Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny

 al. Kopisto 2b
 35-315 Rzeszów
 Rzeszów
 podkarpackie

tel. 178721204

www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny


Opis

Instytut Filologii Angielskiej

 

Początki Instytutu Filologii Angielskiej UR wiążą się z powołaniem w 1995 roku Katedry Filologii Angielskiej przy Wydziale Filologicznym WSP w Rzeszowie. W 2000 roku Katedra została przekształcona w Instytut Filologii Angielskiej.

Atuty studiów

Studenci filologii angielskiej w Instytucie kształcą się pod okiem kompetentnej kadry naukowo-dydaktycznej, a bogaty program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe z zakresu językoznawstwa teoretycznego i stosowanego, literatury brytyjskiej i amerykańskiej oraz historii i kultury krajów anglojęzycznych, oraz specjalizacyjne, odpowiednio z zakresu przygotowanie pedagogicznego i metodyki nauczania języka angielskiego, lub z zakresu tłumaczeń i teorii przekładu.

 

Absolwenci

Osoby podejmujące u nas studia uzyskują wiedzę i kompetencje pozwalające na efektywną działalność na obecnym rynku pracy, są znakomicie przygotowane do wejścia w życie zawodowe. Nasi absolwenci dobrze funkcjonują na współczesnym rynku pracy zarówno jako nauczyciele, jak i jako tłumacze.

 

Współpraca

Podjęcie studiów w IFA daje również możliwość uczestnictwa w programie Erasmus+, w ramach którego można odbyć semestralne studia na jednym z uniwersytetów europejskich. Uniwersytet Rzeszowski ma również podpisaną umowę o dwustronnej wymianie studentów z Nazareth College, w Rochester w stanie Nowy Jork. Wyjazdy tego typu stwarzają okazję do poznania nowych miejsc, kultury i obyczajów, nawiązania znajomości i doszlifowania języka angielskiego. Inny program, Mobilności Studentów i Doktorantów (MOST) umożliwia odbywanie studiów semestralnych lub rocznych na wybranej uczelni w Polsce.

 

Koła studenckie

W ramach IFA działa studenckie Koło Naukowe Anglistów UR, które realizuje różnorodne projekty, między innymi cykliczną konferencję studencką, która odbędzie się w maju 2017r. po raz szósty.

Działalność naukowo-badawcza

Prowadzone w Instytucie badania obejmują takie tematy jak: leksykologia, semantyka leksykalna i historyczna, pragmatyka, socjolingwistyka i socjopragmatyka, leksykografia, gramatykografia, morfologia derywacyjna i leksykalna, metodyka nauczania języka angielskiego, podstawy teoretyczne literatury, przekład i komparatystyka, geopoetyka i ekokrytyka, historia literatury angielskiej i amerykańskiej, adaptacje filmowe i telewizyjne utworów literackich, kulturoznawstwo krajów anglojęzycznych z elementami historii, teoria tłumaczenia literackiego i specjalistycznego, analiza tekstu z perspektywy przekładoznawstwa, wykorzystanie metodologii językoznawstwa kognitywnego w badaniach z zakresu języków specjalistycznych.

 

Od 2000 roku Instytut Filologii Angielskiej wydaje rocznik Studia Anglica Resoviensia, który od 2005 roku ukazuje się w wersji elektronicznej i znalazł się na liście B czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Studia

Instytut kształci studentów w dwóch specjalizacjach: nauczycielskiej i translatorycznej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na profilu ogólnoakademickim.

 

Studia podyplomowe

 • Języki specjalistyczne w zastosowaniu i tłumaczeniu

 • Tłumaczenie ustne

 • Studia kwalifikujące w zakresie przygotowania pedagogicznego nauczycieli języka angielskiego

 • Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Instytut Filologii Germańskiej

Początki obecnego Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego związane są z powołaniem do życia w 1975 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie Zakładu Języka Niemieckiego, który został pod koniec lat 80. przekształcony w samodzielny Instytut Filologii Germańskiej.

