Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania


ul. Strzelecka 11
60-965 Poznań
Poznań
woj. wielkopolskie

tel. 616653374

www.fem.put.poznan.pl


Opis

WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

 

  • Kompetentni inżynierowie dysponują profesjonalną wiedzą techniczną, ugruntowaną przygotowaniem praktycznym. Ten atut nabiera szczególnej wagi, w procesie wyboru kandydata do pracy - pracodawca ma pewność, że określone umiejętności nie wiążą się wyłącznie z przyswojeniem określonej wiedzy teoretycznej, ale również zostały zweryfikowane w praktyce podczas licznych laboratoriów, realizowanych projektów czy warsztatów.
  • Wydział Inżynierii Zarządzania (WIZ) Politechniki Poznańskiej kształci inżynierów, zaopatrując ich zarówno w wiedzę techniczną, jak i w umiejętności społeczne na kierunkach: Inżynieria Zarządzania, Inżynieria Bezpieczeństwa Logistyka oraz Engineering Management (Inżynieria Zarządzania w języku angielskim).
  • Specyfika kształcenia WIZ polega na łączeniu wiedzy inżynierskiej z wiedzą menedżerską i umiejętnościami biznesowymi, część zajęć odbywa się z udziałem praktyków.
  • W 2011 roku WIZ uzyskał Certyfikat Jakości Kształcenia TÜV- Rheinland.
  • Współpraca z licznymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi przybliża studentom realia otoczenia gospodarczego (projekty, warsztaty i spotkania z praktykami biznesu, wizyty studentów w przedsiębiorstwach, praktyki, staże). Ważnym aspektem tej współpracy są systematycznie organizowane spotkania, podczas których pracownicy działów kadr przedsiębiorstw przekazują cenne uwagi odnośnie swoich oczekiwań oraz poziomu przygotowania absolwentów WIZ PP. Bezpośrednim skutkiem takich działań jest wprowadzanie konkretnych zmian w procesie kształcenia
  • Tradycją Wydziału jest również organizowanie Targów Pracy (W tym roku odbyła się już XVIII edycja), podczas których studenci mają możliwość poznania realiów rynku pracy, przez aktywne poszukiwanie praktyk, stażu czy też pełnoetatowej pracy.
  • Studenci WIZ działają w ramach licznych kół naukowych, studenckich organizacji kulturalnych i sportowych. Jest to dobra droga do ćwiczenia nie tylko pracy zespołowej, ale również "obycia organizacyjnego". Na wydziale działają Studenckie Koła Naukowe: Enactus, Progress, Logistyka, Studenckie Koło Doskonalenia Procesów, Centrum Promocji Inżynierów, Stowarzyszenie Przyszłych Doradców i Menedżerów 'Cognitis' i inne.
  • Wydział Inżynierii Zarządzania stwarza również możliwość podjęcia studiów za granicą, uczestnicząc aktywnie od 1998 roku w europejskim programie wymiany studentów i kadry dydaktycznej Lifelong Learninig Programme Erasmus (rocznie wyjeżdża około 30 studentów).
  • Wydział Inżynierii Zarządzania jako pierwszy na Politechnice Poznańskiej wprowadził studia inżynierskie w języku angielskim Engineering with Commerce.
  • W roku 2012 na Wydziale Inżynierii Zarządzania otworzono pierwsze w Polsce Laboratorium Symulacji i Optymalizacji Procesów Logistycznych.

Oferta edukacyjna

Kierunek

Forma studiów

Specjalność

sem.

***

Engineering management*

stacjonarne

I st.

bez specjalności

7

Z

II st.

Corporate Management**

4

L
Inżynieria bezpieczeństwa


stacjonarne

I st.

bez specjalności

7

Z

II st.

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

3

L

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

L


niestacjonarne

I st.

bez specjalności

7

Z

II st.

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

3

Z

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

ZInżynieria zarządzania

stacjonarne

I st.

bez specjalności

7

Z

II st.

Systemy projakościowe i ergonomia

  L

Zarządzanie przedsiębiorstwem

L

Zarządzanie produkcją i usługami

L

Zarządzanie zasobami i marketingiem przedsiębiorstwa

L

niestacjonarne

I st.

bez specjalności

7

Z

II st.

