Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Chemii

adres:
 ul. Umultowska 89b
 61-614 Poznań
 Poznań
 wielkopolskie

kontakt:
 tel. 618291555

www.chemia.amu.edu.pl


Opis

Studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

 

Szanowni Maturzyści i Licealiści,

 

Poznański Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jeden z największych i najlepszych wydziałów chemii w Polsce, należący do znanych, dynamicznie rozwijających się ośrodków naukowo-dydaktycznych w Europie.

 

1 października 2012 oficjalnie otwarty został nowy budynek Wydziału Chemii (Collegium Chemicum Novum) na kampusie Morasko. Budowa Wydziału Chemii realizowana jest w ramach wieloletniego programu pt. "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015" ze środków budżetowych oraz własnych Uczelni. W nowoczesnym budynku o powierzchni ponad 27,8 tys. m2 i kubaturze obejmującej prawie 150 tys. m3, oprócz sal wykładowych, nowocześnie wyposażonych laboratoriów naukowo-badawczych oraz do badań specjalnych, znajdują się również pracownie komputerowe i biblioteka z czytelnią na 165 tyś. woluminów. Każda z sal seminaryjno-wykładowych wyposażona jest w projektor multimedialny, a duże audytoria dodatkowo w nagłośnienie. Wydział posiada unikalną w skali kraju i Europy kolekcję aparatury badawczej. Sieć bezprzewodowa oraz tanie i smaczne obiady przyciągają studentów z całego kampusu.

 

Priorytetowym celem strategicznym Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest zapewnienie studentom i doktorantom wykształcenia na najwyższym poziomie, a pracodawcom absolwentów wyposażonych w odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Dlatego przywiązujemy ogromną wagę do zapewnienia jakości kształcenia, które powinno prowadzić do rozwoju kultury jakości przenikającej instytucję szkolnictwa wyższego jako całość.

 

System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Chemii UAM budowany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki Wydziału, z wykorzystaniem własnych doświadczeń w zapewnianiu najlepszej jakości kształcenia, jak i w przekonaniu, że wysoką jakość umacniają: ocena własna, dialog, współpraca, wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań.

 

Wydział Chemii UAM prowadzi studia na jednym kierunku: chemia. Na Wydziale prowadzone są studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia (studia doktoranckie). Od 2008 r. Wydział Chemii jest współorganizatorem dwuletnich, międzynarodowych studiów magisterskich w zakresie chemii fizycznej Surface-, Electro-, Radio- and Photo-Chemistry ("SERP-Chem"). W ramach kształcenia ustawicznego, Wydział oferuje także studia podyplomowe. O spełnieniu kryteriów jakości kształcenia świadczy pozytywnie przeprowadzona procedura akredytacyjna przez zespół oceniający Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Na wniosek Wydziału w 2008 r. przeprowadzona została również akredytacja UKA oraz ECTNA (European Chemistry Thematic Network Association) zakończona przyznaniem Wydziałowi rozpoznawalnych w całej Europie znaków jakości kształcenia - Chemistry Eurobachelor i Euromaster.

Oferta edukacyjna

Studia I stopnia:

 • chemia ogólna
 • chemia kosmetyczna
 • chemia biologiczna
 • chemia środowiska
 • chemia materiałowa
 • synteza i analiza chemiczna
 • chemia z zastosowaniem informatyki
 • chemia i przyroda
 • analityka chemiczna
 • chemia sądowa

 

