Kim jest pracownik socjalny?

Rola pracownika socjalnego polega na opiece nad potrzebującymi i organizowaniu im pomocy, udzielaniu porad, kierowaniu do właściwych instytucji, współpraca z organizacjami, które odpowiadają za organizowanie pomocy społecznej. Mówiąc krótko: pracownik socjalny niesie pomoc ludziom, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach, nie tylko związanych z problemami materialnymi, ale także psychicznymi, emocjonalnymi czy duchowymi. Ponadto dokonuje on analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.

Pracownik socjalny zapewnia swoim podopiecznym podstawowe warunki do życia: organizuje im pomoc finansową, rzeczową, a także psychiczną.

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

Zawód pracownika socjalnego jest zawodem regulowanym, czyli podlega szczególnym uregulowaniem prawnym w zakresie dopuszczenia do jego wykonywania.

Aby zostać pracownikiem socjalnym należy legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia na kierunku PRACA SOCJALNA lub na specjalności Praca socjalna – pod warunkiem, że specjalność prowadzona będzie w ramach jednego z następujących kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, socjologia lub nauki o rodzinie.

Na studiach czekają Cię zmagania z następującymi przedmiotami:
 • Elementy teorii organizacji i zarządzania,
 • Metodyka pracy socjalnej,
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce,
 • Działalność pożytku publicznego i wolontariat - podstawy prawne i charakterystyka socjologiczna,

Na stanowisku pracownika socjalnego nie można obecnie zatrudnić zarówno osoby dopiero rozpoczynającej studia wyższe lub kontynuującej studia, a także absolwentów szkół wyższych, którzy nie spełniają wymogów kwalifikacyjnych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej.

Gdzie pracuje i ile zarabia pracownik socjalny?

Pracownik socjalny ma bardzo szerokie możliwości pod kątem szukania potencjalnego miejsca pracy. Znajdzie on bowiem zatrudnienie m.in. w:
 • domu pomocy społecznej,
 • szpitalu,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • innych jednostkach pomocy społecznej,
 • ośrodku pomocy społecznej (miejskim lub gminnym),
 • organizacji pozarządowej,
 • centrum integracji społecznej,
 • klubie integracji społecznej,
 • placówce służby zdrowia,
 • regionalnym ośrodku polityki społecznej,
 • zakładzie karnym.

Może też pracować w świetlicach socjoterapeutycznych, noclegowniach dla bezdomnych, ośrodkach dla osób przewlekle chorych, domach dziecka, klubach seniora, poradniach społeczno-zawodowych, świetlicach socjoterapeutycznych.

Pracownik socjalny pracuje w tzw. budżetówce - czyli według wielu na ciepłej posadce, której nikt go nie pozbawi. Żeby jednak nie było aż tak wesoło warto dodać, że wcale nie jest ich dużo, bo zgodnie z Art. 110 ust. 11 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej "(...) pracowników socjalnych [zatrudnia się] proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników."

Początkujący pracownik socjalny zarabia około 1750 złotych netto miesięcznie, a starszy specjalista z kilku albo kilkunastoletnim stażem otrzymuje pensję w wysokości około 2400 - 2600 złotych netto miesięcznie.

Komentarze obsługiwane przez CComment