 

Absolwenci

Absolwenci filologii germańskiej w zakresie kształcenia nauczycielskiego zdobywają kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego, są merytorycznie przygotowani do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych w powiązaniu z kształceniem kierunkowym (specjalizacją) oraz praktyką pedagogiczną. Absolwenci, którzy nabyli kwalifikacje w zakresie specjalizacji translatorycznej, są merytorycznie przygotowani do pracy tłumacza w instytucjach współpracujących z krajami niemieckiego obszaru językowego.

Działalność naukowo-badawcza

Instytut prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z językoznawstwem kontrastywnym niemiecko-polskim, pragmalingwistyką, tekstami specjalistycznymi, lingwistyką tekstu, teorią i praktyką translacji, przekładem literackim, interkulturowością, historią literatury niemieckojęzycznej (niemieckiej i austriackiej) XX i XXI wieku.

Ważnym elementem działalności Instytutu Filologii Germańskiej jest współpraca międzynarodowa na płaszczyźnie naukowej i dydaktycznej z licznymi ośrodkami zagranicznymi, ugruntowana wzajemnymi umowami jak również programem Erasmus Plus.

Wyniki badań naukowych pracowników rzeszowskiej germanistyki oraz zaproszonych gości z kraju i zagranicy publikowane są w seryjnych monografiach zbiorowych redagowanych i wydawanych w Instytucie: Germanistische Kontexte, Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik, Grammatische Strukturen im Text und im Diskurs, Informations- und Handlungsstrukturen im Text und im Diskurs, Studien zur Glottodidaktik und Methodik. W wydawnictwie Peter Lang ukazuje się seria wydawnicza Sprachkontraste in Mitteleuropa, redagowana przez prof. dr hab. Mariolę Wierzbicką i dr. hab. Pawła Bąka, prof. UR.

 

Studia

Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego kształci studentów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku filologia germańska (profil ogólnoakademicki) na studiach I stopnia, trwających 3 lata, które kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Po ich ukończeniu ich absolwenci mogą kontynuować studia II stopnia, które trwają 2 lata i kończą się otrzymaniem tytułu magistra. Do wyboru są następujące specjalizacje: translatoryczna, nauczycielska.

Od 2013 roku Instytut prowadzi na studiach stacjonarnych I stopnia studia z nauką języka niemieckiego od podstaw (specjalizacja nauczycielska i translatoryczna).

Osoby zainteresowane dalszym kształceniem w zakresie filologii germańskiej mają możliwość kontynuowania studiów na studiach III stopnia - studiach doktoranckich -, prowadzonych na Wydziale Filologicznych UR. Studia kończą się uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie: językoznawstwo, literaturoznawstwo.

 

Współpraca

Uczelnie partnerskie IFG w ramach Programu UE "Uczenie się przez całe życie ? Erasmus" to:
Uniwersytet Graz (Austria), Uniwersytet Klagenfurt (Austria), Uniwersytet Walencja (Hiszpania), Uniwersytet Amsterdam (Holandia), Ventspils University College (Łotwa), Uniwersytet Bamberg (Niemcy), Uniwersytet Humboldta w Berlinie (Niemcy), Uniwersytet Bielefeld (Niemcy), Uniwersytet Greifswald (Niemcy), Uniwersytet Lipsk (Niemcy), Uniwersytet Kraju Saary w Saarbrücken (Niemcy), Wyższa Szkoła Zittau/Görlitz (Niemcy), Uniwersytet Zachodni Timisoara (Rumunia), Uniwersytet Lubljana (Słowenia), Uniwersytet w Erzurum (Turcja), Uniwersytet Szeged (Węgry), Uniwersytet Piza (Włochy), Uniwersytet Regensburg (Niemcy) oraz Uniwersytet Bern (Szwajcaria).

Koła studenckie

W IFG aktywne jest Studenckie Koło Naukowe z 4 sekcjami. Członkowie Koła realizują różnorodne projekty studenckie oraz współuczestniczą w przedsięwzięciach w ramach Instytutu. Pracownicy Instytutu wspierają studentów w zdobywaniu zagranicznych stypendiów fundacji DAAD. Dużym zainteresowaniem studentów cieszą się semestralne pobyty (studia) na uczelniach europejskich, finansowane w ramach programu Erasmus Plus.

 

Studenci mają także możliwość skorzystania z oferty programu Mobilność Studentów i Doktorantów (MOST) w formie studiów semestralnych lub rocznych na wybranej uczelni w Polsce.

 

Biblioteka Austriacka

Od roku 2015 w IFG siedzibę ma Biblioteka Austriacka, ofiarowana przez Republikę Austrii, Ministerstwo ds. Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych. Księgozbiór obejmuje ponad 6500 pozycji książkowych z następujących dziedzin: literatura austriacka, historia literatury, historia powszechna, polityka, prawo, ekonomia, gospodarka, socjologia, filozofia, religia, literatura dziecięca i młodzieżowa, biografie, historia Żydów, Unia Europejska, księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, leksykony), a także materiały krajo- i kulturoznawcze. Oprócz księgozbioru Biblioteka Austriacka posiada zbiory specjalne, na które składają się: DVD (filmy fabularne i dokumentalno-krajoznawcze), kasety audio, płyty CD i CD-ROM. Ponadto w Instytucie działa Biblioteka IFG dla pracowników i studentów.

 

Kultura

Ważnym elementem działalności Instytutu są wydarzenia kulturalne. W Instytucie organizowane są m. in. wykłady gościnne, spotkania z pisarzami, tłumaczami, odczyty oraz Tydzień Filmu Niemieckiego.

 

 

Instytut Filologii Polskiej

 

Początki polonistyki rzeszowskiej są związane z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, ponieważ to właśnie poloniści w 1963 r. stanowili trzon kadry naukowej ówczesnego Studium Terenowego krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Ze względu na strukturę dydaktyczno-naukową ważny dla historii polonistyki rzeszowskiej był rok 1981, w którym powstał Instytut Filologii Polskiej. Obecnie jest on największym, ze względu na liczebność kadry, instytutem na Wydziale Filologicznym.

 

Atuty studiów

 • Doskonała lokalizacja niemal w sercu miasta

 • Zaplecze umożliwiające praktyczną naukę

 • Nowoczesne sale wykładowe i ćwiczeniowe, w tym pracownia dziennikarska

 • Współpraca międzynarodowa z uczelniami na całym świecie

 • Spotkania z najwybitniejszymi ludźmi mediów, kultury i nauki

 • Kształcenie użytecznych umiejętności

 • Współpraca z Uniwersyteckim Radiem "Feniks"

 • W niedalekiej perspektywie studencka telewizja internetowa

 • Przygotowanie do wykonywania wielu interesujących zawodów

 

Nie daj sobie wmówić, że jedynie kierunki techniczno-matematyczne dadzą Ci pracę i zapewnią godną przyszłość!

Współpraca

Instytut Filologii Polskiej prowadzi między innymi współpracę naukowo-badawczą i dydaktyczną z uniwersytetami w Polsce oraz Niemczech, na Ukrainie, Słowacji, we Włoszech i Brazylii.

 

Koła studenckie
W Instytucie działa Koło Naukowe Polonistów (Sekcja Literaturoznawców, Sekcja Językoznawców, Sekcja Twórczości Literackiej, Sekcja Studiów Międzynarodowych), a także Koło Naukowe Antropologów Kultury (z Sekcją Kulturoznawców i Filmoznawców), Koło Naukowe Teatr Polonistów S.T.O.S. oraz Koło Naukowe Dziennikarzy (Klub Dziennikarzy Studenckich, a także Sekcja Retoryki i Krasomówstwa "Sapere aude").

Działalność naukowo-badawcza
Aktualnie w ramach Instytutu działalność naukowo-dydaktyczną prowadzi siedem zakładów. Istniejące w obrębie Instytutu zespoły badawcze z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz kulturoznawstwa systematycznie realizują plany badań. Przedmiot zainteresowania pracowników naukowych stanowi m.in.: zawartości czasopism warszawskich i wileńskich; mity i legendy narodowe w literaturze; poetyka literatury faktu; romantyczna krytyka literacka; literatura emigracyjna; poezja polska XX wieku; literatura popularna; antropologia teatru; teoria komiksu; zmiany we współczesnych zachowaniach komunikacyjnych Polaków, a także różne formy językowej perswazji oraz język współczesnej polityki i mediów.

