Zarządzanie i marketingMarketing i Zarządzanie to nauki ekonomiczne dostarczające praktycznej wiedzy na temat efektywnego prowadzenia biznesu. W gospodarce rynkowej jednym z podstawowych warunków sukcesu w biznesie jest zorientowanie na klienta i użytkownika produktów oraz umiejętność sprawnego planowania i organizowania zadań przedsiębiorstwa.

Do realizacji ekonomicznych celów przedsiębiorstwa potrzebna jest specjalistyczna wiedza o mechanizmach rządzących zachowaniem rynku i klientów, dostosowanie strategii firmy do zmieniającego się otoczenia oraz przełożenia tej strategii na działanie przedsiębiorstwa.

Ukończenie studiów I lub II stopnia na kierunkach związanych z marketingiem i zarządzaniem jest jedynie wstępem do przyszłej kariery zawodowej. Liczą się tutaj, obok doświadczenia zawodowego, nasze umiejętności specjalistyczne (np. z zakresu zarządzania projektami) oraz znajomość najnowszych technologii, które możemy wykorzystać na gruncie biznesowym. Z pełną ofertą można zapoznać się tutaj: studia podyplomowe z zakresu reklamy i marketingu oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania.

Osoby zainteresowane związaniem swojej kariery zawodowej z praktyką biznesową, zarówno w formie pracy w przedsiębiorstwach różnej wielkości, jak i "na własny rachunek" powinny przyjrzeć się bliżej studiom na Analizie i zarządzaniu w biznesie. W szczególności kierunek przeznaczony jest dla ambitnych osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat metodyki analizowania sytuacji rynkowej, finansowej i konkurencyjnej przedsiębiorstwa, sposobów budowania efektywnych modeli biznesowych oraz kreowania wartości. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury!

Archiwistyka zajmuje się archiwami i archiwaliami, a w szczególności gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów archiwalnych. Rozwój techniki oraz informatyzacja życia pociągnęła za sobą konieczność kształtowania u archiwistów umiejętności wykorzystania programów i systemów komputerowych w ich codziennej pracy, a także postawiła przed nimi problem archiwizowania dokumentacji elektronicznej. Student zdobywa wiedzę z historii, prawa i administracji, informacji naukowej i informatyki, zarządzania. Dlaczego warto wybrać te studia?

Dynamiczny rozwój sektora publicznego i społecznego stwarza pilną potrzebę przygotowania ścieżki kształcenia specjalistów, którzy będą potrafili sprostać wyzwaniom, jakie stawia zarządzanie organizacjami non profit, których otoczenie i reguły funkcjonowania zmieniają się znacznie częściej, niż w sektorze prywatnym. Studia przygotowują absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych w różnego rodzaju placówkach i firmach, gdzie potrzebni są specjaliści w zakresie nawiązywania współpracy z różnymi podmiotami gospodarczymi. Chcesz wiedzieć więcej?

Studia na kierunku Marketing
Istnieje bardzo dużo definicji Marketingu. Po raz pierwszy termin ten pojawił się w Stanach Zjednoczonych i oznaczał sposób działania i zarządzania w firmie. Jedno z najstarszych określeń marketingu zinterpretował Philip Kotler, który zapytany czym jest marketing odpowiedział: "jest to nauka i sztuka badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego. Określa, które segmenty rynku, przedsiębiorstwo może najlepiej zaspokoić oraz projektuje i promuje produkty i usługi."

Myślałeś nad podjęciem studiów z zakresu zarządzania lub ekonomii? Obawiasz się jednak, że nie są one wystarczająco dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy i powszechnej informatyzacji środowiska biznesowego? W takim razie kierunek Przedsiębiorczość w Internecie jest dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem, które pozwoli Tobie na zdobycie unikalnej i specjalistycznej wiedzy oraz cenionych przez pracodawców umiejętności. Program, który będziesz realizował w trakcie trzyletnich studiów I stopnia, jest dostosowany do wymogów pracodawców i rynku pracy.

Studia na kierunku Zarządzanie
Paradoksalnie, największą wadą tych studiów jest ich popularność. Na rynku pracy jest bowiem bardzo wielu ludzi, którzy wyspecjalizowali się w zakresie zarządzania. Problem polega na tym, że miejsc kierowniczych jest raczej ograniczona ilość. Wniosek, jaki można wyciągnąć z analizy tej sytuacji przedstawia się następująco: albo jesteś najlepszy, albo jesteś nikim (oczywiście w zawodowym sensie). Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tych studiach oraz poznać najlepsze i sprawdzone sposoby na sukces zawodowy po ich ukończeniu, zapoznaj się z tym artykułem!

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji powstał w odpowiedzi na zmiany w systemie społecznym i gospodarczym, których następstwem jest powstanie struktur społeczeństwa obywatelskiego oraz funkcjonowanie gospodarki według zasad rynkowych. Zatem jeżeli jesteś dobry z przedmiotów ścisłych, przejawiasz zainteresowania techniką, a w przyszłości chciałbyś zostać dyrektorem, prezesem, czy menedżerem, to zamiast studiować nauki ekonomiczne, menedżerskie, czy nauki techniczne, możesz połączyć to w kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. Zainteresowany?

Na kierunku Zarządzanie informacją słuchacze będą poznawać zasady efektywnego wykorzystywania szerokiej gamy narzędzi IT w zarządzaniu oraz uzyskają umiejętności biegłego posługiwania się nowoczesnymi systemami informatycznymi, stosowanymi we współczesnych przedsiębiorstach. W toku nauki studenci posiądą wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii oraz informatyki. Nacisk kładziony jest na wykształcenie umiejętności obejmujących organizację przedsiębiorstwa, zarządzania projektami oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania organizacji.

Kierunek studiów Zarządzanie publiczne powstał z myślą o przygotowaniu specjalistów dla potrzeb organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit. Zadanie jakie przyświeca Zarządzaniu publicznemu to dostarczenie wiedzy w dziedzinie funkcjonowania organizacji szeroko rozumianego sektora publicznego. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia jest uwzględnienie specyfiki funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji non-profit. Jeśli w przyszłości chciałbyś rozpocząć studia na tym kierunku, zapraszamy do dalszej lektury!

Studia mają dostarczyć wiedzy na temat podstawowych problemów biologicznych i chemicznych warunkujących aktualny stan środowiska oraz umiejętności podejmowania decyzji, wspartych technikami modelowania i symulacji procesów biznesowych, posługiwania się zaawansowanymi technikami komputerowymi w procesach zarządzania rozwojem zrównoważonym i zdolnościami oceny wpływu przedsięwzięć ekonomicznych na środowisko. Interdyscyplinarny charakter studiów sprawia, że kierunek Zarządzanie środowiskiem jest niezwykle atrakcyjny. Dlaczego? Zapraszamy do lektury!

Studia na kierunku Zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem obejmują dyscypliny filozoficzne, elementy nauki o zarządzaniu oraz wybrane dziedziny informatyki. Przedmioty znajdujące się programie tego kierunku studiów pozwalają na zrozumienie własności wiedzy oraz informacji, zarówno w aspekcie komunikacyjnym, jak i technicznym. Studenci nauczą się zasad obiegu informacji, sposobów jej pozyskiwania, gromadzenia, selekcjonowania i wykorzystywania dla realizacji celów różnego typu organizacji. Jesteś zainteresowani tym kierunku studiów? Zapraszamy do lektury!

Zarządzanie zasobami ludzkimi określa strategiczną, a także spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji jakim są ludzie. Jako kierunek studiów przygotowuje do współpracy z innymi, a także pracy dla ludzi. Jeżeli zatem posiadasz umiejętności społeczne to zastanów się nad kierunkiem studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi. Na studia Zarządzanie zasobami ludzkimi powinny pójść osoby, które odczuwają potrzebę łamania stereotypów, są empatyczne, aktywne, chcą się uczyć i uczyć innych, a także chętnie uczestniczą w życiu społecznym.