Czy jest sposób, aby student po ukończeniu studiów mógł pochwalić się zarówno dyplomem, jak i odpowiednim doświadczeniem zawodowym? Okazuje się, że jednak jest! PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie wychodzi naprzeciw dzisiejszym wymaganiom i pomaga uczniom bezproblemowo znalezieniem zatrudnienie młodym absolwentom. Wszystko dzięki programowi studiów dualnych.

logo 2Czym są studia dualne?
Studia dualne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej są nowoczesnym modelem kształcenia, który pozwala na efektywne pogodzenie nauki z pracą. W swoim zamiarze mają połączyć edukację akademicką z praktycznym doświadczeniem, zdobywanym już w trakcie studiów. Studenci kształcą się zarówno na uczelni, jak i u pracodawcy, zdobywając wiedzę akademicką oraz praktyczne umiejętności.

System organizacji studiów może wyglądać różnie i zależy od indywidualnych uzgodnień między uczelnią a zakładem pracy. Na semestr akademicki składają się naprzemienne okresy zajęć realizowanych na terenie uczelni i stażu odbywanego we współpracującym z uczelnią przedsiębiorstwie. Podział zajęć w wybranych semestrach może przedstawiać się następująco: 3 dni w tygodniu zajęcia na uczelni i 2 dni staż w przedsiębiorstwie.

Co ważne - firmy, z którymi uczelnia podpisuje porozumienie o współpracy, wspierają finansowo stażystów (studentów), wypłacając im wynagrodzenie lub stypendium. Staż w firmie może trwać od 3 do 6 miesięcy w danym roku akademickim.

Co zyskują studenci, którzy realizują studia dualne?

Przede wszystkim możliwość ukończenia szkoły wyższej i zdobycia jeszcze w trakcie studiów, doświadczenia i praktycznych umiejętności zawodowych lepszą pozycję na starcie zawodowym – mogą ubiegać się o pracę w renomowanych międzynarodowych przedsiębiorstwach, które niejednokrotnie same uczestniczą w programie studiów dualnych w trakcie studiów dualnych, na podstawie odrębnej umowy z danym przedsiębiorstwem, studenci otrzymują wsparcie finansowe w formie wynagrodzenia za pracę lub stypendium absolwenci studiów otrzymują nie tylko dyplom ukończenia studiów (tytuł inżyniera) ale również zaświadczenie (certyfikat) o odbytym stażu zawodowym

STUDIA DUALNE - studiujesz + pracujesz = zarabiasz i zdobywasz doświadczenie zawodowe! Szczególnie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie.

studia dualne