Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy

 ul. Ćwiklińskiej 1
 35-601 Rzeszów
 Rzeszów
 podkarpackie

tel. 178721797

www.wbr.ur.edu.pl


Opis

WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-ROLNICZY

 

Jest to jeden z nielicznych Wydziałów w Polsce, którego profil działania zawiera się w obszarze nauk rolniczych i przyrodniczych.

 

Kształcimy na sześciu kierunkach studiów: Architektura krajobrazu, Biologia, Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Technologia żywności i żywienie człowieka, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.

 

Prowadzimy także studia doktoranckie (III stopnia) na kierunkach: nauki biologiczne i nauki rolnicze.

Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ciągu ostatnich kilku lat Wydział wzbogacił się o trzy doskonale wyposażone Centra Naukowo-Badawcze.

 

CO NAS WYRÓŻNIA?

 

 1. Umiejscowienie i infrastruktura

Wydział Biologiczno-Rolniczy zlokalizowany jest w jednym kampusie - Zalesie z doskonałym zapleczem infrastrukturalnym. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach, a studenci pracują wykorzystując specjalistyczną aparaturę badawczą.

 

Na terenie kampusu znajdują się także dwa domy studenta. Wszystkie budynki dostosowane są do wymagań osób niepełnosprawnych.

 

 1. Badania naukowe we współpracy z gospodarką

 

Badania prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych, do których angażowani są także studenci, mają walor poznawczy jak i utylitarny, ukierunkowany na współpracę z biznesem, przemysłem i jednostkami samorządowymi. Efektem tych prac są publikacje naukowe oraz patenty.

 

 1. Studenckie Koła Naukowe

Na Wydziale działa osiem różnych Studenckich Kół Naukowych: KN Analityków, AnimalEquus, KN Architektury krajobrazu "Perspektywa", KN Oceny i Przetwórstwa Żywności, KN Przyrodników, KN Rolników "Włościanin", KN Technologów Żywności "Ferment" i KN Zrównoważonego Rozwoju.

W kołach naukowych studenci rozwijają swoje pasje i zainteresowania, prowadzą projekty badawcze zarówno w terenie, jak i laboratoriach Wydziału, a także biorą aktywny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, warsztatach, wyjazdach warsztatowych oraz imprezach otwartych na Uniwersytecie i Wydziale.

 

 1. Praktyki, zajęcia terenowe, wyjazdy

Studenci Wydziału mają możliwość wyboru miejsca praktyki zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
W ramach programu studiów część zajęć odbywa się poza murami Wydziału na różnych wyjazdach terenowych. Ponadto studenci mogą realizować część programu na analogicznym kierunku innych uczelni krajowych lub zagranicznych m.in. w ramach programów MOST i ERASMUS+.

 

Podnoszenie zawodowych kompetencji, certyfikowane szkolenia

 

W ramach programów unijnych Wydział Biologiczno-Rolniczy realizuje projekty, które umożliwiają studentom podnoszenie kompetencji zawodowych w ramach szerokiej oferty różnego rodzaju warsztatów, szkoleń, spotkań z pracodawcami czy wizyt studyjnych.

 

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

 

Wydział Biologiczno-Rolniczy umożliwia korzystanie z pełnej oferty edukacyjnej także osobom niepełnosprawnym. Studenci mogą korzystać z pomocy konsultanta ds. osób niepełnosprawnych, a nowoczesne budynki dydaktyczne wyposażone są w rozwiązania architektoniczne przyjazne osobom niepełnosprawnym.

 

 

Chcesz wiedzieć więcej?
wejdź na: www.wbr.ur.edu.pl

 

Znajdziesz tam m.in.: Fotorelację z Pierwszej Podkarpackiej Nocy Biologów; Fotorelację z Dni Wydziału Biologiczno-Rolniczego

Studia I st.

studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

 • BIOLOGIA

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

specjalizacja (licencjat):

  • Biologia w Ochronie Środowiska
  • Nauki Rolnicze w Ochronie Środowiska

specjalizacja (inżynier):

  • Ochrona i Kształtowanie Terenów Rolniczych
  • Ochrona Zasobów Przyrodniczych

 

 • ODNAWIALNEŹRÓDŁAENERGIIi GOSPODARKA ODPADAMI

 

 • ROLNICTWO

specjalność:

  • Agronomia z Agrobiznesem
  • Kształtowanie Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej
  • Rolnictwo Ekologiczne z Agroturystyką

 

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Studia II st.

studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

specjalność:

  • Architektura Krajobrazu Terenów Miejskich
  • Kształtowanie Krajobrazu Terenów Niezurbanizowanych
 • BIOLOGIA

specjalność:

  • Biologia Eksperymentalna
  • Biologia Stosowana
  • Biologia Środowiskowa

 

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

specjalność:

  • Analityka i Toksykologia Środowiska
  • Ochrona Środowiska Agrarnego
  • Ochrona Wód Powierzchniowych i Terenów Podmokłych
  • Ochrona i Zarządzanie Zasobami Przyrody

 

 • ROLNICTWO

specjalność:

  • Agronomia z Agrobiznesem
  • Kształtowanie Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej
  • Rolnictwo Ekologiczne z Agroturystyką

 

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI i ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

specjalność:

  • Analiza Żywności
  • Biotechnologia Żywności
  • Żywienie Człowieka w Gastronomii
  • Żywność Pochodzenia Roślinnego
  • Żywność Pochodzenia Zwierzęcego
  • Żywność Prozdrowotna

 

Oferta edukacyjna

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

studia I stopnia (inżynierskie) - 3,5 roku oraz studia II stopnia (magisterskie) - 1,5 roku


Na studiach I stopnia studenci nabywają wiedzę z zakresu nauk rolniczych, przyrodniczych i leśnych, nauk technicznych i z zakresu sztuk. Przedmioty kierunkowe pozwalają na zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do oceny stanu środowiska naturalnego, jego kształtowania i ochrony, wykonywania inwentaryzacji terenu i zieleni istniejącej, a także doboru odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych. Przedmioty związane z teorią projektowania obiektów architektury krajobrazu i praktyczne zajęcia, w ramach których realizowane są tematy we współpracy z urzędami oraz instytucjami kultury, dają możliwość styczności z realiami projektowania w różnej skali, począwszy od ogrodu przydomowego, poprzez małe skwery, parki miejskie, węzły i ciągi komunikacyjne, tereny rekreacyjne, aż po obszary związane z obiektami użyteczności publicznej. Obowiązkowe praktyki zawodowe umożliwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności dotyczących m.in. wykonywania rysunków i przedstawień malarskich, inwentaryzacji zieleni i obiektów małej architektury, czy pielęgnacji roślinności.


Studenci studiów II stopnia poszerzają swoją wiedzę oraz doskonalą i nabywają nowe umiejętności w zakresie ochrony, kształtowania i projektowania krajobrazu. Dzięki dwóm specjalnościom: Architektura Krajobrazu Terenów Miejskich oraz Kształtowanie Krajobrazu Terenów Niezurbanizowanych, mają możliwość pogłębiania wiedzy zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Studenci zdobywają wiedzę potrzebną do realizowania projektów w skali regionu, związanych z ochroną, rekultywacją, czy rewaloryzacją krajobrazu na obszarach miast, wsi oraz krajobrazu otwartego.

 

Perspektywa zatrudnienia

 • Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w różnego typu jednostkach, począwszy od firm zajmujących się realizacją i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu, a także jednostek zajmujących się handlem i dystrybucją roślin i urządzeń technicznych, związanych z projektowaniem takich obiektów. Absolwenci mogą podjąć także pracę w jednostkach administracji samorządowej.
 • Po ukończeniu studiów II stopnia, absolwenci są przygotowani to współpracy z jednostkami opracowującymi strategie, studia i projekty zagospodarowania przestrzennego, w zarządach zieleni miejskiej, parkach narodowych i krajobrazowych. Istnieje dla nich także możliwość zatrudnienia w ośrodkach naukowo-badawczych, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się szeroko pojętą problematyką krajobrazową.

 

BIOLOGIA

Studia I, II i III stopnia.

Specjalności: analityka w naukach biomedycznych, biologia eksperymentalna, stosowana oraz środowiskowa dają możliwość rozwijania zainteresowań w zakresie m.in. biochemii, biofizyki, biogerontologii, biologii komórki, genetyki, aerobiologii, botaniki, ekologii, hydrobiologii, mikrobiologii, ochrony przyrody, paleobiologii i zoologii (np. entomologii, ichtiobiologii, ornitologii). Nasi wykładowcy to znani w Polsce i na świecie naukowcy prowadzący ciekawe wykłady w oparciu o najnowsze osiągnięcia biologii, w tym również o badania własne. Zajęcia praktyczne odbywają się w laboratoriach wyposażonych w sprzęt światowej klasy oraz w terenie, w bardzo atrakcyjnych przyrodniczo obszarach np. Bieszczady, Beskid Niski. Studenci mogą rozwijać zainteresowania działając w Kole Naukowym Przyrodników, oraz prezentując wyniki badań na konferencjach naukowych. Pod kierunkiem opiekunów prowadzą własne badania naukowe i są współautorami publikacji. Nasi studenci to pozytywnie nastawieni do życia pasjonaci, stanowiący zintegrowaną, przyjacielską grupę. U nas student biologii może zdobyć solidne wykształcenie, poszerzać wiedzę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i studiować w przyjaznej atmosferze.

Perspektywa zatrudnienia

 • laboratoria naukowe, badawcze, kontrolne i diagnostyczne,
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne i weterynaryjne
 • placówki ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,
 • zakłady hodowli roślin i zwierząt w zakresie wykonywania podstawowej analityki.

Absolwenci są przygotowani do pracy z materiałem biologicznym, do obsługi specjalistycznej aparatury badawczej i samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia I i II stopnia, oraz możliwośćkontynuowania naukina studiach doktoranckich z dziedziny nauk biologicznych.Specjalności: analityka i toksykologia środowiska, ochrona i zarządzanie zasobami przyrody, ochrona wód powierzchniowych i terenów podmokłych, ochrona środowiska agrarnego. Nasi wykładowcy to znani w Polsce i na świecie naukowcy, prowadzący ciekawe wykłady w oparciu o wyniki badań własnych i aktualne trendy w nauce. Zajęcia praktyczne odbywają się w laboratoriach wyposażonych w sprzęt światowej klasy, oraz w terenie, w bardzo atrakcyjnych przyrodniczo obszarach np. Bieszczady, Beskidy. Studenci mogą rozwijać zainteresowania działając w studenckich kołach naukowych, oraz prezentując wyniki badań na konferencjach naukowych. Pod kierunkiem opiekunów prowadzą własne badania naukowe i są współautorami publikacji. Nasi studenci to pasjonaci zaangażowani w ochronę środowiska, stanowiący zintegrowaną, przyjacielską grupę. U nas student ochrony środowiska może zdobyć solidne wykształcenie, poszerzać wiedzę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i studiować w przyjaznej atmosferze. Absolwent naszej ochrony środowiska to dobrze wykształcony ekspert.

 

Perspektywa zatrudnienia

 • obsługa specjalistycznej aparatury badawczej i samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych,
 • laboratoria naukowe, badawcze, kontrolne i diagnostyczne, stacje sanitarno-epidemiologiczne,
 • edukacja ekologiczna,
 • instytucje zintegrowanego zarządzania i ochrony środowiska,
 • administracja rządowa i samorządowaODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI

Studia i stopnia (inżynierskie), czas trwania: studia stacjonarne - 3,5 roku

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych laboratoriach, przy pomocy specjalistycznej aparatury badawczej. Integralną częścią planu studiów są specjalistyczne praktyki zawodowe. Są one podzielone na dwie części - pierwsza z nich, w zakresie odnawialnych źródeł energii, może być realizowana w takich firmach jak TAURON Wytwarzanie S.A., Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej czy PGE Energia Odnawialna S.A., zaś druga - dotycząca gospodarki odpadami, może być realizowana w PGE GiEK S.A., w oddziałach elektrociepłowni lub przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej.

Perspektywa zatrudnienia:

 • przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i dystrybuują energii na rynku lokalnych
 • firmy przetwarzające lub utylizujące odpady pochodzenia rolniczego
 • administracja rządowa lub samorządowa na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi oraz zagospodarowaniem odpadów.TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

studia I stopnia (inżynierskie) - 3,5 roku - specjalności: technologia żywności, żywienie człowieka,

oraz studia II stopnia (magisterskie) - 1,5 roku.


Kształcenie obejmuje wykłady, zajęcia w nowoczesnych laboratoriach i bardzo dobrze wyposażonych halach przetwarzania owoców i warzyw, zbóż, mięsa i mleka. Po drugim roku studenci odbywają czterotygodniową praktykę zawodową w zakładach produkcyjnych branży spożywczej, zakładach i placówkach gastronomicznych, jednostkach sprawujących nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia. Praktyki dają okazję do poszerzenia zdobytej wiedzy zdobytej na studiach, rozwijania umiejętności jej wykorzystania oraz nabywania doświadczenia zawodowego.

 

Studenci w trakcie studiów zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności z przedmiotów ściśle związanych z technologią żywności i żywieniem człowieka. Przykładowe przedmioty:

 • analiza żywności,
 • ocena jakości i bezpieczeństwo żywności,
 • ogólna technologia żywności,
 • technologie różnych produktów spożywczych,
 • maszynoznawstwo i inżynieria przemysłu spożywczego,
 • żywienie człowieka,
 • zarządzanie procesem produkcyjnym,
 • projektowanie technologiczne,
 • opracowanie nowych produktów oraz wiele innych.

 

Perspektywa zatrudnienia

 • zakładach przemysłu spożywczego,
 • instytucjach związanych z badaniem żywności i jej obrotem,
 • jednostkach zajmujących się dystrybucją żywności,
 • instytutach naukowych i badawczo-rozwojowych,
 • szkolnictwie zawodowym.

 

ROLNICTWO

studia I stopnia (inżynierskie) - 3,5 roku specjalność: bioinżynieria rolnicza oraz studia II stopnia (magisterskie) - 1,5 roku.


Rolnictwo to kierunek z przyszłością. W toku kształcenia dobór przedmiotów i doświadczenie naukowo-dydaktyczne pracowników połączyliśmy z najnowszymi osiągnięciami nauk rolniczych oraz wymaganiami stawianymi przez rynek pracy i potrzeby gospodarki. W programie nauczania część przedmiotów jest wybierana, dzięki czemu studenci mają wpływ na profil kształcenia. Możliwość aktywnego uczestnictwa w prowadzonych badaniach, w wymianie międzynarodowej, działalność w studenckich kołach naukowych umożliwia rozwijanie zainteresowań i zdobywanie różnorodnych umiejętności. Zajęcia realizowane są również w terenie, co pozwala na weryfikację zdobywanej wiedzy. Istnieje również możliwość odbywania praktyk krajowych i zagranicznych.

Perspektywa zatrudnienia

 • samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego
 • prowadzenie małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego
 • w instytucjach i agencjach związanych z rolnictwem
 • w szkolnictwie zawodowym
 • administracji samorządowej i rządowej
 • placówkach badawczych.

Zasady rekrutacji

Zasady i terminy rekrutacji oraz rejestracja elektroniczna:www.ur.edu.pl