Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 ul. Oczapowskiego 8
 10-719 Olsztyn
 Olsztyn
 warminsko-mazurskie

tel. 895233316

wksir.uwm.edu.pl


Opis

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM może się pochwalić ponad 60-letnią historią. Uwzględniając ciągłość i tradycje poprzedników, z których powstał, dochodzimy do 90-letniej historii Wydziału. Korzenie Wydziału sięgają bowiem 1919 roku i utworzonej wtedy Akademii Rolniczej w Bydgoszczy. Szkoła ta została po trzech latach przeniesiona do Cieszyna, gdzie funkcjonowała do 1950 r. pod nazwą Państwowa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie (w latach 1927-1939 nazywała się Państwowa Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego). W 1950 r. następuje likwidacja Państwowej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie, oraz Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi (założonej w 1945 r.) i przeniesienie ich majątku, znacznej części personelu i studentów do powołanej nowej Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Jednym z pierwszych wydziałów WSR w Olsztynie był Wydział Rolny, który od roku 1958 funkcjonował jako Wydział Rolniczy, w 1997 r. zmienił nazwę na Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska a od 2000 roku jest Wydziałem Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Ogromne zaangażowanie kolejnych pokoleń pracowników w pracę dydaktyczną, naukowo-badawczą i organizacyjną powodowało dynamiczny rozwój Wydziału a także przyczyniło się do powstawania na Uczelni kolejnych nowych Wydziałów (Nauk Technicznych, Nauk Ekonomicznych, Biologii). Dotychczas kortowskie mury Wydziału opuściło 22257 absolwentów z dyplomami inżyniera lub magistra inżyniera. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskały 659 osób, a stopień doktora habilitowanego 181 osób, zaś tytuł naukowy profesora zdobyło 86 osób. Aktualnie Wydział Kształtowania Środowiska I Rolnictwa dysponuje bogatą kadrą pracowników naukowo- dydaktycznych w tym: 33 profesorów tytularnych, 51 doktorów habilitowanych, 63 doktorów i 3 magistrów oraz 51 pracowników technicznych i administracyjnych. Wydział nasz ma uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dwóch dyscyplinach: agronomia oraz kształtowanie środowiska. Oferta dydaktyczna Wydziału uwzględnia następujące kierunki studiów: Rolnictwo (od 1950 r.), Ochrona Środowiska (od 1997 r.), Ogrodnictwo (od 1999 r.), Architektura Krajobrazu (od 2000 r.), Leśnictwo (od 2011 r.). W ofercie na przyszły rok akademicki jest nowy kierunek - Odnawialne źródła energii prowadzony w języku polskim oraz w kooperacji z Uniwersytetem w Offenburgu (Niemcy) w języku angielskim. Prowadzimy ponadto stacjonarne studia doktoranckie z zakresu agronomii i kształtowania środowiska. Wydział dysponuje bazą naukowo-doświadczalną w postaci licznych laboratoriów katedralnych, zakładów i stacji doświadczalnych (ZPD Bałcyny, SDB Łężany, ZDD Tomaszkowo, SDB Bałdy, Ogród Doświadczalny z kolekcją roślin i nową halą wegetacyjną w Kortowie). Pracownicy realizują prace naukowe w ramach tematów statutowych, własnych a także projektów finansowanych z różnych źródeł krajowych i w coraz większej skali z funduszy Unii Europejskiej.
Prestiż Wydziału przejawia się licznym udziałem naszych profesorów w centralnych instytucjach decyzyjno-doradczych np. w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Radzie Nauki, Komitetach Polskiej Akademii Nauk, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Komisji Akredytacyjnej Uczelni Rolniczych, komitetach redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, radach naukowych i wielu innych ważnych gremiach. Nasi profesorowie wyróżniani byli wielokrotnie tytułami doctora honoris causa i innymi w kraju a także za granicą.

