Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

adres:
 ul. Nadbystrzycka 36
 20-618 Lublin
 Lublin
 lubelskie

kontakt:
 tel. 815384284

www.wm.pollub.pl


Opis

Najstarszy i największy wydział Politechniki Lubelskiej

 

Wydział Mechaniczny jest najstarszym i największym wydziałem Politechniki Lubelskiej. W rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się na 7 pozycji pośród 46 wydziałów mechanicznych w Polsce, zaś po prawej stronie Wisły na pozycji drugiej (przed np. Politechnikami Wrocławską, Śląską, Gdańską, Rzeszowską, Krakowską czy Wojskową Akademią Techniczną). Dysponuje wyspecjalizowaną kadrą dydaktyczną i naukową, nowoczesnymi laboratoriami i salami dydaktycznymi.
(ew. źródło: http://www.bip.nauka.gov.pl/wyniki-oceny-jednostek-naukowych)

 

Prowadzi kształcenie na siedmiu kierunkach studiów (I i II stopnia):

 • Inżynieria Biomedyczna (z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki),
 • Inżynieria Materiałowa,
 • Inżynieria Produkcji,
 • Mechanika i Budowa Maszyn,
 • Mechatronika (z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki),
 • Transport,
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (z Wydziałem Zarządzania).

 

Na stronie internetowej Wydziału znajdują się ogólne charakterystyki ww. kierunków studiów, listy przedmiotów na które uczęszczają studenci, przykładowe plany zajęć. Można również zapoznać się z szczegółowymi efektami kształcenia z uwzględnieniem podziału na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, uzyskiwanymi podczas studiów na wybranym kierunku.

 

Ci, dla których studia są prawdziwą pasją, mogą włączyć się aktywnie w działalność koła naukowego, wybranego zgodnie z własnymi zainteresowaniami i planowaną ścieżką kariery zawodowej.  W celu pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności praktycznych członkowie kilkunastu istniejących na Wydziale Mechanicznym kół naukowych zajmują się m.in. organizacją oraz udziałem w konferencjach naukowych, organizacją szkoleń i warsztatów naukowych czy udziałem w ogólnopolskich konkursach.

 

Korzystając z szeregu zaprzyjaźnionych, zagranicznych uczelni partnerskich, studenci mają możliwość udziału w programach wymiany studenckiej np. poprzez spędzenie 1 lub 2 semestrów za granicą, przechodząc w tym czasie założony tok studiów na uczelni partnerskiej.

 

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle zarówno lokalnym, krajowym jak i za granicą. Pracują w jednostkach badawczych, biurach projektowo-konstrukcyjnych, w biurach technologicznych, jako kadra kierownicza, konstruktorzy, technolodzy, inżynierowie procesów, kontrolerzy jakości, pracownicy działów badawczo-rozwojowych. Pracują w najróżniejszych gałęziach przemysłu: paliwowo-energetycznym, metalurgicznym, metali nieżelaznych, maszynowym i elektromaszynowym, precyzyjnym, środków transportu, chemicznym, mineralnym, szklarskim, spożywczym, a także w jednostkach medycznych.

 

"Inżynier mechanik projektuje, planuje, organizuje, obsługuje oraz nadzoruje, wykonanie, montaż, działanie i naprawę obiektów technicznych."

 

Oferta edukacyjna

Mechanika i budowa maszyn 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Absolwent posiada wiedzę z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji współczesnych maszyn i urządzeń, uzyskuje umiejętności w zakresie projektowania, technologii wytwarzania oraz zarządzania i eksploatacji obiektów technicznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Zdobyta wiedza umożliwia zatrudnienie w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych gałęziach produkcji przemysłowej i usług zajmujących się projektowaniem, organizacją i automatyzacją procesów technologicznych oraz zagadnieniami eksploatacji maszyn, w specjalistycznych jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych a także w jednostkach zajmującymi się problematyką naukowo-badawczą i konsultingową.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Absolwent posiada wiedzę z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji współczesnych maszyn i urządzeń, uzyskuje umiejętności w zakresie projektowania, technologii wytwarzania oraz zarządzania i eksploatacji obiektów technicznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Zdobyta wiedza umożliwia zatrudnienie w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych gałęziach produkcji przemysłowej i usług zajmujących się projektowaniem, organizacją i automatyzacją procesów technologicznych oraz zagadnieniami eksploatacji maszyn, w specjalistycznych jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych a także w jednostkach zajmującymi się problematyką naukowo-badawczą i konsultingową.

