Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki

adres:
 ul. Pasteura 5
 02-093 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 225532000


Opis

Wydział Fizyki UW

 

Najlepszy w rankingach
Wydział Fizyki UW znajduje się w grupie 200 najlepszych na świecie wydziałów w dziedzinie Physics w prestiżowym rankingu szanghajskim. W światowym rankingu przedmiotowym US News and World Report zajmujemy 113 miejsce (43 w Europie) na 400 sklasyfikowanych najlepszych na świecie uczelni w dziedzinie fizyki.. Nasz Wydział jest najlepszy w Polsce w rankingu kierunków studiów Perspektywy w fizyce i astronomii.

 

Znakomita kadra
Studiuje u nas ponad 1000 studentów oraz ok. 170 doktorantów. Wysoki poziom nauczania gwarantuje kadra naukowo-dydaktyczna - ponad 200 nauczycieli akademickich, w tym ok. 80 z tytułem profesora. Dorobek naukowy pracowników naszego wydziału, niejednokrotnie światowych autorytetów w swoich dziedzinach, przyczynia się do silnej pozycji międzynarodowej Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Fizyki UW należy do elitarnej grupy A+, najlepszych jednostek naukowych w Polsce.

 

Nowoczesna aparatura badawcza
Studenci naszego Wydziału mają do dyspozycji bardzo dobrze wyposażone pracownie naukowe. Specjalistyczne laboratoria oraz nowo powstałe pracownie wydziałowe posiadają, dzięki unijnemu wsparciu, najwyższej jakości aparaturę do badań m.in. w dziedzinie nowych materiałów i technologii, nanotechnologii, fotoniki, optyki kwantowej, nowych środków i technik medycznych, biotechnologii i bioinżynierii.

 

Współpraca z ośrodkami naukowymi z całego świata
Badania prowadzone są we współpracy z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi - należą do nich m. in. CERN w Szwajcarii, DESY i GSI w Niemczech, Oxford i Cambridge w Wielkiej Brytanii, laboratoria CNRS we Francji, Fermilab w USA, J-PARC oraz laboratorium neutrinowe Kamioka Observatory w Japonii. Dzięki tej współpracy nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w najważniejszych eksperymentach fizycznych obecnie przeprowadzanych na świecie.

 

Absolwenci poszukiwani na rynku pracy
Nasi absolwenci, po przejściu w trakcie studiów szkoły solidnego myślenia, nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Czekają na nich wyższe uczelnie w Polsce i za granicą, instytuty naukowo-badawcze, oświata, firmy high-tech, banki, firmy konsultingowe, ubezpieczeniowe, instytucje medyczne, wydawnictwa i środki masowego przekazu.

 

Kursy wyrównawcze
Nowo przyjęci studenci mogą wziąć udział w organizowanych we wrześniu Zajęciach na start, których celem jest pomoc w nadrobieniu ewentualnych zaległości z fizyki i matematyki.

Studia I st.

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2017/18

Fizyka
Studia skonstruowane są w nowoczesny sposób, mający na celu zapewnienie absolwentom solidnych podstaw w zakresie fizyki ogólnej z wprowadzeniem do współczesnej fizyki teoretycznej i doświadczalnej, a także w zakresie matematyki wyższej i technologii informatycznych przy jednoczesnym umożliwieniu, głównie poprzez elastyczność proponowanego programu studiowania i bogatą ofertę przedmiotów do wyboru, zindywidualizowania ścieżki kształcenia zgodnie z zainteresowaniami studentów.
Osoby, które chciałyby w przyszłości pracować w zawodzie nauczyciela, mogą na kierunku Fizyka wybrać specjalność nauczycielską.

 

Astronomia
Studiując na tym kierunku studenci zdobywają gruntowną wiedzę w zakresie podstaw astronomii ogólnej i astrofizyki obserwacyjnej, fizyki, matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych przez nie stosowanych. Absolwenci kierunku Astronomia mają wpojony nawyk ustawicznego samokształcenia i posiadają umiejętność twórczego myślenia, co ma ogromne znaczenie na rynku pracy.

