WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

 ul. Cegielniana 14
 35-310 Rzeszów
 Rzeszów
 podkarpackie

tel. 178670480


Opis

20 lat WSPiA - Nowy Wymiar Studiowania
Nowe ciekawe kierunki studiów oraz dostosowane do potrzeb rynku specjalności to tegoroczna propozycja dla maturzystów przygotowana przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie. Maturzyści do wyboru mają jeden z czterech kierunków studiów: Administrację (I i II stopień), Zarządzanie (I stopień), Bezpieczeństwo Wewnętrzne (I i II stopień) oraz Prawo (jednolite studia magisterskie).

 

Rekrutacja na studia w WSPiA odbywa się w dwóch turach i trwa do 30 września 2017 r. Pierwsza tura kończy się 6 sierpnia. Po tym czasie uruchomiona zostanie dodatkowa rekrutacja. Studia w WSPiA w Rzeszowie prowadzone są w ramach trzech Kolegiów.

 

Kolegium Prawa WSPiA
Zaprasza na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo.
Jako absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku "prawo" będziesz bardzo dobrze przygotowany do podjęcia aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (a następnie sędziowskiej lub prokuratorskiej) lub adwokackiej, notarialnej, radcowskiej i komorniczej. Będziesz mógł także podjąć zatrudnienie w zawodach i na stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie studiów prawniczych, m.in. w organach administracji rządowej i samorządowej. Naszym celem jest takie przygotowanie Cię, jako absolwenta "prawa", abyś mógł zrealizować własne plany i aspiracje w zakresie kariery zawodowej. Służy temu m.in. ścieżka aplikacyjna, czyli dodatkowe, bezpłatne zajęcia, które przygotują Cię do zdania egzaminu na aplikacje prawnicze. Dlatego też uczelnia przedstawia Ci bogatą ofertę przedmiotów, umożliwiających Ci zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, pozwalających na wykonywanie doradztwa prawnego, np. w charakterze referenta prawnego.

 

KOLEGIUM PRAWA JEDEN Z NAJLEPSZYCH WYDZIAŁÓW PRAWA W POLSCE!
WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW APLIKACYJNYCH

Absolwenci WSPiA bardzo dobrze radzą sobie na egzaminach aplikacyjnych. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji utrzymała swoją pozycję lidera w kształceniu na kierunku Prawo. W opublikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną IX "Rankingu Wydziałów Prawa" WSPiA zajęła pierwsze miejsce na Podkarpaciu i trzecie miejsce wśród polskich uczelni niepublicznych. WSPiA już trzeci rok z rzędu zajmuje miejsce na podium w zestawieniu uczelni kształcących prawników na najwyższym poziomie.

Tegoroczny wynik pokazuje, że studia prawnicze w WSPiA doskonale przygotowują studentów do egzaminów aplikacyjnych i do przyszłej pracy zawodowej. Dzieje się tak m.in. dzięki prowadzonemu przez Uczelnię Systemowi Kształcenia Praktycznego. Na system ten składają się nie tylko praktyki w wybranych instytucjach, np. sądach czy prokuraturach, ale także nowość w skali całego kraju - pracownie praktyczne prowadzone przez praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników). Przygotowują one studenta do rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu stosowania prawa. Bardzo pomocna jest również Ścieżka aplikacyjna, realizowana w ramach nowatorskiego programu Bonu Edukacji Dodatkowej. Podczas dodatkowych, bezpłatnych zajęć studenci pod okiem kadry naukowej WSPiA, przygotowują się do złożenia wybranego egzaminu aplikacyjnego. Podczas tych zajęć rozwiązywane są kazusy, jak również systematyzowana (pod kątem wymogów egzaminacyjnych) jest wiedza zdobyta w czasie studiów.

 

Kadra naukowo-dydaktyczna

Atutem Kolegium Prawa WSPiA jest kadra naukowo-dydaktyczna. Tworzyliśmy ją z myślą o zapewnianiu Ci wysokiego poziomu kształcenia. Zasadą jest, że wykłady i seminaria prowadzą profesorowie.

