Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biotechnologii

 ul. Pigonia 1
 35-310 Rzeszów
 Rzeszów
 podkarpackie

tel. 178518764


Opis

Wydział Biotechnologii

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Pigonia 1
35-310 Rzeszów
tel. 17 851 87 64
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.facebook.com/biotechnologiaurz/

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego powstał w 2005 roku (poprzednie nazwy: Zamiejscowy Wydział Biotechnologii 2005-2012, Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych 2012-2016, Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii 2016-2018). Obecnie Wydział Biotechnologii jest, unikatową w skali regionu południowo-wschodniej Polski, jednostką o interdyscyplinarnym charakterze prowadzonych badań oraz dydaktyki.

Wydział Biotechnologii posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach I (inżynierskie 3,5 letnie) oraz II stopnia (magisterskie 1,5 roczne) na kierunku biotechnologia (informacja o programie kształcenia i sylwetce absolwenta). Kierunek w 2018 roku uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, otrzymując ponadto wyróżnienia w kryteriach: Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Umiędzynarodowienie procesu kształcenia oraz Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia (informacja na stronie).

Obecnie w Instytucie kształci się blisko 120 studentów.

Wydział Biotechnologii jest wiodącą instytucją naukowo-dydaktyczną w regionie południowo-wschodniej Polski. Od roku 2013 Wydział Biotechnologii posiada kategorię naukową A (informacja na stronie).

Do wysokiej oceny działalności naukowej i dydaktycznej przyczyniają się pracownicy Wydziału. Bazę lokalową Wydziału stanowią laboratoria Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej w Rzeszowie przy ul. Pigonia 1 (Katedra Chemii Medycznej i Nanomateriałów, Zakład Genetyki, Laboratorium Biotechnologii Molekularnej, Zakład Biochemii Komórki), Centrum Innowacyjno-Badawcze Środowiska w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza 8B (Zakład Zoologii, Zakład Botaniki), Przyrodniczo ? Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych w Rzeszowie przy ul. Warzywnej 1a (Katedra Chemii Analitycznej, Zakład Ekologii i Fizjologii Roślin), Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych wraz z zapleczem do badań z wykorzystaniem zwierząt oraz roślin uprawnych w Weryni (Katedra Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Zakład Ekologii i Fizjologii Roślin, Laboratorium Bioelektromagnetyzmu). Wszystkie centra badawczo-dydaktyczne wpisują się w charakter Wydziału. Studenci i pracownicy tym samym mają swobodny dostęp do pełnej infrastruktury, sal wykładowych, dydaktycznych oraz laboratoriów zaopatrzonych w specjalistyczną aparaturę badawczą. Wydział posiada m.in. nowocześnie wyposażone laboratoria dla badań molekularnych, do prac z wykorzystaniem układów biologicznych in vitro a także in vivo.

Aktywność badawcza Wydziału jest ściśle powiązana z programem kształcenia i opiera się na aktywnym udziale studentów w badaniach naukowych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w realizacji projektów naukowych pozyskiwanych przez pracowników instytutu oraz podczas odbywania staży naukowych w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych. Efektem tej kooperacji są prace naukowe z udziałem studentów w renomowanych czasopismach z listy JCR (Journal Citation Reports).

FILM


Badania realizowane w Wydziale finansowane są ze środków pozyskiwanych na drodze konkursowej z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2009 roku Instytut, w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do działania I.3 "Wspieranie innowacji" Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, otrzymał dofinansowanie do projektu pt. "Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych". Centrum jest pionem badawczym Instytutu posiadającym 5 wysoce specjalistycznych laboratoriów. W ich skład wchodzi 13 pracowni wyposażonych w aparaturę za łączną kwotę około 20 mln PLN. Dofinansowanie zakupu najnowocześniejszego sprzętu badawczego pozwoliło stworzyć korzystne warunki sprzyjające nawiązywaniu bliskiej współpracy pomiędzy nauką a podmiotami gospodarczymi. Efektem jest rozwój przedsięwzięć o dużym potencjale innowacyjnym. Działania te przyczyniają się do szybszego, zrównoważonego rozwoju niezbędnego do wzrostu konkurencyjności gospodarki i budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy.
W latach 2009-2013 Wydział realizował dwa projekty dydaktyczne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Pierwszy projekt realizowany w Poddziałaniu 4.1.1 POKL dotyczył utworzenia w roku akademickim 2009/10 nowej specjalności w Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii, mianowicie Biotechnologii Molekularnej (na studiach II stopnia kierunku Biotechnologia) w ramach ogólnouczelnianego projektu ?Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy?. Drugi projekt opracowany przez Zamiejscowy Wydział Biotechnologii z siedzibą w Weryni realizowany w ramach Poddziałanie 4.1.2 POKL ?Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy? dotyczył zwiększenia liczby studentów na kierunku Biotechnologia oraz lepszego przygotowania absolwentów tego kierunku do potrzeb rynku pracy. Obecnie, na Wydziale realizowany jest projekt ?Staże szansą na zatrudnienie? (POWR.03.01.00-00-S211/17) skierowany do studentów, mający na celu nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy (informacja na stronie).
Aktywni naukowo studenci mają szansę kształcenia się w trybie zindywidualizowanym, interdyscyplinarnym a także w oparciu o współpracę międzynarodową. Współpraca dydaktyczna obejmuje staże naukowe w ramach różnych programów stypendialnych m.in. Visiting Research Graduate Traineeship Program for Polish Masters Students in the Biological Sciences Program w ramach patronatu Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Erasmus+, Lund University, krajowy program MOST.

