WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

 ul. Cegielniana 14
 35-310 Rzeszów
 Rzeszów
 podkarpackie

tel. 178670480


Dlaczego warto

TO NAS WYRÓŻNIA

 • UCZELNIA AKADEMICKA- uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.
 • Przynależność do grupy najlepszych uczelni w Polsce!
 • Najstarsza uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu
 • DOŚWIADCZENIE PRAKTYCZNE!
Nowatorski w skali kraju system kształcenia praktycznego
 • Jeden z najlepszych wydziałów prawa w Polsce!
 • Wysoka zdawalność egzaminów na aplikacje prawnicze przez absolwentów "prawa" w WSPiA
 • Nas wybierają- Kształcimy łącznie ponad 5000 studentów
 • Pozytywne oceny PKA
 • Znakomita kadra nauczająca
 • Własna baza dydaktyczno-socjalna - ok. 21 tys. m2.
Jeden z najnowocześniejszych kampusów w Polsce, zlokalizowany w centrum Rzeszowa

 • KONKURENCYJNA OPŁATA ZA STUDIA!
ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT
Na tym nie koniec !
W opłacie za studia otrzymujesz także:

1. BON EDUKACJI DODATKOWEJ- DODATKOWE ZAJĘCIA UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE SPECJALISTYCZNYCH KWALIFIKACJI
2. JĘZYKI OBCE
3. DRUGI KIERUNEK I DRUGA SPECJALNOŚĆ
4. ŚCIEŻKA APLIKACYJNA (dla studentów kierunku "prawo")
5. BEZPŁATNY DOJAZD NA ZAJĘCIA (dla zorganizowanych grup studentów studiów niestacjonarnych)
6. BEZPŁATNE EGZAMINY I ZALICZENIA
7. BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI
8. PROGRAMY ZAGRANICZNE
9. PROFILAKTYKA MEDYCZNA
10. WYKŁADY W JĘZYKACH OBCYCH
11. BEZPŁATNY INDEKS I LEGITYMACJA
12. BEZPŁATNY NIEOGRANICZONY DOSTĘP DO INTERNETU

 • Program lojalnościowy (10 - 15 - 20 - 30 - 50)
 • Praktyki i staże finansowane ze środków Unii Europejskiej
 • Szeroka dostępność do stypendiów z budżetu państwa
Otrzymując stypendium możesz studiować za darmo!
 • Stypendia z budżetu Uczelni
 • Tanie zakwaterowanie w jedynym w Polsce Wielomieszkaniowym Domu Studenckim
 • Tanie obiady abonamentowe

WSPiA to również:

1. Strzelnica elektroniczna
2. Klinika Prawa i Klinika Administracji
3. Rozwijanie zainteresowań sportowych
4. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie
5. Wirtualna Uczelnia i Wirtualna Kwestura
6. Poczta studencka
7. "Niezbędnik studenta WSPiA"
8. "Sala tortur"

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia w WSPiA odbywa się w dwóch turach i trwa do 30 września 2019 r.

Pierwsza tura kończy się 8 sierpnia. Po tym czasie uruchomiona zostanie dodatkowa rekrutacja.

KIERUNKI: "ADMINISTRACJA//ZARZĄDZANIE", "BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE"

Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne na kierunki: "administracja//zarządzanie" oraz "bezpieczeństwo wewnętrzne" odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

KIERUNEK "PRAWO"

Przyjmowanie kandydatów na studia stacjonarne na kierunek "prawo" (studia jednolite studia magisterskie) odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

"NOWA MATURA" - przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. Pod uwagę bierze się ten wynik z egzaminu pisemnego (podstawowego lub rozszerzonego), z każdego z wybranych przez kandydata przedmiotów, który pozwoli na uzyskanie najwyższej liczby punktów. Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości ("nowa matura") są przeliczane na punkty kwalifi kacyjne w proporcji: poziom podstawowy 1% = 1 pkt; poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt.

"STARA MATURA" - oceny uzyskane z egzaminu dojrzałości z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów przeliczane są na punkty:

W sześciopunktowej skali ocen:

W pięciopunktowej skali ocen:

ocena celująca

100 pkt

-

-

ocena bardzo dobra

83 pkt

ocena bardzo dobra

100 pkt

ocena dobra

65 pkt

ocena dobra

65 pkt

ocena dostateczna

48 pkt

ocena dostateczna

30 pkt

ocena dopuszcząjąca

30 pkt

-

-

Przyjmowanie kandydatów na studia niestacjonarne na kierunek "prawo" (studia jednolite studia magisterskie) odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są na kierunki studiów:

1) laureaci centralnych olimpiad III stopnia "Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym" i "Olimpiady Historycznej" - na kierunki: "prawo", "administracja", "bezpieczeństwo wewnętrzne";

2) finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie organizowanej przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty - na kierunki: "prawo", "administracja", "bezpieczeństwo wewnętrzne";

3) laureat Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego "Młody Ekonomista" - na kierunek "administracja" studia pierwszego stopnia stacjonarne;

4) kandydaci z Maturą Międzynarodową - na kierunki: "prawo", "administracja", "bezpieczeństwo wewnętrzne";

5) cudzoziemcy - na kierunki: "prawo" - studia niestacjonarne, "administracja" i "bezpieczeństwo wewnętrzne" studia stacjonarne i niestacjonarne;

6) obywatele polscy, posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą - na kierunki: "prawo" - studia niestacjonarne, "administracja" i "bezpieczeństwo wewnętrzne" - studia stacjonarne i niestacjonarne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na studia stacjonarne i niestacjonarne - kierunki: "administracja'', "bezpieczeństwo wewnętrzne" oraz na studia niestacjonarne - kierunek ,,prawo" - mogą być przyjęci także inni kandydaci. Decyzję o przyjęciu kandydatów na studia poza postępowaniem 
kwalifikacyjnym podejmuje Rektor WSPiA.

Gdy liczba kandydatów będzie mniejsza od limitu przyjęć, Rektor może podjąć decyzję o przyjęciu na studia wszystkich kandydatów. Rektor może ogłosić dodatkową rekrutację na wszystkie kierunki studiów.

Dokumenty można złożyć w Biurze Rekrutacyjnym lub dokonać rejestracji drogą elektroniczną na stronie

www.e-rekrutacja.wspia.eu

Link do wirtualnego informatora: TUTAJ