 

Wizytówką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jest Kortowo - miasteczko akademickie zgodnie uznawane za najpiękniejszy kampus akademicki w Polsce i jeden z najpiękniejszych w Europie. Kampus zajmuje 230 ha i leży wśród zieleni, nad dwoma jeziorami. Większe - 95-hektarowe Jezioro Kortowskie ma piękną piaszczystą plażę i oferuje znakomite warunki do wypoczynku i uprawiania sportów wodnych. Studenci wolny czas mogą spędzać uczestnicząc w imprezach o charakterze wystaw, koncertów, kabaretów i rozgrywek sportowych. Ponadto, towarzysko spotykają się w klubach które znajdują się w każdym domu studenta. Uczelnia posiada ponad 4 tys. miejsc w DS-ach. Domy studenckie, zlokalizowane obok obiektów dydaktycznych, składają się z pokoi 2 lub 3-osobowych, wyposażonych w sieć internetową. Jeden nich przeznaczono specjalnie na potrzeby studentów niepełnosprawnych. Studenci mogą ubiegać się o stypendia naukowe, socjalne, a także specjalne.
Najstarsza część miasteczka akademickiego pamięta koniec XIX wieku. Charakterystyczne budynki z czerwonej cegły, objęte opieką konserwatora zabytków, zostały pieczołowicie odnowione np. Katedra Ogrodnictwa, Katedra Fitopatologii i Entomologii). Dziś w starych murach mieszczą się nowoczesne laboratoria i sale wykładowe. Budynki starej części Kortowa leżą w parku, założonym na przełomie XIX i XX w. Rośnie tu ponad 100 gatunków drzew, m.in. egzotyczna metasekwoja chińska. Kilkanaście drzew jest uznanych za pomniki przyrody.

 

Zabytkową część Kortowa łączy z jego częścią nowoczesną Aleja Ofiar Katynia ze szpalerem 12 dębów i pamiątkowym głazem w centralnej części, na tzw. Górce Kortowskiej (Google street)- najwyższym punkcie Kortowa. Stąd rozciąga się najpiękniejszy widok na kampus i stąd można podziwiać zieleń kortowskiego parku oraz malownicze dwa jeziora.

 

Nowe Kortowo to charakterystyczna bryła Biblioteki Uniwersyteckiej, najnowocześniej i największej tego typu placówki w regionie, budynek Centrum Nauk Humanistycznych z aulą teatralną oraz gmach Centrum Konferencyjnego - miejsca nie tylko spotkań naukowców i biznesmenów, ale także koncertów i wystaw. Po drugiej stronie ulicy Warszawskiej, wylotowej arterii Olsztyna, wzdłuż której rozciąga się kortowski kampus, usytuowane jest ultranowoczesne Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej z unikatową w kraju hodowlą roślin energetycznych na dachu - należące do Wydziału Nauk o Środowisku UWM.

 

W kortowskim kampusie studenci mają wszystko, co potrzebne do nauki, rozwijania pasji oraz wypoczynku. Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej przyznał UWM już dwa razy (w 2004 i 2008 r.) tytuł Uczelni przyjaznej studentom. W 2011 r. Kortowo otrzymało nagrodę miesięcznika "National Geographic Traveler" w plebiscycie "7 nowych cudów Polski".


DOŁĄCZ DO RZESZY PONAD 30 000 STUDENTÓW, KTÓRZY DO TEJ PORY PRZEWINĘLI SIĘ PRZEZ SALE WYKŁADOWE WYDZIAŁU!

Oferta edukacyjna

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Studia pierwszego stopnia - stacjonarne - 7 semestrów
Specjalność: Architektura krajobrazu
Studia drugiego stopnia - stacjonarne - 3 semestry
Specjalność: Kształtowanie i ochrona krajobrazu

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, sztuk pięknych oraz umiejętność jej wykorzystania w pracy zawodowej; przede wszystkim zaś umiejętność kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Jest przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania, realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz w szkolnictwie.

 

LEŚNICTWO
Studia pierwszego stopnia - stacjonarne - 7 semestrów
Specjalność: Gospodarka leśna

 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony zasobów leśnych, umie działać skutecznie znając wielostronną funkcję lasu, zasady użytkowania lasu i ochrony środowiska oraz prawa przyrody, posiadając przy tym umiejętność projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym. Może pracować w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, a także w innych firmach związanych z leśnictwem.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA
Studia pierwszego stopnia
- stacjonarne i niestacjonarne - 7 semestrów
Specjalność: Kształtowanie środowiska
Studia drugiego stopnia - stacjonarne i niestacjonarne - 3 semestry
Specjalności: Gospodarka odpadami, Monitoring i toksykologia środowiska, Ochrona ekosystemów wodnych, Rekultywacja środowiska

 

Absolwent posiada wiedzę podstawową i kierunkową, uzupełnioną o treści humanistyczne, języki obce i podstawy technologii informacyjnej. Doskonale zna zagadnienia z zakresu charakterystyki stref środowiska, zasad i technologii jego ochrony, technik odnowy, aspektów rozwojowych, ekonomicznych, etycznych i prawnych związanych z korzystaniem ze środowiska. Umie praktycznie rozwiązywać problemy dotyczące ochrony środowiska. Ma kompetencje do pracy w instytucjach zajmujących się zarządzaniem środowiskiem oraz w zakładach pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę odpadami i rekultywację terenów zdegradowanych. Absolwent kierunku może także podjąć pracę w szkolnictwie.

