Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

adres:
 ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 00-927 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 225524600

www.wpia.uw.edu.pl


Opis

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z największych i najlepszych wydziałów kształcących prawników w Polsce. Ma ponad 200-letnią tradycję kształcenia. Naszą pozycję na rynku szkolnictwa wyższego potwierdzają rankingi, w których Wydział Prawa i Administracji UW zawsze znajduje się w ścisłej czołówce, a w Warszawie jest niekwestionowanym liderem.

 

Obecnie na naszym Wydziale studiuje prawie 6500 studentów i 1830 słuchaczy studiów podyplomowych oraz wykłada ok. 200 nauczycieli akademickich, w tym ponad 70 profesorów, prowadzący badania naukowe w ramach sześciu Instytutów:

 • Instytutu Historii Prawa,
 • Instytutu Nauk o Państwie i Prawie,
 • Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych,
 • Instytutu Prawa Cywilnego,
 • Instytutu Prawa Karnego,
 • Instytutu Prawa Międzynarodowego.

 

Wydział Prawa i Administracji UW swoim studentom oferuje to, co najlepsze!

 • Bogata historia
 • Nowoczesny, europejski program studiów, w tym możliwość samodzielnego kształtowania planu zajęć
 • Wybitna kadra profesorska
 • Doskonałe zaplecze dydaktyczne
 • Dobre warunki studiowania oraz przyjazne środowisko
 • Studia równoległe oraz stypendia zagraniczne
 • Liczne organizacje studenckie i koła naukowe

 

Wszystkie te czynniki składają się na prestiż i pozycję naszego Wydziału. A prestiż to przede wszystkim dobra marka - którą tworzą wykładowcy, studenci oraz absolwenci - marka, wysoko ceniona przez przyszłych pracodawców.

 

Uczymy się od najlepszych

Kadrę profesorską na Wydziale Prawa i Administracji UW tworzą najwybitniejsi specjaliści z różnych dziedzin nauk prawnych. Naszymi wykładowcami są m.in.: Sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Marek Safjan, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - prof. Lech Gardocki, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Janusz Trzciński, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także wielu innych specjalistów i praktyków. Dzięki temu nasi studenci nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną od najlepszych, ale mają możliwość dowiadywania się na bieżąco o problemach prawnych od prawników wielkiego formatu. Możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi specjalistami i praktykami daje naszym studentom szansę na wnikliwe analizowanie aktualnego stanu prawnego, sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz precyzyjne przygotowanie do zawodu wykonywanego w przyszłości.

 

Szkoły Prawa Obcego

Na Wydziale Prawa i Administracji funkcjonuje aż sześć Szkół Prawa Obcego:

 • Centrum Prawa Amerykańskiego
 • Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego
 • Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego
 • Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego
 • Centrum Prawa Włoskiego i Europejskiego
 • Centrum Prawa Niemieckiego i Europejskiego

Wydział jako jedyny w Polsce umożliwia swoim studentom zapoznanie się w tak szerokim zakresie z obcymi systemami prawnymi. Wykłady prowadzone są w językach obcych przez wybitnych profesorów z najlepszych europejskich i amerykańskich uniwersytetów. Zajęcia z prawa obcego są dopełnieniem wiedzy uzyskiwanej w ramach normalnego toku studiów. Studenci uczestniczący w tych zajęciach, dzięki poznaniu innych systemów prawnych i prawa europejskiego, uczą się lepiej interpretować polskie prawo.

 

Studia równoległe

Wydział Prawa i Administracji UW, dbając o rozwój swoich studentów, oferuje im możliwość podjęcia studiów równoległych, dzięki podpisanym umowom z niektórymi wydziałami Uniwersytetu Warszawskiego, m.in.: Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydziałem Nauk Ekonomicznych. Dzięki stosownej umowie ze Szkołą Główną Handlową, studenci Wydziału Prawa i Administracji UW mają również możliwość podjęcia równoległych studiów na tej uczelni, bez przystępowania do tamtejszych egzaminów wstępnych.