Chemia kosmetyczna

Specjalność chemia kosmetyczna na Wydziale Chemii UAM łączy wiedzę z zakresu chemii oraz praktyczne podejście do stosowania wybranych związków chemicznych do wyrobu produktów kosmetycznych. Absolwent tychże studiów to osoba posiadająca interdyscyplinarną wiedzę z dziedzin służących formułowaniu i wdrożeniu do produkcji środków kosmetycznych, w tym z zakresu chemii, toksykologii, receptury i technologii kosmetyków, kontroli jakości i analizy środków służących pielęgnacji i upiększaniu ciała. Po ukończeniu studiów będziesz dysponował wiedzą ogólną, pozwalającą na opis i wyjaśnianie procesów oraz zjawisk zachodzących podczas syntezy kosmetyków, jak również w trakcie ich aplikacji na skórę, potrafił identyfikować podstawowe grupy składników kosmetycznych i postaci, w jakich są one wytwarzane. Jednocześnie posiadana wiedza umożliwi wskazanie właściwego sposobu przechowywania kosmetyków, zależnie od ich formy, składu, właściwości oraz terminu ważności. Absolwent specjalności chemia kosmetyczna zdobędzie umiejętności pozwalające wykonywać analizę ilością i jakościową preparatów kosmetycznych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury naukowej. Doroczne seminaria z przemysłem kosmetycznym, organizowane nieprzerwanie na Wydziale Chemii UAM od 2006 roku, pozwolą na zapoznanie się z najnowszymi trendami w zakresie chemii kosmetycznej, a także na rozmowę z potencjalnym pracodawcą (firmami kosmetycznymi, takimi jak np.: Nivea Polska, Dr Irena Eris, Ziaja, Oceanic, Avon, Dramers, Bandi, Forte Sweden, Lanwar, Herbapol, Biofarm, dostawcami surowców kosmetycznych, takimi jak np.: BASF, DSM, Provital Polska, Kaczmarek Komponenty, Azelis, AkzoNobel, Comercial Química Massó, Ciech Polska). Dzięki temu będziesz w pełni przygotowany do podjęcia pracy w przemyśle kosmetycznym, zarówno w laboratoriach badawczo-rozwojowych, laboratoriach kontroli jakości, jak i przy opracowywania receptur lub sterowaniu procesem produkcyjnym. Zdobyte w trakcie studiów wiedza i umiejętności pozwolą na swobodny udział w procesie recepturowania oraz ewaluacji i optymalizacji jakości wyrobów kosmetycznych pod kątem efektów stosowania.

 

Chemia biologiczna

Kierunek Farmacja jest realizowany i proponowany wyłącznie na uczelniach medycznych. Na Wydziale Chemii UAM możesz studiować nabywając podstawowe oraz rozszerzone praktyczne umiejętności w zakresie: chemia leków, chemia bioorganiczna, chemia bionieorganiczna, biochemia wg. zbliżonego programu studiów na kierunku chemia biologiczna. To interdyscyplinarne studia z pogranicza nauk chemicznych, biologicznych i medycznych dające dobre przygotowanie na kierunki typowo medyczne, gdzie znajomość zagadnień z chemii biomolekularnej, biologii molekularnej czy podstaw genetyki jest konieczna. W świetle znanego faktu, że struktura związku determinuje jego właściwości fizyko-chemiczne i dalej jego aktywność biologiczną atutem tego kierunku jest możliwość samodzielnego izolowania z materiału biologicznego i badania struktury przykładowych związków biologicznie aktywnych pochodzenia naturalnego w ramach praktycznych zajęć laboratoryjnych. Studiując chemię biologiczną będziesz potrafił odpowiedzieć nie tylko na pytanie odnośnie czy dany związek chemiczny może być aktywny w konkretnym kierunku ale także zdobędziesz umiejętność analizowania przyczyn jego ciekawych właściwości biologicznych na poziomie molekularnym. Ponadto, zajęcia praktyczne prowadzone na tym kierunku pozwolą także określić w jaki sposób dany lek może być otrzymany na drodze syntezy chemicznej (planowanie i realizacja syntezy leków), co jest ważną umiejętnością wymaganą w pracy w laboratoriach farmaceutycznych na całym świecie.

 

Chemia środowiska

W dobie polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej przywiązuje się dużą uwagę do wpływu stanu środowiska na zdrowie ludzkie oraz oddziaływania wszystkich sfer życia gospodarczego na środowisko. Należy mieć to na uwadze, wybierając swoją przyszłą ścieżkę kariery. Interesującą ofertę w tej dziedzinie przedstawia Specjalność Chemia Środowiska na kierunku Chemia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która skierowana jest zarówno do pasjonatów chemii, jak i osób, dla których ważny jest dobry stan środowiska naturalnego.

 

Student specjalności Chemia Środowiska zdobędzie wiedzę w trzech zakresach - ochrony powierza atmosferycznego, ochrony wód i gruntów i gospodarki odpadami.

 

W ramach ochrony powietrza atmosferycznego zapozna się ze składem atmosfery i procesami w niej zachodzącymi, dowie się wszystkiego na temat metod zapobiegania emisji zanieczyszczeń do atmosfery, pracy urządzeń najczęściej stosowanych w oczyszczaniu gazów odlotowych i powietrza.