Spotkasz się tu m.in. z prof. dr. hab. Jerzym Posłusznym - Rektorem WSPiA (prawo finansowe), a także z: prof. dr. hab. Andrzejem Zollem - b. Prezesem Trybunału Konstytucyjnego i b. Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. dr. hab. Zbigniewem Ćwiąkalskim - b. Ministrem Sprawiedliwości prof. dr. hab. Czesławem P. Kłakiem - członkiem Rady Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości (prawo karne, konstytucyjne podstawy prawa karnego, postępowanie karne, kryminologia i kryminalistyka, prawo dowodowe, czynności karnoprocesowe) prof. dr. hab. Ludwikiem Żukowskim - sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, b. Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, prof. dr hab. Bożeną Wieczorską - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku prof. dr. hab. Zbigniewem Czarnikiem - sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr. hab. Robertem Sawułą - sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne, prawo gospodarcze, prawo handlowe).

Kadra ta wspomagana jest przez kilkudziesięciu sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych współpracujących z nami w ramach umowy-zlecenia.

 

Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Zaprasza na studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne I i II stopnia
WSPiA jest pierwszą na Podkarpaciu uczelnią, która otrzymała uprawnienia do prowadzenia takich studiów. Kandydaci mogą wybrać jedną z 5 specjalności m.in. cyberbezpieczeństwo, służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, kryminalistyka i kryminologia, przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej oraz zarządzanie kryzysowe.

 

Koncepcję kształcenia na tym kierunku oparliśmy o założenie, iż w przyszłości - jako nasz absolwent - powinieneś wykazywać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami przydatnymi w przyszłym zawodzie. Dlatego też na tym kierunku wykładowcami są zarówno znakomici pracownicy naukowi, jak i liczni przedstawiciele instytucji i służb bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy równolegle sprawują istotne funkcje służbowe (naszymi wykładowcami są wysocy rangą funkcjonariusze Policji, ABW, Agencji Wywiadu, Państwowej Straży Pożarnej oraz czynni prokuratorzy i urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).

Wykłady prowadzą u nas m.in.: gen. Dominik Tracz (komendant główny Straży Granicznej) gen. Leszek Elas (b. komendant główny Straży Granicznej) płk Andrzej Leńczuk (dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie) gen. Józef Jedynak (b. podkarpacki komendant wojewódzki Policji) dr Robert Bałdys (b. pierwszy zastępca komendanta stołecznego Policji) dr Agata Furgała (b. doradca wiceministra Spraw Wewnętrznych oraz b. wicedyrektor w MSW), mgr Anita Fraj-Milczarska (pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. antykorupcji), płk Paweł Sieńkowski (b. wiceszef Agencji Wywiadu) st. bryg. Stanisław Sulenta (b. doradca komendanta głównego PSP, obecnie prorektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie), mgr Jacek Sobolewski (b. I zastępca Komendanta Głównego Policji, obecnie dyrektor Budżetu i Majątku Prokuratury Generalnej), mgr Grzegorz Świszcz (szef Centrum Operacyjno-Analitycznego w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa). Takie "uzawodowienie" kształcenia gwarantuje naszym absolwentom większe szanse w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów.

Stawiamy także na to, abyś miał jak najlepsze przygotowanie fizyczne do przyszłej służby "w mundurze". W związku z tym zajęcia z zakresu użycia siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego oraz na profesjonalnym torze przeszkód na wzór toru na egzaminie sprawnościowym do służb mundurowych, a także na strzelnicy elektronicznej prowadzą czynni funkcjonariusze Oddziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

 

Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała (w 2011 r.) porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne", którzy zostaną przyjęci do służby w Policji mogą odbywać krótsze szkolenie podstawowe. Zgodnie z porozumieniem, udogodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących m.in. prawa karnego, prawa wykroczeń, czynności policyjnych, prawa policyjnego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.

 

Kolegium Administracji Zarządzania i Biznesu:
Zaprasza na studia na kierunku Administracja//Zarządzanie I i II stopnia

Wprowadzamy całkowicie nową na Podkarpaciu ofertę dydaktyczną skierowaną do kandydatów na studia nazwaną "Nowy Kierunek Studiowania - administracja//zarządzanie".

 

Polega ona na tym, że zamierzając studiować "administrację" lub "zarządzanie" - kierunki uniwersalne i wszechstronne nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia. Przyjmowany jesteś na pierwszy rok studiów do Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu.

 

Te dwa kierunki są do siebie podobne, jednak są inaczej sprofilowane (na "administracji" przeważają przedmioty organizacyjno-prawne, a na "zarządzaniu" przedmioty organizacyjno-ekonomiczne). Pierwszy rok studiów ma charakter ogólny i wprowadzający, przygotowujący Cię do podjęcia decyzji o wyborze kierunku studiów zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Decyzję tę podejmujesz pod koniec I roku.

 

Administracja w WSPiA to studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Kandydaci mają do wyboru jedną z dziesięciu specjalności m.in. administrację publiczną, administrację bezpieczeństwa wewnętrznego, organizację pracy socjalnej i resocjalizację, zarządzanie transportem-spedycją-logistyką, czy też zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Zarządzanie w WSPiA to studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Kandydaci mają do wyboru jedną z pięciu specjalności: zarządzanie turystyką, zarządzanie w biznesie, zarządzanie finansami, zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

UCZELNIA AKADEMICKA

Przynależność do grupy najlepszych uczelni w Polsce!

Jesteśmy jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej - co więcej, jedną z 5 (na ponad 270) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

Daje nam to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce. Jest to najbardziej obiektywnym dowodem najwyższego poziomu naukowego i dydaktycznego Naszej Uczelni.

 

Najstarsza uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu

WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, utworzoną w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisaną do rejestru niepublicznych szkół wyższych pod numerem 75.

DOŚWIADCZENIE PRAKTYCZNE!

Nowatorski w skali kraju system kształcenia praktycznego

Od wielu lat realizujemy nowatorski w kraju system kształcenia praktycznego dla naszych studentów. W wyniku reformy tego systemu i dostosowania go do aktualnych potrzeb studentów i pracodawców kształcenie praktyczne składa się z pięciu ścieżek:

  • ścieżka pierwsza -

pracownie praktyczne i praktyki zawodowe

  • ścieżka druga -

elementy praktyczne zajęć dydaktycznych

  • ścieżka trzecia -

seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału empirycznego

  • ścieżka czwarta -

staże zawodowe

  • ścieżka piąta -

dodatkowe formy działalności naukowej, kulturalnej i społecznej podczas których studenci będą zdobywać dodatkowe doświadczenie praktyczne.

Taki system pozwala na lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania pracy zawodowej, gdyż oprócz wiedzy ogólnej i specjalistycznej, daje możliwość uzyskania konkretnych umiejętności praktycznych wysoko cenionych na rynku pracy.

 

Uprawnienia do nadawania tytułu magistra administracji, magistra prawa oraz magistra bezpieczeństwa wewnętrznego

Jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce mamy prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku "administracja" i nadawania tytułu "magistra administracji".

Jako jedna z niewielu (jedną z 21) uczelni niepublicznych w Polsce mamy również uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku "prawo" i nadawania tytułu "magistra prawa".

Jesteśmy także jedyną uczelnią w regionie prowadzącą studia magisterskie na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne".

 

Jeden z najlepszych wydziałów prawa w Polsce!

Jesteśmy najlepszą uczelnią prawniczą na Podkarpaciu i trzecią w Polsce (wśród 19 uczelni niepublicznych). Tak wynika z "X Rankingu Wydziałów Prawa" opublikowanego w 2016 r. przez "Dziennik Gazeta Prawna". Bardzo dobry wynik zawdzięczamy m.in. wysokiej ocenie w kategorii jakość i siła kształcenia (drugie miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce). Wyprzedziliśmy równiez kilka uniwersyteckich wydziałow prawa. Nasza Uczelnia już trzeci rok z rzędu zajmuje miejsce na podium w zestawieniu uczelni kształcących prawników na najwyższym poziomie!

 

Wysoka zdawalność egzaminów na aplikacje prawnicze przez absolwentów "prawa" w WSPiA

Absolwenci WSPiA bardzo dobrze radzą sobie na egzaminach aplikacyjnych. Tak wynika z corocznych analiz przedstawianych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dotyczą one zdawalności egzaminów na aplikację: adwokacką, radcowską i notarialną. Klasyfikowane są w nich wszystkie uczelnie w Polsce, których absolwenci przystępują do egzaminu na wybraną aplikację. W 2015 r. WSPiA zajęła wysokie czwarte miejsce w Polsce pod względem zdawalności na wybrane aplikacje, wśród absolwentów studiów niestacjonarnych. Nasza Uczelnia wyprzedziła m.in. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Rzeszowski. Z kolei wśród uczelni, z których do egzaminu przystąpiło poniżej 300 zdających, absolwenci uczelni zajęli piąte miejsce, wyprzedzając m.in. Uniwersytet SWPS czy Akademię im. Koźmińskiego. Warte podkreślenia jest to, że absolwentka WSPiA uzyskała jeden z najlepszych w Polsce wyników z egzaminu aplikacyjnego wśród absolwentów w 2015 roku - w teście na aplikację notarialną zdobyła aż 142 punkty na 150 możliwych.