 

Studia indywidualne (fizyka, astronomia)
Studia indywidualne przeznaczone są dla osób o wybitnych uzdolnieniach w zakresie nauk ścisłych. Każdy ze studentów pozostaje pod opieką profesora lub adiunkta Wydziału Fizyki. Na tej elitarnej ścieżce zaawansowane studia z programem znacząco rozszerzonym względem studiów standardowych połączone są z przyjemnością nauki w wyjątkowo ambitnym gronie.

 

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie
fizykaxxi.fuw.edu.pl
Interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę z naukami biologicznymi i medycyną. Pogranicze tych nauk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów badań naukowych, a także zastosowań najnowszych technologii. W ramach kierunku wybiera się jedną z czterech specjalności (rekrutacja odbywa się na konkretną specjalność):

  • Biofizyka molekularna
   Stosowanie metod fizycznych do badania mechanizmów procesów zachodzących w organizmach żywych na poziomie molekuł i ich układów.Stosowanie metod fizycznych do badania mechanizmów procesów zachodzących w organizmach żywych na poziomie molekuł i ich układów.
   Studenci zdobywają umiejętności niezwykle przydatne np. przy opracowywaniu metod detekcji różnych molekuł w organizmach żywych, bądź przy odkrywaniu molekularnych podstaw chorób lub nowych metod diagnostycznych
   biofizyka.fuw.edu.pl/specjalnosc

 

  • Projektowanie molekularne i bioinformatyka
   Studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami bioinformatyki i modelowania komputerowego złożonych układów i procesów biomolekularnych stosowanymi np. przy projektowaniu leków czy w badaniach w obszarze medycyny nuklearnej.
   bioinformatyka.fuw.edu.pl/specjalnosc

 

  • Fizyka medyczna
   Studia przygotowujące do pracy z urządzeniami diagnostyki medycznej w radioterapii i radiodiagnostyce. Do dyspozycji studentów stworzono od podstaw nowoczesne Laboratorium Ochrony Radiologicznej i Dozymetrii LORD. Studia licencjackie fizyki medycznej spełniają wymogi ustawowe umożliwiające zdawanie egzaminu nadającego uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR).
   zfbweb.zfb.fuw.edu.pl/index.php/for-students/

 

  • Neuroinformatyka
   Pierwsze na świecie studia I stopnia w tej dziedzinie (por. INCF.org). Zastosowanie metod fizyki w badaniach mózgu - pogranicze informatyki, biologii, neurokognitywistyki, sztucznej inteligencji, psychologii, medycyny, fizyki i matematyki. Na pracowniach, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do pomiaru "elektrycznych śladów myśli" czyli elektroencefalogramu (EEG), studenci zapoznają się m.in. z podstawami technik neurofeedback oraz interfejsami mózg-komputer (OpenBCI.pl).
   zfbweb.zfb.fuw.edu.pl/index.php/for-students/

 

 • Europejskie studia Optyki Okularowej i optometrii
  esooio.uw.edu.pl/
  Są to czteroletnie studia licencjackie, pierwsze w Polsce zaprojektowane zgodnie ze standardami Europejskiej Rady Optometrii i Optyki, których ukończenie prowadzi do zdobycia pełnych kwalifikacji zarówno optyka okularowego jak i optometrysty. Optometrysta jest specjalistą należącym do grupy zawodów paramedycznych, zajmującym się przede wszystkim pomiarem i korygowaniem wad wzroku. Kierunek ten przeznaczony jest dla osób uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych, mających predyspozycje do pracy samodzielnej, wymagającej dużej odpowiedzialności oraz łatwości w nawiązywaniu kontaktów z pacjentami.

 

Inżynieria nanostruktur
kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Chemii UW
nano.fuw.edu.pl
Nanotechnologia stanowi jedno z największych wyzwań dzisiejszych czasów. Na świecie obserwuje się gwałtowny rozwój nano-nauk i technologii z pogranicza fizyki, chemii i informatyki. Wychodząc naprzeciw światowym trendom, Wydział Fizyki wraz z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzą wspólny kierunek studiów z programem odpowiadającym interdyscyplinarnemu charakterowi wiedzy dotyczącej projektowania i wytwarzania nowych struktur dla nanotechnologii, badania ich własności i funkcjonalnych zastosowań.

