Energetyka odnawialna i zarządzanie energią to nowy kierunek studiów pierwszego stopnia (prowadzony w trybie stacjonarnym), który od roku akademickiego 2018/2019 poszerzy ofertę kształcenia Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W ramach studiów oferowane będą dwie specjalności: ekonomika, polityka i zarządzanie energią oraz technologie energetyki odnawialnej. Limit przyjęć ustalony został na poziomie 60 osób.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę z zakresu:
 • podstaw energetyki w szczególności energetyki odnawialnej,
 • podstaw projektowania,
 • grafiki inżynierskiej,
 • metod numerycznych,
 • obliczeń komputerowych i programowania,
 • podstaw mechaniki i konstrukcji maszyn,
 • fizyki, chemii i matematyki,
 • podstawowych zasad i zastosowania praw termodynamiki w połączeniu z odpowiednimi metodami pomiarowymi i opisu statystycznego złożonych zależności,
 • rozwiązywania problemów związanych z energetyką, a w szczególności energetyką odnawialną, zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii, w tym odnawialnych źródeł energii wraz z systemami poligeneracji i generacji rozproszonej, technologii energetycznych i kierunków rozwoju energetyki.

Absolwent studiów drugiego stopnia będzie dodatkowo posiadać wiedzę z zakresu:
 • bezpieczeństwa energetycznego,
 • ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju energetycznego oraz racjonalnego korzystania z energii i wykorzystania surowców energetycznych,
 • zaawansowanych procesów zachodzących w trakcie eksploatacji i funkcjonowania maszyn,
 • sieci i systemów energetycznych i elektroenergetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii,
 • automatyki i sterowania systemów energetycznych,
 • prawidłowego projektowania i doboru oraz oddziaływania technologii energetycznych na środowisko naturalne.


Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe na studiach pierwszego stopnia trwają 4 tygodnie i powinny być zrealizowane do końca III roku. Praktyki zawodowe na studiach drugiego stopnia również trwają 4 tygodnie i prowadzone są w ramach pracy dyplomowej. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje Wydział, należą m.in.: LOTOS, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Innogy Polska, MetalERG, TAURON, Kermi, HERZ Armatura i Systemy Grzewcze, ERICSSON, ZEHNDER Polska, Reflex Polska, CEBUD.

Absolwent na rynku pracy

Absolwent kierunku "Energetyka odnawialna i zarządzanie energią" będzie przygotowany m.in. do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych, a także w zakładach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Zdobyta wiedza pozwoli mu rozwiązywać problemy związane z energetyką, a w szczególności energetyką odnawialną, jakie występują w zakresie odpowiedzialności jednostek samorządowych.
Wydział Energetyki i Paliw AGH