Wydawane są wysoko punktowane czasopisma naukowe: "Słowo. Studia językoznawcze", "Tematy i Konteksty", "Dydaktyka Polonistyczna" oraz kwartalnik artystyczno-literacki "Fraza".

 

Studia

Instytut proponuje kształcenie na dwóch kierunkach oraz sześciu specjalnościach i specjalizacjach:

W zakresie kierunku filologia polska: studia I stopnia stacjonarne (nauczycielska i edytorska), studia II stopnia stacjonarne ( nauczycielska oraz edytorstwo lub asystent kadr zarządzających i elit politycznych). W zakresie kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I. stopnia stacjonarne ( media i broker informacji oraz reklama, concierge i public relations).

 

Oferowane przez Instytut specjalności są ściśle skorelowane ze współczesnym rynkiem pracy.

 

Studia podyplomowe

 • Podyplomowe Studia Logopedia i Neurologopedia

 • Wiedza o kulturze z elementami antropologii kultury

 • Nauczanie języka polskiego jako obcego

 

Katedra Filologii Rosyjskiej

 

Początki rusycystyki rzeszowskiej sięgają roku 1965, kiedy to powstała Katedra Historii Literatury Rosyjskiej. Od roku 1975 w ramach ówczesnej Katedry powołano trzy Zakłady: Zakład Literatury Rosyjskiej i Radzieckiej, Zakład Języka Rosyjskiego i Zakład Metodyki Nauczania Języka Rosyjskiego. W 1981 roku Katedrę przekształcono w Instytut Filologii Rosyjskiej. Od 1 października 2010 Instytutowi ponownie nadano status Katedry.

Absolwent studiów I stopnia

Ukończone studia I-go stopnia na kierunku filologia rosyjska uznaje się za równoznaczne z osiągnięciem efektów kształcenia przewidzianych dla studiów I-go stopnia na tym kierunku, w tym znajomości języka rosyjskiego na poziomie co najmniej C1.


Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej z tytułem licencjata posiadają uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela języka rosyjskiego/angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, a z tytułem magistra - do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela języka rosyjskiego we wszystkich rodzajach szkół. Absolwenci specjalizacji rosyjski i angielski język biznesu, translatoryka oraz język rosyjski i angielski w turystyce mogą wykonywać pracę w instytucjach niezwiązanych ze szkolnictwem, prowadzących współpracę gospodarczą z krajami rosyjsko- i anglojęzycznymi, w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego i angielskiego: firmach, biurach, wydawnictwach, czasopismach, hotelach, pensjonatach, sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury etc.

 

Absolwent studiów II stopnia

Ukończone studia II-go stopnia na kierunku filologia rosyjska uznaje się za równoznaczne z osiągnięciem efektów kształcenia, przewidzianych dla studiów II-go stopnia na tym kierunku, w tym posiadanie znajomości języka rosyjskiego na poziomie C2.

 

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej z tytułem magistra posiadają uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela języka rosyjskiego we wszystkich typach szkół: szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, zasadniczej szkole zawodowej, jak również w charakterze prowadzącego lektorat na uczelniach wyższych, w szkołach językowych i  na kursach języka rosyjskiego.

Absolwenci specjalizacji rosyjski i angielski język biznesu dysponują wiedzą w zakresie przygotowania merytorycznego do pracy w jednostkach niezwiązanych ze szkolnictwem, zwłaszcza instytucjach i przedsiębiorstwach, prowadzących współpracę handlową i gospodarczą z krajami rosyjsko- i anglojęzycznymi, w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego i angielskiego, biurach tłumaczeń, sektorze nieruchomości, turystyce etc.

Absolwenci specjalizacji translatoryka nabywają umiejętności translatorskie oraz przygotowanie merytoryczne do pracy tłumacza w instytucjach i przedsiębiorstwach niezwiązanych ze szkolnictwem, w biurach tłumaczeń, biurach podróży, wydawnictwach, redakcjach czasopism, biurach i firmach współpracujących z krajami rosyjskojęzycznymi, instytucjach kultury etc.