 

Nas wybierają

Jesteśmy jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Kształcimy łącznie ok. 6000 studentów.

Jesteśmy właścicielem 49 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 3700 m2, zlokalizowanych blisko Uczelni. Wielomieszkaniowy Dom Studencki zapewnia tanie zakwaterowanie (od 280 do 340 zł miesięcznie).

Pozytywne oceny PKA

Wszystkie prowadzone przez nas kierunki studiów wraz z kilkunastoma specjalnościami, otrzymały pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Znakomita kadra nauczająca

Zajęcia w WSPiA prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra nauczająca. Wśród niej są wybitne autorytety naukowe oraz doświadczeni praktycy, m.in.: prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll (m.in.: b. przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. rzecznik praw obywatelskich, b. przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej), prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski (b. minister sprawiedliwości), prof. dr hab. Zdzisław Gawlik (b. sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa), dr Andrzej Kisielewicz (b. wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego), prof. dr hab. Ludwik Żukowski (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, b. prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie). Zapewniają oni studentom wysoki poziom kształcenia. Obecnie WSPiA zatrudnia ponad 230 profesorów, doktorów, asystentów i lektorów oraz kilkudziesięciu prokuratorów i sędziów.

Własna baza dydaktyczno-socjalna - ok. 24 tys. m2.

Jeden z najnowocześniejszych kampusów w Polsce zlokalizowany w centrum Rzeszowa.

Zapewniamy znakomite warunki studiowania w nowoczesnych obiektach (ok. 21 tys. m2) zlokalizowanych na powierzchni ponad 3 ha w centrum Rzeszowa (budynki: "Collegium Administrativum", "Collegium Iuridicum", "Collegium Securitatis", klub studencki, Wielomieszkaniowy Dom Studencki - 49 mieszkań o pow. 3,7 tys. m2) oraz w Przemyślu (3 tys. m2).

Uczelnia społeczna

Jesteśmy jedną z niewielu uczelni niepublicznych, o charakterze społecznym. Naszym założycielem jest bowiem organizacja społeczna, będąca stowarzyszeniem pod nazwą Towarzystwo Studiów Samorządowych i Gospodarczych. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe pochodzące z czesnego przeznaczamy na cele statutowe, w tym zwłaszcza na działalność dydaktyczną, rozwój naukowy, bazę lokalową i wspieranie działalności studenckiej. Stąd piękny kampus i znakomite warunki studiowania. Stąd konkurencyjna opłata za studia w porównaniu z innymi uczelniami.

 

KONKURENCYJNA OPŁATA ZA STUDIA! ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT.

Porównaj z innymi uczelniami!

Podstawową zasadą na Uczelni jest niepobieranie żadnych dodatkowych opłat, poza jednorazową opłatą wpisową przed studiami i opłatą za studia. Taką zasadę stosujemy od początku istnienia WSPiA. Opłata za studia pokrywa wszystkie usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię m.in.: zajęcia dydaktyczne, egzaminy, zaliczenia, egzaminy poprawkowe.

Uczelnia zawiera ze studentami indywidualne umowy cywilnoprawne obejmujące m.in. zasady płatności

Na tym nie koniec !

W OPŁACIE ZA STUDIA OTRZYMUJESZ TAKŻE:

DODATKOWE ZAJĘCIA UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE SPECJALISTYCZNYCH KWALIFIKACJI - Bon Edukacji Dodatkowej

Prowadzone przez nas kierunki studiów, w przeciwieństwie do kierunków technicznych, pozwalają studentom na zdobycie uniwersalnego wykształcenia. Fachowa, prawno-administracyjna i ekonomiczna wiedza jest uzupełniona wiedzą ogólną.

Oferujemy studentom możliwość zdobycia specjalistycznych kwalifikacji w trakcie trwania studiów. Specjalistyczne kwalifikacje potwierdzane są certyfikatami międzynarodowymi, krajowymi i uczelnianymi. Pozwala to naszym absolwentom na ubieganie się o pracę w wielu różnych zawodach i na różnych stanowiskach (w przeciwieństwie do absolwentów innych uczelni kształcących w wąskich specjalizacjach).

Aby rozszerzyć wachlarz możliwości zdobycia dobrej pracy, oferujemy studentom specjalistyczne kursy m.in.: doradztwa podatkowego, zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy UE, technik biurowych, managera ochrony, pracownika ochrony (I i II stopnia) oraz warsztaty dziennikarskie. Zajęcia te prowadzone są w ramach Bonu Edukacji Dodatkowej - BED.

Bon Edukacji Dodatkowej, otrzymywany w ramach opłaty za studia, pozwala naszym studentom na rozwijanie innych zainteresowań. W ramach BED każdy student studiujący w WSPiA, może wybrać dodatkowe zajęcia. BED obejmuje bezpłatne studia podyplomowe, kursy i warsztaty pozwalające na zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji, co jest bardzo ważne w momencie poszukiwania pracy. BED daje studentom możliwość uczestniczenia m.in. w: kursach pierwszej pomocy, pracy biurowej, e-administracji, biznesu, technik detektywistycznych, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, warsztatach strzeleckich. Uruchamiane jest też specjalistyczne studium m.in.: projektów unijnych, celne i skarbowe, kancelaryjno-archiwistyczne, rachunkowości, finansów i podatków, kryminalistyki, zajęcia z języka angielskiego zaawansowanego, zajęcia z języka dodatkowego (francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego), a także kilkanaście studiów podyplomowych.

Ścieżkę aplikacyjną - przygotowującą do egzaminu na wszystkie aplikacje prawnicze

To dodatkowe, bezpłatne zajęcia oferowane przez WSPiA studentom na kierunku "prawo". Ścieżka aplikacyjna, realizowana jest w ramach nowatorskiego programu Bonu Edukacji Dodatkowej. Podczas dodatkowych, bezpłatnych zajęć studenci IV i V roku pod okiem kadry naukowej WSPiA, przygotowują się do złożenia wybranego egzaminu aplikacyjnego. Podczas tych zajęć rozwiązywane są kazusy, jak również systematyzowana (pod kątem wymogów egzaminacyjnych) jest wiedza zdobyta w czasie studiów. Studenci uczą się rozwiązywać zagadnienia i odpowiadać na pytania, które pojawiają się podczas egzaminów na aplikacje.

Języki obce

Każdy student studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (3-letnich) uczy się języka obcego przez 150 godzin obowiązkowo. Dodatkowo (w ramach BED) ma możliwość kontynuowania nauki języka angileskiego zaawansowanego w wymiarze 60 godzin w roku akademickim (nieobowiązkowo). Ponadto zainteresowani mogą podjąć naukę dodatkowego języka obcego (w ramach BED) w wymiarze 60 godzin (nieobowiązkowo).

Studenci studiów stacjonarnych, jednolitych magisterskich (5-letnich) uczą się języka obcego przez 300 godzin obowiązkowo. Dodatkowo (w ramach BED) mają możliwość kontynuowania nauki języka angielskiego zaawansowanego w wymiarze 60 godzin w roku akademickim (nieobowiązkowo). Ponadto zainteresowani mogą podjąć naukę dodatkowego języka obcego (w ramach BED) w wymiarze 60 godzin (nieobowiązkowo).

Nauka języków obcych nie wymaga dodatkowych opłat. Prowadzona jest przez profesjonalnych lektorów. Zajęcia z języków obcych przygotowują do przystąpienia do egzaminów na certyfikaty językowe. Egzaminy na certyfikaty odbywają się na Uczelni. Najlepszym refundujemy koszt egzaminu.

Jesteśmy centrum egzaminacyjnym TOLES.

Nie pobieramy dodatkowych opłat za naukę języków obcych. Policz, ile zapłaciłbyś w szkole językowej!

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

W ramach zajęć z przedmiotu "technologie informacyjne" nasi studenci nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do przystąpienia do egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, potwierdzający umiejętność posługiwania się komputerem, uznawany w całej Europie.

