Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Chemii

 pl. Curie-Skłodowskiej 2
 20-031 Lublin
 Lublin
 lubelskie

tel. 815375716

www.umcs.pl/pl/wydzial-chemii-umcs-w-lublinie,42.htm


Opis

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie będący jednym z 12 wydziałów uczelni stwarza wiele możliwości rozwoju i jest świetnym miejscem do podjęcia studiów w dziedzinie chemii. Priorytetem uczelni jest wysoka jakość kształcenia, bo to gwarantuje studentom szybkie odnalezienie się na rynku pracy. Innowacyjne metody kształcenia wspierają proces dydaktyczny, na którego sukces składają się:
 • nauczyciele akademiccy (nazwiska znane i uznane na krajowym i międzynarodowym forum nauki)
 • supernowoczesna baza dydaktyczna (dzięki środkom strukturalnym i dofinansowaniu na ten cel na poziomie 120 mln zł zakupiono najnowocześniejszą aparaturę, która pozwala prowadzić wieloaspektową działalność badawczo-naukową w kierunku m.in. środków biologicznie aktywnych, nowoczesnych materiałów i szeroko pojętej analityki).

Studenci Wydziału Chemii UMCS otrzymują wsparcie finansowe. Stypendia naukowe i socjalne oraz stypendia rektora pomagają studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej zdobyć niezależność finansową.

Uczelnia dostrzega wartość współpracy międzynarodowej. W ramach programu Erasmus+, a także innych umów międzynarodowych, współpracuje z ponad 40 uczelniami m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Szwecji, Norwegii, Szwajcarii, Portugalii, Grecji i Turcji. Prowadzona wymiana międzynarodowa studentów i wykładowców efektywnie przyczynia się do rozwoju kariery zawodowej.

Studenci mają szansę na rozwój naukowy i zawodowy poprzez kursy, szkolenia i warsztaty oraz spotkania z pracodawcami organizowane przez uczelnię. Dzięki temu studenci poznają realia rynku pracy, nawiązują pierwsze kontakty zawodowe i zyskują praktyczne przygotowanie do zawodu chemika. Wydział odpowiada także na bieżące potrzeby rynku w zakresie usług badawczych i rozwiązywania bieżących problemów. Pomocne są w tym przypadku relacje i współpraca z pracodawcami, którzy wspierają działania Uniwersytetu. Studentom w kształtowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej pomaga także Biuro Karier.

Uczelnia wspiera inicjatywy studenckie: aktywnie działającą Radę Samorządu Studenckiego Wydziału Chemii, koła naukowe "Alkahest", "Bioaktywni" oraz Koło Naukowe Studentów Chemii Kryminalistycznej "Sherlock". Dzięki ich aktywnemu działaniu UMCS uczestniczy w takich wydarzeniach jak Lubelski Festiwal Nauki, Olimpiada Chemiczna, Wojewódzki Konkurs Chemiczny, Próbna Matura z Chemii, Turniej Alchemiczny, Bal Chemika, Drzwi Otwarte i wiele innych.

Każdy kolejny rok przynosi zmiany w planach dydaktycznych i organizacji studiów chemicznych na Wydziale. Pozwala to na pozyskiwanie środków finansowych z funduszy Unii, a wprowadzenie takich zmian do tradycyjnego sposobu kształcenia daje studentom możliwość łatwego wyboru spośród wielu przedmiotów wykładanych nie tylko na Wydziale Chemii, ale także na innych wydziałach chemicznych w Polsce i Europie zgodnie z postanowieniami Procesu Bolońskiego.

Zobacz jak wyglądają studia na Wydziale Chemii:

Oferta edukacyjna

CHEMIA

Studia I stopnia stacjonarne
Specjalności:

 • chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej
 • analityka chemiczna
 • chemia kryminalistyczna
 • chemia podstawowa i stosowana
 • chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Studia I stopnia niestacjonarne
Specjalność:

 • chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Studia II stopnia stacjonarne
Specjalności:

 • analityka chemiczna
 • chemia kryminalistyczna
 • chemia podstawowa i stosowana (specjalizacje: fizykochemiczno-teoretyczna, organiczna, nieorganiczna, materiałowa (materials chemistry - studia w języku angielskim)
 • chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

Studia II stopnia niestacjonarne
Specjalność:

 • chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

 

Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej.

Jest to nowa specjalność z pogranicza nauk ścisłych i artystycznych. Zajęcia prowadzone będą przez wysokiej klasy specjalistów zarówno z Wydziału Chemii (typowe przedmioty chemiczne przydatne w renowacji), jak i Wydziału Artystycznego (przedmioty specjalistyczne, kształtujące sylwetkę absolwenta). Duży nacisk położony jest na zajęcia praktyczne. Warto nadmienić, że UMCS szeroko współpracuje licznymi placówkami kultury w Lublinie i okolicach (np. muzea). Tak więc studenci będą mieli możliwość doskonalenia nabytych umiejętności na praktykach w tych instytucjach.

Celem studiów I° jest rozwój kompetencji w zakresie technik i technologii stosowanych w szeroko rozumianej konserwacji rzeźby i architektury, charakterystyki i wykorzystania materiałów konserwatorskich, jak również narzędzi stosowanych w pracach konserwatorskich, a także opracowywania dokumentacji konserwatorskiej, wartościowania obiektów architektonicznych.

 

Analityka chemiczna.

Jest to specjalność funkcjonująca na Wydziale Chemii UMCS od wielu lat. Wydział znany jest z wysokiego poziomu badań naukowych w zakresie szeroko pojętej analityki chemicznej (metody chromatograficzne, spektralne i elektrochemiczne, techniki mikroskopowe itd.). Studenci mają tu możliwość zapoznania się z najnowszą aparaturą badawczą, którą dysponują poszczególne zakłady. Doświadczenie pracowników przekłada się na wysoki poziom nauczania na tej specjalności, zaś absolwenci są w pełni przygotowani do podjęcia pracy praktycznie w każdym laboratorium analitycznym.

Celem studiów I° jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych i szeroko stosowanych metod analitycznych.

Celem studiów II° jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów chemicznych z jakimi może się spotkać absolwent na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Na specjalności tej studenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie wysoko specjalistycznych metod analitycznych stosowanych we wszelkiego rodzaju laboratoriach analitycznych.

 

Chemia kryminalistyczna.

Specjalność ta uruchomiona została na Wydziale Chemii 5 lat temu. Cieszy się ona niegasnącym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Oprócz kursów typowo chemicznych (w dużej mierze zorientowanych na analitykę) student zapoznaje się również z zagadnieniami przydatnymi w pracy na stanowiskach związanych z kryminalistyką (techniki kryminalistyczne, prawo dowodowe i kryminalistyka, chemometria w kryminalistyce, podstawy anatomii człowieka itd.). Część z tych przedmiotów prowadzona jest przez specjalistów z Komendy Wojewódzkiej Policji czy też pracowników Laboratorium Kryminalistycznego. W dniu 1 marca 2017 roku Komisja Certyfikacyjna II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością" przyznała specjalności Chemia Kryminalistyczna, studia I stopnia Certyfikat i Znak Jakości "Studia z Przyszłością" oraz Certyfikat Nadzwyczajny "Lider Jakości Kształcenia" na rok 2017.

Celem studiów I° jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem metod analitycznych stosowanych w kryminalistyce oraz zapoznanie z podstawowymi technikami kryminalistycznymi.

Celem studiów II° jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów chemicznych z jakimi może się spotkać absolwent na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Na specjalności tej studenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie wysoko specjalistycznych metod analitycznych stosowanych w kryminalistyce.

 

Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków.

Specjalność ta funkcjonuje na Wydziale Chemii UMCS od wielu lat. Poza oczywistym znaczeniem metod syntezy i analizy instrumentalnej w badaniach związków biologicznie aktywnych i kosmetyków, niezwykle istotne w kształtowaniu sylwetki absolwenta jest przekazanie wiedzy na temat zjawisk międzyfazowych, jak również na tematy natury biologicznej i biochemicznej. Wydział Chemii UMCS znany jest z prowadzenia wysokiej jakości badań w zakresie zjawisk międzyfazowych i jako taki dysponuje wyspecjalizowaną kadrą naukowo-dydaktyczną. Z kolei zajęcia z przedmiotów biologicznych prowadzone są przez doświadczonych pracowników Wydziału Biologii i Biotechnologii.

Celem studiów I° jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem środków biologicznie aktywnych i kosmetyków.

Celem studiów II° jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów chemicznych z jakimi może się spotkać absolwent na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Na specjalności tej studenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie analizy i bezpiecznego stosowania substancji biologicznie aktywnych i kosmetyków oraz możliwości ich otrzymywania i produkcji.

 

Chemia podstawowa i stosowana.

Jest to najdłużej funkcjonująca specjalność na Wydziale Chemii UMCS. Oferowane są kursy z zakresu wszystkich podstawowych dziedzin chemii w starannie dobranym i zbilansowanym wymiarze. Absolwenci tej specjalności cechują się wszechstronnym wykształceniem chemicznym, przydatnym nie tylko w laboratoriach chemicznych, ale również w przemyśle. Na uwagę zasługuje możliwość wyboru specjalizacji na studiach II°.

Celem studiów I° jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównoważonego rozwoju.

Celem studiów II° jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów chemicznych z jakimi może się spotkać absolwent na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Na specjalności tej studenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących szeroko pojętych nauk chemicznych i możliwości produkcyjnych. W ramach specjalności prowadzone są studia w języku angielskim na specjalizacji "Materials chemistry" (Chemia materiałowa). Specjalizacja ta pozwala na pogłębienie wiedzy z zakresu właściwości użytkowych i syntezy nowych materiałów (np. katalizatorów czy adsorbentów) oraz nowoczesnych metod instrumentalnych stosowanych w analizie materiałowej. Dyplom w języku angielskim zwiększa konkurencyjność absolwentów na rynku pracy.