 

Klinika Prawa

Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, znany jako Klinika Prawa UW, jest jedną z największych i najdłużej działających klinik prawa na terenie Polski. Klinika Prawa UW powstała w 1998 roku z inicjatywy pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UW oraz organizacji studenckiej ELSA.

Za zgodą władz dziekańskich zajęcia z praktycznego nauczania prawa pod nazwą 'Klinika Prawa' zostały wprowadzone do programu nauczania. Od lipca 2001 roku Klinika działa także jako fundacja o nazwie 'Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - Klinika Prawa', co umożliwia m.in. uzyskiwanie statusu przedstawiciela organizacji społecznej w postępowaniach sądowych.

Klinika Prawa UW stwarza studentom unikalną okazję do uzyskania praktycznych umiejętności w zakresie udzielania porad klientom i rozwiązywania problemów prawnych. Studenci skupieni w Klinice Prawa UW świadczą bezpłatnie pomoc prawną osobom w trudnej sytuacji majątkowej. Dla wszystkich tych, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego, wsparcie ze strony Kliniki Prawa to jedyna możliwość rozwiązania ich problemu prawnego. W 2004 r. Klinika Prawa decyzją Senatu UW uzyskała status Międzyinstytutowej Pracowni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Więcej informacji na temat działalności Kliniki znajduje się na stronie www.klinika.wpia.uw.edu.pl

 

Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów na WPiA UW

Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów na WPiA UW powstało w związku z potrzebą propagowania wśród studentów prawa wiedzy na temat mediacji oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR-Alternative Dispute Resolution). Celami Centrum jest m.in.: uzupełnienie programu studiów prawniczych o zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące mediacji i negocjacji, propagowanie idei pracy pro bono wśród studentów prawa, integracja środowiska akademickiego przez promowanie idei alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sporach akademickich.
W ramach Centrum od kilku lat prowadzone są wykłady dotyczące mediacji w sporach prawnych oraz negocjacji. Zajęcia mają charakter interaktywny. Studenci poza wiedzą teoretyczną dotyczącą mediacji i negocjacji biorą udział w warsztatach, dyskusji i symulacjach. Studenci, którzy wezmą udział w zajęciach z mediacji lub negocjacji mają możliwość aplikowania do Kliniki Mediacji. W ramach kliniki studenci pogłębiają swoją wiedzę praktyczną dotyczącą negocjacji i mediacji, a także mają możliwość ko-mediacji z profesjonalnymi mediatorami w sprawach wpływających do Centrum.
Centrum propaguje również wprowadzanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów w środowisku akademickim, w sprawach pracowniczych oraz w sprawach z udziałem studentów. W ten sposób realizowana jest główna misja UW polegająca na tworzeniu społeczeństwa otwartego oraz dochodzeniu do konsensusu za pomocą dialogu. Cel ten jest osiągany także przez organizowanie konferencji dotyczących mediacji, Dni Mediacji na UW oraz szkoleń w zakresie efektywnej komunikacji przeznaczonych dla pracowników oraz studentów UW. Więcej informacji: www.mediacje.wpia.uw.edu.pl

 

Program LLP Erasmus

Life Long Learning Programme (Erasmus) to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje ideę kształcenia się przez całe życie. Jego celem jest wyrównywanie szans i udostępnienie bogatszej oferty edukacyjnej obywatelom państw uczestniczących w programie. Zmierza on do utworzenia "Europy bez granic i barier" oraz "Europy wiedzy". Dzieli się na kilka komponentów (podprogramów), odpowiadających różnym poziomom nauczania.
Jednym z nich jest program Erasmus obejmujący szkolnictwo wyższe, mający na celu poprawę jakości kształcenia oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru w szkolnictwie wyższym poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami. W ramach tego podprogramu można uczestniczyć w wymianie zagranicznej i odbyć studia w uczelni partnerskiej jednego z krajów Unii Europejskiej.
WPiA prowadzi wymianę z 71 uniwersytetami. Co roku około 130 studentów spędza semestr lub rok nauki zagranicą. Ich wyniki zaliczane są do warszawskiego programu studiów. Gościmy- dzięki programowi studiów w języku angielskim około - 50 studentów z całej Europy. Absolwenci programu Erasmus cenieni są na rynku pracy: istnieje przekonanie, że wykazali się samodzielnością, poznali nowe kultury, a ich wiedza prawnicza stała się międzynarodowa.