Współpraca

Katedra Filologii Rosyjskiej współpracuje z wieloma ośrodkami zagranicznymi. W ramach programu Erasmus+ studenci mogą odbyć studia semestralne lub roczne w uczelniach w Norwegii, Bułgarii, na Łotwie i Ukrainie (dane z roku akad. 2016/2017 r.) W ramach programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST studenci mają możliwość odbywania studiów semestralnych lub rocznych na wybranej uczelni w Polsce. Prowadzimy również współpracę z Bałtyckim Uniwersytetem Federalnym im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (Rosja) - wymiana studencka i kursy językowe.

Katedra Filologii Rosyjskiej wydaje czasopismo Zeszyty Naukowe UR, które znajdują się na liście B czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Koła studenckie

Studenci poszerzają swoje zainteresowania uczestnicząc w 5 sekcjach Koła Naukowego Rusycystów:

 • Sekcja Teatralna

 • Sekcja Slawistyczna

 • Sekcja Lingwokulturoznawcza

 • Sekcja Komunikacji Mędzykulturowej

 • Sekcja Literaturoznawcza

 

Serdecznie zapraszamy!!!

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna na rok akadEMICKI 2017/2018


Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Filologiczny

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel.: (17) 872 12 30
fax: (17) 872 12 91

ifp.ur.edu.pl/studia.php

 

 

UNIWERSYTET RZESZOWSKI
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

al. mjr. W. Kopisto 2b
35-315 Rzeszów
www.ur.edu.pl/rekrutacja
www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny
ifp.univ.rzeszow.pl/wkr

 

Oferujemy kształcenie na poziomie licencjackim i magisterskim w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
specjalności:
studia I stopnia stacjonarne

 • media i broker informacji

 • reklama, concierge i public relations

 

FILOLOGIA:
specjalności:FILOLOGIA ANGIELSKA
specjalizacje:
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 • nauczycielska

 • translatoryczna

studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 • nauczycielska

 • translatorycznaFILOLOGIA GERMAŃSKA
specjalizacje:
studia I stopnia stacjonarne

 • nauczycielska na poziomie zaawansowanym

 • translatoryczna na poziomie zaawansowanym

 • glottodydaktyczna - język niemiecki z językiem angielskim/rosyjskim - NOWOŚĆ

 • komunikacja interkulturowa w zakresie języka biznesu - język niemiecki z językiem angielskim/rosyjskim - NOWOŚĆ

 • translatoryczna  - język niemiecki z językiem angielskim/rosyjskim - NOWOŚĆ

 • nauczycielska z nauką języka niemieckiego od podstaw

 • translatoryczna z nauką języka niemieckiego od podstaw

studia II stopnia stacjonarne

 • nauczycielska

 • translatorycznaFILOLOGIA ROSYJSKA
specjalności:
studia I stopnia stacjonarne

 • nauczycielska z językiem angielskim

 • rosyjski i angielski język biznesu,

 • język rosyjski i angielski w turystyce,

 • translatoryka

studia II stopnia stacjonarne

 • nauczycielska,

 • specjalizacja rosyjski i angielski język biznesu

 • specjalizacja translatoryka

   

FILOLOGIA POLSKA
specjalności:
studia I stopnia stacjonarne

 • edytorska

 • nauczycielska

studia II stopnia stacjonarne

 • asystent kadr zarządzających i elit politycznych

 • edytorstwo

 • nauczycielskaLINGWISTYKA STOSOWANA NOWY KIERUNEK!!!
studia I stopnia stacjonarne

W regionie podkarpacia nareszcie będzie można zdobyć szlify profesjonalnego tłumacza władającego nie jednym, a dwoma językami obcymi.


Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu naszego lokalnego rynku pracy na usługi tłumaczeniowe oraz pośrednictwo językowe UR uruchamia od nadchodzącego roku akademickiego nowy kierunek o nazwie Lingwistyka stosowana. Tym samym uczelnia znajdzie się wśród prestiżowych uczelni krajowych i zagranicznych dających młodym ludziom możliwość zdobycia wykształcenia jako profesjonalny tłumacz ze znajomością co najmniej dwóch języków obcych. Nowy kierunek powstał dzięki sugestiom płynącym od lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów zagranicznych mających swe siedziby w specjalnych strefach ekonomicznych wokół Rzeszowa. Zwracają oni uwagę na to, że dla znalezienia pracy przy obsłudze językowej firm znajomość tylko jednego języka obcego nie jest już wystarczająca.