 

W zakresie ochrony wód i gruntów student zdobędzie wiedzę na temat rodzajów skażenia wód i gleb, jak również w zakresie analityki chemicznej próbek środowiskowych (wody, ścieków, osadów i gruntów), technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

 

W trzecim aspekcie - gospodarki odpadami - student dowie się, jakie są źródła emisji odpadów przemysłowych i komunalnych, metody ich unieszkodliwiania i zasady racjonalnej gospodarki odpadami, jak również możliwości modernizacji procesów chemicznych w celu obniżenia ilości wytwarzanych odpadów.

 

Ponadto zapozna się z podstawami prawnymi dotyczącymi ochrony wód, powietrza i gleby, zdobędzie wiedzę na temat zasad prowadzenia monitoringu środowiska oraz podstawowych przepisów z tego zakresu

 

W trakcie studiów student zdobędzie szereg umiejętności, przede wszystkim z dziedziny przewidywania negatywnych skutków uwalniania zanieczyszczeń. Nauczy się, w jaki sposób wybierać najlepszą technikę mającą na celu zapobieganie bądź usuwanie zanieczyszczeń powietrza w określonych warunkach, analizowania próbek powietrza z zastosowaniem nowoczesnych technik analitycznych, pobierania i przygotowywania próbek środowiskowych do analizy zgodnie z międzynarodowymi normami ISO oraz wykonywania oznaczenia parametrów fizyczno-chemicznych próbek środowiskowych zgodnie z zasadami "dobrej praktyki laboratoryjnej" i przy zastosowaniu nowoczesnych technik analitycznych. Posiądzie również umiejętność doboru procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
W zakresie gospodarki odpadami nauczy się krytycznego doboru właściwych technik i technologii służących do usuwania, zagospodarowania lub neutralizacji określonego odpadu powstałego wskutek działalności człowieka. Ponadto student rozwinie zdolności wyszukiwania i oceny informacji o stanie środowiska, umiejętności korzystania z dostępnych baz danych informujących o stanie środowiska, jak również posiądzie kompetencje społeczne związane z umiejętnością komunikacji i pracy w grupie.

 

Uczelnia oferuje możliwość studiowania przez 1 lub 2 semestry za granicą, co zapewni studentowi umiejętność praktycznego posługiwania się językiem obcym i kompetencje społeczne pozwalające w przyszłości na łatwiejsze przystosowanie się do nowego środowiska.

 

Absolwent specjalności Chemia Środowiska na kierunku Chemia, jako specjalista w dziedzinie chemii środowiska, ma możliwość zatrudnienia m.in.:

 • w organach administracji np. Wojewódzki lub Miejski Inspektorat Ochrony Środowiska,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • miejskich i prywatnych przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 • stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków,
 • zakładach unieszkodliwiania odpadów,
 • działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych np. elektrociepłowniach, zakładach chemicznych, itp.,
 • przy obsłudze funduszy strukturalnych, poprzez które UE zapewnia finansowe wsparcie realizacji celów polityki ochrony środowiska.

 

Chemia sądowa

Chemia sądowa - jedna z najważniejszych dziedzin nauk sądowych wspomagających rozwiązywanie spraw kryminalnych - to nowa specjalność przygotowana przez Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalność obejmująca wiedzę z pogranicza chemii, toksykologii, biologii i medycyny została powołana w celu przekazania zainteresowanym aktualnej wiedzy na temat metod stosowanych we współczesnej kryminalistyce i toksykologii sądowej.
Specjalność adresowana jest przede wszystkim do tych osób, których interesuje wiedza dotycząca oględzin miejsca przestępstwa, ekspertyz biegłego sądowego oraz dowodzenia na podstawie różnego rodzaju śladów.

 

Podczas studiów omówione zostanie samo pojęcie śladów oraz ich analiza i identyfikacja zarówno tych znalezionych na miejscu przestępstwa jak i w zabezpieczonych materiałach dowodowych. Zostanie omówiona analiza materiału dowodowego pod kątem obecności substancji toksycznych takich jak: narkotyki, leki psychotropowe, metale ciężkie oraz trucizny pochodzenia naturalnego. Omówione zostaną badania porównawcze wyrobów lakierniczych, wyrobów włókienniczych oraz kryminalistyczna problematyka dokumentów.

