Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

adres:
 ul. Piotrowo 5
 60-965 Poznań
 Poznań
 wielkopolskie

kontakt:
 tel. 616652413

www.bis.put.poznan.pl


Opis

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (WBiIŚ) należy do największych i najstarszych wydziałów Politechniki Poznańskiej.

Wydział posiada pełne prawa akademickie, zatrudnia blisko 180 nauczycieli akademickich i kształci ponad 3000 studentów na dwóch kierunkach studiów: 1) Budownictwo; 2) Inżynieria Środowiska.

 

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Wydziału jest ściśle związana z aktualnymi i perspektywicznymi potrzebami regionu i kraju w zakresie budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, komunikacyjnego (drogowego i kolejowego) oraz szeroko rozumianej inżynierii środowiska. Kompetentna i doświadczona kadra znająca najnowsze osiągnięcia naukowe, działa w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i pozostaje w stałym kontakcie z praktyką. W zakres działalności badawczej i dydaktycznej Wydziału wchodzą zagadnienia związane z projektowaniem elementów i konstrukcji budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, wytrzymałości materiałów, komputerowego wspomagania projektowania, materiałoznawstwa i technologii betonu, geotechniki i geologii inżynierskiej, geodezji, budowy dróg i ulic, budowy mostów i dróg kolejowych, ogrzewnictwa, gospodarki energetycznej, wentylacji i klimatyzacji, ochrony powietrza, systemów wodno-kanalizacyjnych technologii wody i ścieków, zagospodarowania odpadów.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów oraz ćwiczeń projektowych. Prowadzący przedmioty, zgodnie z Regulaminem Studiów, podają na początku semestru informacje dotyczące organizacji zajęć, literatury oraz wymagań warunkujących zaliczenie przedmiotu. Istotną pomoc w przygotowaniu do zajęć stanowią zbiory Biblioteki Politechniki Poznańskiej oraz bibliotek instytutowych działających na Wydziale. Ważną część zbiorów bibliotecznych stanowią skrypty i książki, których autorami są pracownicy Wydziału. Wśród nich są pozycje znane na poziomie krajowym oraz międzynarodowym. Studenci w czasie studiów odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe i specjalistyczne.

 

Liczebność grup studenckich dla różnych form zajęć wynika z przyjętej liczby studentów oraz z zarządzenia Rektora PP. W przypadku wykładów jest to liczba studentów na określonym roku studiów. W przypadku ćwiczeń audytoryjnych i seminariów grupy liczą do 30 osób, zaś w przypadku ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych grupy nie przekraczają 15 osób.

 

Zapraszamy na studia Kandydatów zainteresowanych zdobyciem nowoczesnej wiedzy w projektowaniu, budowie i eksploatacji obiektów budowlanych oraz technicznego wyposażenia tych obiektów z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, energooszczędności i poszanowania środowiska naturalnego. Wykształcenie zdobyte na naszym Wydziale umożliwi Wam podjęcie ciekawej i dobrze płatnej pracy.

 

Studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej to STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ kierowane do ludzi ambitnych, nastawionych na rozwój osobisty, zainteresowanych rozwojem społecznym, chcących osiągnąć sukces zawodowy i materialny.

Oferta edukacyjna

Kierunki oraz rodzaje studiów i specjalności
Wydział prowadzi kształcenie na dwóch kierunkach studiów: 1) Budownictwo; 2) Inżynieria Środowiska. Kształcenie odbywa się na trzech poziomach, mianowicie na studiach 1-stopnia (inżynierskich), 2-stopnia (magisterskich) i 3-stopnia (doktoranckich). Kształcenie prowadzone jest zarówno w systemie studiów stacjonarnych (zajęcia trwają od poniedziałku do piątku), jak i w systemie studiów niestacjonarnych (zajęcia odbywają się systemem zjazdów sobotnio-niedzielnych). Studia stacjonarne są bezpłatne. Studia niestacjonarne są płatne.

 

Studia 1-stopnia (inżynierskie)
Studia 1-stopnia prowadzone systemem stacjonarnym trwają 7 semestrów (3,5 roku), a systemem niestacjonarnym 9 semestrów (4,5 roku). Na studiach 1-stopnia kształcenie na obu kierunkach (Budownictwo, Inżynieria Środowiska) prowadzone jest bez specjalności.

 

Studia 2-stopnia (magisterskie)
Studia 2-stopnia prowadzone systemem stacjonarnym trwają 3 semestry (1,5 roku), natomiast systemem niestacjonarnym 4 semestry (2 lata). Na studiach 2-stopnia kształcenie prowadzone jest na specjalnościach.