 

Specjalności (studia stacjonarne II stopnia):

 • Budowa śmigłowców
 • Budowa i eksploatacja napędów lotniczych
 • Technologie informacyjne i pomiarowe
 • Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn
 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
 • Samochody i ciągniki
 • Technologia maszyn
 • Urządzenia inżynierii procesowej, spożywczej i ekotechniki
 • Specjalności (studia niestacjonarne II stopnia):
 • Budowa i eksploatacja napędów lotniczych
 • Technologie informacyjne i pomiarowe
 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
 • Samochody i ciągniki
 • Technologia maszyn

 

Inżynieria materiałowa 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: 
Absolwent posiada wiedzę obejmującą procesy wytwarzania, przetwarzania i badania materiałów, metody doboru materiałów do różnych zastosowań i ocenę ich właściwości. Posiada także umiejętność formułowania założeń technicznych i wytycznych projektowych procesów i urządzeń wytwarzających i przetwarzających materiały. Jest przygotowany do pracy w zakresie zastosowań materiałów oraz tworzenia nowych i usprawniania tradycyjnych urządzeń i linii technologicznych wykorzystywanych w przemyśle materiałowym.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne  II stopnia
Absolwent posiada wiedzę obejmującą procesy wytwarzania, przetwarzania i badania materiałów, metody doboru materiałów do różnych zastosowań i ocenę ich właściwości. Posiada także umiejętność formułowania założeń technicznych i wytycznych projektowych procesów i urządzeń wytwarzających i przetwarzających materiały. Jest przygotowany do pracy w zakresie zastosowań materiałów oraz tworzenia nowych i usprawniania tradycyjnych urządzeń i linii technologicznych wykorzystywanych w przemyśle materiałowym.

Specjalności (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia):

 • Inżynieria powierzchni
 • Inżynieria kompozytów

 

Transport

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: 
Absolwent posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem; organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi; pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego; zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu; jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:
Absolwent posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem; organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi; pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego; zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu; jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych.

II stopnia):

 • Transport samochodowy
 • Logistyka w transporcie

 

Inżynieria Produkcji 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Absolwent kierunku studiów jest inżynierem, który jest przygotowany do pracy wymagającej nadzorowania i rozwoju nowych systemów produkcyjnych, w szczególności: wdrażania, monitorowania i kontrolowania systemu produkcyjnego, określania metody wytwarzania i montażu, identyfikowania i analizowania bieżących problemów z zakresu inżynierii produkcji, proponowania i wdrażania rozwiązań obejmujących zmiany w procesach i narzędziach, przygotowywania raportów i zestawień wskaźników produkcyjnych, analizowania i proponowania działań usprawniających, kontrolowania dokumentacji procesu produkcji (tworzenia standardów i instrukcji stanowiskowych, aktualizacji i standaryzacji), stałego ulepszania procesów produkcyjnych w obszarze: jakości, precyzji dostaw, produktywności, bezpieczeństwa oraz redukcji kosztów oraz szkolenia pracowników, opracowywanie reklamacji. Podczas kształcenia kładziony jest również nacisk na to, aby absolwent oprócz wymaganych podstawowych cech sylwetki inżyniera umiał również współpracować z osobami, które nie są inżynierami. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie pozwalającym na swobodne porozumiewanie się, czytanie ze zrozumieniem katalogów, instrukcji urządzeń produkcyjnych oraz podobnych dokumentów, jak również powinien posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Absolwent posiada szczegółową i rozszerzoną wiedzę z zakresu inżynieria produkcji, w tym również wiedzę specjalistyczną z wybranych obszarów dziedziny nauk technicznych. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu technologii materiałowych, projektowania procesów i systemów produkcyjnych, technologii i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych oraz posiada wiedzę w zakresie metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie, w tym: projektowanie, wytwarzanie, organizacja i eksploatacja systemów produkcyjnych. Posiada również wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem i jakością w procesach produkcyjnych. Absolwent jest przygotowany do: twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania, organizacji i eksploatacji systemów produkcyjnych; kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi; samodzielnego prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu inżynierii produkcji; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji; samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia. Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach projektowo- konstrukcyjnych i technologicznych; przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych; instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych; jednostkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji.

Specjalności (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia):

 • Komputerowo wspomagane projektowanie technik wytwarzania
 • Projektowanie procesów technologicznych na obrabiarki sterowane numerycznie 

 

Mechatronika 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Absolwent posiada wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz teorii sterowania. Posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów, zna działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiada wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, zarządzania sieciami komputerowymi, korzystania z baz danych, posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Jest przygotowany do pracy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują, do eksploatacji i projektowania systemów automatyki oraz robotyki, a także posługiwania się nowoczesnymi systemami wspomagania projektowania i wytwarzania.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Absolwent posiada wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz teorii sterowania. Posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów, zna działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiada wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, zarządzania sieciami komputerowymi, korzystania z baz danych, posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne (elektromaszynowym, motoryzacyjnym, itp.), jak również w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one stosowane.

