Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa to nowy kierunek studiów, który od roku akademickiego 2018/2019 zostanie włączony do oferty kształcenia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej poszerzy natomiast swoją ofertę o kierunek "Budownictwo podziemne", czyli czteroletnie studia pierwszego stopnia.

Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa

Absolwenci tego kierunku są inżynierami i projektantami procesowymi, a także projektantami i konstruktorami aparatury, posiadającymi wiedzę ogólną na poziomie inżynierskim w zakresie matematyki, chemii fizycznej, chemii ogólnej, organicznej, nieorganicznej i analitycznej, inżynierii i ochrony środowiska, a także inżynierii bioprocesowej i produktu.

Absolwenci posiadają ponadto wiedzę w zakresie kontroli procesu, w tym przemysłowych technik i urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz w zakresie konstrukcji aparatury, projektowania i doboru aparatów oraz urządzeń przemysłowych, m.in. dla przemysłu rafineryjnego, chemicznego, spożywczego, energetyki i ochrony środowiska.

W ramach studiów oferowane są dwie odrębne specjalności:
  • inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa
  • aparatura przemysłu spożywczego

Po ukończeniu kierunku inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa absolwenci potrafią posługiwać się współczesnymi narzędziami wspomagania projektowania, znają przepisy i normy bezpieczeństwa procesowego oraz standardy kontroli i zapewnienia jakości procesu i produktu, przepisy ogólne, a także normy i warunki UDT.

Czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)
Uzyskiwany tytuł: inżynier
Profil studiów: ogólnoakademicki
Tryb: stacjonarny


Budownictwo podziemne

Absolwenci kierunku budownictwo podziemne otrzymują pełne wykształcenie w zakresie nauk podstawowych i technicznych, niezbędne do podjęcia pracy w budownictwie w dziedzinie projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego oraz działalności techniczno-badawczej.

Ponadto otrzymują specjalistyczną wiedzę z pogranicza budownictwa oraz górnictwa i geologii inżynierskiej w zakresie niezbędnym do realizacji interdyscyplinarnych przedsięwzięć inżynierskich dotyczących podziemnej infrastruktury budowlanej.
Absolwenci kierunku budownictwo podziemne są przygotowani do projektowania i realizacji budowli podziemnych oraz na terenach górniczych, a także do planowania utrzymania obiektów budowlanych na terenach górniczych. Potrafią ponadto projektować kubaturowe obiekty budowlane i komunikacyjne budowle liniowe.

Absolwenci są także przygotowani do nadzoru budowlanego i inwestycyjnego, działalności techniczno-badawczej, produkcji materiałów i elementów budowlanych oraz do realizacji procesów budowlanych i systemów technologicznych.

Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)
Uzyskiwany tytuł: inżynier
Tryb: stacjonarny
http://www.studia.net/uczelnie-studia/6214-politechnika-slaska-w-gliwicach