Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw

  Al. Mickiewicza 30
 30-059 Kraków
 Kraków
 malopolskie

tel. 126172568

www.wpie.agh.edu.pl


Opis

Wydział Energetyki i Paliw powstał przez integrację Wydziału Paliw i Energii oraz Międzywydziałowej Szkoły Energetyki. Połączenie tych dwóch jednostek nastąpiło na mocy uchwały Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w grudniu 2008 r.
Podstawową formą działalności Wydziału jest prowadzenie zintegrowanych badań i kształcenia w zakresie szeroko pojętej tematyki paliwowo-energetycznej, w ramach dwóch podstawowych kierunków: Energetyka oraz Technologia chemiczna. Działalność Wydziału realizowana jest w jednostkach organizacyjnych, do których należy obecnie osiem katedr: Katedra Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle, Katedra Technologii Paliw, Katedra Nauk o Środowisku w Energetyce, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, Katedra Energetyki Jądrowej, Katedra Podstawowych Problemów Energetyki, Katedra Energetyki Wodorowej oraz Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych.

 

Trzon dydaktyczny Wydziału Energetyki i Paliw stanowią wybitni profesorowie i specjaliści z zakresu m.in. energetyki odnawialnej i jądrowej, ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, maszyn i silników cieplnych, niskoemisyjnych technik spalania paliw, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju energetyki, zaawansowanych technologii energetycznych, technologii chemicznej paliw itp.
Jednym z efektów dynamicznego rozwoju Wydziału Energetyki i Paliw, jest gruntowna przebudowa budynku D-4, w celu przystosowania go do potrzeb dydaktyczno-badawczych jednostki.

 

Kierunki

 

Wydział Energetyki i Paliw kształci na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, oferując szeroki profil kształcenia, dostosowany do aktualnych i przewidywanych trendów na rynku pracy. W najbliższej przyszłości planuje się także uruchomienie studiów doktoranckich.
Oferta kształcenia na studiach I-go i II-go stopnia obejmuje dwa kierunki kształcenia: Energetykę oraz Technologię chemiczną. Studia I stopnia, trwające 7 semestrów, pozwalają uzyskać tytuł zawodowy inżyniera, natomiast studia II stopnia (3 semestry) kończą się zdobyciem tytułu magistra.
Najlepsi studenci mają możliwość uczestnictwa w unijnych programach wymiany (Erasmus). Wydział podpisał stosowane umowy m.in. z uczelniami w: Wageningen (Holandia), Clausthal (Niemcy), Ostrawą (Czechy), Nancy i Paryżem (Francja), Barceloną (Hiszpania) oraz Miskolc (Węgry).

 

Kierunki kształcenia na Wydziale Energetyki i Paliw:

 • Energetyka
 • Technologia chemiczna.

 

Kształcenie na kierunku Energetyka

 

Studia na kierunku Energetyka pozwalają uzyskać wiedzę z zakresu energetyki cieplnej, energii odnawialnej, biopaliw, ciepłownictwa i ogrzewnictwa, ochrony środowiska oraz zarządzania rynkami energii. Wykładom towarzyszą zajęcia praktyczne w formie laboratoriów, pozwalające w sposób naturalny na przyswojenie wiedzy z zakresu wykładów. Prowadzone są również ćwiczenia, w trakcie których studenci przygotowywani są do rozwiązywania zagadnień teoretycznych z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD/CAM, FLUENT, ANSYS. Studenci mogą odbywać staże w renomowanych ośrodkach naukowych zagranicznych.

 

Absolwenci kierunku Energetyka mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane (2005, Dz. U. Nr 96, Poz. 817) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych. Mają możliwość także uzyskanie państwowych uprawnień kwalifikacyjnych na stanowiska dozoru i eksploatacji w zakresie maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, cieplnych i gazowych.

 

Kształcenie na kierunku Technologia chemiczna

 

Studia na kierunku Technologia chemiczna przygotowują do samodzielnego prowadzenia badań z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych. Zakres nabytych umiejętności obejmuje zdolość swobodnego poruszania się po podstawowych problemach ochrony środowiska oraz kierowania się w działaniach zawodowych zasadą zrównoważonego rozwoju. Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach produkujących nowoczesne materiały.

 

Podstawą technologii chemicznej jest niewątpliwie chemia, ale technolog w swojej pracy powinien korzystać także z innych gałęzi wiedzy, takich jak matematyka, fizyka, informatyka, termodynamika techniczna, automatyka i sterowanie, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo, ekonomia, zarządzanie. Absolwent studiów posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Kształcenie na studiach stacjonarnych (dziennych), odbywa się na jednym z dwóch kierunków: Energetyka oraz Technologia chemiczna w dwóch systemach: w systemie studiów dwustopniowych, obejmujących studia inżynierskie (7 semestrów) i magisterskie (3 semestry). oraz w systemie studiów magisterskich jednolitych (do zakończenia kształcenia w 2011 roku).

Oferta edukacyjna

Studia I-go stopnia na Wydziale Energetyki i Paliw trwają 7 semestrów i kończą się obroną pracy inżynierskiej oraz uzyskaniem tytułu inżyniera. Po ukończeniu tego typu studiów można kontynuować naukę na studiach II-go stopnia (uzupełniających magisterskich) lub podyplomowych.

 

W trakcie studiów I-go stopnia, realizowany jest program wspólny dla wszystkich studentów danego kierunku, obejmujący przedmioty z trzech grup: przedmioty podstawowe (m.in. matematyka, fizyka, chemia), przedmioty kierunkowe oraz przedmioty nietechniczne (m.in. psychologia pracy, WF, języki obce).

 

Studia II-go stopnia umożliwiają zdobycie tytułu magistra i przygotowanie się do podjęcia pracy zawodowej. Przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom inżyniera i gwarantują uzyskanie specjalistycznej wiedzy w dziedzinie Energetyki lub Technologii chemicznej.

 

Specjalności na kierunku Energetyka:

 • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja,
 • Energetyka jądrowa,
 • Energetyka wodorowa,
 • Modelowanie komputerowe w energetyce,
 • Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne,
 • Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne,
 • Zrównoważony rozwój energetyki,
 • Sustainable energy development (specjalność prowadzona w j. angielskim).

 

Specjalności na kierunku Technologia chemiczna:

 • Gospodarka paliwami i energią,
 • Ochrona środowiska w energetyce i przemyśle chemicznym,
 • Technologia paliw
 • Zgazowanie i odgazowanie paliw stałych,
 • Clean coal technologies (specjalność prowadzona w j. angielskim)
 • Sustainable fuels economy (specjalność prowadzona w j. angielskim).

Nowa specjalność na kierunku Technologia chemiczna:

 • Analityka przemysłowa i środowiskowa

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji - informacje dostępne pod adresem: www.agh.edu.pl/kandydaci/studia-pierwszego-stopnia