Drugi kierunek i druga specjalność bezpłatnie

Studenci podejmujący studia na drugim kierunku wnoszą opłatę tylko za jeden kierunek przez okres studiowania na dwóch kierunkach w WSPiA. Studenci WSPiA mogą także bezpłatnie studiować drugą specjalność.

Bezpłatne egzaminy i zaliczenia

Wszystkie zaliczenia i egzaminy (w tym poprawkowe i komisyjne) są bezpłatne.

Bezpłatny dojazd na zajecią dla studentów niestacjonarnych

Z każdej miejscowości odległej od Rzeszowa o ponad 50 km zapewniamy bezpłatny transport autokarem na zajęcia dydaktyczne dla min. 30-osobowych grup studentów.

Bezpłatne podręczniki

W ramach opłaty za studia część podręczników wydanych przez WSPiA studenci otrzymują bezpłatnie.

Studenci otrzymają także w formie elektronicznej materiały do nauki danego przedmiotu - Repetytoria składające się m.in. z pytań i odpowiedzi. Ułatwią one w zancznym stopniu zdobywanie i opanowywanie wymaganej wiedzy.

Profilaktyka medyczna

Dbając o zdrowie studentów organizujemy profilaktyczne, bezpłatne badania lekarskie. Uczestniczymy także w akcjach promujących m.in. zdrowy tryb życia, krwiodawstwo i transplantacje.

Bezpłatna legitymacja elektroniczna i indeks elektroniczny

Nasi studenci otrzymują bezpłatnie legitymację elektroniczną (uprawniającą m.in. do korzystania z biblioteki, czytelni, restauracji, parkingów WSPiA). Bezpłatny jest również elektroniczny indeks.

Bezpłatny, nieograniczony dostęp do Internetu

Wszyscy studenci mają bezpłatny i nieograniczony dostęp do Internetu na terenie Uczelni: w kawiarenkach internetowych oraz w patio budynku "Collegium Administrativum", gdzie zlokalizowany jest punkt dostępowy Wi-Fi. Mogą także za darmo korzystać z zasobów aktów prawnych, m.in.: Lex Omega, Polskiej Bibliografii Prawniczej, bazy czasopism EBSCO oraz archiwów "Gazety Prawnej" i "Rzeczpospolitej". Bezpłatne korzystanie z bezprzewodowego Internetu możliwe jest również w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim.

Programy zagraniczne

Umożliwiamy studentom udział w europejskim programie Erasmus Plus. W ramach tego programu studenci mogą odbywać część studiów i praktyki za granicą. WSPiA w odróżnieniu od innych uczelni nie pobiera opłaty za studia za okres odbywania studiów i praktyk za granicą.

Wykłady w językach obcych

Studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez polskich i zagranicznych wykładowców w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim.

DODATKOWO SKORZYSTASZ Z PRZYWILEJÓW FINANSOWYCH.:

Program lojalnościowy (5 - 10 - 30 - 50)
Rozpoczynasz i kończysz studia licencjackie w WSPiA - jesteś automatycznie beneficjentem programu lojalnościowego. Otrzymujesz:

  • zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej za studia drugiego stopnia,

  • 5-10% zniżki w opłacie za studia drugiego stopnia (magisterskie),

  • 30% zniżki w opłacie za seminaria doktoranckie (dla absolwentów studiów I i II stopnia na WSPiA),

  • 30% zniżki w opłacie za studia podyplomowe,

  • 50% zniżki w opłacie za studia dla rodzeństwa lub małżeństwa studiującego w danym roku akademickim na studiach stacjonarnych w WSPiA.

Szeroka dostępność do stypendiów z budżetu państwa

Otrzymujemy dotację na stypendia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W jej ramach przyznawane są stypendia: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi. W 2016 roku otrzymaliśmy na pomoc materialną dla studentów kwotę 6 847 600 zł. Systemem stypendialnym jest objęta większość studentów WSPiA.

Stypendia z budżetu Uczelni

Oprócz stypendiów z budżetu państwa, nasi studenci są nagradzani stypendiami z budżetu Uczelni. Są to stypendia dla: najlepszego studenta WSPiA, najlepszych studentów Kolegiów oraz dla najlepszego sportowca. Wręczenie nagród dla najlepszych studentów odbywa się podczas uroczystej gali "Najlepsi z dobrych"

Nagrody dla najlepszych absolwentów

Nagradzamy absolwentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Nagrody otrzymują także autorzy najlepszych prac dyplomowych.

