Rekrutacja 2017: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie?Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Krakowie. Główne atuty uczelni, to przede wszystkim wysoki poziom nauczania, wykwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna i bardzo dobre warunki studiowania, m.in.: komfortowe domy studenckie, multimedialne sale wykładowe, nowoczesne pracownie komputerowe, doskonale wyposażone sale ćwiczeniowe i laboratoryjne oraz wysokie stypendia naukowe i socjalne.

Uczelnia przygotowuje do pracy nie tylko w zawodzie nauczyciela. Absolwenci UP w Krakowie uzyskują tytuły zawodowe: magistra, magistra sztuki, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata, dzięki czemu mogą pracować na odpowiedzialnych stanowiskach w szkolnictwie, instytucjach kultury, przedsiębiorstwach oraz w administracji państwowej.

Opłata rekrutacyjna
Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne wnoszonej przez kandydatów w roku akademickim 2017/2018

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Pedagogicznym obowiązany jest do wniesienia opłaty rekrutacyjnej za jeden kierunek/specjalność studiów, na który prowadzona jest odrębna rekrutacja w wysokości:
 • 120 zł na kierunki: digital design (studia stacjonarne I stopnia), grafika (studia stacjonarne I stopnia) oraz wzornictwo (studia stacjonarne I stopnia),
 • 85 zł na pozostałe kierunki

Przebieg rekrutacji na rok akademicki 2017/2018:
 1. Wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej rekrutacja.up.krakow.pl (początek rejestracji od 1 czerwca). Po wypełnieniu formularza system wyświetli dokument potwierdzający rejestrację. Jest to podanie, które należy wydrukować i podpisać.
 2. Przygotowanie kserokopii świadectwa dojrzałości, a jeśli wymagają tego kryteria kwalifikacji, również ukończenia szkoły średniej. Kserokopie nie wymagają potwierdzenia notarialnego.
 3. Podanie, kserokopię świadectwa oraz odcinek potwierdzający dokonaną wpłatę należy umieścić w białej, kartonowej teczce z gumką. W jej prawym, górnym rogu trzeba nakleić etykietę, która została wygenerowana wraz z podaniem.
 4. Tak przygotowane dokumenty trzeba złożyć w terminie i miejscu wskazanym przez Instytut lub Katedrę.
 5. Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne i w wyznaczonym terminie ogłosi listę przyjętych na studia.

Cały proces rekrutacji na poszczególne kierunki i specjalności studiów przeprowadzany jest w jednostkach naukowo-dydaktycznych prowadzących dany kierunek/specjalność.

Proces rejestracji na studia odbywa się za pośrednictwem systemu: https://rekrutacja.up.krakow.pl/
Rekrutacja 2017: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieCo można studiować na UP w Krakowie?

Rekrutacja 2017 – jednolite studia magisterskie:
 • prawo
 • psychologia

Rekrutacja 2017 – studia pierwszego stopnia:
 • administracja
 • animacja kultury w przestrzeni społecznej
 • architektura informacji
 • archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bioinformatyka
 • biologia
 • digital design
 • edukacja techniczno-informatyczna
 • ekonomia społeczna
 • etyka - mediacje i negocjacje
 • filologia
 • filologia polska
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • gospodarka przestrzenna
 • grafika
 • historia
 • informatyka
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • logopedia
 • malarstwo
 • matematyka
 • monitoring środowiska przyrodniczego
 • ochrona środowiska
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • politologia
 • praca socjalna
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • sztuka i media
 • turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
 • turystyka i rekreacja
 • wzornictwo
 • zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
 • zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Rekrutacja 2017 – studia drugiego stopnia:
 • administracja
 • archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
 • art & design
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • biologia
 • edukacja techniczno-informatyczna
 • ekonomia społeczna
 • etyka - mediacje i negocjacje
 • filologia
 • filologia polska
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • grafika
 • historia
 • informatyka
 • komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • matematyka
 • ochrona środowiska
 • odnowa biologiczna
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • politologia
 • praca socjalna
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
 • turystyka i rekreacja
 • zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe