa

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji na poszczególne kierunki studiów I i II stopnia można znaleźć na stronach Wydziału Fizyki oraz na stronach Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).