W pierwszym etapie UR proponuje podjęcie studiów I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana obejmujących język angielski jako język główny oraz język niemiecki jako język towarzyszący. Na te dwa języki jest w regionie podkarpacia aktualnie największe zapotrzebowanie u pracodawców.


Nowy kierunek powstaje jako efekt współpracy pracowników naukowych wszystkich Instytutów Wydziału Filologicznego, z których większość ma za sobą wieloletnie doświadczenia w kształceniu tłumaczy w zakresie języka angielskiego czy niemieckiego, a także staże na prestiżowych uczelniach zagranicznych specjalizujących się w tym zakresie.


Na kierunku Lingwistyka stosowana będzie można się kształcić w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego. Należy jednak podkreślić, że nie jest to tradycyjne kształcenie filologiczne uwzględniające systematykę przedmiotów jak na każdej z istniejących już na UR neofilologii, lecz chodzi o to, by wypracować pewną wartość dodaną, która płynie ze spojrzenia z perspektywy różnych filologii. Tak więc na kierunku Lingwistyka stosowana znajdą się przedmioty o profilu językoznawczym i kulturoznawczym, dotyczące komunikacji międzykulturowej, ale też związane z językiem ojczystym i kulturą ojczystą studentów, bardzo przydatne w komunikowaniu się z obcokrajowcami. Duży nacisk będzie położony na praktyczne przygotowanie do zawodu tłumacza, czyli znajomość zagadnień i słownictwa prawniczego, ekonomicznego, technicznego, podstaw komunikacji w przedsiębiorstwie, zasad tworzenia wizerunku firmy czy też różnic kulturowych w zakresie biznesowym pomiędzy wybranymi obszarami językowymi. Lingwistyka stosowana uczy wykorzystywać wiedzę oraz kompetencję lingwistyczną i międzykulturową w praktyce oraz w komunikacji językowej na różnych obszarach i w różnych zakresach. Studia na tym kierunku prowadzą do przygotowania tłumaczy symultanicznych i konsekutywnych, pracowników firm zagranicznych, wydawnictw oraz mediów. Absolwenci mogą również zajmować się problemami komunikacji w mediach. Lingwistyka stosowana dostarcza ponadto wiedzy językowej koniecznej do interpretacji tekstów specjalistycznych, inspiruje też do udzielania porad językowych. Ważne jest również nabycie umiejętności tłumaczenia różnych gatunków tekstów - literackich, medialnych, naukowych i popularnonaukowych, a także użytkowych i reklamowych, tak istotnych w komunikacji biznesowej.


Biorąc pod uwagę położenie Uniwersytetu Rzeszowskiego w regionie na styku trzech państw w jego misji podkreśla się rolę pomostu pomiędzy Unią Europejską a Wschodem. Realizowanie takiego zadania nie jest możliwe bez zapewnienia odpowiedniej oferty edukacyjnej dla młodzieży z naszego regionu. Znajomość języków obcych jest tu elementem niezbędnym, a szczególnie ważna w regionie staje się rola tłumaczy jako pośredników w porozumieniu i współpracy transgranicznej, zarówno w sferze kultury, nauki jak i gospodarki. Dlatego utworzenie nowego kierunku doskonale wpisuje się w strategię rozwoju UR oraz w potrzeby regionu. Dla wszystkich chętnych rozpoczynających w tym roku studia proponujemy praktyki tłumaczeniowe w firmach naszego regionu. Firmy te są żywo zainteresowane współpracą z UR w tym zakresie, co daje młodym ludziom nadzieję na miejsca pracy po zakończeniu studiów, a równocześnie potwierdza słuszność podjętej przez UR inicjatywy. Planowane jest w przyszłości uruchomienie studiów drugiego stopnia o podobnym profilu, podczas których będzie można pogłębić kompetencje tłumaczeniowe, już z podziałem na tłumaczenie ustne i pisemne jako osobne ścieżki kształcenia.

 

Ponadto zapraszamy również na stacjonarne Studia Doktoranckie w zakresie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa