Inżynieria danych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii to innowacyjny kierunek studiów w Polsce, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów posiadających wiedzę i zaawansowane umiejętności w zakresie analitycznego podejścia do formułowania i rozwiązywania problemów technicznych, ekonomicznych i społecznych. Unikalny program nauczania łączy wiedzę z zakresu metod matematycznych i technologii informacyjnych z ich praktycznym wykorzystaniem w różnych dziedzinach życia.

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii umożliwia studentom nawiązanie kontaktów z innymi ośrodkami w kraju (w ramach programu MOST) oraz za granicą (w ramach programu ERASMUS), ale także umożliwia organizację praktyk zawodowych i staży w wielu znanych lubuskich firmach branży IT. Wybierając ten Wydział, zyskujesz możliwość studiowania na jednym z najlepszych ośrodków w Polsce. Wydział ma kategorię naukową A przyznaną w 2013 roku przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

SPECJALNOŚCI NA STUDIACH I STOPNIA:

MODELOWANIE I ANALIZA DANYCH
PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA SYSTEMÓW ANALITYCZNYCH

Dlaczego właśnie Inżynieria danych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii?

Podstawą rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest zdobycie wiedzy w zakresie użytkowania systemów obliczeniowych, analitycznych i informatycznych oraz przetwarzania i przechowywania informacji– mówi dr Maciej Niedziela, Koordynator zespołu opracowującego program kształcenia. Istotne jest szybkie zaimplementowanie algorytmów analitycznych i numerycznych, przeprowadzenie symulacji otrzymanych rozwiązań oraz wizualizacji i interpretacji uzyskanych wyników w formie dostosowanej do oczekiwań pracodawcy. Inżynieria danych to kierunek, który doskonale wpisuje się w "Europejską agendę cyfrową" oraz "Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia" w strategii UE "Europa 2020".

Bez wątpienia, Inżynieria danych jest kierunkiem przyszłości. We wszelkich prognozach dotyczących zawodów przyszłości w czołówce są wymieniani programiści baz danych oraz specjaliści od przetwarzania i umiejętnego wykorzystania wielkich danych. Warto też wspomnieć, że w opracowanym w roku 2014 przez CareerCast raporcie o karierach zawodowych, uwzględniającym m.in. zarobki, perspektywy zatrudnienia, środowisko pracy oraz stress w pracy, to statystyk zajął 3, a aktuariusz 4 miejsce w rankingu 200 zawodów.

Zasadność otwarcia takiego kierunku studiów potwierdzili lubuscy pracodawcy. Oto opinia jednego z nich, Cezarego Miadziołko, Prezesa Streamsoft, firmy będącej krajowym liderem branży IT:

Jednym z podstawowych wymagań stawianych obecnie przez pracodawców absolwentom szkół wyższych jest nie tylko znajomość technologii informacyjnych, systemów informatycznych, systemów baz danych, ale także umiejętność przetwarzania i analizy tych ostatnich. Moim zdaniem, ukończenie kierunku Inżynieria danych pozwoli spełnić te wymagania, ponieważ program kształcenia kładzie nacisk na umiejętność wyboru odpowiednich metod obliczeniowych i narzędzi informatycznych do rozwiązywania praktycznych problemów w różnych obszarach współczesnego życia. Firma Streamsoft od wielu lat zatrudnia absolwentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. W większości przypadków, pozyskanie studentów kierunków: Matematyka oraz Informatyka i Ekonometria okazywało się trafioną inwestycją naszej firmy. Już wkrótce rynek pracy zasilą pierwsi absolwenci Inżynierii danych i mam nadzieję, że będą oni stanowili ważną część zespołu Streamsoft.
 

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego zapewnia studentom nie tylko właściwy proces dydaktyczny, ale także nowoczesne zaplecze dydaktyczne. W organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursie na dofinansowanie w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji, Wydział otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 000 000 zł dla kierunku Inżynieria danych.

O Wydziale najlepiej mogą świadczyć jego Studenci. Przeczytaj, jakie wymierne korzyści przyniosły studia na kierunku Inżynieria danych Tomaszowi Krzosowi i Konradowi Sarkisowi – studentom II roku:

Studia na kierunku Inżynieria Danych uczą praktycznego podejścia do rozwiązania problemów wykorzystując elementy matematyki i informatyki. Jako studenci tego kierunku mieliśmy okazję wzięcia udziału w Tygodniu Modelowania Matematycznego w Kaiserslautern, gdzie mogliśmy zmierzyć się z problemami z różnych dziedzin przemysłu. Studia otworzyły nam drogę do odbywania stażu w lokalnej firmie, gdzie możemy rozwijać swoje umiejętności i lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy.
Tomasz Krzos i Konrad Sarkis studenci i II roku