 

Działalność studencka

Na Wydziale Prawa i Administracji UW funkcjonuje kilkadziesiąt organizacji studenckich. Działając w nich można nie tylko pogłębiać zainteresowania naukowe (np. w ramach kół naukowych), ale również rozwijać swoje pasje czy po prostu dobrze się bawić. Sprzyjają temu niewątpliwie studenckie kluby działające na Uniwersytecie Warszawskim. Znajomości i przyjaźnie zawarte podczas studiów często wytrzymują próbę czasu i trwają do końca życia. Wydział Prawa i Administracji UW swoim studentom oferuje to, co najlepsze.

Bogata historia, nowoczesny program studiów, wybitna kadra profesorska, bogata oferta dydaktyczna, dobre warunki studiowania oraz przyjazne środowisko składają się na prestiż i pozycję naszego Wydziału. A prestiż to przede wszystkim dobra marka, którą tworzą wykładowcy, studenci oraz absolwenci - marka, wysoko ceniona przez przyszłych pracodawców.


Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

www.wpia.uw.edu.pl

Oferta edukacyjna

Program studiów - kierunek PRAWO
WPiA na kierunku prawo oferuje:

 • stacjonarne jednolite pięcioletnie studia magisterskie (studia bezpłatne)
 • niestacjonarne jednolite pięcioletnie studia magisterskie (studia płatne)

 

Program studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest identyczny.

W czasie pięciu lat studiów studenci zdają 13 egzaminów z przedmiotów obowiązkowych, tj. prawoznawstwa, logiki prawniczej, prawa konstytucyjnego, prawa karnego, prawa administracyjnego prawa cywilnego, postępowania cywilnego, postępowania karnego oraz postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego. A do wyboru: teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno - prawne, prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych, prawo finansów publicznych, prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej, prawo gospodarcze publiczne, historia państwa i prawa polskiego, powszechna historia państwa i prawa, prawo rzymskie, prawo handlowe. Od III roku studiów studenci mają możliwość swobodnego kształtowania swojego programu studiów poprzez wybór nieobowiązkowych przedmiotów kursowych.
WPIA UW, jako jedyny wydział prawa w Polsce, oferuje ok. 200 wykładów specjalizacyjnych i konwersatoriów. Stanowią one istotne uzupełnienie przedmiotów kursowych, niektóre prowadzone są w formie seminaryjnej. W ofercie wydziału znajdują się również zajęcia szkół prawa obcego, w trakcie których studenci zdobywają wiedzę z zakresu systemu prawnego Francji, Hiszpanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wielkiej Brytanii lub Włoch.

 

Zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi na UW studenci mają możliwość udziału w 240. godzinach lektoratu z języka obcego nowożytnego, kończącego się egzaminem na poziomie co najmniej B2.

 

Studenci od I roku studiów mają możliwość uczestnictwa w zajęciach tzw. przedmiotów ogólnouniwersyteckich oferowanych przez inne wydziały Uniwersytetu Warszawskiego. Stanowią one istotne wzbogacenie i poszerzenie programu studiów oferowanego przez WPiA UW.

