Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

adres:
 ul. Nadbystrzycka 36
 20-618 Lublin
 Lublin
 lubelskie

kontakt:
 tel. 815384284


Opis

Najstarszy i największy wydział Politechniki Lubelskiej

 

Wydział Mechaniczny jest najstarszym i największym wydziałem Politechniki Lubelskiej. W rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się na 7 pozycji pośród 46 wydziałów mechanicznych w Polsce, zaś po prawej stronie Wisły na pozycji drugiej (przed np. Politechnikami Wrocławską, Śląską, Gdańską, Rzeszowską, Krakowską czy Wojskową Akademią Techniczną). Dysponuje wyspecjalizowaną kadrą dydaktyczną i naukową, nowoczesnymi laboratoriami i salami dydaktycznymi.
(ew. źródło: http://www.bip.nauka.gov.pl/wyniki-oceny-jednostek-naukowych)

 

Prowadzi kształcenie na siedmiu kierunkach studiów (I i II stopnia):

 • Inżynieria Biomedyczna (z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki),
 • Inżynieria Materiałowa,
 • Inżynieria Produkcji,
 • Mechanika i Budowa Maszyn,
 • Mechatronika (z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki),
 • Robotyzacja procesów wytwórczych - NOWY KIERUNEK,
 • Transport,
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (z Wydziałem Zarządzania).

 

Na stronie internetowej Wydziału znajdują się ogólne charakterystyki ww. kierunków studiów, listy przedmiotów na które uczęszczają studenci, przykładowe plany zajęć. Można również zapoznać się z szczegółowymi efektami kształcenia z uwzględnieniem podziału na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, uzyskiwanymi podczas studiów na wybranym kierunku.

 

Ci, dla których studia są prawdziwą pasją, mogą włączyć się aktywnie w działalność koła naukowego, wybranego zgodnie z własnymi zainteresowaniami i planowaną ścieżką kariery zawodowej.  W celu pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności praktycznych członkowie kilkunastu istniejących na Wydziale Mechanicznym kół naukowych zajmują się m.in. organizacją oraz udziałem w konferencjach naukowych, organizacją szkoleń i warsztatów naukowych czy udziałem w ogólnopolskich konkursach.

 

Korzystając z szeregu zaprzyjaźnionych, zagranicznych uczelni partnerskich, studenci mają możliwość udziału w programach wymiany studenckiej np. poprzez spędzenie 1 lub 2 semestrów za granicą, przechodząc w tym czasie założony tok studiów na uczelni partnerskiej.

 

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle zarówno lokalnym, krajowym jak i za granicą. Pracują w jednostkach badawczych, biurach projektowo-konstrukcyjnych, w biurach technologicznych, jako kadra kierownicza, konstruktorzy, technolodzy, inżynierowie procesów, kontrolerzy jakości, pracownicy działów badawczo-rozwojowych. Pracują w najróżniejszych gałęziach przemysłu: paliwowo-energetycznym, metalurgicznym, metali nieżelaznych, maszynowym i elektromaszynowym, precyzyjnym, środków transportu, chemicznym, mineralnym, szklarskim, spożywczym, a także w jednostkach medycznych.

 

"Inżynier mechanik projektuje, planuje, organizuje, obsługuje oraz nadzoruje, wykonanie, montaż, działanie i naprawę obiektów technicznych."

 

Oferta edukacyjna

Mechanika i budowa maszyn 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Absolwent posiada wiedzę z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji współczesnych maszyn i urządzeń, uzyskuje umiejętności w zakresie projektowania, technologii wytwarzania oraz zarządzania i eksploatacji obiektów technicznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Zdobyta wiedza umożliwia zatrudnienie w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych gałęziach produkcji przemysłowej i usług zajmujących się projektowaniem, organizacją i automatyzacją procesów technologicznych oraz zagadnieniami eksploatacji maszyn, w specjalistycznych jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych a także w jednostkach zajmującymi się problematyką naukowo-badawczą i konsultingową.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Absolwent posiada wiedzę z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji współczesnych maszyn i urządzeń, uzyskuje umiejętności w zakresie projektowania, technologii wytwarzania oraz zarządzania i eksploatacji obiektów technicznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Zdobyta wiedza umożliwia zatrudnienie w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych gałęziach produkcji przemysłowej i usług zajmujących się projektowaniem, organizacją i automatyzacją procesów technologicznych oraz zagadnieniami eksploatacji maszyn, w specjalistycznych jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych a także w jednostkach zajmującymi się problematyką naukowo-badawczą i konsultingową.

