Studiowanie chemii to wielka przygoda, ale i wyzwanie dla każdego kto chce zrozumieć jak zbudowany jest świat na poziomie cząsteczkowym i atomowym. Wyjaśnienie budowy materii pozwala zrozumieć wynikające z niej właściwości, możliwe interakcje i konsekwencje ewentualnych przemian, czyli reakcji chemicznych. Chemia jako dziedzina nauki zaliczana jest do nauk podstawowych, których rozwój wytycza nieustanny postęp technologiczny współczesnej cywilizacji. Studia na Wydziale Chemii UŁ umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy z tego zakresu.


Dlaczego akurat w Łodzi?

 Jeśli studiować Chemię, to tylko na Wydziale Chemii UŁ!Wydział oferuje studia stacjonarne na czterech kierunkach: Chemia, Analityka Chemiczna, Chemia Kosmetyczna i Nauczanie Chemii. Kadrę Wydziału stanowią znakomici specjaliści, w tym wybitni profesorowie, doktorzy habilitowani, adiunkci i wykładowcy. Pracownicy i studenci Wydziału Chemii UŁ są laureatami wielu prestiżowych nagród, a ich osiągnięcia naukowe publikowane są w renomowanych czasopismach o zasięgu światowym. Uzyskiwane wyniki, a przede wszystkim ich jakość zapewniają tym samym Wydziałowi czołową pozycję wśród podobnych jednostek w kraju. Wydział może poszczycić się kategorią „A” uzyskaną podczas ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych, co oznacza „poziom bardzo dobry” w kontekście jakości uprawianej nauki ale również kształcenia studentów. Posiada również akredytacje European Chemistry Thematic Network, UKA – Eurobachelor Label i Euromaster Label, a także akredytacje Uniwersyteckiej oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej.Nowoczesne laboratoria

Wydział Chemii UŁ dysponuje nowoczesnym i bardzo dobrze wyposażonym zapleczem, na które składają się sale wykładowe i seminaryjne oraz laboratoria, które w przypadku kierunku eksperymentalnego stanowią nieodłączny i zarazem najistotniejszy element wpływający na jakość i komfort kształcenia. Studenci Wydziału zdobywają wiedzę nie tylko w dziedzinie chemii, ale również w dziedzinach pokrewnych, takich jak matematyka, fizyka, biologia, a także informatyka. Wpływa to na lepsze zrozumienie zachodzących procesów, ale również uświadamia studiującym, że współczesna chemia to nauka interdyscyplinarna, bez której nowoczesna gospodarka nie może dobrze funkcjonować. Wydział prowadzi szeroką współpracę naukową i dydaktyczną z wieloma renomowanymi uczelniami zarówno w kraju jak i za granicą. Posiada również uprawnienia do nadawania tytułów i stopni naukowych, w tym licencjata, magistra, doktora, a także doktora habilitowanego oraz profesora nauk chemicznych. Na Wydziale prowadzone są badania, które finansowane są w ramach krajowych i unijnych grantów naukowych.

Jaki kierunki i specjalności oferuje Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego?

Obecnie, w znacznie większym stopniu niż dawniej, chemia stanowi nieodłączny element życia codziennego. Jej implikacje obejmują praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu, włączając przemysł spożywczy, rolnictwo, przemysł samochodowy, budownictwo, medycynę, czy przemysł farmaceutyczny. Współczesna chemia to również różnego rodzaju laboratoria naukowo-badawcze i rozwojowe, w tym między innymi ochrony środowiska, analityczne, kryminalistyczne, kontroli jakości i kliniczne. Absolwenci Wydziału Chemii posiadają kompletną wiedzę i umiejętności, które umożliwiają podjęcie pracy w tego rodzaju instytucjach. Uniwersytet Łódzki jest obecnie jednym z największych polskich uniwersytetów, co wiąże się również z centralnym położeniem Łodzi na mapie Polski i jej doskonałym skomunikowaniem z innymi miastami. Wszystkie wymienione tutaj argumenty świadczą o tym, że warto studiować chemię, a w szczególności robić to na Wydziale Chemii UŁ.Wszystkie oferowane kierunki wychodzą na przeciw współczesnym trendom w nauce, związanym z rozwojem gospodarczym i cywilizacyjnym.


Kierunek Chemia

Specjalność Chemia w nauce i gospodarce jest główną specjalnością kierunku Chemia na Wydziale Chemii UŁ i obejmuje trzyletnie stacjonarne oraz zaoczne studia licencjackie, jak również dwuletnie studia magisterskie. Studia na tej specjalności przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu zarówno chemii teoretycznej jak i eksperymentalnej. Przekazywana podczas studiów wiedza dotyczy najnowszych, współczesnych osiągnięć podstawowych działów chemii, w tym chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej i fizycznej. Studenci w toku kształcenia poznają również nowoczesne i klasyczne metody analizy chemicznej oraz syntezy, zarówno organicznej jak i nieorganicznej. Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów to druga specjalność kierunku Chemia. Oprócz wiedzy ogólnej z zakresu chemii studia na tej specjalności stwarzają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu chemii nowoczesnych materiałów, opartą na podstawach nauk przyrodniczych. Podczas trzyletniego (licencjat) cyklu kształcenia studenci zapoznają się również z zasadami funkcjonowania, będącej na wyposażeniu Wydziału, najnowszej aparatury badawczej, w tym skaningowych mikroskopów elektronowych stosowanych w badaniach nanomateriałów.


Kierunek Analityka Chemiczna

Analityka Chemiczna jest kierunkiem stosunkowo niedawno utworzonym na Wydziale Chemii UŁ, jednak od samego początku cieszącym się bardzo dużym zainteresowaniem. Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu współczesnej chemii, głownie jednak chemii analitycznej. Na pierwszym (3 lata) jak i drugim (2 lata) stopniu studiów studenci mają możliwość szczegółowego zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami z zakresu współczesnej analizy. Wydział dysponuje najnowocześniejszą i obecną we wszystkich współczesnych laboratoriach aparaturą, w tym chromatografami cieczowymi, gazowymi i aparatami do elektroforezy. Dzięki wiedzy zdobytej podczas studiów na kierunku Analityka Chemiczna, a także doświadczeniu w pracy laboratoryjnej Absolwent jest dobrze przygotowany do pracy zarówno w laboratoriach badawczych jak i analitycznych, przemysłowych, ochrony środowiska, kryminalistycznych, farmaceutycznych, sanitarno-epidemiologicznych, rolniczych czy Państwowej Inspekcji Handlowej.


Kierunek Chemia Kosmetyczna

Kierunek Chemia kosmetyczna oferuje studentom trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie. Tematyka prowadzonych w ramach studiów zajęć dotyczy szeroko pojętego zakresu chemii, w tym chemii kosmetyków i chemii leków, jak i podstaw z dziedziny nauk ścisłych (matematyka, fizyka), przyrodniczych (biologia) i humanistycznych (logika z metodologią nauk). Prowadzone eksperymenty obejmują syntezę i analizę związków chemicznych oraz recepturowanie kosmetyków. Absolwent tego kierunku jest dobrze przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych i przedsiębiorstwach związanych z przemysłem chemicznym, kosmetycznym, spożywczym i farmakologicznym.


Kierunek Nauczanie chemii

Od roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Chemii został uruchomiony nowy kierunek studiów - Nauczanie Chemii (II stopień). Są to studia o profilu zbliżonym do studiów drugiego stopnia na kierunku Chemia, ale poszerzone o przedmioty z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki chemii oraz praktyki opiekuńczo-wychowawcze i praktyki zawodowe pedagogiczne. W ramach kierunku Nauczanie chemii studenci zostają gruntownie przygotowani do rozwiązywania złożonych zagadnień z zakresu psychologii i pedagogiki. Zdobyta wiedza teoretyczna, jest wykorzysta już na etapie praktyk opiekuńczo-wychowawczych. Absolwenci kierunku będą posiadali wiedzę związaną z zagadnieniami metodyki nauczania chemii w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej, zdobędą również podstawowe informacje na temat prawnych aspektów związanych z funkcjonowaniem szkoły i pracą nauczyciela w Polsce.


Więcej na temat Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódźkiego znajdziesz tutaj.

Komentarze obsługiwane przez CComment