 

Program studiów - kierunek ADMINISTRACJA

 

Studia I stopnia - 3 - letnie licencjackie
Studia I stopnia obejmują 19 egzaminów i zakończone są egzaminem dyplomowym. Nowoczesny program studiów główny nacisk kładzie na dyscypliny wiążące się z działalnością administracji, tj. prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, prawo umów w działalności gospodarczej, sądowa kontrola administracji. W programie studiów znajdują się również przedmioty o charakterze ogólnym, tj. podstawy prawoznawstwa, logika, socjologia. Program studiów to także czterotygodniowa praktyka administracyjna, która umożliwia zdobycie w trakcie studiów doświadczenia zawodowego.

 

Studia II stopnia (2 - letnie magisterskie uzupełniające)
W trakcie studiów student przystępuje do 15 egzaminów i do egzaminu magisterskiego.
Program studiów II stopnia przewiduje trzy specjalizacje:

 • Integracja europejska,
 • Finanse publiczne i administracja skarbowa,
 • Administracja służb ochrony porządku publicznego.

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011 r.

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego można podjąć na jednym z dwóch kierunków:

 

  • Kierunek prawo-to pięcioletnie jednolite studia magisterskie. Oferowane są w dwóch formach:
   • studiów stacjonarnych (bezpłatnych)
   • studiów niestacjonarnych, które są płatne.

 

 • Kierunek administracja-to dwustopniowe studia niestacjonarne (zaoczne).
  Są one płatne.
  • Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata. Ich absolwenci uzyskują tytuł licencjata.
  • Studia drugiego stopnia trwają dwa lata. Oferujemy na nich trzy specjalizacje:
   • integracja europejska,
   • finanse publiczne i administracja skarbowa,
   • administracja służb ochrony porządku publicznego.
    Absolwenci uzyskują tytuł magistra administracji.

 

Zasady rekrutacji na studia prowadzone przez WPiA UW w roku akademickim 2010/2011 określone są przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego:

 

UCHWAŁA NR 95 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2009 r.w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na UW w roku akademickim 2010/2011 (wraz z późniejszymi zmianami) ? tekst jednolity.

Tekst tej uchwały jest zamieszczony na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/2010_11_uchwala_95.pdf

 

Szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2010/2011

określa Załącznik nr 1 do Uchwały nr 95, zamieszczony na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego: http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/2010_11_zal_01.pdf

 

Kierunek studiów: Prawo
Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 5 lat
Limit miejsc: 400

1) Zasady kwalifikacji
a) Kandydaci z nową maturą (2005-2010)
I Język polski (poziom podstawowy)-waga-15 %
II Matematyka (poziom podstawowy)-waga-5%
III Język obcy (poziom podstawowy)-waga-10%
IV X* (poziom rozszerzony)-waga-35%
V Y* (poziom rozszerzony)-waga-35%

Przedmioty są obowiązkowe w kwalifikacji na ww. kierunek studiów

 

*Wybrany przez kandydata spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język polski, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

 

Dopuszcza się, aby kandydaci zdający maturę w latach 2005-2009, o ile nie zdawali matematyki, wskazali w miejsce matematyki inny przedmiot spośród wymienionych w kolumnach IV-V, różny od języka polskiego oraz przedmiotów X, Y. Osobom, które zdawały matematykę lub inny wskazany w jej miejsce przedmiot wyłącznie na poziomie rozszerzonym, wyniki z poziomu rozszerzonego zostaną przeliczone na wyniki poziomu podstawowego, zgodnie z ogłoszoną przez Uniwersytet Warszawski tabelą.

 

b) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Język ojczysty (poziom niższy-SL)-waga-15%
Matematyka (poziom niższy-SL)-waga-5%
Język drugi (poziom niższy-SL)-waga-10%

Przedmiot z grupy człowiek i społeczeństwo (poziom wyższy ?HL) waga-35%
Drugi przedmiot wybrany z grup 2-6 (poziom wyższy ?HL) waga-35%

Przedmioty są obowiązkowe w kwalifikacji na ww. kierunek studiów

 

c) Kandydaci z maturą zagraniczną (w tym cudzoziemcy)
Limit miejsc: 12

 

Na studia prowadzone w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich posiadających nową maturę przyjmowani będą: obywatele polscy legitymujący się maturą zagraniczną, obywatele krajów UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich porozumienia EFTA oraz osoby posiadające ważną Kartę Polaka, legitymujący się maturą zagraniczną,
pozostali cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U nr 164, poz.1365), legitymujący się maturą zagraniczną.