 

Specjalności (studia stacjonarne II stopnia):

 • Budowa śmigłowców
 • Budowa i eksploatacja napędów lotniczych
 • Technologie informacyjne i pomiarowe
 • Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn
 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
 • Samochody i ciągniki
 • Technologia maszyn
 • Urządzenia inżynierii procesowej, spożywczej i ekotechniki
 • Specjalności (studia niestacjonarne II stopnia):
 • Budowa i eksploatacja napędów lotniczych
 • Technologie informacyjne i pomiarowe
 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
 • Samochody i ciągniki
 • Technologia maszyn

 

Inżynieria materiałowa 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: 
Absolwent posiada wiedzę obejmującą procesy wytwarzania, przetwarzania i badania materiałów, metody doboru materiałów do różnych zastosowań i ocenę ich właściwości. Posiada także umiejętność formułowania założeń technicznych i wytycznych projektowych procesów i urządzeń wytwarzających i przetwarzających materiały. Jest przygotowany do pracy w zakresie zastosowań materiałów oraz tworzenia nowych i usprawniania tradycyjnych urządzeń i linii technologicznych wykorzystywanych w przemyśle materiałowym.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne  II stopnia
Absolwent posiada wiedzę obejmującą procesy wytwarzania, przetwarzania i badania materiałów, metody doboru materiałów do różnych zastosowań i ocenę ich właściwości. Posiada także umiejętność formułowania założeń technicznych i wytycznych projektowych procesów i urządzeń wytwarzających i przetwarzających materiały. Jest przygotowany do pracy w zakresie zastosowań materiałów oraz tworzenia nowych i usprawniania tradycyjnych urządzeń i linii technologicznych wykorzystywanych w przemyśle materiałowym.

Specjalności (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia):

 • Inżynieria powierzchni
 • Inżynieria kompozytów

 Robotyzacja procesów wytwórczych - NOWY KIERUNEK!


Studia stacjonarne I stopnia:

Absolwenci kierunku będą mieli umiejętność efektywnego wykorzystywania komputerów i robotów przemysłowych w systemach produkcyjnych i nauczą się je programować.

tudia mają na celu pokazanie na czym polega automatyzacja i nadzorowanie procesów produkcyjnych. Absolwenci będą wiedzieć jak integrować roboty przemysłowe z urządzeniami pomocniczymi. Poznają zasady ich wykorzystania w procesach wytwórczych. Bedą potrafić zaprojektować i zbudować układ sterowania robotem lub pojazdem autonomicznym. Studia umożliwiają również rozwój poprzez realizację ciekawych projektów w kole naukowym. Kierunek studiów został utworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z obszarów: automatyzacji, robotyzacji oraz integracji procesów wytwórczych.

Studia stacjonarne II stopnia w przygotowaniu (planowany nabór od lutego 2020r.)

W czasie studiów można zdobyć certyfikaty zawodowe:

 • Six Sigma (doskonalenie jakości procesów i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań)

 • CAD

 • EPICOR (system zarządzania produkcją)

 • Programowanie sterowników PLC


Transport

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: 
Absolwent posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem; organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi; pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego; zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu; jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:
Absolwent posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem; organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi; pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego; zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu; jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych.

II stopnia):

 • Transport samochodowy
 • Logistyka w transporcie

 

Inżynieria Produkcji 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Absolwent kierunku studiów jest inżynierem, który jest przygotowany do pracy wymagającej nadzorowania i rozwoju nowych systemów produkcyjnych, w szczególności: wdrażania, monitorowania i kontrolowania systemu produkcyjnego, określania metody wytwarzania i montażu, identyfikowania i analizowania bieżących problemów z zakresu inżynierii produkcji, proponowania i wdrażania rozwiązań obejmujących zmiany w procesach i narzędziach, przygotowywania raportów i zestawień wskaźników produkcyjnych, analizowania i proponowania działań usprawniających, kontrolowania dokumentacji procesu produkcji (tworzenia standardów i instrukcji stanowiskowych, aktualizacji i standaryzacji), stałego ulepszania procesów produkcyjnych w obszarze: jakości, precyzji dostaw, produktywności, bezpieczeństwa oraz redukcji kosztów oraz szkolenia pracowników, opracowywanie reklamacji. Podczas kształcenia kładziony jest również nacisk na to, aby absolwent oprócz wymaganych podstawowych cech sylwetki inżyniera umiał również współpracować z osobami, które nie są inżynierami. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie pozwalającym na swobodne porozumiewanie się, czytanie ze zrozumieniem katalogów, instrukcji urządzeń produkcyjnych oraz podobnych dokumentów, jak również powinien posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Absolwent posiada szczegółową i rozszerzoną wiedzę z zakresu inżynieria produkcji, w tym również wiedzę specjalistyczną z wybranych obszarów dziedziny nauk technicznych. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu technologii materiałowych, projektowania procesów i systemów produkcyjnych, technologii i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych oraz posiada wiedzę w zakresie metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie, w tym: projektowanie, wytwarzanie, organizacja i eksploatacja systemów produkcyjnych. Posiada również wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem i jakością w procesach produkcyjnych. Absolwent jest przygotowany do: twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania, organizacji i eksploatacji systemów produkcyjnych; kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi; samodzielnego prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu inżynierii produkcji; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji; samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia. Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach projektowo- konstrukcyjnych i technologicznych; przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych; instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych; jednostkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji.

Specjalności (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia):

 • Komputerowo wspomagane projektowanie technik wytwarzania
 • Projektowanie procesów technologicznych na obrabiarki sterowane numerycznie 

 

Mechatronika 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Absolwent posiada wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz teorii sterowania. Posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów, zna działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiada wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, zarządzania sieciami komputerowymi, korzystania z baz danych, posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Jest przygotowany do pracy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują, do eksploatacji i projektowania systemów automatyki oraz robotyki, a także posługiwania się nowoczesnymi systemami wspomagania projektowania i wytwarzania.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Absolwent posiada wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz teorii sterowania. Posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów, zna działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiada wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, zarządzania sieciami komputerowymi, korzystania z baz danych, posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne (elektromaszynowym, motoryzacyjnym, itp.), jak również w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one stosowane.

Specjalności (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia):

 • Mechatronika samochodowa
 • Systemy mobilne w mechatronice

 

Inżynieria biomedyczna

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:
Absolwent posiada wiedzę z zakresu elektroniki i informatyki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Jest przygotowany do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych. Studia przygotowują do podjęcia pracy w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych, oraz obrotu handlowego.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:
Absolwent posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Absolwent posiada umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych. Absolwent jest przygotowany do: współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną. Absolwent przygotowany jest do pracy w: szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa; jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych; instytutach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej.

Specjalności (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia):

 • Elektroniczna aparatura i informatyka medyczna
 • Technologie wytwarzania w inżynierii biomedycznej

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia: 
Absolwent przygotowany jest do projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, eksploatacyjnych i logistycznych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu może podjąć pracę w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji, a także w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia: 
Absolwent przygotowany jest do projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, eksploatacyjnych i logistycznych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu może podjąć pracę w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji, a także w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych.

Specjalności (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia):

 • Menadżerska
 • Techniczna