Specjalności (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia):

 • Mechatronika samochodowa
 • Systemy mobilne w mechatronice

 

Inżynieria biomedyczna

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:
Absolwent posiada wiedzę z zakresu elektroniki i informatyki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Jest przygotowany do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych. Studia przygotowują do podjęcia pracy w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych, oraz obrotu handlowego.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:
Absolwent posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Absolwent posiada umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych. Absolwent jest przygotowany do: współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną. Absolwent przygotowany jest do pracy w: szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa; jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych; instytutach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej.

Specjalności (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia):

 • Elektroniczna aparatura i informatyka medyczna
 • Technologie wytwarzania w inżynierii biomedycznej

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: 
Absolwent przygotowany jest do projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, eksploatacyjnych i logistycznych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu może podjąć pracę w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji, a także w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia: 
Absolwent przygotowany jest do projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, eksploatacyjnych i logistycznych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu może podjąć pracę w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji, a także w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych.

Specjalności (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia):

 • Menadżerska
 • Techniczna

Zasady rekrutacji

Ogólne zasady przyjęć na studia I-stopnia:

 

1. Postępowanie kwalifikacyjne na pierwszy rok studiów ma charakter konkursowy a jego wyniki są jawne. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

 • polskie świadectwo dojrzałości, uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura);
 • dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzonego w ramach Matury Międzynarodowej;
 • świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą, uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.


2. Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w oparciu o Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej:


Kandydaci, zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów, we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej, składają następujące dokumenty:

 • ankietę osobową (wydruk z systemu ERK) podpisaną przez kandydata,
 • świadectwo dojrzałości w formie kopii potwierdzonej za zgodną z oryginałem, a w określonych przypadkach świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • xero dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - powiększone obie strony, poświadczone przez członka komisji rekrutacyjnej lub pracownika Działu Nauczania i Toku Studiów lub notarialnie,
 • pokwitowanie opłaty za indeks i elektroniczną legitymację studencką w łącznej kwocie 21 zł - wniesionej na indywidualne konto otrzymane podczas ERK,
 • zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami (wykaz kierunków studiów, na których wymagane będą orzeczenia lekarskie zostanie określony odrębnym pismem)
 • 3 fotografie(w tym jedna w formie elektronicznej o rozdzielczości 300dpi (236x295px ? 3px),  którą kandydat przekazuje poprzez system ERK, wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat.

 

Ogólne zasady przyjęć na studia II-stopnia

 

1. przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera, licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych. Szczegółowych informacji udzielają wydziałowe komisje rekrutacyjne.
2. przyjęcie na kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Mechaniczny mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach (specjalnościach) studiów zgodnych lub pokrewnych z profilem studiów drugiego stopnia.
3. Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata-absolwenta kierunku (specjalności) pokrewnego na dany kierunek studiów drugiego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna w uzgodnieniu z dziekanem wydziału. Absolwenci kierunków lub specjalności pokrewnych z profilem studiów drugiego stopnia mogą być zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych, wynikających z porównania programów nauczania w zakresie i terminie określonym przez dziekana.
4. Kwalifikację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie:

 • formalnego sprawdzenia składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz
 • konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych i uzyskanej średniej ocen ze studiów, lub
 • egzaminu wstępnego.

5. Zakres, formę, terminy i warunki egzaminu wstępnego określa właściwa rada wydziału i podaje do wiadomości kandydatów w harmonogramie rekrutacji na dany rok akademicki.
6. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów drugiego stopnia zobowiązani są złożyć w terminach i miejscach ustalonych przez komisje rekrutacyjne następujące dokumenty:

 • wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową - podanie o przyjęcie na studia;
 • kopię dyplomu ukończonych studiów wyższych poświadczoną przez członka komisji rekrutacyjnej lub notarialnie oraz suplement, a w przypadku jego braku indeks lub wypis z indeksu albo zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen ze wszystkich ocen
 • końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w toku studiów - poświadczone przez właściwy dziekanat (zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen);
 • kopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną przez członka komisji rekrutacyjnej lub notarialnie,
 • trzy aktualne fotografie (w tym jedną w formie elektronicznej, którą kandydat przekazuje poprzez system ERK), zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczoną notarialnie lub przez członka komisji rekrutacyjnej;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów. Kandydat, u którego stwierdzono przeciwwskazania zdrowotne do studiowania na określonym kierunku studiów może nie zostać przyjęty
 • na ten kierunek studiów (wykaz kierunków studiów, na których wymagane jest orzeczenie znajdziesz tutaj)
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej wniesionej na konto Politechniki Lubelskiej.
 • oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat;