O wysokiej, jakości kształcenia na Wydziale świadczy zatrudnianie naszych absolwentów w czołowych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą (University of Bern, Virginia University, Oklahoma Medical Research Foundation, Lund University, Uniwersytety oraz Centra Badawcze w Polsce, Instytuty PAN), przedsiębiorstwach z branży life-science oraz Stacjach Weterynarii, Sanepidu, i krwiodawstwa.

Studia I st.

Wydział Biotechnologii

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Pigonia 1
35-310 Rzeszów
tel. 17 851 87 64
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.facebook.com/biotechnologiaurz/

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Do wyboru możliwe są dwie specjalności: Biotechnologia analityczna i Biotechnologia medyczna

W celu uzyskania tytułu zawodowego ? inżyniera student zobowiązany jest do ukończenia 7 semestrów o ogólnej liczbie godzin dydaktycznych 2490 oraz dodatkowo 4 tygodniowych praktyk zawodowych w wymiarze 160 godzin (nie wcześniej niż po III semestrze), obowiązkowych zajęć z Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w wymiarze 6 godzin (w pierwszym semestrze zajęć). Całkowita liczba punktów ECTS zrealizowana przez studenta podczas studiów wynosi 210 (30 ECTS/semestr). Liczba egzaminów przewidziana programem - 18.

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi zdobyć w cyklu kształcenia na kierunku Biotechnologia to 210, z czego z zajęć kształcenia w zakresie treści ogólnych i podstawowych musi uzyskać 59 punktów a z zakresu treści kształcenia kierunkowego 62 punkty ECTS. Treści kształcenia specjalnościowego, w tym treści związane z modułem dyplomowym i praktyką odpowiadają 89 punktom ECTS. Do realizacji zajęć praktycznych (laboratoryjnych i projektowych) w programie kształcenia przewidziane jest 1350 godzin.

OCENA PROCESU KSZTAŁCENIA

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało ocenę pozytywną na kierunku ?biotechnologia? prowadzonym na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, na poziomie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Jednocześnie wyróżniając Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego za następujące kryteria:
Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
Umiędzynarodowienie procesu kształcenia
Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia

Studia II st.

Wydział Biotechnologii

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Pigonia 1
35-310 Rzeszów
tel. 17 851 87 64
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.facebook.com/biotechnologiaurz/

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

specjalność Biotechnologia molekularna

W celu uzyskania tytułu magistra biotechnologii student zobowiązany jest do ukończenia 3 semestrów o ogólnej liczbie godzin dydaktycznych 900. Całkowita liczba punktów ECTS zrealizowana przez studenta podczas studiów wynosi 90 (30 ECTS/semestr). Liczba egzaminów przewidziana programem - 7.

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi zdobyć w cyklu kształcenia na kierunku Biotechnologia, studiach drugiego stopnia to 90, z czego z kształcenia w zakresie treści ogólnych i podstawowych 11 punktów, treści kształcenia kierunkowego i specjalnościowego 47 punktów ECTS; ponadto w zakresie przygotowania pracy dyplomowej powinien uzyskać 32 punktów ECTS.

OCENA PROCESU KSZTAŁCENIA

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało ocenę pozytywną na kierunku ?biotechnologia? prowadzonym na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, na poziomie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Jednocześnie wyróżniając Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego za następujące kryteria:
Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
Umiędzynarodowienie procesu kształcenia
Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia