Kierunek studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim realizowany na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Studia na kierunku Architektura krajobrazu wyróżnia przede wszystkim szerokie włączenie w program nauczania wiedzy z zakresu nauk biologicznych, rolniczych, technicznych oraz sztuk pięknych. Program kształcenia obejmuje rozbudowany blok przedmiotów projektowych oraz przedmiotów modułowych o charakterze artystycznym. Ofertę dydaktyczną wzbogaca możliwość kontynuacji nauki w wybranej przez studenta uczelni zagranicznej, w ramach programu ERASMUS. Niezależnie od tego na kierunku przygotowano ofertę bloku zajęć w języku angielskim dla studentów zagranicznych.


Piękno otwartej przestrzeni było przedmiotem zainteresowania człowieka od niepamiętnych czasów. Systematyczna refleksja nad planowaniem, ładem i porządkiem przestrzeni publicznej jest niezbędna do tego, by w sposób racjonalny, pragmatyczny i sensowny planować różne obszary miejskie, takie jak parki, skwery, place, czy przestrzeń przemysłową. Architektura krajobrazu to studia dla ludzi obdarzonych kreatywnością, dyscypliną myślenia, talentem plastycznym i otwartym umysłem. Aby dowiedzieć się nieco więcej o tym kierunku, zapraszamy do dalszej lektury!


Matura i egzaminy

Bardzo wiele zależy od tego, jaką uczelnię wybierzesz. Niektóre szkoły wyższe prowadzą rekrutację w oparciu o dość złożone procedury. Nie wystarczy dobre świadectwo maturalne, trzeba osiągnąć wysokie noty na egzaminach z matematyki, biologii, czy fizyki. Dodatkowo należy jeszcze zdać egzamin z rysunku, ze szczególnym uwzględnieniem problemów perspektywy. Inne uczelnie nie tworzą tak wysokich wymagań i wystarczy jedynie pozytywny wynik egzaminu maturalnego.

Studia i nauka na Architekturze krajobrazu

Już od pierwszego semestru rozpoczyna się nauka licznych przedmiotów, które obowiązują wszystkich studentów Architektury krajobrazu. Liczba przedmiotów na tym kierunku jest znaczna, oczywiście uzależniona jest od tego, w jaki sposób zaprojektowany został program studiów. Przedmioty dzielą się na kilka grup, można tu wyróżnić:
  • przedmioty kształcenia ogólnego
  • przedmioty kierunkowe
  • przedmioty do wyboru

Codzienność studenta Architektury krajobrazu

Nauka obejmuje uczestnictwo w wykładach, ćwiczeniach, seminariach, laboratoriach i innych zajęciach, które umożliwiają uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie projektowania i realizacji różnego rodzaju zawodowych zadań. Nauka na tym kierunku nie należy do łatwych, ponieważ student musi opanować wiele dziedzin. Jest to niezbędne, by w przyszłości móc efektywnie współpracować z przedstawicielami różnych innych zawodów, którzy odpowiedzialni są za kształtowanie przestrzeni.

Wyzwania zawodowe architekta krajobrazu

Znalezienie zatrudnienia w tym zawodzie może okazać się dość dużym wyzwaniem. Warto zdawać sobie sprawę, że twórcy wszystkich większych inwestycji przestrzennych to zwykle ludzie oszczędni. Skoro więc zmuszeni są zatrudnić architektów, konstruktorów i innych inżynierów, po co na liście płac umieszczać jeszcze architekta przestrzeni? Na szczęście zawód ten zyskuje coraz większą popularność, dzięki temu coraz więcej ludzi rozumie, że należy dbać nie tylko o piękno i ład pojedynczych budowli, ale także o ich wzajemną spójność i harmonię z otoczeniem.
« WWW »
« WWW »
« WWW »
« WWW »