 

Geofizyka w geologii nowy kierunek
kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Geologii UW
www.gwg.uw.edu.pl
W roku akademickim 2015/16 na Wydziale Fizyki ruszył nowy kierunek studiów Geofizyka w geologii, utworzony wspólnie z Wydziałem Geologii UW. Do studiowania na tym kierunku zapraszamy wszystkich zainteresowanych naukami o Ziemi, naukami o innych ciałach niebieskich i ich badaniem metodami geofizycznymi. Studia przygotowują do pracy zarówno w firmach komercyjnych (geofizycznych, poszukiwawczych, wydobywczych oraz związanych z przemysłem kosmicznym), jak i w jednostkach naukowych. Studia obejmują bloki zajęć z matematyki, fizyki, informatyki, geofizyki, geologii i planetologii.

 

Energetyka i chemia jądrowa
kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Chemii UW
atom.chem.uw.edu.pl
Studenci kierunku Energetyka i chemia jądrowa, prowadzonego wspólnie przez Wydział Fizyki i Wydział Chemii UW, zdobywają wiedzę w obszarze dwóch nauk przyrodniczych - fizyki i chemii, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki jądrowej i radiochemii. Zapoznają się z różnymi aspektami energetyki jądrowej - od podstaw naukowych, aż po kwestie prawne, ekologiczne i społeczne.

Studia II st.

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2017/18

 

Astronomia

 

Fizyka
13 specjalności:

 1. Biofizyka
 2. Fizyka Biomedyczna
 3. Nauczanie i popularyzacja fizyki
 4. Geofizyka
 5. Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych
 6. Metody jądrowe fizyki ciała stałego
 7. Metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej
 8. Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
 9. Fotonika
 10. Optyka
 11. Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych
 12. Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)
 13. Fizyka teoretyczna

 

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie
4 specjalności do wyboru od początku studiów:

 1. Biofizyka molekularna
 2. Projektowanie molekularne i bioinformatyka
 3. Fizyka medyczna
 4. Neuroinformatyka

 

Inżynieria nanostruktur
kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Chemii UW
nano.fuw.edu.pl
3 ścieżki kształcenia:

 1. Nanotechnologie i Charakteryzacja Nowych Materiałów (NiChNM) - projektowanie i badania właściwości fizykochemicznych nanomateriałów węglowych, półprzewodnikowych i polimerowych za pomocą najnowocześniejszych metod badawczych; poznanie, opracowywanie i modyfikowanie metod syntezy nanostruktur, zastosowania spektroskopowych i mikroskopowych metod charakteryzacji nanostruktur.
 2. Fotonika - zaznajomienie się z podstawowymi metodami fizyko-chemicznymi stosowanymi w technologii nanostruktur i materiałów fotonicznych, poznanie zasad działania podstawowych przyrządów i elementów fotonicznych.
 3. Modelowanie Natostruktur i Nowych Materiałów (MONASTR) - modelowanie nanostruktur i nowych materiałów i badanie ich właściwości, praktyczne wykorzystania technologii informacyjnych potrzebnych do modelowania nowych materiałów.

 

Energetyka i chemia jądrowa
kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Chemii UW
atom.chem.uw.edu.pl
2 ścieżki kształcenia:

 1. Fizyka u podstaw energetyki jądrowej - specjalność ta obejmuje głównie zagadnienia fizyki reaktorowej, jak neutronika i zagadnienia cieplno-przepływowe. W toku studiów przewidujemy ćwiczenia laboratoryjne przy reaktorze jądrowym oraz pracę z symulatorami reaktora i światowej klasy oprogramowaniem do symulacji procesów zachodzących w reaktorze.
 2. Chemia jądrowa

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji na poszczególne kierunki studiów I i II stopnia można znaleźć na stronach Wydziału Fizyki oraz na stronach Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).