Specjalności na kierunku Budownictwo, studia stacjonarne 2-stopnia (7 specjalności):

 • Drogi i Autostrady
 • Inżynieria Drogowo-Kolejowa
 • Konstrukcje Budowlane
 • Mosty i Budowle Podziemne
 • Technologia i Organizacja Budownictwa
 • Structural Engineering (w j. angielskim)
 • Construction Technology Management (w j. angielskim)

 

Specjalności na kierunku Budownictwo, studia niestacjonarne 2-stopnia (3 specjalności):

 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie,
 • Technologia i Organizacja Budownictwa
 • Budownictwo Komunikacyjne

 

Specjalności na kierunku Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne i niestacjonarne 2-stopnia (2 specjalności):

 • Zaopatrzenie w Ciepło, Klimatyzacja i Ochrona Powietrza
 • Zaopatrzenie w Wodę, Ochrona Wód i Gleby

 

Studia 3 stopnia (doktoranckie)
Studia 3-stopnia pod nazwą "Budownictwo i środowiska", są prowadzone systemem stacjonarnym i niestacjonarnym. W obu systemach trwają 8 semestrów (4 lata). Program studiów jest silnie podporządkowany tematyce rozprawy doktorskiej, pisanej przez doktoranta pod kierunkiem opiekuna naukowego (promotora).

 

Profile Kandydatów na studia
Profil kandydata na studia 1-stopnia (inżynierskie)
Oferta studiów 1-stopnia na kierunku Budownictwo oraz na kierunku Inżynieria Środowiska skierowana jest przede wszystkim do absolwentów szkół średnich, zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności pomagających w znalezieniu atrakcyjnej pracy w szeroko rozumianym sektorze budowlanym będącym jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki. Preferowani są kandydaci zainteresowani zagadnieniami z obszaru nauk ścisłych takich jak matematyka, fizyka, chemia, informatyka. Od kandydatów oczekuje się zainteresowania najnowszymi zagadnieniami w zakresie budownictwa i inżynierii środowiska, a także z zastosowań informatyki w tych obszarach wiedzy.

 

Profil kandydata na studia 2-stopnia (magisterskie)
Oferta studiów 2-stopnia na kierunku Budownictwo i na kierunku Inżynieria Środowiska skierowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów 1-go stopnia wymienionych kierunków. Dodatkowo oferta skierowana jest do absolwentów studiów 1 i 2-stopnia kierunku architektura, a także do absolwentów innych kierunków studiów, którzy posiadają wiedzę, umiejętności określone przez efekty kształcenia na studiach 1-stopnia na kierunku Budownictwo i na kierunku Inżynieria Środowiska.

 

Profil kandydata na studia 3-stopnia (doktoranckie)
Studia 3-stopnia są adresowane dla najzdolniejszych absolwentów studiów 2-stopnia zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i umiejętności w dyscyplinach naukowych Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Kandydaci powinni wykazywać zamiłowanie do pracy naukowej oraz zdolności do samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów naukowych.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia 1-stopnia (inżynierskie)
Rekrutacja prowadzona jest elektronicznie przez Centralną (Uczelnianą) Komisję Kwalifikacyjną. Kandydaci na studia 1-stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, zarówno na kierunek Budownictwo, jak na kierunek Inżynieria Środowiska przyjmowani są w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, którą sporządza się na podstawie świadectw dojrzałości. Lista rankingowa tworzona jest z wykorzystaniem następującego wzoru:

 

W = 0,5 Jp + 0,5Jo + 2,5M + 2,0 X

 

gdzie: Jp jest liczbą punktów odpowiadającą procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, Jo jest liczbą punktów odpowiadającą wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym, M jest liczbą punktów będących sumą za egzamin na poziomie podstawowym i rozszerzonym z matematyki a X jest liczbą punktów będących sumą za egzamin na poziomie podstawowym i rozszerzonym z chemii lub fizyki i astronomii lub informatyki. Przyjęcie wzoru w przedstawionej postaci powoduje, że preferowani są kandydaci z dobrym przygotowaniem z matematyki oraz dobrymi ocenami z innych przedmiotów ścisłych.

 

Rekrutacja na studia 2-stopnia (magisterskie)
Warunkiem przyjęcia na studia 2-stopnia jest ukończenie studiów 1-stopnia. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne 2-stopnia na kierunek Budownictwo i kierunek Inżynieria Środowiska jest przeprowadzana przez Centralną (Uczelnianą) Komisję Kwalifikacyjną. O przyjęciu na studia 2-stopnia decyduje liczba punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzanym na Wydziale. Liczba punktów w tym postępowaniu w 60% zależy od wyniku pisemnego testu kwalifikacyjnego oraz w 40% od średniej ocen ze studiów 1-stopnia. Test kwalifikacyjny ma za zadanie sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydatów w zakresie Budownictwa i Inżynierii Środowiska opisanych w efektach kształcenia studiów 1-stopnia.

 

Rekrutacja na studia 3-stopnia (doktoranckie)
Warunkiem przyjęcia na studia 3-stopnia jest ukończenie studiów 2-stopnia, pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz pisemna deklaracja samodzielnego pracownika naukowo-dydaktycznego o gotowości sprawowania opieki naukowej nad doktorantem.
Celem rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzanej przez komisję powołaną przez dziekana Wydziału, jest nie tylko sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydatów w zakresie Budownictwa i Inżynierii Środowiska, opisanych w efektach kształcenia studiów 2-stopnia, ale również ocena predyspozycji do pracy naukowo-badawczej, zdolności twórczego myślenia i umiejętności dydaktycznych.

Film

.be