 

W razie braku możliwości porównania wyników matury zagranicznej z wynikami egzaminów maturalnych w Polsce dla kandydatów zostanie przeprowadzony dodatkowy egzamin wstępny. Pozostali cudzoziemcy legitymujący się maturą zagraniczną mogą być przyjęci na studia na zasadach odpłatności, na podstawie pozytywnego wyniku dodatkowego egzaminu wstępnego.

Dodatkowy egzamin wstępny będzie miał formę ustną. Jego przedmiotem będzie historia powszechna XX wieku, w zakresie przewidzianym dla polskiego egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym oraz typologia współczesnych ustrojów państwowych na poziomie polskiego egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.

 

Bliższe określenie zakresu tematycznego dodatkowego egzaminu wstępnego:

 • Pierwsza wojna światowa
 • Liga Narodów,
 • Totalitaryzmy
 • Światowy kryzys gospodarczy i jego następstwa
 • Druga wojna światowa
 • System ONZ
 • "Zimna" wojna
 • Dekolonizacja
 • Upadek komunizmu
 • Integracja europejska, globalizacja
 • Wielość kultur, koegzystencja czy walka cywilizacji?
 • Prawa człowieka i ich ochrona
 • Współczesne systemy rządów demokratycznych
  • parlamentarno-gabinetowy (Wielka Brytania)
  • prezydencki (USA)
  • mieszany (V Republika Francuska)
 • Podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej

Egzamin oceniany będzie w sześciostopniowej skali: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5.
Wynik pozytywny większy lub równy 3,0 zostanie przeliczony na punkty:
5 100 pkt.,
4,5 90 pkt.,
4,0 75 pkt.,
3,5 50 pkt.,
3,0 30 pkt.

 

Kandydaci zostaną uszeregowani według malejącej liczby uzyskanych punktów i w tej kolejności będą przyjmowani na studia do wyczerpania limitu miejsc.

 

Kierunek studiów: Prawo
Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
Forma studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 5 lat
Limit miejsc: 750

 

1) Zasady kwalifikacji
Kandydaci z nową maturą (2005-2010), kandydaci z Międzynarodową Maturą (IB), kandydaci ze starą
maturą-przyjęcia w kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc.
Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone w celu
obliczenia punktów rekrutacyjnych:

 

a) Kandydaci z nową maturą
Język polski (poziom podstawowy) waga = 50%
Matematyka (poziom podstawowy) waga = 10%
Język obcy (poziom podstawowy) waga = 40%

 

Przedmioty są obowiązkowe w kwalifikacji na ww. kierunek studiów

Dopuszcza się, aby kandydaci zdający maturę w latach 2005-2009, o ile nie zdawali matematyki, wskazali w miejsce matematyki inny przedmiot, różny od języka polskiego oraz języka obcego. Osobom, które zdawały matematykę lub inny wskazany w jej miejsce przedmiot wyłącznie na poziomie rozszerzonym, wyniki z poziomu rozszerzonego zostaną przeliczone na wyniki poziomu podstawowego, zgodnie z ogłoszoną przez Uniwersytet Warszawski tabelą.

 

b) Kandydaci z Maturą Międzynarodową
Język ojczysty (poziom niższy-SL)-waga-50%
Matematyka (poziom niższy-SL)-waga-10%
Język drugi (poziom niższy-SL)-waga-40%

Przedmioty są obowiązkowe w kwalifikacji na ww. kierunek studiów

 

c) Kandydaci z maturą zagraniczną (w tym cudzoziemcy)
Limit miejsc: 38

 

Na studia prowadzone w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich posiadających nową maturę przyjmowani będą: obywatele polscy legitymujący się maturą zagraniczną, obywatele krajów UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich porozumienia EFTA oraz osoby posiadające ważną Kartę Polaka, legitymujący się maturą zagraniczną,
pozostali cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U nr164, poz.1365), legitymujący się maturą zagraniczną.