 

Studenci poznają także zasady pobierania prób materiału biologicznego, próbek środowiskowych oraz tzw. dowodów rzeczowych do badań w toksykologii sądowej. W ramach studiów zostaną przedstawione techniki wykorzystywane między innymi w prowadzeniu badań identyfikacyjnych materiałów wybuchowych, substancji pirotechnicznych, śladów powybuchowych, substancji łatwopalnych i drażniących.
Przedstawiona powyżej problematyka to tylko niektóre wyzwania, przed którymi staną studenci w naszych laboratoriach.

 

Dzięki bogatej ofercie tzw. przedmiotów do wyboru, student będzie mógł wzbogacić swoją wiedzę stosownie do swoich zainteresowań i planowanej ścieżki kariery.

 

Chemia z zastosowaniem informatyki

Chemia z zastosowaniem informatyki to specjalizacja pozwalająca na zdobycie wiedzy z zakresu chemii ogólnej oraz z podstaw informatyki. Poszerzenie studiów chemicznych o możliwość nabycia umiejętności pisania programów obliczeniowych, algorytmów oraz projektowania stron WWW, sprawia, iż absolwent tego kierunku będzie miał możliwość znalezienia pracy nie tylko w przemyśle chemicznym, laboratoriach, ale również jako specjalista od chemicznych baz danych, metod obliczeniowych oraz komputerowej analizie procesów chemicznych. Absolwent chemii z zastosowaniem informatyki to osoba, która potrafi posługiwać się swobodnie programami komputerowymi podczas pracy w różnych działach gospodarki, jak i umiejąca wykorzystywać elementy informatyki w nauczaniu chemii.

 

Analityka chemiczna

Analityka chemiczna to specjalność dająca możliwość przygotowania do ciekawej pracy w laboratorium analitycznym. Obecnie większość absolwentów wydziałów chemicznych pracuje w tej dziedzinie lub ma stały kontakt w pracy z zagadnieniami omawianymi na tej specjalności. Podczas zajęć studenci poznają szeroki wachlarz technik analitycznych - klasycznych jak i nowoczesnych metod instrumentalnych, zgłębiają tajniki przygotowania próbek, walidacji metod analitycznych oraz metrologii - czyli wiedzy i umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy chemika analityka. W ramach tej specjalności studenci mają możliwość uczestniczenia w kilkudniowych zajęciach terenowych poznając specyfikę pomiarów analitycznych wykonywanych w warunkach polowych. Ze względu, że jest to "młoda" specjalność realizowana od roku akademickiego 2013/2014 program dostępny jest tylko dla pierwszego stopnia, jednak jest planowana kontynuacja tej specjalności w ramach drugiego stopnia.

 

Zajęcia charakterystyczne dla tej specjalności realizowane są przez pracowników naukowych Zespołu Dydaktycznego Chemii Ogólnej i Analitycznej, prowadzących badania naukowe w zakresie szeroko rozumianej analityki chemicznej w oparciu o nowoczesną aparaturę. O pozycji kadry naukowej zajmującej się tą dziedziną wiedzy świadczy też ich udział w Komitecie Chemii Analitycznej PAN jak i w Zespołach powołanych przy KChA PAN, a także kierowanie grantami naukowymi NCN.

 

Chemia podstawowa

Chemia Podstawowa to specjalność, której celem jest przygotowanie do pracy w każdej dziedzinie chemii. Jako Absolwent studiów I stopnia tej specjalności uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych zagadnień chemicznych, które pozwolą Ci na kontynuację nauki na drugim stopniu studiów a także na podjęcie pracy w laboratoriach chemicznych w tym także do objęcia stanowisk kierowniczych w branży chemicznej. Podczas zajęć zapoznasz się szczegółowo z wszystkimi dziedzinami chemii w tym z najnowszymi technikami stosowanymi w chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej jak również najnowszymi technikami analitycznymi. Po zakończonym procesie dydaktycznym będziesz posiadał umiejętności rozwiązywania problemów chemicznych oraz opracowywania uzyskanych wyników pracy doświadczalnej.

Pod lupą

Wszystkie kolory chemii w Poznaniu
Studia chemiczne na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu wyróżnia przede wszystkim szerokie włączenie w program studiów wiedzy z innych kierunków studiów, możliwość wyjazdów naukowych na ponad 40 Wydziałów Chemii w Unii Europejskiej oraz dostęp do jednych najnowocześniejszych laboratorów w kraju. Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich dostają też międzynarodowe dyplomy Chemistry Eurobachelor oraz Chemistry Euromaster.