Tanie zakwaterowanie w jedynym w Polsce Wilomieszkaniowym Domu Studenckim

Jesteśmy właścicielem 49 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 3700 m2, zlokalizowanych blisko Uczelni. Wielomieszkaniowy Dom Studencki zapewnia tanie zakwaterowanie (od 250 do 310 zł miesięcznie), stwarzając lepsze warunki niż tradycyjny dom studencki 360 studentom studiów stacjonarnych. Wszystkie mieszkania wyposażone są w darmowy dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Tanie obiady abonamentowe

W restauracji uczelnianej "W ogrodach" nasi studenci mogą skorzystać z szerokiej oferty smacznych obiadów abonamentowych w specjalnej studenckiej cenie.

WSPiA TO RÓWNIEŻ:

Ciągle inwestycje

Baza dydaktyczna WSPiA jest stale rozbudowywana. W 2011 r. oddaliśmy do użytku nowy obiekt dydaktyczny - "Collegium Securitatis" przeznaczony dla studentów kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne", w którym znajdują się m.in. laboratorium kryminalistyczne, strzelnica elektroniczne, nowoczesne pracownie dydaktyczne oraz pełnowymiarowa hala sportowa. W 2014 roku zakończyła się rozbudowa tego obiektu o wielopoziomowy parking dla studentów oraz sale do ćwiczeń sztuk walki. W 2016 otworzyliśmy Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej. Mieszczą się w nim: Laboratorium Kryminalistyczne (z pracowniami: Identyfikacji Kryminalistycznej, Medycyny Sądowej i Biologii Sądowej oraz Badań Wariograficznych), Laboratorium Symulacji Zdarzeń (w skład którego wchodzą Pracownia Bezpieczeństwa Lotniczego oraz Pracownia Balistyki), a także Pracownia Badań nad Terroryzmem.

Strzelnica elektroniczna

Nasi studenci korzystają z nowoczesnego trenażera umożliwiającego prowadzenie zaawansowanego treningu strzeleckiego w formie elektronicznej przy wykorzystaniu broni powszechnie używanej przez służby mundurowe w Polsce.

Klinika Prawa, Klinika Administracji, Klinika Przedsiębiorczości, Centrum Mediacji

Głównym celem funkcjonowania obu klinik jest bezpłatne udzielanie porad prawnych przez studentów WSPiA (pod opieką pracowników naukowych Uczelni) osobom niezamożnym. Dzięki zetknięciu się z konkretnymi problemami prawnymi studenci mogą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, które będą przydatne w późniejszej pracy zawodowej. Studenci zajmują się m.in. wydawaniem opinii prawnych w indywidualnych sprawach z zakresu prawa administracyjnego, podatkowego i cywilnego. Kliniki pozwalają również na wymianę doświadczeń i prezentowanie wyników własnych prac badawczych studentów.

Rozwijanie zainteresowań sportowych

Udział we wszystkich zajęciach sportowych, w tym WF, jest dobrowolny. Stwarzamy studentom możliwość rozwijania zainteresowań sportowych w formie uczestnictwa w sekcjach m.in.: piłki nożnej, piłki nożnej halowej (futsal), siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, kick-boxingu, siłowni, aerobiku, tańca towarzyskiego.

Uczelnia przyjazna studentom

Działamy w oparciu o najlepsze tradycje i wzorce akademickie. Nakładają one na nas obowiązek partnerskiego i przyjaznego traktowania studentów. Łagodzimy w ten sposób uciążliwości studiowania. Na studiach niestacjonarnych zajęcia organizujemy w terminach niekolidujących z pracą zawodową, tj. w soboty i niedziele od godz. 9, nie częściej niż co dwa tygodnie. Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się wyłącznie w dni powszednie.

Porozumienie z Komendą Główną Policji

Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu absolwenci kierunków oferowanych przez naszą Uczelnię przyjęci do służby mogą odbywać krótsze szkolenia podstawowe. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, udogodnienia takie przysługują absolwentowi uczelni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących m.in. prawa karnego, prawa wykroczeń, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwalczania patologii, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.

