Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od roku akademickiego 2018/2019 poszerzy swoją ofertę kształcenia w języku angielskim o jeden nowy kierunek studiów pierwszego stopnia oraz dwie specjalności: Organic Agriculture and Food Processing, Big Data Analytics oraz Civil Engineering.

Organic Agriculture and Food Processing

Organic Agriculture and Food Processing to kierunek studiów pierwzego stopnia, który przeznaczony jest dla osób zainteresowanych ekologicznymi aspektami rolnictwa i produkcji żywności. Studia mają na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów w zakresie rolnictwa ekologicznego i produkcji żywności organicznej.

Program kształcenia ma charakter interdyscyplinarny. Zajęcia prowadzone będą przez kadrę akademicką z różnych wydziałów SGGW (Rolnictwa i Biologii, Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Nauk o Żywności, Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Nauk o Zwierzętach, Nauk Ekonomicznych) oraz wykładowców z innych uczelni (również zagranicznych). W procesie kształcenia wykorzystane zostaną innowacyjne metody aktywizujące mające na celu jak najlepsze przygotowanie studentów do pracy zawodowej. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych oraz warsztatów. Warto zaznaczyć, że program studiów został opracowany we współpracy z przedstawicielami potencjalnych pracodawców.

Absolwenci kierunku „Organic Agriculture and Food Processing” będą przygotowani do pracy w poszczególnych elementach łańcucha produkcji żywności ekologicznej, przetwórstwie, handlu, systemach kontroli i certyfikacji jak również w firmach związanych z edukacją, upowszechnianiem wiedzy i usługami doradczymi w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Liczba dostępnych miejsc: od 35.

Big Data Analytics

Big Data Analytics to specjalizacja, która będzie prowadzona na studiach magisterskich, na kierunku informatyka i ekonometria. Nowa specjalność koncentruje się w głównej mierze na metodach analizy dużych zbiorów danych. W ramach tej specjalizacji studenci zapoznają się z technologiami stosowanymi do składowania, przetwarzania i analizowania dużych zbiorów danych oraz z innymi ilościowymi metodami analizy ekonomicznej, jak również z niezbędnymi w tym zakresie narzędziami informatycznymi.

Studenci nabędą praktyczne umiejętności budowania rozwiązań analitycznych na platformach typu Big Data. Zapoznają się z obliczeniami rozproszonymi oraz równoległymi. Będą w stanie stosować podstawowe narzędzia do wizualizacji dużych zbiorów danych. Specjalizacja koncentruje się na wykorzystaniu języków programowania wysokiego poziomu, a także na projektowaniu i programowaniu baz danych.

Absolwenci znajdą pracę w różnych ośrodkach zajmujących się przetwarzaniem informacji, w firmach IT, działach analiz w bankach, firmach brokerskich, funduszach inwestycyjnych, firmach telekomunikacyjnych, administracji centralnej i lokalnej, instytucjach naukowo-badawczych.

Liczba dostępnych miejsc: 18

Od semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019 na kierunku budownictwo startuje także anglojęzyczna specjalizacja Civil Engineering.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieDla Polaków studia na wszystkich tych programach są bezpłatne. Dla kandydatów z zagranicy pierwszy cykl studiów (rozpoczynający się w roku akademickim 2018/2019) także jest bezpłatny, dzięki współfinansowaniu studiów z programu POWER „Sukces z natury”.