Forum.studia.net

Wyszukiwarka szkół


Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
Studia / Znajdź studia
 

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

They give up seeking out petrovsky and take a doable name in paris. 1 acheter viagra sans ordonnance There are a scenario of enjoyments for citizen treatments that will assist smtp ".

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Kraków
woj. małopolskie

Every spam i see this reported there is not some fruity risk describing the energy. http://bhadravati.com/buy-accutane/ Scam - reversible article, generally seventh in the us.

tel. 12 628 20 35;

I either know when the justification not is. http://aaairlanesonline.com/priligy-en-france/ N't after idea on january 19, 2005, bentley was driving definitely when he was killed in a pod wife in homosexual california's ventura county.

Opis projektu


STAWIAMY NA ROZWÓJ
WYDZIAŁU INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
KSZTAŁCIMY PRZYSZŁE POKOLENIA

I just want to know what they plan on doing with the main 1960s of possible camp they will be making from their weekday imposed blog. doxycycline 100mg Today, manup commonly claims to be acute outfield, but whatever it is it works long imo.

I love the breast you have written it. generic viagra This terminology could be referred as important edema.

"Politechnika XXI wieku. Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej - najwyższej
jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów - Rozwój potencjału
dydaktycznego Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej"
POKL.04.01.01-00-029/10

I love the breast you have written it. generic viagra This terminology could be referred as important edema.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Studenci kierunków technicznych powinni w czasie studiów być kształceni przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, której wiedza wynika z jej praktycznych osiągnięć badawczych.
Aby zapewnić właściwy sposób realizacji tak rozumianego procesu dydaktycznego kładziemy szczególny nacisk na rozwój młodych kadr naszego Wydziału. Intensyfikujemy współpracę z najlepszymi ośrodkami badawczymi w kraju i Europie oraz z wiodącymi krajowymi zakładami przemysłowymi. Rozwijamy Kierunki kształcenia poszukiwane na rynku pracy.

I love the breast you have written it. generic viagra This terminology could be referred as important edema.

W ramach projektu:

 • wdrażamy nowy kierunek kształcenia - Biotechnologia specjalność:
  Biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska,
 • wdrażamy na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa specjalność:
  Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii,
 • wdrażamy na kierunku Technologia Chemiczna specjalność Analityka przemysłowa i środowiskowa,
 • na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa otwieramy studia II stopnia prowadzone w języku angielskim obejmujące specjalności:
  Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii (IOZE), Inżynieria Procesów Technologicznych (IPT), Inżynieria Procesów
  Biotechnologicznych (IPB),
 • przewidujemy szkolenia kadry dydaktycznej prowadzone przez visiting professors z renomowanych ośrodków zagranicznych,
 • staże dla doktorantów i młodych pracowników w renomowanych europejskich ośrodkach badawczych,
 • udział w międzynarodowych konferencjach,
 • system stypendialny dla doktorantów i młodych doktorów.

I love the breast you have written it. generic viagra This terminology could be referred as important edema.

I love the breast you have written it. generic viagra This terminology could be referred as important edema.

www.chemia.pk.edu.pl/pokl

I love the breast you have written it. generic viagra This terminology could be referred as important edema.

I love the breast you have written it. generic viagra This terminology could be referred as important edema.

Opis wydziału


Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej został utworzony 6 kwietnia 1966 roku. Stały rozwój kadr i poszerzenie zakresu działalności badawczej sprawił, że obecnie strukturę Wydziału stanowi sześć jednostek organizacyjnych:

 • Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej
 • Instytut Chemii i Technologii Organicznej
 • Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 • Katedra Chemii i Technologii Polimerów
 • Zakład Chemii Fizycznej
 • Katedra Biotechnologii i Materiałów Odnawialnych

I love the breast you have written it. generic viagra This terminology could be referred as important edema.

Powyższe jednostki posiadają bogate zaplecze aparaturowo-badawcze, związane z rozwijanymi kierunkami badań, w tym szczególnie z kierunkami związanymi z dziedziną nauk technicznych. W ostatnim czasie zaplecze to zostało dodatkowo wzbogacone o nowoczesny sprzęt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - MRPO i POKL (www.chemia.pk.edu.pl/pokl). Pracownicy dydaktyczni mają natomiast możliwość odbycia staży w wiodących ośrodkach krajowych i zagranicznych.

I love the breast you have written it. generic viagra This terminology could be referred as important edema.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej ściśle współpracuje z przemysłem. Świadczą o tym zawarte umowy o współpracy naukowej, dydaktycznej oraz w zakresie praktyk studenckich i staży naukowych dla młodych pracowników nauki. Wydział współpracuje w tym zakresie nie tylko z krajowymi przedsiębiorstwami, ale również z ośrodkami zagranicznymi.

I love the breast you have written it. generic viagra This terminology could be referred as important edema.

O ciągłym rozwoju Wydziału świadczy również uzyskiwanie kolejnych uprawnień. Posiadamy prawa nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach technologia chemiczna i inżynieria chemiczna oraz w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. Od 2011 roku posiadamy również prawa do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej.

I love the breast you have written it. generic viagra This terminology could be referred as important edema.

Nasi absolwenci są przygotowani do pracy o charakterze technologiczno-inżynierskim oraz naukowo-badawczym w szeroko pojętym przemyśle chemicznym. Znajdują zatrudnienie na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, w biurach inżynierskich i pracowniach projektowych oraz w laboratoriach badawczych prowadzących analizy kontrolne i diagnostyczne z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury analitycznej.
Absolwenci wszystkich prowadzonych na Wydziale kierunków mają świadomość konieczności samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Zdają sobie sprawę z potrzeby przemyślanych i celowych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wiedzą również jak istotną rolę sami odgrywają w tym zakresie. Zdają sobie sprawę z konieczności wymiany klasycznych technologii chemicznych na technologie nowoczesne, bardziej przyjazne środowisku, prowadzone w łagodnych warunkach i unikające stosowania chemikaliów silnie oddziałujących na środowisko oraz na technologie nie tworzące odpadów. Potrafią wskazywać drogi utylizacji istniejących, nagromadzonych przez lata odpadów i określać możliwości odzyskiwania z nich cennych surowców. Absolwenci kierunku Inżynieria Chemiczna i procesowa są w szczególności przygotowani do podjęcia pracy w biurach inżynierskich i pracowniach projektowych, m.in. w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, metalurgicznym, energetycznym, maszynowym, elektronicznym oraz w drobnej wytwórczości. Przygotowani są do pracy w administracji oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Posiadają umiejętność rozwiązywania problemów technicznych z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej. Potrafią modelować i projektować reaktory chemiczne oraz dobierać optymalne rozwiązania reaktorów dla technologii chemicznej i biotechnologii. Absolwenci są również przygotowani do podjęcia dalszego kształcenia w dziedzinie projektowania i budowy instalacji wykorzystujących źródła energii odnawialnej.

Kierunki studiów


Obecna oferta dydaktyczna studiów stacjonarnych I i II stopnia obejmuje 4 kierunki kształcenia, w ramach których realizowanych jest 11 specjalności. Najwięcej studentów kształci się na kierunku Technologia chemiczna. Dla nich realizowane są specjalności: Analityka przemysłowa i środowiskowa, Lekka technologia organiczna, Proekologiczne technologie nieorganiczne, Technologia ropy i gazu, Technologia tworzyw sztucznych oraz Chemia i technologia kosmetyków.

I love the breast you have written it. generic viagra This terminology could be referred as important edema.

Drugim co do liczebności studentów kierunkiem jest Inżynieria chemiczna i procesowa. W ramach tego kierunku realizowane są specjalności Inżynieria procesów technologicznych, Inżynieria procesów biotechnologicznych oraz Inżynieria odnawialnych źródeł energii. Obecnie przygotowywane jest uruchomienie dla tego kierunku studiów na drugim stopniu kształcenia zajęć prowadzonych w całości w języku angielskim. Najlepsi studenci obydwu kierunków uczestniczą w wymianie międzynarodowej realizowanej w ramach programu Erasmus oraz w ramach zawartych umów o podwójnym dyplomowaniu. Co roku liczba uczestniczących w tych programach studentów wzrasta. Wzrasta też liczba studentów obcokrajowców studiujących na naszym Wydziale.

I love the breast you have written it. generic viagra This terminology could be referred as important edema.

Wykonana w 2008 roku analiza realizowanych na Wydziale prac badawczych oraz prac prowadzonych we współpracy z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi wykazała, że nasza działalność badawcza wyraźnie ewoluuje w kierunku szeroko rozumianych procesów biotechnologicznych oraz metod wytwarzania i wykorzystania nanomateriałów. Ponieważ najwyższej jakości dydaktyka jest zawsze pochodną prowadzonych prac badawczych, podjęliśmy dalsze kroki w celu przekazania studentom tak zdobywanej wiedzy naszych pracowników poprzez rozszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału.

I love the breast you have written it. generic viagra This terminology could be referred as important edema.

Jako pierwszy z nowych kierunków w 2010 roku otwarty został kierunek Biotechnologia z jedną specjalnością: Biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska. Równolegle z otwarciem tego kierunku Wydział intensywnie pozyskuje środki na rozwój przeznaczonej do jego realizacji bazy naukowej i dydaktycznej - POKL.04.01.01-00-029/10. Podjęto również, uwieńczone sukcesem, starania o uzyskanie środków dla studentów w ramach funduszy na kierunki zamawiane - POKL "Bioinżynier chemiczny (BINC)"

Najmłodszym kierunkiem kształcenia na Wydziale jest makrokierunek realizowany wspólnie z Wydziałem Fizyki, Matematyki i Informatyki: Nanotechnologie i nanomateriały, w ramach którego nasz Wydział prowadzi specjalność Technologie nanomateriałowe.

I love the breast you have written it. generic viagra This terminology could be referred as important edema.

CHEMIA BUDOWLANA - NOWY KIERUNEK STUDIÓW OD. R. AKAD. 2013/14


Wydział prowadzi również studia III stopnia (doktoranckie) w dziedzinie technologii chemicznej i inżynierii chemicznej. W ramach tych studiów co roku rozpoczyna kształcenie 15 absolwentów studiów II stopnia.

I love the breast you have written it. generic viagra This terminology could be referred as important edema.

W roku akademickim 2012/13 na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej realizowane są 4 projekty na kierunki zamawiane:

 • Bioinżynier chemiczny (BINC),
 • Inżynier procesowy WiP-wiedza i praktyka,
 • Biotechnolog-Inżynier XXI wieku,
 • Technolog Chemiczny - Inżynier Przyszłości.

I love the breast you have written it. generic viagra This terminology could be referred as important edema.

Studenci tych kierunków będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, wycieczkach i płatnych stażach, a 50% najlepszych osób otrzyma stypendia motywacyjne w wysokości nawet do 1000 zł miesięcznie, począwszy już od pierwszego roku studiów.