Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

  Al. Mickiewicza 21
 31-120 Kraków
 Kraków
 malopolskie

tel. 126624251

urk.edu.pl


Opis

 
Uczelnia wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie od 1890 r. rozwijały się nauki rolnicze i leśne. Uczelnia jest obecnie jedynym Uniwersytetem Rolniczym w Polsce. W strukturach Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie funkcjonuje 7 wydziałów oraz jednostka międzyuczelniana o nazwie Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR prowadzona wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Studia prowadzone są na 24 kierunkach kształcenia i 51 specjalnościach. Oferta edukacyjna obejmuje też studia III stopnia w języku polskim i angielskim oraz kształcenie podyplomowe. Studenci mają do dyspozycji 28 stacji doświadczalnych o łącznej powierzchni około 7 tys. ha.

Uczelnia kształci specjalistów z zakresu: rolnictwa, leśnictwa, biologii, hodowli zwierząt, weterynarii, ochrony środowiska, biotechnologii, geodezji, inżynierii środowiska, technologii żywności, techniki i inżynierii produkcji, ekonomii i zarządzania.
Na Uniwersytecie Rolniczym studiuje niemal 12 tys. studentów, w tym 9,5 tys. na studiach stacjonarnych i 2.5 tys. na studiach niestacjonarnych.

Uniwersytet prowadzi co roku ok. 400 tematów badawczych, ponadto organizowanych jest wiele konferencji, sympozjów i seminariów krajowych oraz międzynarodowych stanowiących płaszczyznę do dyskusji i wymiany doświadczeń. Pracownicy naukowo-dydaktyczni utrzymują ścisłą współpracę z firmami, izbami rolniczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, dzięki której możliwe jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań.
Studia na UR to nie tylko edukacja w świetnie zaopatrzonym zapleczu naukowo-dydaktycznym pod okiem wybitnych naukowców, ale również tętniąca życiem społeczność studencka organizująca m.in. Juwenalia, rajdy studenckie czy akcje charytatywne.

W swojej ofercie UR proponuje studentom i pracownikom wyjazdy zagraniczne w ramach programów ERASMUS i CEEPUS, stwarzając tym samym okazję do zdobycia cennego doświadczenia.
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to połączenie tradycji z nowoczesnością, co gwarantuje rozwój intelektualny i zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy.

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na rok akademicki 2016/17 (studia I i II stopnia)


1. Wydział Rolniczo-Ekonomiczny:

Rolnictwo
Specjalności:

 • agroekonomia - I i II st.
 • agrobiologia - I i II st.
 • agroturystyka - I i II st.

Ochrona środowiska
Specjalności:

 • biotechnologia środowiska - I st. inż.
 • monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów - I st. inż.
 • zagrożenia i ochrona ekosystemów - II st.
 • monitoring ekologiczny środowiska - II st.
 • kształtowanie i rewaloryzacja środowiska - II st.

Zarządzanie
Specjalność:

 • zarządzanie w agrobiznesie - I st. licenc.

Ekonomia
Specjalności:

 • ekonomika agrobiznesu - I st. licenc.
 • ekonomika gospodarki żywnościowej - II st.
 • zarządzanie i marketing w agrobiznesie - II st.

Biogospodarka
Specjalności:

 • bezpieczeństwo biosanitarne - I st. inż.
 • bioinżynieria produkcji pierwotnej - I st. inż.
 • inżynieria surowców i bioproduktów - II st.
 • ochrona zdrowia roślin - II st.

Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Specjalności:

 • bez specjalności - I st. inż.
 • zarządzanie środowiskiem - II st.
 • analityka środowiskowa - II st.

Agriculture (studia w języku angielskim)
bez specjalności - I st. inż.

Environmental protection (studia w języku angielskim)
Specjalność:

 • agroecology- II st.

 

2. Wydział Leśny

Leśnictwo
Specjalności:

 • gospodarka leśna - I i II st.
 • ochrona zasobów leśnych - I i II st.

Zarządzanie środowi-skiem przyrodniczym
bez specjalności - I st. inż.

Przetwórstwo drewna
bez specjalności - I st. inż.

