Kierunek Wzornictwo to studia, które można okreœlić jako plastyczne. Istnieje jednak bardzo wiele różnic pomiędzy wydumanym wizerunkiem artysty plastyka a adeptem Wzornictwa. Przede wszystkim absolwent Wzornictwa ma za zadanie wykonywanie projektów wizualnej strony produktów lub przedmiotów o charakterze praktycznym albo mówišc inaczej - użytkowym. Gdybyœcie zastanawiali się, co konkretnie kryje się pod tym sformułowaniem, zobaczcie przedmioty w Waszym najbliższym otoczeniu. Laptop, kieliszek, butelka, korkocišg, portfel, czy głoœniki komputerowe - to przedmioty, które zaprojektowane zostały przez plastyków, których w języku angielskim można okreœlić jako designerów. Nazwa ta jest ostatnio coraz bardziej popularna także w Polsce, dlatego niektóre uczelnie zmieniły okreœlenie omawianego tu kierunku na Design.

Kandydat na Wzornictwo

Kandydatem na studia w zakresie designu, czyli wzornictwa może być osoba, która zdradza talenty plastyczne, ma wyobraŸnię przestrzennš, cechuje się wysoko rozwiniętš kreatywnoœciš i zdolnoœciš do rozwišzywania problemów technicznych. Powyższe predyspozycje tylko w pewnej częœci może sprawdzić procedura rekrutacyjna, w której przewiduje się dodatkowe oceny z rysunku, czy recenzję dorobku kandydata. Niemal regułš na tym kierunku jest fakt, że ostateczna i najważniejsza weryfikacja kandydatów odbywa się w trakcie pierwszego semestru.

Jak studiuje się Wzornictwo?

Każdy, kto przyjrzy się programom tego kierunku, z pewnoœciš uzna te studia za ciekawe i interesujšce. Już od pierwszego semestru studenci uczš się pracy z różnorodnymi materiałami, z użyciem nowoczesnych i tradycyjnych technik. W trakcie nauki wykorzystywane sš komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem. Częœć zajęć odbywa się w pracowniach rękodzielniczych. Każdy student musi poznać zasady ergonomii, rysunku technicznego, problemy zwišzane z dokumentacjš projektowš oraz licznymi zagadnieniami z historii designu.

Czy po Wzornictwie znajdę pracę?

Aby odpowiedzieć na to pytania należy wpierw przyjrzeć się dokładnie liœcie możliwych miejsc zatrudnienia osób, które w swoim CV podajš ten kierunek, jako swoje wykształcenie zawodowe. Można zatem wyliczyć przynajmniej kilka obszarów i branż, w których poszukuje się specjalistów w zakresie designu:
  • agencje reklamowe
  • różne gałęzie przemysłu
  • sektor IT
  • moda
  • organizacje promujšce kulturę i sztukę

Jak widać lista możliwych opcji jest doœć szeroka. Pozostaje tylko decyzja, czy szukać etatu, czy też otworzyć swojš własnš działalnoœć gospodarczš i realizować się jako tzw. freelancer, a więc osoba realizujšca zlecenia różnorodnych firm, niezwišzana na stałe z jednym pracodawcš.