Specjalność daje przede wszystkim wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw z branży rolno-żywnościowej, gwarantowaniu jakości artykułów żywnościowych oraz o produkcji i obrocie towarowym na zorganizowanych rynkach rolnych, m.in. giełdach i rynkach hurtowych.
Celem studiów jest przygotowanie przyszłych przedsiębiorców i pracodawców do działalności w sektorze rolno-żywnościowym poprzez wyrobienie umiejętności krytycznej analizy zjawisk w zakresie ekonomii, polityki rolnej i funkcjonowania agrobiznesu oraz wyrobienie umiejętności konkurowania na rynkach surowców i produktów żywnościowych.

Najczęściej wykładane przedmioty:
agrobiznes w gospodarce narodowej, analiza ekonomiczna, ekonomia, ekonometria, ekonomika i organizacja usług w agrobiznesie, finanse publiczne i rynki finansowe, geografia ekonomiczna, gospodarowanie kapitałem ludzkim, marketing, matematyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, podstawy produkcji i techniki rolniczej, podstawy przetwórstwa rolno – spożywczego, polityka gospodarcza, polityka rolno – żywnościowa, prawo rolne i żywnościowe, psychologia organizacji i zarządzania, rachunkowość, rynek kapitałowy i finansowy, zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, zarządzanie jakością,

Po studiach:
Perspektywy zawodowe:
- prowadzenie własnej firmy,
- praca w instytucjach administracji krajowej i unijnej obsługujących gospodarkę żywnościową,
- praca na stanowiskach zarządczych w przedsiębiorstwach gospodarki żywnościowej,
- praca w agencjach płatniczych i nieruchomości rolnych oraz w sektorze bankowym obsługującym gospodarkę żywnościową (głównie banki spółdzielcze), a także
w instytucjach ubezpieczeniowych,
- consulting w agrobiznesie,