Forestry (studia w języku angielskim)
Specjalność:

 • forest husbandry- II st.

 

3. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Bioinżynieria zwierząt
bez specjalności - I i II st.

Biologia
Specjalność:

 • biologia stosowana - I st. inż.

Zootechnika
Specjalności:

 • hodowla zwierząt - I st. inż.
 • hodowla i użytkowanie koni - I st. inż.
 • hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt - I st. inż.
 • prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt - I st. inż.
 • hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych - I st. inż.
 • hodowla i użytkowanie zwierząt - II st.
 • bioinżynieria rozrodu zwierząt - II st.
 • żywienie i dietetyka zwierząt - II st.

Ichtiologia i rybactwo śródlądowe
bez specjalności - I i II st.

Animal science (studia w języku angielskim)
Specjalność:

 • bioengineering in animal science - II st.

 

4. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Inżynieria środowiska
Specjalności:

 • bez specjalności - I st. inż.
 • inżynieria wodna i sanitarna - I st. inż.
 • inżynieria sanitarna - II st.
 • infrastruktura obszarów wiejskich - II st.
 • inżynieria ekologiczna - II st.

Geodezja i kartografia
Specjalności:

 • geodezja rolna i wycena nieruchomości - I st. inż.
 • geoinformatyka - II st.

Gospodarka przestrzenna
Specjalności:

 • rozwój regionalny - I st. inż.
 • rozwój regionalny i wycena nieruchomości - II st.

Inżynieria i gospodarka wodna
Specjalności:

 • bez specjalności - I st. inż.
 • gospodarka wodna - II st.
 • inżynieria melioracyjna - II st.

Architektura krajobrazu
bez specjalności - I i II st.

 

5. Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Ogrodnictwo
Specjalności:

 • ogrodnictwo z marketingiem- I st. inż.
 • agroekologia i ochrona roślin - I i II st.
 • bioinżynieria - I i II st.
 • rośliny warzywne - II st.
 • rośliny ozdobne - II st.
 • sadownictwo i uprawa winorośli - II st.

Biotechnologia
Specjalności:

 • biotechnologia stosowana - I st. inż.
 • analityka biotechnologiczna - II st.

Sztuka ogrodowa
bez specjalności - I i II st.

Technologia roślin leczni-czych i prozdrowotnych
bez specjalności - I i II st.

International master of horticultural science (studia w języku angiel-skim)
bez specjalności - II st.

Environmental and plant biotechnology (studia w języku angielskim)
bez specjalności - II st.

 

6. Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Technika rolnicza i leśna
Specjalności:

 • bez specjalności - I st. inż.
 • techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej - II st.
 • mechatronika - II st.
 • inżynieria rolnicza i spożywcza - II st.
 • ekoenergetyka - II st.

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalności:

 • inżynieria produkcji - I st. inż.
 • organizacja i zarządzanie - I st. inż.
 • inżynieria produkcji surowcowej - II st.
 • infrastruktura i logistyka - II st.

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Specjalności:

 • odnawialne źródła energii - I i II st.
 • gospodarka odpadami - I i II st.

Inżynieria biosystemów
Specjalności:

 • inżynieria biosystemów komunalnych - I st. inż.
 • inżynieria bioweterynaryjna - I st. inż.
 • mechatronika w inżynierii biosystemów - I st. inż.
 • technika i energetyka w inżynierii biosystemów - I st. inż.

 

7. Wydział Technologii Żywności

Technologia żywności i żywienie człowieka
Specjalności:

 • technologia żywności - I i II st.
 • żywienie człowieka - I st. inż.
 • bioinżynieria i bioprocesy - I st. inż.
 • winiarstwo - I st. inż.
 • żywienie człowieka z dietetyką - II st.

Towaroznawstwo
Specjalność:

 • towaroznawstwo żywności - I i II st.

Dietetyka
bez specjalności - I i II st.

Jakość i bezpieczeństwo żywności
bez specjalności - I i II st.

Food technology and human nutrition (studia w języku angielskim)
Specjalność:

 • food technology - II st.

 

8. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Weterynaria
bez specjalności - jednolite magisterskie