 

OGRODNICTWO
Studia pierwszego stopnia
- stacjonarne-7 semestrów
Specjalność: Produkcja ogrodnicza
Studia drugiego stopnia - stacjonarne-3 semestry
Specjalności: Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, Dekoracja przestrzenna i florystyka

 

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień podstawowych (np. nowoczesnych technik informatycznych, języków obcych), środowiskowych oraz ekonomicznych. Przede wszystkim zaś zna technologie produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizację pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym i potrafi kierować zespołami ludzkimi. Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego. Posiada kompetencje do pracy w usługach, administracji i doradztwie ogrodniczym, może tez pracować w szkolnictwie.

 

ROLNICTWO
Studia pierwszego stopnia
- stacjonarne i niestacjonarne - 7 semestrów
Specjalności: Konsulting ekonomiczno-rolniczy, Rolnictwo precyzyjne
Studia drugiego stopnia - stacjonarne i niestacjonarne - 3 semestry
Specjalności: Agrobiotechnologia, Doradztwo w agrobiznesie, Ochrona roślin, Rolnictwo ekologiczne, Zarządzanie produkcją

 

Kierunek przygotowuje specjalistów w zakresie technologii produkcji rolniczej, posiadających praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego (w tym także w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju). Jest to możliwe dzięki opanowaniu wiedzy biologiczno-chemicznej i ekologicznej, znajomości ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Absolwent jest przygotowany także do podjęcia pracy w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym, w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej.

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Studia drugiego stopnia
- stacjonarne - 4 semestry
Profil kształcenia: praktyczny

 

Specjaliści z zakresu odnawialnych źródeł energii posiadają wiedzę o technologiach wytwarzania rolniczych surowców energetycznych oraz biologicznych, termicznych i termochemicznych procesach konwersji do energii i paliw, o zaawansowanych technologiach wykorzystania energii słonecznej, energii wiatru, wody i geotermalnej, o zarządzaniu energetycznym i poszanowaniu energii oraz umiejętność projektowania instalacji w rozproszonych systemach energetycznych oraz w zakresie inteligentnych sieci. Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze energetyki, w tym związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Będą także przygotowani do pracy w jednostkach samorządowych jako eksperci i specjaliści w zakresie programowania i realizacji lokalnych strategii rozwoju energetycznego oraz rozwiązywania lokalnych problemów energetyki.

Pod lupą

Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
Kierunek studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim realizowany na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Studia na kierunku Architektura krajobrazu wyróżnia przede wszystkim szerokie włączenie w program nauczania wiedzy z zakresu nauk biologicznych, rolniczych, technicznych oraz sztuk pięknych. Program kształcenia obejmuje rozbudowany blok przedmiotów projektowych oraz przedmiotów modułowych o charakterze artystycznym. Ofertę dydaktyczną wzbogaca możliwość kontynuacji nauki w wybranej przez studenta uczelni zagranicznej, w ramach programu ERASMUS. Niezależnie od tego na kierunku przygotowano ofertę bloku zajęć w języku angielskim dla studentów zagranicznych.
Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
Kierunek studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim realizowany na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Studia na kierunku Architektura krajobrazu wyróżnia przede wszystkim szerokie włączenie w program nauczania wiedzy z zakresu nauk biologicznych, rolniczych, technicznych oraz sztuk pięknych. Program kształcenia obejmuje rozbudowany blok przedmiotów projektowych oraz przedmiotów modułowych o charakterze artystycznym. Ofertę dydaktyczną wzbogaca możliwość kontynuacji nauki w wybranej przez studenta uczelni zagranicznej, w ramach programu ERASMUS. Niezależnie od tego na kierunku przygotowano ofertę bloku zajęć w języku angielskim dla studentów zagranicznych.