Zarządzanie komunikacją w organizacjach4

Z

Systemy projakościowe i ergonomia

Z

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Z

Zarządzanie produkcją i usługami

Z

Zarządzanie zasobami i marketingiem przedsiębiorstwa

  Z
Logistyka

stacjonarne

I st.

bez specjalności

7

Z

II st.

Logistyka łańcuchów dostaw


3

L

Logistyka przedsiębiorstwa

L

niestacjonarne

I st.

bez specjalności

7

Z

II st.

Logistyka łańcuchów dostaw


3

Z

Logistyka przedsiębiorstwa

Z

* Engineering management - kierunek "Inżynieria zarządzania" prowadzony w języku angielskim
** Specjalność "Zarządzanie przedsiębiorstwem" prowadzona w języku angielskim
*** Nabór w semestrze: Z - zimowym, L - letnim

 

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich tel. 61 665 36 40

 

KIERUNKI - OFERTA WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

 

W dostosowanej do krajowego i międzynarodowego rynku pracy ofercie dydaktycznej WIZ realizowane są studia inżynierskie i magisterskie na kierunkach Inżynierii Zarządzania, Logistyki, Inżynierii Bezpieczeństwa i Engineering Management (Inżynieria Zarządzania w języku angielskim) oraz studia doktoranckie "Zarządzanie i systemy produkcyjne". Wydział oferuje również Studia Podyplomowe - aktualna oferta to 20 tematów.

 

Studia inżynierskie prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym i trwają 7 semestrów niezależnie od kierunku.

 

Unikatowość Inżynierii Zarządzania jest związana z wiedzą z zakresu techniki, handlu, marketingu oraz ekonomii. Przyszły inżynier oraz magister może wybrać studia w języku polskim lub angielskim.

 

Na kierunku Inżynieria Zarządzania kandydaci na studia magisterskie mogą wybrać jedną z 5 specjalności:
1. Zarządzanie przedsiębiorstwem - specjalność daje szansę, aby przyszły manager kompleksowo i efektywnie zarządzał przedsiębiorstwem, uwzględniał nowoczesne metody zarządzania oraz wykorzystywał dostępne programy informatyczne i technologie.(specjalność realizowana na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych)
2. Systemy Projakościowe i Ergonomia - na tej specjalności nacisk położono na zagadnienia szerokorozumianej jakości w funkcjonowaniu firmy oraz na ergonomicznych aspektach zarządzania przedsiębiorstwem.(specjalność realizowana na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych)
3. Zarządzanie Produkcją i Usługami - specjalność skierowana jest do studentów zainteresowanych pracą w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych (specjalność realizowana na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych)
4. Zarządzanie Zasobami i Marketingiem Przedsiębiorstwa - oferta dotycząca tej specjalności jest zorientowana na problematykę marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym oraz rynek produktów. (specjalność realizowana na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych)
5. Zarządzanie Komunikacją w Organizacjach - studenci nabywają umiejętności w zakresie komunikacji w biznesie, negocjowania, projektowania kampanii promocyjnych, w tym reklamowych a także związanych z kształtowaniem wizerunku.(specjalność realizowana na studiach niestacjonarnych)

 

Engineering Management to kierunek odpowiadający Inżynierii Zarządzania prowadzony w języku angielskim. Kandydaci po ukończeniu studiów Inżynierskich w języku angielskim mogą swobodnie kontynuować studia magisterskie na specjalności Corporate Management (Zarządzanie przedsiębiorstwem w języku angielskim).

 

Wszechstronne przygotowanie absolwentów Logistyki stwarza duże możliwości znalezienia pracy. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne mogą wybrać jedną z 2 specjalności:
1. Logistyka przedsiębiorstwa - specjalność, która koncentruje swoją uwagę na uwagę na problematyce logistyki przedsiębiorstwa w zakresie kształtowania strategii logistycznej, doskonalenia zarządzania logistycznego oraz projektowania i optymalizacji procesów w systemie logistycznym przedsiębiorstwa.
2. Logistyka łańcuchów dostaw - specyfiką tej specjalności jest problematyka związana z rolą logistyki jako integratora zewnętrznych procesów logistycznych. Podstawowe zagadnienia obejmują wybór strategii, projektowanie łańcuchów dostaw, zarządzanie i optymalizację procesów wytwórczych oraz logistykę globalną i zwrotną (utylizacji).

 

Inżynieria Bezpieczeństwa, zapewnia wiedzę z zakresu kształtowania warunków pracy i współpracy zgodnie z wymaganiami europejskimi. Absolwenci mają pełne uprawnienia do prowadzenia własnych firm, świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pracy oraz pełne uprawnienia do pracy dydaktycznej w tym zakresie. Kandydaci na studia stacjonarnych i niestacjonarnych mogą wybrać jedną z 2 specjalności:
1. Ergonomia i Bezpieczeństwo Pracy - absolwenci tej specjalności zdobędą interdyscyplinarne wykształcenie umożliwiające zarówno wsparcie służb w systemie ochrony pracy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników oraz projektantów w obszarze oceny bezpieczeństwa i jakości ergonomicznej wyrobów.
2. Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy - absolwenci po tej specjalności dysponują wiedzą z zakresu systemowego zarządzania BHP, projektowania i monitorowania stanu warunków bezpieczeństwa, ryzyka, kontroli przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontroli warunków pracy, i standardów bezpieczeństwa, prowadzenia badań okoliczności awarii i wypadków.

 

WIZ dba również o przygotowanie inżynierów i magistrów do wejścia w życie zawodowe, także do rozmów kwalifikacyjnych.

Zasady rekrutacji

Terminy dla studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

 

Data

Czynność

24.07.2015 r. (pt.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

14.09.2015 r. (pn.)

ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości *,
koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

15.09.2015 r. (wt.)

rozmowa kwalifikacyjna połączona z oceną dorobku artystycznego
(dotyczy wyłącznie kierunków architektura oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych)

do 18.09.2015 r. (pt.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

22.09.2015 r. (wt.)
do godz. 13.00

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

23.09.2015 r. (śr.)

publikacja list przyjętych na studia

15.10.2015 r. (czw.)

rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

 

Terminy dla studiów niestacjonarnych drugiego stopnia

 

Data

Czynność

24.07.2015 r. (pt.)

rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

14.09.2015 r. (pn.)

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

16.09.2015 r. (śr.)

postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny)

17.09.2015 r. (czw.)

postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny)

do 18.09.2015 r. (pt.)

udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

22.09.2015 r. (wt.)
do godz. 13.00

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

23.09.2015 r. (śr.)

publikacja list przyjętych na studia

15.10.2015 r. (czw.)

rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

Enactus


Enactus (do 2012 - SIFE) jest inicjatywą, w której obecni liderzy, przedstawiciele biznesu oraz środowiska naukowego spotykają się z liderami przyszłości - zdolnymi i aktywnymi studentami.

 

Te trzy grupy dążą wspólnie do pobudzenia przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej wybranych środowisk. Każdego dnia na świecie studenckie zespoły Enactus z pomocą opiekunów naukowych i doradców biznesowych realizują projekty edukacyjne. Kierując się zasadami etyki, poszukują rozwiązań biznesowych oraz mechanizmów rynkowych, które trwale i skutecznie poprawią jakość życia lokalnych społeczności.

 

Nauka i przekazywanie informacji nie są jedynymi celami programów Enactus. Podjęte działania powinny prowadzić do konkretnego, mierzalnego wyniku, tzn. mieć wpływ na sytuację ekonomiczną oraz status finansowy jednostek lub/i grup. Działania zespołów Enactus powinny zaowocować np. powstaniem nowych przedsiębiorstw, naprawą sytuacji istniejących już spółek oraz/lub poprawą sytuacji materialnej lokalnej społeczności.

 

Grupa Enactus działa już w 36 krajach na całym świecie, w tym także na Wydziale Inżynierii Zarządzania na Politechnice Poznańskiej. W ubiegłym roku nasza grupa zakończyła dwa projekty:

 

 

Aktualnie pracujemy nad rozwojem naszych nowych pomysłów oraz nad trwającym już projektem:

 

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej? Chcesz śledzić nasze postępy? Masz do nas jakieś pytania? Odwiedź poniższe strony!
enactus.put.poznan.pl
www.facebook.com/EnactusPut