Ogólnopolska Olipmiada Wiedzy o Państwie i Prawie

WSPiA wraz z Podkarpackim Kuratorem Oświaty jest organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie (objętej Patronatem Ministra Sprawiedliwości). Olimpiada organizowana jest od 2009 roku. Corocznie bierze w niej udział kilka tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Wirtualna Uczelnia i Wirtualna Kwestura

Student ma możliwość uzyskania informacji na temat ocen, terminów egzaminów, opłat za studia, itp. Może to zrobić z dowolnego miejsca, w którym znajduje się komputer podłączony do Internetu, logując się do swojego indywidualnego konta.

Poczta studencka

Każdy student posiada indywidualne konto e-mail, z którego ma możliwość wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych.

 

Z badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na podstawie danych ZUS) jednoznacznie wynika, że aż 95 procent absolwentów studiów II stopnia (magisterskich) w WSPiA znalazło zatrudnienie po studiach. W przypadku jednolitych studiów magisterskich na kierunku "prawo" jest to 93 procent.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia w WSPiA odbywa się w dwóch turach i trwa do 30 września 2017 r.

Pierwsza tura kończy się 8 sierpnia. Po tym czasie uruchomiona zostanie dodatkowa rekrutacja.

KIERUNKI: "ADMINISTRACJA//ZARZĄDZANIE", "BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE"

Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne na kierunki: "administracja//zarządzanie" oraz "bezpieczeństwo wewnętrzne" odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

KIERUNEK "PRAWO"

Przyjmowanie kandydatów na studia stacjonarne na kierunek "prawo" (studia jednolite studia magisterskie) odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

"NOWA MATURA" - przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. Pod uwagę bierze się ten wynik z egzaminu pisemnego (podstawowego lub rozszerzonego), z każdego z wybranych przez kandydata przedmiotów, który pozwoli na uzyskanie najwyższej liczby punktów. Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości ("nowa matura") są przeliczane na punkty kwalifi kacyjne w proporcji: poziom podstawowy 1% = 1 pkt; poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt.

"STARA MATURA" - oceny uzyskane z egzaminu dojrzałości z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów przeliczane są na punkty:

W sześciopunktowej skali ocen:

W pięciopunktowej skali ocen:

ocena celująca

100 pkt

-

-

ocena bardzo dobra

83 pkt

ocena bardzo dobra

100 pkt

ocena dobra

65 pkt

ocena dobra

65 pkt

ocena dostateczna

48 pkt

ocena dostateczna

30 pkt

ocena dopuszcząjąca

30 pkt

-

-

Przyjmowanie kandydatów na studia niestacjonarne na kierunek "prawo" (studia jednolite studia magisterskie) odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są na kierunki studiów:

1) laureaci centralnych olimpiad III stopnia "Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym" i "Olimpiady Historycznej" - na kierunki: "prawo", "administracja", "bezpieczeństwo wewnętrzne";

2) finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie organizowanej przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty - na kierunki: "prawo", "administracja", "bezpieczeństwo wewnętrzne";

3) laureat Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego "Młody Ekonomista" - na kierunek "administracja" studia pierwszego stopnia stacjonarne;

4) kandydaci z Maturą Międzynarodową - na kierunki: "prawo", "administracja", "bezpieczeństwo wewnętrzne";

5) cudzoziemcy - na kierunki: "prawo" - studia niestacjonarne, "administracja" i "bezpieczeństwo wewnętrzne" studia stacjonarne i niestacjonarne;

6) obywatele polscy, posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą - na kierunki: "prawo" - studia niestacjonarne, "administracja" i "bezpieczeństwo wewnętrzne" - studia stacjonarne i niestacjonarne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na studia stacjonarne i niestacjonarne - kierunki: "administracja'', "bezpieczeństwo wewnętrzne" oraz na studia niestacjonarne - kierunek ,,prawo" - mogą być przyjęci także inni kandydaci. Decyzję o przyjęciu kandydatów na studia poza postępowaniem 
kwalifikacyjnym podejmuje Rektor WSPiA.

Gdy liczba kandydatów będzie mniejsza od limitu przyjęć, Rektor może podjąć decyzję o przyjęciu na studia wszystkich kandydatów. Rektor może ogłosić dodatkową rekrutację na wszystkie kierunki studiów.

Dokumenty można złożyć w Biurze Rekrutacyjnym lub dokonać rejestracji drogą elektroniczną na stronie

www.e-rekrutacja.wspia.eu

Link do wirtualnego informatora: TUTAJ