Zarządzanie i marketing

Marketing i Zarządzanie to nauki ekonomiczne dostarczające praktycznej wiedzy na temat efektywnego prowadzenia biznesu.

W gospodarce rynkowej jednym z podstawowych warunków sukcesu w biznesie jest zorientowanie na klienta i użytkownika produktów oraz umiejętność sprawnego planowania i organizowania zadań przedsiębiorstwa.

Do realizacji ekonomicznych celów przedsiębiorstwa potrzebna jest specjalistyczna wiedza o mechanizmach rządzących zachowaniem rynku i klientów, dostosowanie strategii firmy do zmieniającego się otoczenia oraz przełożenia tej strategii na działanie przedsiębiorstwa.

Chcesz podyskutować na temat studiów na kierunkach z zakresu Zarządzania i marketingu? Masz pytania lub wątpliwości związane z tymi dziedzinami wiedzy? Zapraszamy na nasze forum dyskusyjne, na którym znajdziesz wiele użytecznych informacji!

zarządzanie i marketing forumUkończenie studiów I lub II stopnia na kierunkach związanych z marketingiem i zarządzaniem jest jedynie wstępem do przyszłej kariery zawodowej. Liczą się tutaj, obok doświadczenia zawodowego, nasze umiejętności specjalistyczne (np. z zakresu zarządzania projektami) oraz znajomość najnowszych technologii, które możemy wykorzystać na gruncie biznesowym. Z pełną ofertą można zapoznać się tutaj: studia podyplomowe z zakresu reklamy i marketingu oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania.

Studia na kierunku Analiza i zarządzanie w biznesie

Kierunek Analiza i zarządzanie w biznesie został stworzony z myślą po tych, którzy w przyszłości planują zostać liderami biznesu. Zatem osoby zainteresowane związaniem swojej kariery zawodowej z praktyką biznesową, zarówno w formie pracy w przedsiębiorstwach różnej wielkości, jak i "na własny rachunek" powinny przyjrzeć się bliżej studiom na Analizie i zarządzaniu w biznesie. W szczególności kierunek przeznaczony jest dla ambitnych osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat metodyki analizowania sytuacji rynkowej, finansowej i konkurencyjnej przedsiębiorstwa, sposobów budowania efektywnych modeli biznesowych oraz kreowania wartości. Studia na Analizie i zarządzaniu w biznesie oferują połączenie wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych za pomocą nowoczesnych narzędzi ilościowych i jakościowych. Zajęcia na kierunku odbywają się przy wykorzystaniu nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym również symulacji komputerowych oraz konwersatoriów prowadzonych nie tylko przez wykładowców ale często i praktyków gospodarczych. Kierunek Analiza i zarządzanie w biznesie może stanowić ponadto podstawę do podjęcia studiów magisterskich (II stopnia) na specjalnościach w obszarach zarządzania i finansów, których ukończenie stanowi warunek do objęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Analiza i zarządzanie w biznesie

Studia na kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Archiwistyka zajmuje się archiwami i archiwaliami,  a w szczególności gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem  i udostępnianiem materiałów archiwalnych. Rozwój techniki oraz informatyzacja życia pociągneła za sobą konieczność kształtowania u archiwistów umiejętności wykorzystania programów i systemów komputerowych w  ich codziennej pracy, a także postawiła przed nimi problem archiwizowania dokumentacji elektronicznej.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Studia na kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

Jeśli chcesz połączyć swoja karierę zawodową z niezwykle ważną misją społeczną, jeśli oprócz zarabiania pieniędzy chcesz zrobić coś ważnego. Jeśli jesteś osobą, która nie boi się wyzwań i sprawy innych ludzi nie są ci obojętne, chcesz pracować w jednostce, która łączy w sobie elementy biznesu ze służbą dla społeczeństwa - to właśnie jest kierunek dla Ciebie.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

Studia na kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne

Dynamiczny rozwój sektora publicznego i społecznego stwarza pilną potrzebę przygotowania ścieżki kształcenia specjalistów, którzy będą potrafili sprostać wyzwaniom, jakie stawia zarządzanie organizacjami non profit, których otoczenie i reguły funkcjonowania zmieniają się znacznie częściej, niż w sektorze prywatnym.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne

Studia na kierunku Marketing

Studia na kierunku Marketing
Istnieje bardzo dużo definicji Marketingu. Po raz pierwszy termin ten pojawił się w Stanach Zjednoczonych i oznaczał sposób działania i zarządzania w firmie. Jedno z najstarszych określeń marketingu zinterpretował Philip Kotler, który zapytany czym jest marketing odpowiedział: "jest to nauka i sztuka badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego. Określa, które segmenty rynku, przedsiębiorstwo może najlepiej zaspokoić oraz projektuje i promuje produkty i usługi." To jest tradycyjna interpretacja utożsamiająca marketing jako czynności wspierające sprzedaż wyrobów i usług, wykonywane różnymi metodami, technikami oddziaływania na nabywcę. Interpretacja współczesna przyjmuję tezę, że główną zasadą postępowania marketingowego jest dążenie do usatysfakcjonowania partnera wymiany. Obecnie zatem marketing oznacza przyjęcie orientacji na odbiorcę w miejsce orientacji na produkt i w działaniach marketingowych skupiamy się nie tylko na potrzebach, co na źródłach satysfakcji klienta. Kierunek studiów Marketing ma na celu przygotowanie specjalistów w zakresie prowadzenia działalności marketingowej, w szczególności działań ze sfery badań rynku, komunikacji rynkowej, budowania relacji z klientami, sprzedaży, PR, budowania wizerunku, zarządzania marką, wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Marketing

Studia na kierunku Przedsiębiorczość w internecie

Myślałeś nad podjęciem studiów z zakresu zarządzania lub ekonomii? Obawiasz się jednak, że nie są one wystarczająco dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy i powszechnej informatyzacji środowiska biznesowego? W takim razie kierunek Przedsiębiorczość w Internecie jest dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem, które pozwoli Tobie na zdobycie unikalnej i specjalistycznej wiedzy oraz cenionych przez pracodawców umiejętności. 

Czytaj więcej: Studia na kierunku Przedsiębiorczość w internecie

Studia na kierunku Zarządzanie

Studia na kierunku Zarządzanie
Zarządzanie jest działaniem kierowniczym. Obejmuje planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Jest to zastosowanie środków w celu osiągnięcia wyznaczanego efektu.  Współczesna epoka niesie wiele nowych wyzwań. Coraz bardziej zło­żone formy prowadzenia działalności w różnych sferach życia społecz­no-gospodarczego rodzą zapotrzebowanie na szeroką wiedzę z zakresu zarządzania. Kierunek studiów Zarządzanie obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii, bankowości, finansów, marketingu i prawa gospodarczego. U kandydata ważna jest samodzielność i chęć rozwoju zawodowego. Żeby w przyszłości motywować innych trzeba samemu posiąść zdolność twórczego podchodzenia do realizowanych zadań. Wymogi kształcenia na Zarządzaniu wynikają z potrzeb rozwoju naszego kraju, z sytuacji na polskim i europejskim rynku pracy, z członkostwa w Unii Europejskiej i z procesów transformacji do globalnego społeczeń­stwa informacyjnego.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Zarządzanie

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji powstał w odpowiedzi na zmiany w systemie społecznym i gospodarczym, których następstwem jest powstanie struktur społeczeństwa obywatelskiego oraz funkcjonowanie gospodarki według zasad rynkowych. Zmiany te wymagały nowej kategorii pracowników zdolnych podejmować zadania jakie wynikają z przeobrażeń w gospodarce, szczególnie w przemyśle i rolnictwie związanych głównie z racjonalizacją kosztów i technik produkcji. Powstanie małych i średnich firm, restrukturyzacja przemysłu, prywatyzacja przedsiębiorstw, itd. zmusza inżyniera do pełnienia podwójnej roli, jako twórcy techniki i menedżera. Rozszerzył się więc zakres zadań jakie stawiane są inżynierom. W szczególności oczekuje się od nich oprócz wiedzy specjalistycznej w określonej dziedzinie techniki, również umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania, rachunkowości, finansów, prawa, ekologii, logistyki. Zarządzanie i inżynieria produkcji to interdyscyplinarny kierunek studiów, który umożliwia kształcenie takich specjalistów, potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Zatem jeżeli jesteś dobry z przedmiotów ścisłych, przejawiasz zainteresowania techniką, a w przyszłości chciałbyś zostać dyrektorem, prezesem, czy menedżerem, to zamiast studiować nauki  ekonomiczno, menedżerskie, czy  nauki techniczne, możesz połączyć to w kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia na kierunku Zarządzanie informacją

Na kierunku Zarządzanie informacją słuchacze będą poznawać zasady efektywnego wykorzystywania szerokiej gamy narzędzi IT w zarządzaniu oraz uzyskają umiejętności biegłego posługiwania się nowoczesnymi systemami informatycznymi, stosowanymi we współczesnym przedsiębiorstwie.
W toku nauki studenci posiądą wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii i informatyki. Duży nacisk kładziony jest na wykształcenie umiejętności dotyczących sprawnej organizacji przedsiębiorstwa, kompetentnego zarządzania projektami oraz rozwiązywania różnorodnych problemów dotyczących funkcjonowania organizacji.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Zarządzanie informacją

Studia na kierunku Zarządzanie kulturą i mediami

Studia z zakresu Zarządzania kulturą i mediami dostarczają wiedzy zarówno teoretycznej z zakresu podstawowych obszarów kultury: literatury, filmu, muzyki, teatru, historii sztuki, antropologii oraz mediów, jak i praktycznej dotyczącej zarządzania i organizacji kultury w Polsce, marketingu, ekonomiki i finansowania kultury i mediów. Istotnym aspektem przygotowania zawodowego jest również ukształtowanie kompetencji niezbędnych do posługiwania się najnowszymi narzędziami medialnymi oraz innowacyjnymi formami przedsiębiorczości w kulturze.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Zarządzanie kulturą i mediami

Studia na kierunku Zarządzanie publiczne

Kierunek studiów Zarządzanie publiczne powstał z myślą o przygotowaniu specjalistów dla potrzeb organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit. Zadanie jakie przyświeca Zarządzaniu publicznemu to dostarczenie wiedzy w dziedzinie funkcjonowania organizacji szeroko rozumianego sektora publicznego. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia jest uwzględnienie specyfiki funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji non-profit. Kształcenie na Zarządzaniu publicznym ma pokazać studentowi, że funkcjonowania administracji publicznej można stale usprawniać poprzez zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania w sferze instytucjonalnej, ukierunkowanych na podnoszenie konkurencyjności jednostek terytorialnych i kreowanie warunków do zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego. Profil programowy na Zarządzaniu publicznym pozwala studentowi posiąść wiedzę z praktycznie każdego obszaru zarządzania publicznego. Ważnym przesłaniem programu na kierunku jest fakt, że ma on nie kształcić ekonomistów lecz specjalistów od zarządzania dowolnym obszarem sektora publicznego, społecznego i non-profit. Zarządzanie publiczne to kierunek wzorowany na najlepszych modelach programów uczelni zagranicznych, dzięki temu spełnia on standardy międzynarodowe kształcenia w zakresie Zarządzania Publicznego i jest całościowym ujęciem problematyki zarządzania publicznego. Kierunek charakteryzuje praktyczne podejście do tematu, gdyż zajęcia prowadzą praktycy zarządzania publicznego, wykładowcy zagraniczni, dydaktycy posiadający wiele doświadczeń praktycznych wynikających ze współpracy z organizacjami sektora publicznego (eksperci ministerialni, kierownicy projektów finansowanych z UE, konsultanci z zakresu zarządzania strategicznego). Jeżeli jesteś zatem zainteresowany nabyciem wiedzy w zakresie sposobów funkcjonowania organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit, chcesz mieć ponadto umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w organizacjach sektora publicznego oraz wiążesz swoją przyszłość z zarządzaniem publicznym, to kierunek ten na pewno spełni Twoje oczekiwania. Ważnym elementem przy wyborze tego kierunku jest też Twoja osobowość, cechami które powinny Cię charakteryzować w przyszłej pracy są wrażliwość na problemy społeczne, odpowiedzialność oraz rzetelne podejście do wykonywanych obowiązków.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Zarządzanie publiczne

Studia na kierunku Zarządzanie środowiskiem

Studia mają dostarczyć wiedzy na temat podstawowych problemów biologicznych i chemicznych warunkujących aktualny stan środowiska oraz umiejętności podejmowania decyzji, wspartych technikami modelowania i symulacji procesów biznesowych, posługiwania się zaawansowanymi technikami komputerowymi w procesach zarządzania rozwojem zrównoważonym i zdolnościami oceny wpływu przedsięwzięć ekonomicznych na środowisko.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Zarządzanie środowiskiem

Studia na kierunku Zarządzanie w politykach publicznych

Studia na kierunku zarządzanie w politykach publicznych mają na celu wykształcenie wykwalifikowanej kadry, która będzie umiała planować, realizować oraz ocenić skuteczność podejmowanych działań we wszystkich sferach życia publicznego. Od kandydatów na studia oczekuje się wiedzy z zakresu nauk społecznych, głównie socjologii oraz podstawowej znajomości polityki. Zapatrywania polityczne osoby ubiegającej się o indeks nie mają żadnego znaczenia podczas procesu rekrutacji. Studenci zarządzania w politykach publicznych będą bowiem oceniać i sprawdzać, czy działania podejmowane przez polityków są zgodne ze społecznymi oczekiwaniami, czy też nie cieszą się poparciem. Wstęp na zarządzanie w politykach publicznych odbywa się na zasadzie konkursu świadectw. Pod uwagę brane są oceny z przedmiotów humanistycznych zdawanych na maturze. Zarządzanie w politykach publicznych to studia pierwszego stopnia. Edukacja kończy się zdobyciem stopnia licencjata. Możliwe jest kontynuowanie nauki na przykład na wydziale nauk społecznych dowolnej uczelni w kraju.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Zarządzanie w politykach publicznych

Studia na kierunku Zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem

Studia na kierunku Zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem obejmują dyscypliny filozoficzne, elementy nauki o zarządzaniu oraz wybrane dziedziny informatyki. Przedmioty znajdujące się programie tego kierunku studiów pozwalają na zrozumienie własności wiedzy oraz informacji, zarówno w aspekcie komunikacyjnym, jak i technicznym. Studenci nauczą się zasad obiegu informacji, sposobów jej pozyskiwania, gromadzenia, selekcjonowania i wykorzystywania dla realizacji celów różnego typu organizacji.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Zarządzanie wiedzą i infobrokeringiem

Studia na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi

Termin Zarządzanie zasobami ludzkimi określa strategiczną i jednorodną a także spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji jakim są ludzie. Jako kierunek studiów przygotowuje do współpracy z innymi ludźmi, a także pracy dla ludzi. Jeżeli zatem posiadasz umiejętności społeczne to zastanów się nad kierunkiem studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi. Pamiętaj, że ze względu na specyficzny charakter funkcji personalnej organizacji, na studia Zarządzanie zasobami ludzkimi powinny pójść osoby, które odczuwają potrzebę łamania stereotypów, są empatyczne, aktywne, chcą się uczyć i uczyć innych, a także chętnie uczestniczą w życiu społecznym. Podstawową funkcją jaką mają spełniać studia na Zarządzaniu zasobami ludzkimi jest przekazanie studentom wiedzy a także umiejętności oraz postaw niezbędnych w pracy w charakterze specjalisty w tym zakresie. Rozwinięciu kompetencji interpersonalnych i wykształceniu umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi sprzyja interesująca oferta treści programowych i różnorodnych form kształcenia.

Czytaj więcej: Studia na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia z zakresu zarządzania i marketingu prowadzą:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
www.sggw.pl
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
www.pk.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
www.uw.edu.pl
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
www.lazarski.pl
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
www.pw.edu.pl
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
www.ue.poznan.pl
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
www.uj.edu.pl
pl. Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
www.put.poznan.pl
ul. Norwida 25/27
50-375 Wrocław
www.up.wroc.pl
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
www.kozminski.edu.pl
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
portal.prz.edu.pl
Große Scharrnstraße 59
15-230 Frankfurt (Oder)
www.europa-uni.de/pl
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
www.uz.zgora.pl
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
www.tu.kielce.pl
ul. Dolna Brama 8
80-821 Gdańsk
www.wsb.pl/gdansk
al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
www.wsb.pl/poznan
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń
www.wsb.pl/torun
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
www.wsb.pl/wroclaw
ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
www.wsl.com.pl
ul. Wydmy 3
80-656 Gdańsk
www.gsw.gda.pl
ul. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
www.uwm.edu.pl
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
www.lodz.san.edu.pl
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
www.wsb.edu.pl
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
www.p.lodz.pl
ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź
www.uni.lodz.pl
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki
www.filia.uni.lodz.pl
ul. Akademicka 2a
44-100 Gliwice
www.polsl.pl
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
www.kaweczynska.pl
ul. Rzemieślnicza 5
81-855 Sopot
www.ssw.sopot.pl