7. Kierunki studiów, na których kandydat zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku: Inżynieria materiałowa, Mechanika i budowa maszyn, Transport, Zarządzania i inżynieria produkcji.
8. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia do systemu ERK wprowadza ocenę z dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz uzyskaną średnią ocen ze studiów.
9. Obywatele polscy, kandydaci na studia drugiego stopnia posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą, przyjmowani będą na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
10. Obywatele polscy, kandydaci na studia drugiego stopnia z dyplomem uzyskanym w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o uznawalności wykształcenia, składają oryginał dyplomu wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. W przypadku posiadania dyplomu z kraju, z którym RP nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia, dyplom podlega nostryfikacji w trybie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2011r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz.U. Nr 196, poz. 1168).
11. Rekrutacja kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 prowadzona jest w oparciu o Uchwałę Senatu Politechniki Lubelskiej:

 • Uchwała Nr 19/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Politechnice Lubelskiej na rok akademicki 2013/2014.

 

Ogólne zasady rejestracji elektronicznej kandydatów na studia (ERK)

 

1. Kandydaci dokonują rejestracji na stronie internetowej Uczelni.
2. Podczas ERK kandydat wprowadza niezbędne dane do ankiety osobowej oraz uzupełnia wymagane informacje w procesie kwalifikacji, dokonuje także opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.
3. Pełną wymaganą dokumentację na pierwszy rok studiów kandydat składa we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej dopiero po zakwalifikowaniu go do przyjęcia na studia.
4. Dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów na określony kierunek studiów w wyznaczonym terminie stanowi potwierdzenie rejestracji kandydata na studia i spowoduje wpisanie kandydata na listę osób zakwalifikowanych na I rok studiów.
5. Niedostarczenie kompletu wymaganych dokumentów w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.
6. Powstałe wolne miejsca na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia, będą uzupełniane z list rezerwowych zgodnie z posiadaną liczbą punktów kwalifikacyjnych.
7. Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego, jeśli na liście przyjętych pozostaną wolne miejsca a na liście rezerwowej nie będzie już kandydatów z wystarczającą liczbą punktów, komisja rekrutacyjna może ogłosić uzupełniający nabór kandydatów.
8. Na wolne miejsca mogą się zgłaszać kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny kierunek studiów w Politechnice Lubelskiej oraz osoby dotychczas niezarejestrowane jako kandydaci na studia w Politechnice Lubelskiej.
9. W tym przypadku kandydaci składają komplet wymaganych dokumentów z potwierdzeniem wniesionej na ten kierunek opłaty rekrutacyjnej, po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie ERK.
10. Informacje zamieszczone na indywidualnym koncie kandydata w systemie ERK uważa się za dostarczone.
11. Politechnika Lubelska nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z tymi informacjami.
12. Kandydaci biorą pełną odpowiedzialność za przekazanie w trakcie ERK błędnych, niepełnych lub nieprawidłowych danych, a w szczególności za wpisanie wyników ze świadectwa dojrzałości lub ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (ponadgimnazjalnej), niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kandydat może zostać skreślony z listy przyjętych na studia.
13. Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas ERK. Politechnika Lubelska nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych w ERK, autoryzowane osobistym hasłem kandydata.
14. Doręczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, odbiór tych dokumentów oraz odbiór decyzji o przyjęciu na studia - może zostać dokonane przez pełnomocnika kandydata na studia
15. Własnoręczność podpisu na upoważnieniu może być potwierdzona przez:

 • Członka wydziałowej komisji rekrutacyjnej PL,
 • Urząd gminy bądź miasta, dyrektora szkoły (pieczęć instytucji oraz pieczęć imienna i podpis osoby potwierdzającej),
 • Notariusza,
 • Dział Nauczania i Toku Studiów.

16. Harmonogramy przyjęć na studia drugiego stopnia określają Dziekani wydziałów, a informacje te zamieszczone zostaną na stronach internetowych właściwych wydziałów
17. Bieżące, szczegółowe informacje dla kandydatów na studia znajdują się na stronach internetowych poszczególnych wydziałów oraz stronie internetowej Uczelni.