 

W razie braku możliwości porównania wyników matury zagranicznej z wynikami egzaminów maturalnych w Polsce dla kandydatów zostanie przeprowadzony dodatkowy egzamin wstępny. Pozostali cudzoziemcy legitymujący się maturą zagraniczną mogą być przyjęci na studia na zasadach odpłatności, na podstawie pozytywnego wyniku dodatkowego egzaminu wstępnego.

 

Dodatkowy egzamin wstępny będzie miał formę ustną. Jego przedmiotem będzie historia powszechna XX wieku, w zakresie przewidzianym dla polskiego egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym oraz typologia współczesnych ustrojów państwowych na poziomie polskiego egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.

 

Bliższe określenie zakresu tematycznego dodatkowego egzaminu wstępnego:

 • Pierwsza wojna światowa
 • Liga Narodów,
 • Totalitaryzmy
 • Światowy kryzys gospodarczy i jego następstwa
 • Druga wojna światowa
 • System ONZ
 • "Zimna" wojna
 • Dekolonizacja
 • Upadek komunizmu
 • Integracja europejska, globalizacja
 • Wielość kultur, koegzystencja czy walka cywilizacji?
 • Prawa człowieka i ich ochrona
 • Współczesne systemy rządów demokratycznych
  • parlamentarno-gabinetowy (Wielka Brytania)
  • prezydencki (USA)
  • mieszany (V Republika Francuska)
 • Podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej

 

Egzamin oceniany będzie w sześciostopniowej skali: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5.
Wynik pozytywny większy lub równy 3,0 zostanie przeliczony na punkty:
5 100 pkt.,
4,5 90 pkt.,
4,0 75 pkt.,
3,5 50 pkt.,
3,0 30 pkt.

 

Kandydaci zostaną uszeregowani według malejącej liczby uzyskanych punktów i w tej kolejności będą przyjmowani na studia do wyczerpania limitu miejsc.

 

Kierunek studiów: Administracja
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Limit miejsc: 250

 

1) Zasady kwalifikacji
Kandydaci z nową maturą (2005-2010), kandydaci z Międzynarodową Maturą (IB), kandydaci ze starą
maturą-przyjęcia w kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc.

 

Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone w celu
obliczenia punktów rekrutacyjnych:

 

a) Kandydaci z nową maturą:
Język polski (poziom podstawowy)-waga = 50%
Matematyka (poziom podstawowy)-waga = 10%
Język obcy (poziom podstawowy)-waga = 40%

 

Przedmioty zaznaczone kolorem zielonym są obowiązkowe w kwalifikacji na ww. kierunek studiów
Dopuszcza się, aby kandydaci zdający maturę w latach 2005-2009, o ile nie zdawali matematyki, wskazali w miejsce matematyki inny przedmiot, różny od języka polskiego oraz języka obcego. Osobom, które zdawały matematykę lub inny wskazany w jej miejsce przedmiot wyłącznie na poziomie rozszerzonym, wyniki z poziomu rozszerzonego zostaną przeliczone na wyniki poziomu podstawowego, zgodnie z ogłoszoną przez Uniwersytet Warszawski tabelą.

 

b) Kandydaci z Maturą Międzynarodową
Język ojczysty (poziom niższy-SL)-waga = 50%
Matematyka (poziom niższy-SL)-waga = 10%
Język drugi (poziom niższy-SL)-waga = 40%

Przedmioty są obowiązkowe w kwalifikacji na ww. kierunek studiów

 

c) Kandydaci z maturą zagraniczną (w tym cudzoziemcy)
Limit miejsc: 75

 

Na studia prowadzone w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich posiadających nową maturę przyjmowani będą: obywatele polscy legitymujący się maturą zagraniczną, obywatele krajów UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich porozumienia EFTA oraz osoby posiadające ważną Kartę Polaka, legitymujący się maturą zagraniczną, pozostali cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U nr164, poz.1365), legitymujący się maturą zagraniczną.

 

W razie braku możliwości porównania wyników matury zagranicznej z wynikami egzaminów maturalnych w Polsce dla kandydatów zostanie przeprowadzony dodatkowy egzamin wstępny. Pozostali cudzoziemcy legitymujący się maturą zagraniczną mogą być przyjęci na studia na zasadach odpłatności, na podstawie pozytywnego wyniku dodatkowego egzaminu wstępnego. Dodatkowy egzamin wstępny będzie miał formę ustną. Jego przedmiotem będzie historia powszechna XX wieku, w zakresie przewidzianym dla polskiego egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym oraz typologia współczesnych ustrojów państwowych na poziomie polskiego egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.

 

Bliższe określenie zakresu tematycznego dodatkowego egzaminu wstępnego:

 • Pierwsza wojna światowa
 • Liga Narodów,
 • Totalitaryzmy
 • Światowy kryzys gospodarczy i jego następstwa
 • Druga wojna światowa
 • System ONZ
 • "Zimna" wojna
 • Dekolonizacja
 • Upadek komunizmu
 • Integracja europejska, globalizacja
 • Wielość kultur, koegzystencja czy walka cywilizacji?
 • Prawa człowieka i ich ochrona
 • Współczesne systemy rządów demokratycznych
  • parlamentarno-gabinetowy (Wielka Brytania)
  • prezydencki (USA)
  • mieszany (V Republika Francuska)
 • Podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej

 

Egzamin oceniany będzie w sześciostopniowej skali: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5.
Wynik pozytywny większy lub równy 3,0 zostanie przeliczony na punkty:
5 100 pkt.,
4,5 90 pkt.,
4,0 75 pkt.,
3,5 50 pkt.,
3,0 30 pkt.

 

Kandydaci zostaną uszeregowani według malejącej liczby uzyskanych punktów i w tej kolejności będą
przyjmowani na studia do wyczerpania limitu miejsc.

 

Kierunek studiów: Administracja
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Limit miejsc: 250

 

1) Zasady kwalifikacji

 

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce
Na studia na podstawie złożonych dokumentów przyjmowane będą osoby, które posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny. Gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym punktowane będą: ocena na dyplomie oraz ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja. Jeśli o przyjęcie będą się ubiegały osoby posiadające dyplomy określające ostateczny wynik studiów w skali trzystopniowej oraz posiadające dyplomy określające ostateczny wynik studiów w skali sześciostopniowej, limit miejsc zostanie podzielony w proporcji do procentowego udziału obu grup i dla każdej grupy oddzielnie zostanie sporządzona lista rankingowa.

 

Punktacja dyplomów w skali trzystopniowej:
dostateczny-3 punkty
dobry-4 punkty
bardzo dobry-5 punktów
ukończenie studiów I stopnia na kierunku administracja-1 punkt.

Punktacja dyplomów w skali sześciostopniowej:

dostateczny-3 punkty
dostateczny plus-4 punkty
dobry-5 punkty
dobry plus-6 punktów
bardzo dobry-7 punktów
celujący-8 punktów
ukończenie studiów I stopnia na kierunku administracja-2 punkty.

 

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy)
Limit miejsc: 75

 

Na studia prowadzone w języku polskim mogą być przyjęci cudzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia, jak również obywatele polscy i cudzoziemcy, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

Gdy liczba kandydatów przekroczy limit przeprowadzony zostanie egzamin wstępny.
Forma egzaminu: pisemny

 

Zagadnienia egzaminacyjne: ogólna problematyka zarządzania sprawami publicznymi.
Egzamin oceniany będzie w sześciostopniowej skali: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5.
Wynik pozytywny większy lub równy 3,0 zostanie przeliczony na punkty:
5,0 100 pkt.,
4,5 90 pkt.,
4,0 75 pkt.,
3,5 50 pkt.,
3,0 30 pkt.

 

Kandydaci zostaną uszeregowani według malejącej liczby uzyskanych punktów i w tej kolejności będą
przyjmowani na studia do wyczerpania limitu miejsc.

 

Uwaga: Osoby zakwalifikowane na studia, których program studiów nie uwzględnił treści zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. nr 164, oz.1166), będą zobowiązane do złożenia jako różnicy programowej egzaminów: z podstaw prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, teorii organizacji i kierowania administracji publicznej, prawa administracyjnego-część ogólna, finansów publicznych i prawa
finansowego, prawa Unii Europejskiej oraz postępowania administracyjnego ogólnego, podatkowego i egzekucyjnego.

Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na studia równoległe oraz przeniesienia z innych szkół wyższych na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2010/2011

określa załącznik nr 2 do Uchwały nr 95, zamieszczony na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego: http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/2010_11_zal_02.pdf

 

Kierunek studiów: Prawo
Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
Forma studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 5 lat

 

Limit miejsc: przeniesienia -50

 

1) Zasady kwalifikacji na studia równoległe
Jednostka nie prowadzi naboru na studia w trybie studiów równoległych.

 

2) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia
O przeniesienie może ubiegać się wyłącznie student, który w innej uczelni w toku studiów na kierunku prawo uzyskał średnią ocen powyżej 3,5. Przeniesienie może nastąpić tylko po II lub III roku studiów. W przypadku większej liczby kandydatów zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne na podstawie kryterium średniej ocen.

 

Kierunek studiów: Administracja
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Limit miejsc: przeniesienia-50

 

1) Zasady kwalifikacji na studia równoległe
Jednostka nie prowadzi naboru na studia w trybie studiów równoległych.

 

2) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia
O przeniesienie może ubiegać się wyłącznie student, który w innej uczelni w toku studiów na kierunku administracja uzyskał średnią ocen powyżej 3,0. Przeniesienie może nastąpić tylko po I lub II roku studiów. W przypadku większej liczby kandydatów zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne na podstawie kryterium średniej ocen.

 

Kierunek studiów: Administracja
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Limit miejsc: przeniesienia-50

 

1) Zasady kwalifikacji na studia równoległe
Jednostka nie prowadzi naboru na studia w trybie studiów równoległych.

 

2) Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia
O przeniesienie może ubiegać się wyłącznie student, który w innej uczelni w toku studiów drugiego stopnia na kierunku administracja uzyskał średnią ocen powyżej 3,0. Przeniesienie może nastąpić tylko po I roku studiów. W przypadku większej liczby kandydatów zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne na podstawie kryterium średniej ocen.

 

Uwaga: Osoby zakwalifikowane na studia, których program studiów pierwszego stopnia nie uwzględniał treści zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. nr 164, poz.1166), będą zobowiązane do złożenia jako różnicy programowej egzaminów: z podstaw prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, teorii organizacji i kierowania w administracji publicznej, prawa administracyjnego ?część ogólna, finansów publicznych i prawa finansowego, prawa Unii Europejskiej oraz postępowania administracyjnego ogólnego, podatkowego i egzekucyjnego.

 

Sposób ustalenia wyniku egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie podstawowym z przedmiotu, który zdawany był w części pisemnej wyłącznie na poziomie rozszerzonym (dotyczy wyłącznie kandydatów z nową maturą z lat 2008 i 2009 oraz kandydatów z Maturą Międzynarodową) określa Załącznik nr 3 do Uchwały nr 95, zamieszczony na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego: http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/2010_11_zal_03.pdf